ב"ה

Learning Torah Ohr & Likutei Torah

Filter by Topic
Show all
Torah Ohr, Bereishis 1a
השמים כסאי
Torah Ohr, Bereishis 3d
להבין הטעם שנשתנה יצירת גוף האדם
Torah Ohr, Bereishis 7d
צאינה וראינה
Torah Ohr, Noach 8c
Audio | 54:45
Torah Ohr, Noach 8c
מים רבים
Torah Ohr, Noach 9c
Audio | 52:14
Torah Ohr, Noach 9c
ביאור על מים רבים לא יוכלו לכבות
Torah Ohr, Noach 10b
ויאמר ה' הן עם אחד ושפה א' לכלם
Torah Ohr, Lech Lecha 11a
ענין לך לך וילך למסעיו
Torah Ohr, Lech Lecha 12a
אנוכי מגן לך
Torah Ohr, Lech-Lecha 12a
ולא יקרא עוד שמך אברם
Torah Ohr, Lech Lecha 12c
והבדילה הפרוכת
Torah Ohr, Lech Lecha 13b
שרי אשתך לא תקרא שמה
Torah Ohr, Lech Lecha 13b
בעצם היום הזה נימול אברהם
Torah Ohr, Vayeira 13c
Audio | 1:14:18
Torah Ohr, Vayeira 13c
פתח אליהו אנת הוא חד
Torah Ohr, Vayeira 14d
ארדה נא
Torah Ohr, Chayei Sarah 15c
יגלה לן טעמי
Torah Ohr, Chayei Sarah 16a
להבין ענין משארז"ל יפה שעה אחת
Torah Ohr, Chayei Sarah 16c
לשון אדמו"ר נ"ע בעצמו
Torah Ohr, Chayei Sarah 17a
ויצא יצחק לשוח בשדה
Torah Ohr, Toldos 17a
אלה תולדות יצחק
Torah Ohr, Toldos 17d
מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה
Torah Ohr, Toldos 19a
Audio | 1:07:30
Torah Ohr, Toldos 19a
ביאור על הנ"ל מים רבים לא יוכלו לכבות
Torah Ohr, Vayeitzei 21a
ושבתי בשלום אל בית אבי
Torah Ohr, Vayeitzei 21d (Part 1)
ביאור על הנ"ל והיה הוי"ה לי לאלקים
Torah Ohr, Vayeitzei 22b (Part 2)
ביאור על הנ"ל והיה הוי"ה לי לאלקים
Torah Ohr, Vayeitzei 22d
וללבן שתי בנות
Torah Ohr, Vayeitzei 23b
אם לא תדעי לך
Torah Ohr, Vayeitzei 23d
וישכם לבן בבקר
Torah Ohr, Vayishlach 24a
וישלח יעקב מלאכים
Torah Ohr, Vayishlach 25c
ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו
Torah Ohr, Vayishlach 26a
ויאבק איש עמו
Torah Ohr, Vayeishev 26c
וישב יעקב בארץ
Torah Ohr, Vayeishev 27c
והנה אנחנו מאלמים אלמים
Torah Ohr, Mikeitz 30c
ויהי מקץ
Torah Ohr, Miketz - Chanukah 32b
ענין חנוכה
Torah Ohr, Miketz - Chanukah 32d (Part 1)
ת"ר מצות נר חנוכה
Torah Ohr, Miketz - Chanukah 33c (Part 2)
ת"ר מצות נר חנוכה
Torah Ohr, Miketz 34c
כי עמך מקו"ח
Torah Ohr, Miketz 35b
ביאור על כי עמך מקו"ח
Torah Ohr, Miketz 36a
רני ושמחי
Torah Ohr, Miketz 36d
רני ושמחי
Torah Ohr, Miketz 41d
נר חנוכה מצוה להניחה
Torah Ohr, Miketz 42d
ביאור על נר חנוכה מצוה להניחה
Torah Ohr, Vayigash 43c
ויגש אליו יהודה
Torah Ohr, Vayigash 44b
וילקט יוסף את כל הכסף
Torah Ohr, Vayigash 44d
ביאור על הנ"ל ויגש אליו יהודה
Torah Ohr, Vayigash 44d
ביאור על ויגש
Torah Ohr, Vayechi 45a
יהודה אתה יודוך אחיך
Torah Ohr, Vayechi 45d
ביאור על יהודה אתה יודוך אחיך
Torah Ohr, Vayechi 46a
אסרי לגפן עירה
Torah Ohr, Vayechi 47a
חכלילי עינים מיין
Related Topics