בכלל מקראי כו'. בלאו הכי נמי משמע, מדאיקרי קודשא ואתיא במכל שכן מיו"ט. וכן מוכח מפרש"י על פסוקב זכור וגו' שפירש כבית שמאי,ג מכלל דלכבדו במנה יפה הוא מדאורייתא, משום דקודש הוא לקדשו במאכל כו'. משא"כ להרמב"ם ז"לד שאין מצוה אלא שלא להתענות בו, כמבואר בב"י סי' תי"ח,ה ונפקא ליה מדכתיבו אכלוהו היום כי שבת היום לה' מכלל דבשבת אסור להתענות.ז ולא חשיב לה בתרי"ג, משום דנפקא מכלל מצות אכילת המן שאינה נוהגת לדורות.ח וביו"ט שנאמרט מקרא קודש יהיה וגו' ודרשו בספריי לקדשו כו',יא ס"ל דאסמכתא בעלמא היא, שהרי במנין המצותיב מנה שש מצות לשבות ממלאכה בששת ימים טובים מדכתיב מקרא קודש בכל חד וחד ע"ש,יג וזהו כמ"ש הב"י סי' תפ"ז,יד ולא מנה לקדשו במאכל כו'. וגם בשבת אי הוה סבירא ליה דהא דאסור להתענות הוא מדרשת הספרא לקדשו כו', א"כ גם לכבדו בכסות נפקא מלקדשו, ומנא לן לחלק ביניהם מסברא, ובהדיא מבואר ברמב"םטו דלכבדו בכסות הוא מדרבנן: