וכן ספינות קטנות כו'. משום דרב הונא גדול מרב נחמןא ואביי דיחויי בעלמא קמדחיב ורב אשי מפרש דיחוייו אבל לדינא קיי"ל כת"ק דרב יהודהג דבעי מחיצות להתירד ולא מהני גובה י' טפחים אף לטלטל כמ"ש התוס' סוף ד"ה וזרק כו' לרב נחמן ואבייה. ולדידהו אי ס"ל כת"ק צ"ל כתירוץ הראשון ע"ש ובמהרש"או ואנן לא קיי"ל כתירוץ ההוא לחלק בין על גבה למלמטה גבי טלטול מדהוצרכו התוס'ז ורא"שח לאוקמי מתניתין כשחלון פתוח לה וע"ש שב' האוקימתות הם על פי חילוקי דיעות שבסוגיא זו בבקיעת דגים וכיון דקי"ל כאוקימתא ב'ט ש"מ דהלכה כרב הונא ודו"ק: