:רבי נחוניה בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפלה קצרה אמרו לו מה מקום לתפלה זו. אמר להם בכניסתי אני מתפלל שלא תארע תקלה על ידי וביציאתי אני נותן הודיה על חלקי

Rabbi Nechunya ben HaKanah would offer a brief prayer when he entered the study hall and when he left. They said to him: What is the nature of this prayer? He told them: Upon my entrance, I pray that no mishaps should occur because of me; and upon my departure, I offer thanksgiving for my portion.