Exodus Chapter 27

1And you shall make the altar of acacia wood, five cubits long and five cubits wide; the altar shall be square, and its height [shall be] three cubits.   אוְעָשִׂ֥יתָ אֶת־הַמִּזְבֵּ֖חַ עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים חָמֵשׁ֩ אַמּ֨וֹת אֹ֜רֶךְ וְחָמֵ֧שׁ אַמּ֣וֹת רֹ֗חַב רָב֤וּעַ יִֽהְיֶה֙ הַמִּזְבֵּ֔חַ וְשָׁל֥שׁ אַמּ֖וֹת קֹֽמָתֽוֹ:
And you shall make the altar…and its height [shall be] three cubits: The words are [to be understood] literally. These are the words of Rabbi Judah. Rabbi Jose says: It says here “square,” and concerning the inner altar, it says “square” (Exod. 30:2). Just as there, its height was twice its length [i.e, it was one cubit long and two cubits high], here too, its height was twice its length. [This method of expounding is known as גְּזֵרָה שָׁוָה, similar wording.] How then do I understand “and its height [shall be] three cubits"? [This means measuring] from the edge of the sovev [the ledge surrounding the altar] and higher. — [from Zev 60a] [According to Rabbi Judah, the altar was literally three cubits high. According to Rabbi Yose, it was ten cubits high, with the upper three cubits above the ledge mentioned in verse 5]   ועשית את המזבח וגו' ושלש אמות קומתו: דברים ככתבן, דברי ר' יהודה. ר' יוסי אומר נאמר כאן רבוע, ונאמר בפנימי רבוע, מה להלן גבהו פי שנים כארכו, אף כאן גבהו פי שנים כארכו. ומה אני מקיים ושלש אמות קומתו, משפת סובב ולמעלה:
2And you shall make its horns on its four corners; its horns shall be from it, and you shall overlay it with copper.   בוְעָשִׂ֣יתָ קַרְנֹתָ֗יו עַ֚ל אַרְבַּ֣ע פִּנֹּתָ֔יו מִמֶּ֖נּוּ תִּֽהְיֶ֣יןָ קַרְנֹתָ֑יו וְצִפִּיתָ֥ אֹת֖וֹ נְחֽשֶׁת:
its horns shall be from it: [This means] that he should not make them [the horns] separately and [then] attach them to it [the altar].   ממנו תהיין קרנתיו: שלא יעשם לבדם ויחברם בו:
and you shall overlay it with copper: to atone for brazenness, as it is said: “and your forehead is brazen (נְחוֹּשָה)” (Isa. 48:4). [I.e., נְחֹשֶת, which means copper, is also used idiomatically to mean brazen or bold.]-[from Tanchuma 11]   וצפית אותו נחשת: לכפר על עזות מצח, שנאמר (ישעיה מח ד) ומצחך נחושה:
3And you shall make its pots to remove its ashes, and its shovels and its sprinkling basins and its flesh hooks and its scoops; you shall make all its implements of copper.   גוְעָשִׂ֤יתָ סִּֽירֹתָיו֙ לְדַשְּׁנ֔וֹ וְיָעָיו֙ וּמִזְרְקֹתָ֔יו וּמִזְלְגֹתָ֖יו וּמַחְתֹּתָ֑יו לְכָל־כֵּלָ֖יו תַּֽעֲשֶׂ֥ה נְחֽשֶׁת:
its pots: Heb. סִּירֹתָיו, sort of kettles. — [from targumim]   סירותיו: כמין יורות:
to remove its ashes: Heb. לְדַשְׂנוֹ, to remove its ashes [and place them] into them [the kettles]. This is what Onkelos rendered: לְמִסְפֵּי קִטְמֵיהּ, to remove its ashes into them. In Hebrew, some words [are used in such a manner that] one word [i.e., the same root] changes in its meaning to serve [both] as building and demolishing [i.e., it has a positive and a negative meaning], like, “it took root (וַתַַּשְׁרֵשׁ)” (Ps. 80:10), “a fool taking root (מַשְׁרִישׁ)” (Job 5:3), and its opposite, “and it uproots (תְשָׁרֵשׁ) all my grain” (Job 31:12); similar to this, “on its branches (בִּסְעִיפֶיהָ) when it produces fruit” (Isa. 17:6), and its opposite, “lops off (מְסָעֵף) the branches” (Isa. 10:33); similar to this, “and this last one broke his bones (עִצְּמוֹ)” (Jer. 50:17) [עִצְּמוֹ, which usually means “became boned,” here means] “broke his bones” ; similar to this, “and stoned him with stones (וַיִּסְקְלֻהוּ בָּאִבָנִים)” (I Kings 21:13), and its opposite, "clear it of stones (סַקְּלוּ מֵאֶבֶן) ” (Isa. 62:10), [meaning] remove its stones, and so, “and he fenced it in, and he cleared it of stones (וַיִּסְקְלֵהוּ)” (Isa. 5:2). Here too, לְדַשְׁנוֹ means “to remove its ashes (דִשְׁנוֹ),” and in Old French, adeszandrer, to remove ashes.   לדשנו: להסיר דשנו לתוכם, והוא שתרגם אונקלוס למספי קטמיה, לספות הדשן לתוכם, כי יש מלות בלשון עברית מלה אחת מתחלפת בפתרון לשמש בנין וסתירה, כמו (תהלים פ י) ותשרש שרשיה, (איוב ה ג) אויל משריש. וחלופו (שם לא יב) ובכל תבואתי תשרש. וכמוהו (ישעיה יז ו) בסעיפיה פוריה, וחלופו (שם י לג) מסעף פארה, מפשח סעיפיה, וכמוהו (ירמיה נ יז) וזה האחרון עצמו, שבר עצמיו, וכמוהו (מלכים א' כא יג) ויסקלוהו באבנים, וחלופו (ישעיה סב י) סקלו מאבן, הסירו אבניה, וכן (שם ה ב). ויעזקהו ויסקלהו, אף כאן לדשנו להסיר דשנו ובלעז אישצינדרי"ר [לפנות האפר]:
and its shovels: Heb. וְיָעָיו. [Its meaning is] as the Targum [Onkelos renders: וּמַגְרפְיָתֵיה]: shovels with which he [the kohen] takes the ashes. They are [similar to] a kind of thin, metal lid of a pot, and it has a handle. In Old French [it is called] videl, vedil, vadil, [all meaning] shovel.   ויעיו: כתרגומו, מגרפות שנוטל בהם הדשן, והן כמין כסוי הקדרה של מתכת דק ולו בית יד, ובלעז וידי"ל [יעה]:
and its sprinkling basins: Heb. וּמִזְרְקֹתָיו, with which to receive the blood of the sacrifices.   ומזרקתיו: לקבל בהם דם הזבחים:
and its flesh hooks: Heb. וּמִזְלְגֹתָיו. Sort of bent hooks, with which he [the kohen] would strike the [sacrificial] flesh. They [the hooks] would be imbedded into it, and with them, he would turn it over on the coals of the [altar] pyre in order to hasten its burning. In Old French [they are called] crozins, [meaning flesh] hooks, and in the language of the Sages [they are called], צִינוֹרִיּוֹת (Yoma 12a).   ומזלגתיו: כמין אונקליות כפופים, ומכה בהם בבשר ונתחבים בו ומהפך בהן על גחל המערכה שיהא ממהר שריפתן ובלעז קרוצינ"ש [אנקולים] ובלשון חכמים צינוריות:
and its scoops: Heb. וּמַחְתֹּתָיו. They had a cavity in which to take coals from the altar and to carry them onto the inner altar for incense [which was within the Mishkan]. Because of their [function of] scooping (חֲתִיֹּתָן), they are called scoops (מַחְתּוֹת), like “to scoop (לַחְתּוֹת) fire from a hearth” (Isa. 30:14), an expression of raking fire from its place, and likewise, “Can a man rake (הִיַחְתֶּה) embers with his clothes?” (Prov. 6:27).   ומחתתיו: בית קבול יש להם ליטול בהן גחלים מן המזבח לשאתם על מזבח הפנימי לקטרת, ועל שם חתייתן קרויים מחתות, כמו (ישעיה ל יד) לחתות אש מיקוד, לשון שאיבת אש ממקומה, וכן (משלי ו כז) היחתה איש אש בחיקו:
all its implements: Heb. לְכָל-כֵּלָיו. Like כָּל כֵּלָיו.   לכל כליו: כמו כל כליו:
4And you shall make for it a copper grating of netting work, and you shall make on the netting four copper rings on its four ends.   דוְעָשִׂ֤יתָ לּוֹ֙ מִכְבָּ֔ר מַֽעֲשֵׂ֖ה רֶ֣שֶׁת נְח֑שֶׁת וְעָשִׂ֣יתָ עַל־הָרֶ֗שֶׁת אַרְבַּע֙ טַבְּעֹ֣ת נְח֔שֶׁת עַ֖ל אַרְבַּ֥ע קְצוֹתָֽיו:
grating: Heb. מִכְבָּר, a word meaning a sieve (כְּבָרָה), which is called crible [in French], [meaning] a sort of garment made for the altar, made with holes like a sort of net. This verse is inverted, and this is its meaning: And you shall make for it a copper grating of netting work.   מכבר: לשון כברה, שקורין קריבל"א [כברה] כמין לבוש עשוי לו למזבח, עשוי חורין חורין כמין רשת. ומקרא זה מסורס וכה פתרונו ועשית לו מכבר נחשת מעשה רשת:
5And you shall place it beneath the ledge of the altar from below, and the net shall [extend downward] until the middle of the altar.   הוְנָֽתַתָּ֣ה אֹתָ֗הּ תַּ֛חַת כַּרְכֹּ֥ב הַמִּזְבֵּ֖חַ מִלְּמָ֑טָּה וְהָֽיְתָ֣ה הָרֶ֔שֶׁת עַ֖ד חֲצִ֥י הַמִּזְבֵּֽחַ:
the ledge of the altar: Heb. כַּרְכֹּב, a surrounding ledge. Anything that encircles anything else is called כַּרְכֹּב, as we learned in [the chapter entitled] Everyone May Slaughter (Chul. 25a): “The following are unfinished wooden vessels: Any [vessel] that is destined to be smoothed or banded (לְכַרְכֵּב).” This [refers to the practice] of making round grooves [or bands] in the planks of the walls of wooden chests and benches. For the altar as well, he [Bezalel] made a groove around it a cubit wide. [The groove was] on its wall for decoration, and that was at the end of three (other editions: six) cubits of its height, according to the one who says that its height was twice its length and [asks] how then can I understand [the verse] "and three cubits its height"? [Three cubits] from the edge of the ledge and higher. There was, however, no surrounding ledge [i.e., walkway] on the copper altar for the kohanim to walk on, except on its top, within its horns. So we learned in Zev. (62a): What is the ledge? [The space] between one horn and the other horn which was a cubit wide. Within that there was a cubit for the kohanim to walk, and these two cubits are called כַּרְכֹּב. We [the Sages of the Gemara] questioned this: But is it not written, "beneath the ledge of the altar from below"? [Thus we learned] that the כַּרְכֹּב was on its [the altar’s] wall, and the “garment” of the grating was below it [the ledge]. The one who answered [i.e., one of the Sages of the Gemara] replied: “There were two [ledges], one for beauty and one so that the kohanim should not slip.” The one on the wall was for decoration, and below it, they adorned [it with] the grating, whose width extended halfway up the altar. Thus, the grating was a cubit wide, and this was the sign of the middle of its [the altar’s] height, to distinguish between the upper “bloods” and the lower “bloods” [i. e., the blood of the sacrifices required to be sprinkled on the top of the altar and the blood of the sacrifices required to be sprinkled on the bottom of the altar]. Corresponding to this, they made for the altar in the Temple a kind of red line [other editions: the “girdle” of the red line] in it [the altar’s] center [point] (Middoth 3:1) and a ramp upon which they [the kohanim] would ascend it [the altar]. Although [the Torah] did not explain it in this section, we were already informed in the parsha [that begins] “An altar of earth you shall make for Me” (Exod. 20:21-23): “And you shall not ascend with steps.” [I.e.,] you shall not make steps for it on its ramp, but [you shall make] a smooth ramp. [Thus] we learn that it [the altar] had a ramp. [All the above] we learned in the Mechilta (Exod. 20:23). The “altar of earth” [mentioned in Exod. 20:21] was the copper altar, which they filled with earth in [all] the places of their encampment. The ramp was to the south of the altar, separated from the altar by a hairbreadth. Its base reached [until] a cubit adjacent to the hangings of the courtyard on the Mishkan’s southern [side], according to [the opinion of] those who say that it was ten cubits high. According to the opinion of those who say that the words are [to be understood] literally -"its height [shall be] three cubits" (verse 1)-the ramp was only ten cubits long. I found this in the Mishnah of Forty-Nine Middoth. [What I stated,] that it [the ramp] was separated from the altar by the width of a thread [i.e., a hairbreadth], [derives from] Tractate Zevachim (62b), [where] we learned it from the text.   כרכב המזבח: סובב, כל דבר המקיף סביב בעגול קרוי כרכוב, כמו ששנינו בהכל שוחטין (חולין כה א) אלו הן גולמי כלי עץ, כל שעתיד לשוף ולכרכב, והוא כמו שעושין חריצין עגולין בקרשי דפני התיבות וספסלי העץ, אף למזבח עשה חריץ סביבו והיה רחבו אמה בדפנו לנוי והוא לסוף שש אמות של גבהו, כדברי האומר גבהו פי שנים כארכו, הא מה אני מקיים ושלש אמות קומתו, משפת סובב ולמעלה. אבל סובב להלוך הכהנים לא היה למזבח הנחשת אלא על ראשו לפנים מקרנותיו, וכן שנינו בזבחים (סב ב) איזהו כרכוב, בין קרן לקרן ולפנים מהן אמה של הלוך רגלי הכהנים, ושתי אמות הללו קרויים כרכוב. ודקדקנו שם והכתיב תחת כרכוב המזבח מלמטה, למדנו שהכרכוב בדפנו הוא ולבוש המכבר תחתיו. ותירץ המתרץ תרי הוו, חד לנוי וחד לכהנים דלא ישתרגו. זה שבדופן לנוי היה ומתחתיו הלבישו המכבר והגיע רחבו עד חצי המזבח. נמצא שהמכבר רחב אמה, והוא היה סימן לחצי גבהו להבדיל בין דמים העליונים לדמים התחתונים. וכנגדו עשו למזבח בית עולמים חגורת חוט הסקרא באמצעו. וכבש שהיו עולין בו אף על פי שלא פירשו בענין זה, כבר שמענו בפרשת (לעיל כ כ) מזבח אדמה תעשה לי (לעיל כ כב) ולא תעלה במעלות, לא תעשה לי מעלות בכבש שלו אלא כבש חלק למדנו שהיה לו כבש, כך שנינו במכילתא. ומזבח אדמה הוא מזבח הנחשת שהיו ממלאין חללו אדמה במקום חנייתן. והכבש היה בדרום המזבח מובדל מן המזבח מלא חוט השערה, ורגליו מגיעין עד אמה סמוך לקלעי החצר שבדרום, כדברי האומר עשר אמות קומתו. ולדברי האומר דברים ככתבן שלש אמות קומתו לא היה אורך הכבש אלא עשר אמות, כך מצאתי במשנת מ"ט מדות, וזה שהיה מובדל מן המזבח מלא החוט, במסכת זבחים (סב ב) למדוה מן המקרא:
6And you shall make poles for the altar, poles of acacia wood, and you shall overlay them with copper.   ווְעָשִׂ֤יתָ בַדִּים֙ לַמִּזְבֵּ֔חַ בַּדֵּ֖י עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים וְצִפִּיתָ֥ אֹתָ֖ם נְחֽשֶׁת:
7And its poles shall be inserted into the rings, and the poles shall be on both sides of the altar when it is carried.   זוְהוּבָ֥א אֶת־בַּדָּ֖יו בַּטַּבָּעֹ֑ת וְהָי֣וּ הַבַּדִּ֗ים עַל־שְׁתֵּ֛י צַלְעֹ֥ת הַמִּזְבֵּ֖חַ בִּשְׂאֵ֥ת אֹתֽוֹ:
into the rings: Into the four rings that were made for the grating.   בטבעות: בארבע טבעות שנעשו למכבר:
8You shall make it hollow, out of boards; as He showed you on the mountain, so shall they do.   חנְב֥וּב לֻחֹ֖ת תַּֽעֲשֶׂ֣ה אֹת֑וֹ כַּֽאֲשֶׁ֨ר הֶרְאָ֥ה אֹֽתְךָ֛ בָּהָ֖ר כֵּ֥ן יַֽעֲשֽׂוּ:
hollow, out of boards: Heb. נְבוּב לֻחֹת as the Targum [Onkelos and Jonathan] renders: חִלִיל לוּחִין. [There should be] boards of acacia wood from all sides with a space in the middle. But all of it shall not be [made of] one piece of wood [that would measure] five cubits by five cubits, like a sort of anvil [i.e., like one solid block].   נבוב לחת: כתרגומו חליל לוחין. לוחות עצי שטים מכל צד והחלל באמצע, ולא יהא כולו עץ אחד שיהא עביו חמש אמות על חמש אמות כמין סדן: