Chapter 31

1The Lord spoke to Moses, saying:   אוַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
2"See, I have called by name Bezalel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah,   ברְאֵ֖ה קָרָ֣אתִי בְשֵׁ֑ם בְּצַלְאֵ֛ל בֶּן־אוּרִ֥י בֶן־ח֖וּר לְמַטֵּ֥ה יְהוּדָֽה:
I have called by name: to perform My work Bezalel.   קראתי בשם: לעשות מלאכתי, את בצלאל:
3and I have imbued him with the spirit of God, with wisdom, with insight, with knowledge, and with [talent for] all manner of craftsmanship   גוָֽאֲמַלֵּ֥א אֹת֖וֹ ר֣וּחַ אֱלֹהִ֑ים בְּחָכְמָ֛ה וּבִתְבוּנָ֥ה וּבְדַ֖עַת וּבְכָל־מְלָאכָֽה:
with wisdom: [I.e.,] what a person hears from others and learns. -[from Sifrei Deut. 1:13]   בחכמה: מה שאדם שומע מאחרים ולמד:
with insight: With his intellect he understands other things based on what he learned. -[from Sifrei Deut. 1:13]   ובתבונה: מבין דבר מלבו, מתוך דברים שלמד:
with knowledge: The holy spirit.   ובדעת: רוח הקדש:
4to do master weaving, to work with gold, with silver, and with copper,   דלַחְשֹׁ֖ב מַֽחֲשָׁבֹ֑ת לַֽעֲשׂ֛וֹת בַּזָּהָ֥ב וּבַכֶּ֖סֶף וּבַנְּחֽשֶׁת:
to do master weaving: Heb. לַחְשֹׁב מַחִשָׁבֹת, the weaving work of a master weaver.   לחשוב מחשבת: אריגת מעשה חושב:
5with the craft of stones for setting and with the craft of wood, to do every [manner of] work.   הוּבַֽחֲר֥שֶׁת אֶ֛בֶן לְמַלֹּ֖את וּבַֽחֲר֣שֶׁת עֵ֑ץ לַֽעֲשׂ֖וֹת בְּכָל־מְלָאכָֽה:
with the craft: Heb. וּבַחִרשֶׁת, a term denoting a craft, like “a skilled craftsman (חָרָשׁ) ” (Isa. 40:20). Onkelos, however, explained [this term] but varied [the wording] in their explanation [i.e., in the explanation of the two mentions of חִרשֶׁ. וּבַחִרשֶׁתאֶבֶן he rendered וּבְאוּמָנוּתאִבַן טָבָא, and בַחִרשֶׁתעֵץ he rendered וּבְנַגָּרוּתאָעָא, because a craftsman of stones is called אוּמָן, craftsman, whereas a craftsman of wood is called נַגַָָּר, carpenter.   ובחרשת: לשון אומנות, כמו (ישעיה מ כ) חרש חכם, ואונקלוס פירש ושנה בפירושן, שחרש אבנים קרוי אומן, וחרש עץ קרוי נגר:
for setting: Heb. לְמַלֹאת, lit., to fill. To set it [each stone] into its setting in its fullness, [i.e.,] to make the setting equal to the measurement of the bottom of the stone and its thickness. [See commentary on Exod. 25:7.]   למלאת: להושיבה במשבצת שלה במלואה, לעשות המשבצת למדת מושב האבן ועוביה:
6And, behold, with him I have placed Oholiab the son of Ahisamach, of the tribe of Dan, and all the wise hearted into whose hearts I have instilled wisdom, and they shall make everything I have commanded you:   ווַֽאֲנִ֞י הִנֵּ֧ה נָתַ֣תִּי אִתּ֗וֹ אֵ֣ת אָֽהֳלִיאָ֞ב בֶּן־אֲחִֽיסָמָךְ֙ לְמַטֵּה־דָ֔ן וּבְלֵ֥ב כָּל־חֲכַם־לֵ֖ב נָתַ֣תִּי חָכְמָ֑ה וְעָשׂ֕וּ אֵ֖ת כָּל־אֲשֶׁ֥ר צִוִּיתִֽךָ:
and all the wise-hearted into whose hearts I have instilled wisdom: And additionally, other wise-hearted people among you [shall assist], as well as everyone into whom I have instilled wisdom, and [all of them] shall make everything I have commanded you.   ובלב כל חכם לב וגו': ועוד שאר חכמי לב יש בכם, וכל אשר נתתי בו חכמה ועשו את כל אשר צויתיך:
7The Tent of Meeting and the ark for the testimony, as well as the cover that [shall be] upon it, all the implements of the tent,   זאֵ֣ת | אֹ֣הֶל מוֹעֵ֗ד וְאֶת־הָֽאָרֹן֙ לָֽעֵדֻ֔ת וְאֶת־הַכַּפֹּ֖רֶת אֲשֶׁ֣ר עָלָ֑יו וְאֵ֖ת כָּל־כְּלֵ֥י הָאֹֽהֶל:
and the ark for the testimony: For the purpose of the tablets of the testimony.   ואת הארן לעדת: לצורך לוחות העדות:
8the table and its implements, the pure menorah and all its implements, the altar of incense,   חוְאֶת־הַשֻּׁלְחָן֙ וְאֶת־כֵּלָ֔יו וְאֶת־הַמְּנֹרָ֥ה הַטְּהֹרָ֖ה וְאֶת־כָּל־כֵּלֶ֑יהָ וְאֵ֖ת מִזְבַּ֥ח הַקְּטֹֽרֶת:
the pure: Heb. הַטְּהֹרָה. [The menorah is described by this adjective] because [it was made] of pure gold. [based on Exod. 25:31]   הטהרה: על שם זהב טהור:
9the altar for the burnt offering and all its implements, the washstand and its base,   טוְאֶת־מִזְבַּ֥ח הָֽעֹלָ֖ה וְאֶת־כָּל־כֵּלָ֑יו וְאֶת־הַכִּיּ֖וֹר וְאֶת־כַּנּֽוֹ:
10the meshwork garments, the holy garments for Aaron the kohen, the garments of his sons [in which] to serve [as kohanim],   יוְאֵ֖ת בִּגְדֵ֣י הַשְּׂרָ֑ד וְאֶת־בִּגְדֵ֤י הַקֹּ֨דֶשׁ֙ לְאַֽהֲרֹ֣ן הַכֹּהֵ֔ן וְאֶת־בִּגְדֵ֥י בָנָ֖יו לְכַהֵֽן:
the meshwork garments: Heb. בִּגְדֵי הַשְְׂרָד In my opinion, according to the simple meaning of the verse, it is impossible to say that the garments of the kehunah are referred to [here], because it says next to them [at the end of the verse], “the holy garments for Aaron the kohen, the garments of his sons [in which] to serve [as kohanim].” But these בִּגְדֵי הַשְׂרָד [referred to here] are the garments of blue, purple, and crimson wool mentioned in the section dealing with the travels (Num. 4:6-13): “and they shall place upon it a garment of blue wool,” “and they shall place upon it a garment of purple wool,” “and they shall place upon them a garment of crimson wool.” My assertion [that בִּגְדֵי הַשְׂרָד refers to the coverings of the vessels] appears correct, since it says: “And from the blue wool, the purple wool, and the crimson they made בִּגְדֵי הַשְׂרָד ” (Exod. 39:1), but linen was not mentioned with them. Now, if it [the text] is speaking of the garments of the kehunah, we do not find in any of them [reference to] purple or crimson wool without [the addition of] linen.   ואת בגדי השרד: אומר אני לפי פשוטו של מקרא אי אפשר לומר שבבגדי כהונה מדבר, לפי שנאמר אצלם ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן, אלא אלו בגדי השרד, הם בגדי התכלת והארגמן ותולעת שני, האמורין בפרשת מסעות (במדבר ד יב) ונתנו אל בגד תכלת, (שם יג) ופרשו עליו בגד ארגמן, (שם ח) ופרשו עליהם בגד תולעת שני. ונראין דברי, שנאמר (שמות לט א) ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקדש, ולא הוזכר שש עמהם, ואם בבגדי כהונה מדבר, לא מצינו באחד מהם ארגמן או תולעת שני בלא שש:
the meshwork garments: בִּגְדֵי הַשְׂרָד Some [commentators] explain בִּגְדֵי הַשְׂרָד as an expression of work and service, like its [Aramaic] translation, לְבוּשֵׁי שִׁמוּשָׁא, and it has no similarity in the Scriptures. But I believe that it is Aramaic, like the [Aramaic] translation of קְלָעִים [hangings, translated סְרָדִין] (Exod. 27:9) and the [Aramaic] translation of מִכְבָּר [grating, translated סְרָדָא] (Exod. 27:4), for they were woven with a needle [and] made of many holes, lazediz in Old French, mesh-work, crochet-work, [or] lace.   בגדי השרד: יש מפרשים לשון עבודה ושירות, כתרגומו לבושי שמושא, ואין לו דמיון במקרא. ואני אומר, שהוא לשון ארמי, כתרגום של קלעים, ותרגום של מכבר, שהיו ארוגים במחט עשויים נקבים נקבים לצידי"ץ בלעז [רשת]:
11the anointing oil and the incense for the Holy; in complete accordance with everything I have commanded you they shall do."   יאוְאֵ֨ת שֶׁ֧מֶן הַמִּשְׁחָ֛ה וְאֶת־קְטֹ֥רֶת הַסַּמִּ֖ים לַקֹּ֑דֶשׁ כְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־צִוִּיתִ֖ךָ יַֽעֲשֽׂוּ:
and the incense for the Holy: For the purpose of bringing [incense] up in smoke in the Heichal, which is holy.   ואת קטרת הסמים לקדש: לצורך הקטרת ההיכל שהוא קדש:
12The Lord spoke to Moses, saying:   יבוַיֹּ֥אמֶר יְהֹוָ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
13"And you, speak to the children of Israel and say: 'Only keep My Sabbaths! For it is a sign between Me and you for your generations, to know that I, the Lord, make you holy.   יגוְאַתָּ֞ה דַּבֵּ֨ר אֶל־בְּנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ לֵאמֹ֔ר אַ֥ךְ אֶת־שַׁבְּתֹתַ֖י תִּשְׁמֹ֑רוּ כִּי֩ א֨וֹת הִ֜וא בֵּינִ֤י וּבֵֽינֵיכֶם֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם לָדַ֕עַת כִּ֛י אֲנִ֥י יְהֹוָ֖ה מְקַדִּשְׁכֶֽם:
And you, speak to the children of Israel: But [as for] you, although I have mandated you to command them [the Israelites] concerning the work of the Mishkan, do not let it seem to you that you may easily set aside the Sabbath because of that work.   ואתה דבר אל בני ישראל: ואתה, אף על פי שהפקדתיך לצוותם על מלאכת המשכן, אל יקל בעיניך לדחות את השבת מפני אותה מלאכה:
Only keep My Sabbaths!: Although you will be rushed to perform the work [of the Mishkan] quickly, the Sabbath shall not be set aside because of it. All instances of אַ and רַק [imply limitations, i.e.,] are exclusive, to exclude the Sabbath from the work of the Mishkan.   אך את שבתתי תשמרו: אף על פי שתהיו רדופין וזריזין בזריזות מלאכה שבת אל תדחה מפניה. כל אכין ורקין מיעוטין, למעט שבת ממלאכת המשכן:
For it is a sign between Me and you: It is a sign of distinction between us that I have chosen you, by granting you as an inheritance My day of rest for [your] rest.   כי אות הוא ביני וביניכם: אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם, בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה:
to know: [So that] the nations [should know] that I, the Lord, sanctify you.   לדעת: האומות [בה] כי אני ה' מקדשכם:
14Therefore, keep the Sabbath, for it is a sacred thing for you. Those who desecrate it shall be put to death, for whoever performs work on it, that soul will be cut off from the midst of its people.   ידוּשְׁמַרְתֶּם֙ אֶת־הַשַּׁבָּ֔ת כִּ֛י קֹ֥דֶשׁ הִ֖וא לָכֶ֑ם מְחַֽלֲלֶ֨יהָ֙ מ֣וֹת יוּמָ֔ת כִּ֗י כָּל־הָֽעֹשֶׂ֥ה בָהּ֙ מְלָאכָ֔ה וְנִכְרְתָ֛ה הַנֶּ֥פֶשׁ הַהִ֖וא מִקֶּ֥רֶב עַמֶּֽיהָ:
shall be put to death: If there are witnesses and a warning.   מות יומת: אם יש עדים והתראה:
will be cut off: without warning. -[from Mechilta]   ונכרתה: בלא התראה:
Those who desecrate it: Heb. מְחַלְלֶיהָ, [those] who treat its sanctity as profane.   מחלליה: הנוהג בה חול בקדושתה:
15Six days work may be done, but on the seventh day is a Sabbath of complete rest, holy to the Lord; whoever performs work on the Sabbath day shall be put to death.'   טושֵׁ֣שֶׁת יָמִים֘ יֵֽעָשֶׂ֣ה מְלָאכָה֒ וּבַיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִ֗י שַׁבַּ֧ת שַׁבָּת֛וֹן קֹ֖דֶשׁ לַֽיהֹוָ֑ה כָּל־הָֽעֹשֶׂ֧ה מְלָאכָ֛ה בְּי֥וֹם הַשַּׁבָּ֖ת מ֥וֹת יוּמָֽת:
a Sabbath of complete rest: Heb. שַׁבָּתשַׁבָּתוֹן, a reposeful rest, not a casual rest.   שבת שבתון: מנוחת מרגוע ולא מנוחת עראי:
(a Sabbath of complete rest: For this reason, Scripture repeated it [the word, שַׁבָּת], to inform [us] that on it all work is prohibited, even what is needed for food. Similarly regarding Yom Kippur, in whose context it says: “It is a Sabbath of complete rest for you” (Lev. 23:32), all work is prohibited. However, concerning festivals it says only: “on the first day is a rest, and on the eighth day is a rest” (Lev. 23:39), [meaning that] on them [i.e., on holidays] only servile work is prohibited, but work needed for food [preparation] is permitted.)   שבת שבתון: לכך כפלו הכתוב לומר שאסור בכל מלאכה, אפילו אוכל נפש, וכן יום הכפורים שנאמר בו (ויקרא כג לב) שבת שבתון הוא לכם, אסור בכל מלאכה, אבל יום טוב לא נאמר בו כי אם ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון (שם) אסורים בכל מלאכת עבודה, ומותרים במלאכת אוכל נפש:
holy to the Lord: The observance of its sanctity shall be for My name and by My commandment.   קדש לה': שמירת קדושתה לשמי ובמצוותי:
16Thus shall the children of Israel observe the Sabbath, to make the Sabbath throughout their generations as an everlasting covenant.   טזוְשָֽׁמְר֥וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל אֶת־הַשַּׁבָּ֑ת לַֽעֲשׂ֧וֹת אֶת־הַשַּׁבָּ֛ת לְדֹֽרֹתָ֖ם בְּרִ֥ית עוֹלָֽם:
17Between Me and the children of Israel, it is forever a sign that [in] six days The Lord created the heaven and the earth, and on the seventh day He ceased and rested."   יזבֵּינִ֗י וּבֵין֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל א֥וֹת הִ֖וא לְעֹלָ֑ם כִּי־שֵׁ֣שֶׁת יָמִ֗ים עָשָׂ֤ה יְהֹוָה֙ אֶת־הַשָּׁמַ֣יִם וְאֶת־הָאָ֔רֶץ וּבַיּוֹם֙ הַשְּׁבִיעִ֔י שָׁבַ֖ת וַיִּנָּפַֽשׁ:
and rested: Heb. וַיִּנָפַשׁ. As the Targum [Onkelos] renders: וְנָח, and rested. Now every expression of נוֹפֶשׁ, rest, is an expression of נֶפֶשׁ, soul, for one regains one’s soul and one’s breath when one rests from the toil of work. He about Whom it is written: “He neither tires nor wearies” (Isa. 40:28), and Whose every act is performed by speech [alone, without physical effort], dictated rest in reference to Himself [only] in order to make it understood to the [human] ear with words that it can understand.   וינפש: כתרגומו ונח, וכל לשון נופש והוא לשון נפש, שמשיב נפשו ונשימתו בהרגיעו מטורח מהמלאכה. ומי שכתוב בו (ישעיה מ כח) לא ייעף ולא יגע, וכל פעלו במאמר, הכתיב מנוחה לעצמו, לשבר האוזן מה שהיא יכולה לשמוע:
18When He had finished speaking with him on Mount Sinai, He gave Moses the two tablets of the testimony, stone tablets, written with the finger of God.   יחוַיִּתֵּ֣ן אֶל־משֶׁ֗ה כְּכַלֹּתוֹ֙ לְדַבֵּ֤ר אִתּוֹ֙ בְּהַ֣ר סִינַ֔י שְׁנֵ֖י לֻחֹ֣ת הָֽעֵדֻ֑ת לֻחֹ֣ת אֶ֔בֶן כְּתֻבִ֖ים בְּאֶצְבַּ֥ע אֱלֹהִֽים:
He gave Moses: In the Torah, chronological order is not adhered to. The episode of the calf took place long before the command of the work of the Mishkan. For on the seventeenth of Tammuz the tablets were broken, and on Yom Kippur the Holy One, blessed is He, was reconciled to Israel. On the morrow [i.e., on the eleventh of Tishri], they commenced with the donation for the Mishkan, and it [the Mishkan] was erected on the first of Nissan. -[from Midrash Tanchuma, Ki Thissa 31]   ויתן אל משה וגו': אין מוקדם ומאוחר בתורה. מעשה העגל קודם לצווי מלאכת המשכן ימים רבים היה, שהרי בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, וביום הכפורים נתרצה הקב"ה לישראל, ולמחרת התחילו בנדבת המשכן והוקם באחד בניסן:
When He had finished: Heb. כְּכַלֹתוֹ. [This word should be spelled כְּכַלּוֹתוֹ. Here, however,] it is spelled defectively [without the first “vav”], as if to be read: כְּכַלָּתוֹ, [meaning] like his bride, for the Torah was delivered to him [Moses] as a gift, as a bride [is given] to a bridegroom, because [otherwise] he could not have learnt it all in such a short time (Tanchuma, Ki Thissa 18). Another explanation: Just as a bride is adorned with twenty-four ornaments [i.e.,] the ones listed in the book of Isaiah (3:18-22), so too must a Torah scholar be adorned with the twenty-four books [of the Scriptures, i.e., possess the knowledge of the entire Scriptures] (Tanchuma, Ki Thissa 16).   ככלתו: ככלתו כתיב חסר, שנמסרה לו תורה במתנה ככלה לחתן, שלא היה יכול ללמוד כולה בזמן מועט כזה. דבר אחר מה כלה מתקשטת בעשרים וארבעה קשוטין, הן האמורים בספר ישעיה (ישעיה ג יח - כד) אף תלמיד חכם צריך להיות בקי בעשרים וארבעה ספרים:
speaking with him: the statutes and the ordinances in the section entitled: “And these are the ordinances” (Exod. 21-23) [i.e., in parshath Mishpatim].   לדבר אתו: החקים והמשפטים שבואלה המשפטים:
speaking with him: [The word “with”] teaches [us] that Moses would hear [the laws] from God and then they would both repeat the halachah together. -[from Exod. Rabbah 41:5]   לדבר אתו: מלמד שהיה משה שומע מפי הגבורה וחוזרין ושונין את ההלכה שניהם יחד:
tablets: Heb. לֻחֹת. It is spelled לֻחֹת [without the “vav” of the plural, as if to be read לֻחַת, the singular form,] because they were both the same [size]. -[from Exod. Rabbah 41:6]   לחת: לחת כתיב שהיו שתיהם שוות: