1

When a person injures a colleague in a manner that warrants payment of all five assessments, he is required to pay all five. If he injures him in a manner that warrants the payment of only four, he is required to pay only four. If three, three; if two, two; and if one, one.

א

החובל ב בחבירו חבלה שהוא ראוי לשלם החמשה דברים כולם משלם חמשה. הזיקו נזק שאין בו אלא ארבעה משלם ארבעה. שלשה משלם שלשה. שנים משלם שנים. אחד משלם אחד:

2

What is implied? If a person cuts off a colleague's hand or foot, or a finger or a toe, he must pay all five assessments: the damages, his pain, his medical treatment, his loss of employment and the embarrassment he suffered.

If he struck him on his hand and it swelled, but it will ultimately return to size; on his eye and displaced it, but it will heal; he should pay four assessments: his pain, his medical treatment, his loss of employment and the embarrassment he suffered.

If he struck him on his head and it swelled, he should pay three assessments: his pain, his medical treatment and the embarrassment he suffered.

If he struck him on a place where the blow cannot be seen - e.g., he struck him on his knees or on his back - he should pay two assessments: his pain and his medical treatment.

If a person swats a colleague with a handkerchief he was holding, a document or the like, he should pay only one assessment: embarrassment.

ב

כיצד קטע ידו או רגלו או אצבע מהן או שסימא עינו משלם חמשה נזק וצער וריפוי ושבת ובושת. הכהו על ידו וצבתה וסופה לחזור. על עינו ומרדה וסופה לחיות. משלם ארבעה צער ורפוי ושבת ובושת. הכהו על ראשו וצבה משלם שלשה צער ורפוי ובושת. הכהו במקום שאינו נראה כגון שהכה על ברכיו או בגבו משלם שנים צער ורפוי. הכהו במטפחת שבידו או בשטר וכיוצא באלו נותן אחת והיא הבושת בלבד:

3

If a person burned a colleague with a spit or a nail on his fingernails - i.e., in a place where a wound is not made - and that does not prevent the person from working, he should pay only for pain.

If one causes a colleague to drink a drug or anoints him with a drug that changes the color of his skin, he is required to pay merely for the medical expenses necessary until his skin returns to its original color.

ג

כוואהו בשפוד או במסמר על צפורניו במקום שאינו עושה חבורה ולא מעכב מלאכה משלם הצער בלבד. השקהו סם או סכו סם ושינה מראה עורו משלם לו רפוי בלבד עד שיחזור מראהו כשהיה. אסרו בחדר נותן לו דמי שבת בלבד. וכן כל כיוצא באלו:

4

When a person shaves the head of a colleague, all that it is necessary for him to pay is for the embarrassment, for his hair will grow back. If he removes his hair with a potion or burns his head so that his hair will never grow back, he is liable for all five assessments: damages, pain and medical attention, because his head was heated by the burn or by the potion, and this will cause headaches. He must also pay him unemployment, because previously he was fit to dance and shake the locks of his hair, and he is thus prevented from performing this type of work. And he must be paid for embarrassment, because there is no greater embarrassment than this.

ד

המגלח שיער ראש חבירו נותן לו דמי בשתו בלבד מפני שסופו לחזור. גלחו בסם או שכוואהו עד שאין סוף השיער לחזור חייב בחמשה דברים. בנזק בצער ורפוי שהרי יתחמם ראשו מן הכויה או מן הסם ונמצא חש בראשו. ומשלם לו שבת שהרי הוא ראוי לרקד ולנדנד דלת ראשו בשעת רקוד ונמצא בטל ממלאכה זו. ובושת שאין לך בושת גדול מזה:

5

Thus, this indicates that whenever a person causes a colleague a loss of limb that will not grow back, he is liable for all five payments. Even if he knocked out a tooth, he is liable for all five payments. For it is impossible that he will not suffer pain in his mouth for a certain amount of time because of the loss. And although there is no medical treatment for the tooth itself, the gums require medical treatment.

ה

הא למדת שכל המחסר חבירו אבר שאינו חוזר חייב בכל החמשה דברים. אפילו הפיל שינו חייב בכל שאי אפשר שלא יחלה פיו שעה אחת. אע"פ שהשן אין לו רפואה בשר השינים צריך רפואה:

6

Even if he causes him to lose a piece of flesh merely the size of a barleycorn, he must pay all five assessments. He must pay for the permanent damage, because the skin will never return; instead, scar tissue will form. Thus, if a person injures a colleague, cuts his flesh and causes him to bleed, he is liable for all five assessments.

ו

אפילו חסרו כשערה מעור בשרו חייב בחמשה דברים. שהעור אינו חוזר אלא צלקת. לפיכך החובל בחבירו וקרע העור והוציא ממנו דם חייב בחמשה דברים:

7

A person who scares a colleague - even if the fright causes him to fall ill - is not liable according to the judgments of an earthly court; he does, however, have a moral and spiritual obligation to compensate him. This applies, however, only when he did not touch him, but merely shouted behind him, appeared before him in the darkness or the like.

Similarly, if a person shouted in a colleague's ear and caused him to become deaf, he is not liable according to the judgments of an earthly court; he does, however, have a moral and spiritual obligation to compensate him.

If, however, a person grasped hold of a colleague and blew a horn in his ear and caused him to become deaf, touched him and/or pushed him when he frightened him, took hold of his clothes or the like, he is obligated to pay compensation even according to an earthly court.

ז

המבעית חבירו אע"פ שחלה מן הפחד הרי זה פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. והוא שלא נגע בו אלא כגון שצעק מאחוריו או שנתראה [לו] באפילה וכיוצא בזה. וכן אם צעק באזנו וחרשו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. אחזו ותקע באזנו וחרשו או שנגע בו ודחפו בעת שהבעיתו. או שאחז בבגדיו וכיוצא בדברים אלו חייב בתשלומין:

8

It appears to me that if the injured party claims to have been deafened or blinded and thus cannot see or hear, his claim is not accepted on faith, lest he attempt to deceive. For we have no evidence about the matter. Instead, he is not entitled to compensation unless he will be observed for an extended period of time, and it will be established that he lost his sight or his hearing. Only then, must the person who caused the damage pay.

ח

יראה לי שהנחבל שאמר נתחרשתי או נסמית עיני והרי איני רואה או איני שומע אינו נאמן. שהרי אין אנו מכירין הדבר שמא יערים. ואינו נוטל הנזק עד שיבדק זמן מרובה ויהיה מוחזק שאבד מאור עיניו או נתחרש ואח"כ ישלם זה:

9

What compensation must be paid for pain? It all depends on the nature of the injured party. There are certain people who are delicate, spoiled and wealthy, and would not bear even a slight amount of pain for a large amount of money. And there are people who are heavy laborers, strong and poor, and will bear much suffering for a single zuz. These are the factors that are taken into consideration when evaluating and determining the compensation for pain.

ט

כמה הוא הצער הכל הוא לפי הניזק. יש אדם שהוא רך וענוג מאד ובעל ממון ואילו נתנו לו ממון הרבה לא היה מצטער מעט. ויש אדם שהוא עמלן וחזק ועני ומפני זוז אחד מצטער צער הרבה. ועל פי הדברים האלה אומדין ופוסקין הצער:

10

How is the pain evaluated when there is a loss of limb?If a person cut off a colleague's hand or finger, we evaluate how much such a person would give to have this limb amputated with a potioninstead of having it cut of with a sword, if the king decreed that his hand or foot must be cut off. We evaluate the difference between the two, and the one who caused the injury is required to pay that amount.

י

כיצד משערין הצער במקום שחסרו אבר. הרי שקטע ידו או אצבעו אומדים כמה אדם כזה רוצה ליתן בין לקטוע לו אבר זה בסייף או לקטוע אותו בסם אם גזר עליו המלך לקטוע ידו או רגלו. ואומדין כמה יש בין זה לזה ומשלם המזיק:

11

How is the unemployment assessment evaluated? If he did not cause the person to lose a limb, but instead caused him to become sick and invalid, or his arm swelled but it will return to its original size, the person who caused the injury must pay the victim for his unemployment for each day, like an unemployed worker of the trade in which he is employed.

If he caused him to lose a limb or cut off his hand, he must pay him full compensation for his hand; this being "damages." In this instance, we judge him as if he were a guard at a patch of squash. We evaluate how much such a guard would earn each day and calculate the number of days he will be incapacitated. This is the amount the person who caused the injury must pay.

Similarly, if a person cut off a colleague's legs, we calculate a wage as if he were a door guard. If he blinded him, we calculate a wage as if he worked in a mill. Similar principles apply in all analogous situations.

יא

כיצד משערין השבת. אם לא חסרו אבר אלא חלה ונפל למשכב או שצבתה ידו וסופה לחזור נותן לו דמי שבתו של כל יום ויום כפועל בטל של אותה מלאכה שבטל ממנו. ואם חסרו אבר או שקטע ידו נותן דמי ידו שהוא הנזק ושבת רואין אותו כאילו הוא שומר קישואים ורואין כמה הוא שכר שומר קישואין בכל יום ועושין חשבון כל ימי חליו של זה ונותן לו. וכן אם קטע רגלו רואין אותו כאילו הוא שומר על הפתח. סימא עינו רואין אותו כאילו הוא טוחן ברחיים וכן כל כיוצא בזה:

12

If a person hits a colleague on his ear or blows a horn into his ear and causes him to become deaf, he must pay his entire worth, for the victim is no longer fit to perform any work.

יב

הכה את חבירו על אזנו או אחזו ותקע באזנו וחרשו נותן לו דמי [א] כולו שהרי אינו ראוי למלאכה כלל:

13

The following law applies when a person blinded a colleague, and before the damages were evaluated cut off his hand, and before those damages were evaluated cut off his leg, and before those damages were evaluated caused him to become deaf. Since an evaluation was not made for each of the damages and ultimately, the person who caused the injury was required to pay the victim's entire worth, that is all that he is obligated to pay.

If an evaluation was made for each of the previous damages and then an evaluation was made for his entire worth, the court collects only the injured's entire worth from the person who inflicted the injury. If, however, the injured seizes payment for every injured limb and for his entire worth from the property of the person who inflicted the injury, it is not expropriated from him.

יג

סימא את עינו ולא אמדוהו קטע את ידו ולא אמדוהו וקטע את רגלו ולא אמדוהו ואחר כך חרשו הואיל ולא אמדוהו לכל נזק ונזק נותן לו דמי כולו. אמדוהו לכל נזק ונזק ואחר כך אמדוהו לכולו אין גובין ממנו אלא דמי כולו בלבד. ואם תפש הניזק נזק כל אבר ואבר ודמי כולו אין מוציאין מידו:

14

How is the assessment for medical bills evaluated? We estimate how many days this ailment will last and what will be required to treat it. The person who caused the injury is required to give this sum immediately. We do not require him to make payments day by day. This is an enactment in favor of the person who caused the injury.

יד

כיצד משערין הריפוי. אומדין כמה ימים יחיה זה מחולי זה וכמה הוא צריך ונותן לו מיד. ואין מחייבין אותו ליתן דבר יום ביומו. ודבר זה תקנה היא למזיק:

15

Similarly, the unemployment assessment is evaluated and must be paid immediately.

If the injured party's ailment develops complications and becomes extended beyond the amount originally estimated, the person who caused the injury is not required to pay him more. Conversely, if he becomes healed immediately, the assessment is not reduced.

טו

וכן השבת אומדין אותה ונותן הכל מיד. אם היה מתגלגל בחליו והולך וארך בו החולי יתר על מה שאמדוהו אינו מוסיף לו כלום. וכן אם הבריא מיד אין פוחתין לו ממה שאמדוהו:

16

When does the above apply? When the person who caused the injury agrees, for this enactment is to his benefit. If, however, the person who caused the injury says: "I do not desire that this enactment be followed; instead, I will pay his medical bills day by day" - he is given that prerogative.

טז

במה דברים אמורים בשרצה המזיק שזו תקנה היא לו. אבל אם אמר המזיק אין רצוני בתקנה זו אלא ארפאנו דבר יום ביומו שומעין לו:

17

If the person who suffered the injury says: "Assess my injury and give me the money. I will heal myself," his request is not accepted. For the person who caused the injury can say: "Perhaps you will not be successful in healing yourself, and I will be viewed as responsible for the injury." Instead, he must pay his medical expenses day by day, or pay an assessment for the entire amount and give the money for his medical expenses to the court on his behalf.

יז

אמר לו הניזק פסוק עמי ותן על ידי ואני ארפא את עצמי אין שומעין לו שהרי אומר לו שמא לא תרפא עצמך ואחזק אני כמזיק אלא נותן לו דבר יום ביומו. או פוסק על הכל ונותן דמי הריפוי על ידי בית דין:

18

If the person who caused the injury says: "I will heal you," or he says: "I have a physician who will heal you without charge," his words are not heeded. Instead, he is required to bring a professional physician who charges for healing him.

יח

אמר לו המזיק אני ארפא אותך או יש לי רופא שמרפא בחנם אין שומעין לו אלא מביא רופא אומן ומרפאהו בשכר:

19

If an assessment was not made at the outset, for the person who caused the injury chose to pay the medical bills day by day, if an infection arose because of the wound, or if the wound opened again after it began to heal, he is required to pay for the medical expenses and for unemployment.

If an infection arose that was not caused by the wound, he is obligated to pay for the medical expenses, but is not obligated to pay for unemployment.

If the person who was injured disobeyed the physician's instructions and the severity of the ailment increased, the person who caused the injury is not obligated to heal him.

יט

הרי שלא פסק עמו אלא היה מרפא יום ויום ועלו בו צמחים מחמת המכה. או נסתרה המכה אחר שחיתה חייב לרפאותו ולתת לו דמי שבתו. עלו בו צמחים שלא מחמת המכה חייב לרפאותו ואינו נותן לו דמי שבתו. עבר על דברי רופא והכביד עליו החולי אינו חייב לרפאותו:

20

When the court arrives at an assessment and obligates the person who caused the injury to pay, the entire amount is expropriated from him immediately. We do not grant him time to sell his property.

If he became obligated for embarrassment alone, we grant him time to sell his property, for he did not cause the victim a financial loss.

כ

כשפוסקין בית דין על המזיק ומחייבין אותו לשלם גובין ממנו הכל מיד ואין [ב] קובעין לו זמן כלל. ואם נתחייב בבושת בלבד קובעין לו זמן לשלם שהרי לא חסרו ממון: