Tishrei 6
Passing of Rebbetzin Chana Schneerson

Tishrei 13
Passing of Rabbi Shmuel of Lubavitch

Cheshvan 20
Birthday of Rabbi Sholom DovBer of Lubavitch

Kislev 1
The Rebbe recovers from illness

Kislev 9
Birthday and Passing of Rabbi DovBer of Lubavitch

Kislev 10
Liberation of Rabbi DovBer of Lubavitch

Kislev 14
Marriage of Rebbe and Rebbetzin

Kislev 19-20
The "Rosh Hashanah of Chassidism" - Liberation of Rabbi Schneur Zalman of Liadi; Passing of Rabbi DovBer of Mezritch

Tevet 5
Sefarim Victory

Tevet 24
Passing of Rabbi Schneur Zalman of Liadi

Shevat 10
Passing of Rabbi Yosef Yitzchak of Lubavitch; Beginning of Rebbe's Leadership

Shevat 22
Passing of Rebbetzin Chaya Mushka Schneerson

Adar 25
Birthday of Rebbetzin Chaya Mushka Schneerson

Nissan 2
Passing of Rabbi Sholom DovBer of Lubavitch

Nissan 11
Birthday of the Lubavitcher Rebbe Rabbi Menachem M. Schneerson

Nissan 13
Passing of Tzemach Tzeddek

Iyar 2
Birthday of Rabbi Shmuel of Lubavitch

Sivan 6
Passing of the Baal Shem Tov

Tammuz 3
Yahrtzeit of the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson

Tammuz 12-13
Birthday and Liberation of Rabbi Yosef Yitzchak of Lubavitch

Av 20
Passing of Rabbi Levi Yitzchak Schneerson

Elul 18
Birthday of Rabbi Israel Baal Shem Tov and Rabbi Schneur Zalman of Liadi (and more)

Elul 29
Birthday of Tzemach Tzeddek