ב"ה,

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על ההודעה מקביעות זמן חתונתם . . .

הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב ושתהי' בשעה טובה ומוצלחת ויבנו בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

בברכת מזל טוב מזל טוב

[חתימת יד קדשו]

English:

By the grace of G‑d,

Brooklyn, New York

Greeting and Blessing:

In reply to your notification of the date of your wedding to take place with G‑d's help [on]........

I send you herewith my prayerful wishes that it take place in a happy and auspicious hour, and that you build an everlasting Jewish home based on the foundations of the Torah and Mitzvohs, as they are illuminated with the inner light of the Torah, that is the Teachings of Chassidus.

With blessing of Mazaltov Mazaltov

/Rebbe's Signature/