ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים ומפרנס לכל כאמור פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון1 ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא ברוך אתה יי' הזן את הכל

נודה לך יי' אלהינו ונברכך מלכנו כי הנחלת את אבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה ברית ותורה על שהוצאתנו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים על תורתך שלמדתנו על חוקי רצונך שהודעתנו על כולם יי' אלהינו אנו מודים לך ומברכים את שמך כאמור2 ואכלת ושבעת וברכת את יי' אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך ברוך אתה יי' על הארץ ועל המזון

רחם יי' אלהינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו ומלכות דוד משיחך תחזיר למקומה בימינו ובנה ירושלים בקרוב כאשר דברת ברוך אתה יי' בונה ברחמיו את ירושלים

ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם האל אבינו מלכנו אדירנו בוראנו גואלנו קדושנו קדוש יעקב המלך הטוב והמטיב שבכל יום ויום גומלנו חן וחסד ורחמים וכל טוב הרחמן ישתבח לדור דורים הרחמן יתפאר לנצח נצחים הרחמן יזכנו לימות המשיח ולבנין בית המקדש ולחיי העולם הבא מגדול ישועות מלכו וגו'3 כפירים רשו ורעבו וגו'4 הודו ליי' כי טוב כי לעולם חסדו:5

נוסח ברכת המזון:

ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים ומפרנס לכל כאמור פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא ברוך אתה יי' הזן את הכל נודה לך יי' אלהינו ונברכך מלכנו כי הנחלת את אבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה ברית ותורה על שהוצאתנו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים על תורתך שלמדתנו על חוקי רצונך שהודעתנו על כולם יי' אלהינו אנו מודים לך ומברכים את שמך כאמור ואכלת ושבעת וברכת את יי' אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך ברוך אתה יי' על הארץ ועל המזון רחם יי' אלהינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו ומלכות דוד משיחך תחזיר למקומה בימינו ובנה ירושלים בקרוב כאשר דברת ברוך אתה יי' בונה ברחמיו את ירושלים ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם האל אבינו מלכנו אדירנו בוראנו גואלנו קדושנו קדוש יעקב המלך הטוב והמטיב שבכל יום ויום גומלנו חן וחסד ורחמים וכל טוב הרחמן ישתבח לדור דורים הרחמן יתפאר לנצח נצחים הרחמן יזכנו לימות המשיח ולבנין בית המקדש ולחיי העולם הבא מגדול ישועות מלכו וגו' כפירים רשו ורעבו וגו' הודו ליי' כי טוב כי לעולם חסדו:

המפטיר בנביא מברך לפניה – One who reads the Haftorah from the works of the Prophets should recite the following blessing before the reading:

ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת ברוך אתה יי' הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק

ומברך לאחריה - After the reading, he should recite the following blessings:

ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה מדבר ומקיים אשר כל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא יי' אלהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי אל נאמן אתה ברוך אתה יי' האל הנאמן בכל דבריו

רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעגומת נפש תושיע מהרה בימינו ותבנה מהרה ברוך אתה יי' בונה ירושלים

את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך ברוך אתה יי' מגן דוד

על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום המנוח הזה שנתת לנו יי' אלהינו לקדושה לכבוד ולתפארת על הכל אנו מברכין שמך ברוך אתה יי' מקדש השבת

וביום טוב הוא אומר- On a Festival, One Says

ועל יום טוב מקרא קדש הזה שנתת לנו לששון ולשמחה ברוך אתה יי' מקדש ישראל והזמנים

ואם היה שבת ויום טוב כולל שניהם וחותם

If the day is both the Sabbath and a festival, one should combine the two and conclude the blessing:

מקדש השבת וישראל והזמנים

כנוסח שהוא חותם בתפלה בברכה אמצעית באותו היום כך הוא חותם בברכה אחרונה זו

He concludes this last blessing in the same manner as he concludes the intermediate blessing of the Shemoneh Esreh that day.

המפטיר בנביא מברך לפניה:

ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת ברוך אתה יי' הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק ומברך לאחריה:

ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה מדבר ומקיים אשר כל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא יי' אלהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי אל נאמן אתה ברוך אתה יי' האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעגומת נפש (תושיע) מהרה בימינו ותבנה מהרה ברוך אתה יי' בונה ירושלים את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך ברוך אתה יי' מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום המנוח הזה שנתת לנו יי' אלהינו לקדושה לכבוד ולתפארת על הכל אנו מברכין שמך ברוך אתה יי' מקדש השבת וביום טוב הוא אומר ועל יום טוב מקרא קדש הזה שנתת לנו לששון ולשמחה ברוך אתה יי' מקדש ישראל והזמנים ואם היה שבת ויום טוב כולל שניהם וחותם מקדש השבת וישראל והזמנים כנוסח שהוא חותם בתפלה בברכה אמצעית באותו היום כך הוא חותם בברכה אחרונה זו:

הענינות שנהגו רוב העם לקרות מן הנביאים בכל שבת ושבת ומפטירין בהן ואלו הן:

The Passages from the Prophets that Most of the People are Accustomed to Read Each Sabbath as the Haftorah:

בראשית הן עבדי אתמך בו עד אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים בישעיה6

תולדות נח רני עקרה לא ילדה עד הטו אזנכם ולכו אלי בישעיה7

לך לך ואל מי תדמיוני ואשוה עד כי אני יי' אענם אלהי ישראל בישעיה8

וירא אליו ואשה אחת מנשי בני הנביאים עד ותשא את בנה ותצא במלכים9

ויהיו חיי שרה תחלת הספר עד יחי אדוני המלך לעולם במלכים10

תולדות יצחק משא דבר יי' אל ישראל ביד מלאכי עד וערבה ליי' מנחת וגו' בתרי עשר11

ויצא יעקב ועמי תלואים למשובתי עד ובנביא העלה בתרי עשר12

וישלח יעקב חזון עובדיה עד סוף ספרו בתרי עשר13

וישב יעקב על שלשה פשעי ישראל עד אריה שאג מי לא יירא בתרי עשר14

ויהי מקץ וייקץ שלמה והנה חלום עד ויהי המלך שלמה מלך במלכים15

ויגש אליו ואתה בן אדם קח לך עץ אחד עד וידעו הגוים כי אני יי' ביחזקאל16

ויחי יעקב ויקרבו ימי דוד למות עד ושלמה ישב על כסא דוד אביו במלכים17

ואלה שמות בן אדם הודע את ירושלים עד ויצא לך שם ביחזקאל18

וארא ולא יהיה עוד לבית ישראל עד ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל ביחזקאל19

בא אל פרעה משא מצרים עד אשר ברכו ה' צבאות בישעיה20

ויהי בשלח שירת דבורה מן ויכנע אלהים עד ותשקוט הארץ ארבעים שנה בשופטים21

וישמע יתרו בשנת מות המלך עוזיהו עד למרבה המשרה בישעיה22

ואלה המשפטים הדבר אשר היה אל ירמיהו עד לא יכרת איש ליונדב בן רכב בירמיה23

ויקחו לי ויי' נתן חכמה לשלמה עד ושכנתי בתוך בני ישראל במלכים24

ואתה תצוה הגד את בני ישראל את הבית עד ורציתי אתכם ביחזקאל25

כי תשא ודבר יי' היתה אל אליהו עד וירכב אחאב וילך במלכים26

ויקהל וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצר עד ותתם מלאכת במלכים27

ואלה פקודי ויעש חירם עד והפתות לדלתות הבית (במלכים)28

ויקרא עם זו יצרתי לי עד כה אמר יי' מלך ישראל בישעיה29

צו את אהרן עולותיכם ספו על זבחיכם עד באלה חפצתי נאם יי' בירמיהו30

ויהי ביום השמיני ויוסף עוד דוד את כל בחור בישראל עד כל אשר בלבבך בשמואל31

אשה כי תזריע ואיש בא מבעל שלישה עד וילך אתו כברת ארץ במלכים32

זאת תהיה וארבעה אנשים ומדלג עד ולא השליכם מעל פניו במלכים33

אחרי מות התשפוט התשפוט עד ונחלת בך לעיני הגוים ביחזקאל34

קדושים תהיו באו אנשים מזקני ישראל עד צבי היא לכל הארצות ביחזקאל 35

אמר אל הכהנים והכהנים הלוים בני צדוק עד כל נבלה וטרפה ביחזקאל36

בהר סיני יי' עוזי ומעזי עד רפאני יי' וארפא בירמיה37

אם בחוקתי הנבא על רועי ישראל עד והצלתים מיד העובדים בהם ביחזקאל38

במדבר סיני והיה מספר בני ישראל עד וארשתיך לי באמונה בתרי עשר39

נשא ויהי איש אחד מצרעה עד ויגדל הנער ויברכהו יי' בשופטים40

בהעלותך רני ושמחי בת ציון עד ידי זרובבל יסדו הבית בתרי עשר41

שלח לך וישלח יהושע בן נון עד וגם נמוגו כל יושבי וגו' ביהושע42

ויקח קרח ויאמר שמואל אל העם עד כי לא יטוש יי' את עמו בשמואל43

זאת חקת התורה ויפתח הגלעדי עד מימים ימימה בשופטים44

וירא בלק והיה שארית יעקב עד והצנע לכת עם אלהיך בתרי עשר45

פנחס ויד יי' היתה אל אליהו עד ויקם וילך אחרי אליהו במלכים46

ראשי המטות ויתן משה למטה בני ראובן עד מחלק את הארץ ביהושע47

אלה מסעי אלו הנחלות עד ויתנו בני ישראל ללוים ביהושע48

אלה הדברים אשר דבר יי' אל ישראל עד והייתם לי לעם בירמיה49

ואתחנן ואתפלל אל יי' אחרי תת את ספר המקנה עד שדות בכסף יקנו בירמיה50

והיה עקב הלוך וקראת באזני ירושלים עד והתברכו בו כל גוים ובו יתהללו בירמיה 51

ראה אנכי הנה ימים באים נאם יי' והקימותי עד אם יסתר איש במסתרים בירמיה52

שופטים ויהי כאשר זקן שמואל עד ויאמר שמואל אל אנשי ישראל לכו בשמואל53

כי תצא ויאספו פלשתים את מחניהם עד ויי' יהיה עמך בשמואל54

והיה כי תבא אז יבנה יהושע מזבח עד ולא היה כיום ההוא ביהושע55

אתם נצבים ויאסף יהושע את כל שבטי ישראל עד כרמים וזיתים אשר לא נטעתם ביהושע56

האזינו ולקחתי אני מצמרת הארז עד והשיבו וחיו ביחזקאל57

וזאת הברכה ויהי אחרי מות משה עבד יי' ומדלג עד ויהי יי' את יהושע ביהושע58

(העניינות שנהגו רוב העם לקרות מן הנביאים בכל שבת ושבת ומפטירין בהן ואלו הן:

) בראשית הן עבדי אתמך בו עד אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים בישעיה תולדות נח רני עקרה לא ילדה עד הטו אזנכם ולכו אלי בישעיה לך לך ואל מי תדמיוני ואשוה עד כי אני יי' אענם אלהי ישראל בישעיה וירא אליו ואשה אחת מנשי בני הנביאים עד ותשא את בנה ותצא במלכים ויהיו חיי שרה תחלת הספר עד יחי אדוני המלך לעולם במלכים תולדות יצחק משא דבר יי' אל ישראל ביד מלאכי עד וערבה ליי' מנחת וגו' בתרי עשר ויצא יעקב ועמי תלואים למשובתי עד ובנביא העלה בתרי עשר וישלח יעקב חזון עובדיה עד סוף ספרו בתרי עשר וישב יעקב על שלשה פשעי ישראל עד אריה שאג מי לא יירא בתרי עשר ויהי מקץ וייקץ שלמה והנה חלום עד ויהי המלך שלמה מלך במלכים ויגש אליו ואתה בן אדם קח לך עץ אחד עד וידעו הגוים כי אני יי' ביחזקאל ויחי יעקב ויקרבו ימי דוד למות עד ושלמה ישב על כסא דוד אביו במלכים ואלה שמות בן אדם הודע את ירושלים עד ויצא לך שם ביחזקאל וארא (ולא יהיה עוד לבית) ישראל עד ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל ביחזקאל בא אל פרעה משא מצרים עד אשר ברכו ה' צבאות בישעיה ויהי בשלח שירת דבורה מן ויכנע אלהים עד ותשקוט הארץ ארבעים שנה בשופטים וישמע יתרו בשנת מות המלך עוזיהו עד למרבה המשרה בישעיה ואלה המשפטים הדבר אשר היה אל ירמיהו עד לא יכרת איש ליונדב בן רכב בירמיה:

ויקחו לי ויי' נתן חכמה לשלמה עד ושכנתי בתוך בני ישראל במלכים ואתה תצוה הגד את בני ישראל את הבית עד ורציתי אתכם ביחזקאל כי תשא ודבר יי' היתה אל אליהו עד וירכב אחאב וילך במלכים ויקהל וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצר עד ותתם מלאכת במלכים ואלה פקודי ויעש חירם עד והפתות לדלתות הבית ויקרא עם זו יצרתי לי עד כה אמר יי' מלך ישראל בישעיה צו את אהרן עולותיכם ספו על זבחיכם עד באלה חפצתי נאם יי' בירמיהו ויהי ביום השמיני ויוסף עוד דוד את כל בחור בישראל עד כל אשר בלבבך במלכים אשה כי תזריע ואיש בא מבעל שלישה עד וילך אתו כברת ארץ במלכים זאת תהיה וארבעה אנשים (ומדלג) עד ולא השליכם מעל פניו במלכים אחרי מות התשפוט התשפוט עד ונחלת בך לעיני הגוים ביחזקאל קדושים תהיו באו אנשים מזקני ישראל עד צבי היא לכל הארצות ביחזקאל אמר אל הכהנים והכהנים הלוים בני צדוק עד כל נבלה וטרפה ביחזקאל בהר סיני יי' עוזי ומעזי עד רפאני יי' וארפא בירמיה אם בחוקתי הנבא על רועי ישראל עד והצלתים מיד העובדים בהם ביחזקאל:

במדבר סיני והיה מספר בני ישראל עד וארשתיך לי באמונה בתרי עשר נשא ויהי איש אחד מצרעה עד ויגדל הנער ויברכהו יי' בשופטים בהעלותך רני ושמחי בת ציון עד ידי זרובבל יסדו הבית בתרי עשר שלח לך וישלח יהושע בן נון עד וגם נמוגו כל יושבי וגו' ביהושע ויקח קרח ויאמר שמואל אל העם עד כי לא יטוש יי' את עמו בשמואל זאת חקת התורה ויפתח הגלעדי עד מימים ימימה בשופטים וירא בלק והיה שארית יעקב עד והצנע לכת עם אלהיך בתרי עשר פנחס ויד יי היתה אל אליהו עד ויקם וילך אחרי אליהו במלכים ראשי המטות ויתן משה למטה בני ראובן עד מחלק את הארץ ביהושע אלה מסעי אלו הנחלות עד ויתנו בני ישראל ללוים ביהושע:

אלה הדברים אשר דבר יי' אל ישראל עד והייתם לי לעם בירמיה ואתחנן ואתפלל אל יי' אחרי תת את ספר המקנה עד שדות בכסף יקנו בירמיה והיה עקב הלוך וקראת באזני ירושלים עד והתברכו בו כל גוים ובו יתהללו בירמיה ראה אנכי הנה ימים באים נאם יי' והקימותי עד אם יסתר איש במסתרים בירמיה שופטים ויהי כאשר זקן שמואל עד ויאמר שמואל אל אנשי ישראל לכו בשמואל כי תצא ויאספו פלשתים את מחניהם עד ויי' יהיה עמך בשמואל והיה כי תבא אז יבנה יהושע מזבח עד ולא היה כיום ההוא ביהושע אתם נצבים ויאסף יהושע את כל שבטי ישראל עד כרמים וזיתים אשר לא נטעתם ביהושע האזינו ולקחתי אני מצמרת הארז עד והשיבו וחיו ביחזקאל וזאת הברכה ויהי אחרי מות משה עבד יי' ומדלג עד ויהי יי' את יהושע ביהושע

כל שבת שקורין בה שתי פרשיות מפטירין בה מענין פרשה אחרונה וזו המנהג ברוב המקומות וכן נהגו רוב העם להיות מפטירין בנחמות ישעיהו מאחר תשעה באב עד ראש השנה

On every Sabbath, that two parshiyot are read, the Haftorah follows the theme of the last parshah. This is the custom in most places. Similarly, the majority of the people follow the custom of reading Haftorot from the comforting prophecies of Isaiah from after Tishah B'Av until Rosh HaShanah.

בשבת שאחר תשעה באב – נחמו נחמו עמי59 – On the Sabbath follow Tishah B'Av

בשניה ותאמר ציון60 – On the second Sabbath

בשלישית עניה סערה61 - On the third

ברביעית אנכי אנכי הוא מנחמכם62 - On the fourth

בחמישית רני עקרה63 - On the fifth

בששית קומי אורי64 - On the sixth

בשביעית שוש אשיש ביי'65
– On the seventh

בריך רחמנא דסייען

נגמר ספר שני ומנין פרקיו ששה וארבעים

הלכות ק"ש – 4 פרקים

הלכות תפלה וברכת כהנים – 15 פרקים

הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה – 10 פרקים

הלכות ציצית – 3 פרקים

הלכות ברכות – 11 פרקים

הלכות מילה – 3 פרקים

Blessed be the Merciful One Who grants assistance.
This concludes the second volume with the help of the Almighty. There are a total of 46 chapters in this volume.

Hilchot Kri'at Shema - 4 chapters
Hilchot Tefillah UVirkat Kohanim - 15 chapters
Hilchot Tefillin UMezuzah V'Sefer Torah - 10 chapters
Hilchot Tzitzit - 3 chapters
Hilchot Berachot - 11 chapters
Hilchot Milah - 3 chapters

כל שבת שקורין בה שתי פרשיות מפטירין בה מענין פרשה אחרונה וזו המנהג ברוב המקומות וכן נהגו רוב העם להיות מפטירין בנחמות ישעיהו מאחר תשעה באב עד ראש השנה בשבת שאחר תשעה באב נחמו נחמו עמי בשניה ותאמר ציון בשלישית עניה סערה ברביעית אנכי אנכי הוא מנחמכם בחמישית קומי אורי בששית רני עקרה בשביעית שוש אשיש ביי':

נגמר ספר שני ומנין פרקיו ששה וארבעים הלכות ק"ש הלכות תפלה וברכת כהנים הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה הלכות ציצית הלכות ברכות הלכות מילה: