Exodus Chapter 25

17And you shall make an ark cover of pure gold, two and a half cubits its length and a cubit and a half its width.   יזוְעָשִׂ֥יתָ כַפֹּ֖רֶת זָהָ֣ב טָה֑וֹר אַמָּתַ֤יִם וָחֵ֨צִי֙ אָרְכָּ֔הּ וְאַמָּ֥ה וָחֵ֖צִי רָחְבָּֽהּ:
an ark cover: Heb. כַפֹּרֶת a cover over the ark, which was open from above. He [Moses] placed it [the cover] over it [the ark] like a board.   כפרת: כסוי על הארון שהיה פתוח מלמעלה ומניחו עליו כמין דף:
two and a half cubits its length: like the length of the ark. Its width was like the width of the ark, and it lay on the thickness of the four walls. Although [Scripture] does not give a measure for its thickness, our Rabbis explained that it was a handbreadth thick. — [from Succah 5a]   אמתים וחצי ארכה: כארכו של ארון, ורחבה כרחבו של ארון, ומונחת על עובי הכתלים ארבעתם, ואף על פי שלא נתן שיעור לעוביה, פירשו רבותינו שהיה עוביה טפח:
18And you shall make two golden cherubim; you shall make them of hammered work, from the two ends of the ark cover.   יחוְעָשִׂ֛יתָ שְׁנַ֥יִם כְּרֻבִ֖ים זָהָ֑ב מִקְשָׁה֙ תַּֽעֲשֶׂ֣ה אֹתָ֔ם מִשְּׁנֵ֖י קְצ֥וֹת הַכַּפֹּֽרֶת:
cherubim: Heb. כְּרֻבִים. They had the features of a child. — [from Succah 5]   כרבים: דמות פרצוף תינוק להם:
you shall make…of hammered work: [This means] that you should not make them separate and then join them at the ends of the ark cover after they are made, as smiths do [in a process] called solderez [in Old French], soldered. Instead, you should take a large quantity of gold at the beginning of the construction of the ark cover and beat it with a hammer and with a mallet in the center [of the mass of gold] so that its ends protrude upward, and [then you should] form the cherubim from the protrusion of its ends.   מקשה תעשה אותם: שלא תעשם בפני עצמם ותחברם בראשי הכפרת לאחר עשייתם כמעשה צורפים, שקורין שולדי"ץ [מולחמים] אלא הטל זהב הרבה בתחלת עשיית הכפרת והכה בפטיש ובקורנס באמצע, וראשין בולטין למעלה וצייר הכרובים בבליטת קצותיו:
hammered: Heb. מִקְשָׁה, batediz in Old French, hammered, like “knocked (נָקְשָׁן) one against the other” (Dan. 5:6).   מקשה: בטידי"ץ בלעז [עשוי בהכאה]. כמו (דניאל ה ו) דא לדא נקשן:
ends of the ark cover: Heb. קְצוֹת הכַּפֹּרֶת, ends of the ark cover.   קצות הכפורת: ראשי הכפרת:
19And make one cherub from the one end and the other cherub from the other end; from the ark cover you shall make the cherubim on its two ends.   יטוַֽ֠עֲשֵׂ֠ה כְּר֨וּב אֶחָ֤ד מִקָּצָה֙ מִזֶּ֔ה וּכְרוּב־אֶחָ֥ד מִקָּצָ֖ה מִזֶּ֑ה מִן־הַכַּפֹּ֛רֶת תַּֽעֲשׂ֥וּ אֶת־הַכְּרֻבִ֖ים עַל־שְׁנֵ֥י קְצוֹתָֽיו:
And make one cherub from the one end: [The text elaborates] so that you will not say [that it means] two cherubim at each end. Therefore, it had to explain, “one cherub from the one end.”   ועשה כרוב אחד מקצה: שלא תאמר שנים כרובים לכל קצה וקצה, לכך הוצרך לפרש כרוב אחד מקצה מזה:
from the ark cover: itself you shall make the cherubim. This is the meaning of “you shall make them of hammered work” -that you shall not make them [the cherubim] separately and [then] attach them to the ark cover.   מן הכפרת: עצמה תעשו את הכרובים. זהו פירושו של מקשה תעשה אותם, שלא תעשם בפני עצמם ותחברם לכפרת:
20The cherubim shall have their wings spread upwards, shielding the ark cover with their wings, with their faces toward one another; [turned] toward the ark cover shall be the faces of the cherubim.   כוְהָי֣וּ הַכְּרֻבִים֩ פֹּֽרְשֵׂ֨י כְנָפַ֜יִם לְמַ֗עְלָה סֹֽכְכִ֤ים בְּכַנְפֵיהֶם֙ עַל־הַכַּפֹּ֔רֶת וּפְנֵיהֶ֖ם אִ֣ישׁ אֶל־אָחִ֑יו אֶ֨ל־הַכַּפֹּ֔רֶת יִֽהְי֖וּ פְּנֵ֥י הַכְּרֻבִֽים:
their wings spread: [This means] that you shall not make their wings lying down [resting next to their bodies], but spread high alongside their heads, so that there should be ten handbreadths in the space between the wings and the ark cover, as is stated in Succah (5b).   פרשי כנפים: שלא תעשה כנפיהם שוכבים, אלא פרושים וגבוהים למעלה אצל ראשיהם, שיהא עשרה טפחים בחלל בין הכנפים לכפרת, כדאיתא בסוכה (דף ה ב):
21And you shall place the ark cover on the ark from above, and into the ark you shall place the testimony, which I will give you.   כאוְנָֽתַתָּ֧ אֶת־הַכַּפֹּ֛רֶת עַל־הָֽאָרֹ֖ן מִלְמָ֑עְלָה וְאֶל־הָ֣אָרֹ֔ן תִּתֵּן֙ אֶת־הָ֣עֵדֻ֔ת אֲשֶׁ֥ר אֶתֵּ֖ן אֵלֶֽיךָ:
and into the ark you shall place the testimony: I do not know why it was repeated, for it already said: “And you shall place into the ark the testimony” (verse 16). We may say that it comes to teach that when it [the ark] is still an ark alone, without an ark cover, he [Moses] should first put in the testimony and then place the ark cover over it. So we find [that] when he [Moses] erected the Mishkan, it says: “And he placed the testimony into the ark,” and afterwards, “and he placed the ark cover on the ark from above” (Exod. 40:20).   ואל הארן תתן את העדות: לא ידעתי למה נכפל, שהרי כבר נאמר (פסוק טז) ונתת אל הארון את העדות. ויש לומר שבא ללמד, שבעודו ארון לבדו בלא כפרת, יתן תחלה העדות לתוכו, ואחר כך יתן את הכפרת עליו. וכן מצינו כשהקים את המשכן נאמר (שמות מ כ) ויתן את העדות אל הארון, ואחר כך ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה:
22I will arrange My meetings with you there, and I will speak with you from atop the ark cover from between the two cherubim that are upon the Ark of the Testimony, all that I will command you unto the children of Israel.   כבוְנֽוֹעַדְתִּ֣י לְךָ֘ שָׁם֒ וְדִבַּרְתִּ֨י אִתְּךָ֜ מֵעַ֣ל הַכַּפֹּ֗רֶת מִבֵּין֙ שְׁנֵ֣י הַכְּרֻבִ֔ים אֲשֶׁ֖ר עַל־אֲר֣וֹן הָֽעֵדֻ֑ת אֵ֣ת כָּל־אֲשֶׁ֧ר אֲצַוֶּ֛ה אֽוֹתְךָ֖ אֶל־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:
I will arrange My meetings with you there: When I arrange a meeting for you to speak with you, [it is at] that place that I will arrange for the meeting where I will come to speak to you.   ונועדתי: כשאקבע מועד לך לדבר עמך, אותו מקום אקבע למועד שאבא שם לדבר אליך:
and I will speak with you from atop the ark cover: But elsewhere it says: “and the Lord spoke to him from the Tent of Meeting, saying…” (Lev. 1:1). That is the Mishkan, outside the dividing curtain [whereas the ark was within the dividing curtain]. The two verses are found to contradict one another. The third verse comes and reconciles them. "And when Moses came into the Tent of Meeting…he heard the voice speaking to him from atop the ark cover" (Num. 7:89). [The solution is that] Moses would enter the Mishkan and as soon as he came within the doorway, a voice would descend from heaven to [the place] between the cherubim, from where it emanated and was heard by Moses in the Tent of Meeting. — [from Sifrei, end of Naso]   ודברתי אתך מעל הכפורת: ובמקום אחר הוא אומר (ויקרא א א) וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר, זה המשכן מחוץ לפרכת, נמצאו שני כתובים מכחישים זה את זה, בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם (במדבר ז פט) ובבא משה אל אהל מועד וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת וגו', משה היה נכנס למשכן וכיון שבא בתוך הפתח, קול יורד מן השמים לבין הכרובים, ומשם יוצא ונשמע למשה באהל מועד:
and all that I will command you unto the children of Israel: Heb. וְאֵת. This “vav” [that Rashi adds, meaning “and,”] is superfluous, and there are many similar [examples] in the Torah. And you shall interpret it thus: "and all that I will speak with you there is all that I will command you unto the children of Israel."   ואת כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל: הרי וי"ו זו יתירה וטפלה, וכמוהו הרבה במקרא, וכה תפתר ואת אשר אדבר עמך שם, את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל הוא:
23And you shall make a table of acacia wood, two cubits its length, one cubit its width, and a cubit and a half its height.   כגוְעָשִׂ֥יתָ שֻׁלְחָ֖ן עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים אַמָּתַ֤יִם אָרְכּוֹ֙ וְאַמָּ֣ה רָחְבּ֔וֹ וְאַמָּ֥ה וָחֵ֖צִי קֹֽמָתֽוֹ:
its height: The height of its legs [together] with the thickness of the table [top].   קמתו: גובה רגליו עם עובי השלחן:
24And you shall overlay it with pure gold, and you shall make for it a golden crown all around.   כדוְצִפִּיתָ֥ אֹת֖וֹ זָהָ֣ב טָה֑וֹר וְעָשִׂ֥יתָ לּ֛וֹ זֵ֥ר זָהָ֖ב סָבִֽיב:
a golden crown: symbolic of the crown of kingship, for the table represents wealth and greatness, as they say, “the royal table.” -[from Yoma 72b]   זר זהב: סימן לכתר מלכות, שהשולחן שם עושר וגדולה, כמו שאמרים שלחן מלכים:
25And you shall make for it a frame a handbreadth [wide] all around, and you shall make a golden crown for its frame all around.   כהוְעָשִׂ֨יתָ לּ֥וֹ מִסְגֶּ֛רֶת טֹ֖פַח סָבִ֑יב וְעָשִׂ֧יתָ זֵֽר־זָהָ֛ב לְמִסְגַּרְתּ֖וֹ סָבִֽיב:
a frame: Heb. מִסְגֶּרֶת, as the Targum [Onkelos] renders: גְּדַנְפָא, a rim. The Sages of Israel differed concerning the matter. Some say that it was above [i.e., extending from the table top], around the table, like the rims at the edge of the tables of the princes. Some say that it was below [the table top], inserted from one leg to the other on the four sides of the table, and the table top lay on that frame. — [from Men. 96b]   מסגרת: כתרגומו גדנפא, ונחלקו חכמי ישראל בדבר יש אומרים, למעלה היתה סביב לשולחן, כמו לבזבזין שבשפת שולחן שרים, ויש אומרים, למטה היתה תקועה מרגל לרגל בארבע רוחות השולחן, ודף השלחן שוכב על אותה מסגרת:
and you shall make a golden crown for its frame: That is the crown mentioned above, and here He explains to you that it was on the frame.   ועשית זר זהב למסגרתו: הוא זר האמור למעלה, ופירש לך כאן שעל המסגרת היתה:
26And you shall make for it four golden rings, and you shall place the rings on the four corners that are on its four legs.   כווְעָשִׂ֣יתָ לּ֔וֹ אַרְבַּ֖ע טַבְּעֹ֣ת זָהָ֑ב וְנָֽתַתָּ֙ אֶת־הַטַּבָּעֹ֔ת עַ֚ל אַרְבַּ֣ע הַפֵּאֹ֔ת אֲשֶׁ֖ר לְאַרְבַּ֥ע רַגְלָֽיו:
27The rings shall be opposite the frame as holders for the poles [with which] to carry the table.   כזלְעֻמַּת֙ הַמִּסְגֶּ֔רֶת תִּֽהְיֶ֖יןָ הַטַּבָּעֹ֑ת לְבָתִּ֣ים לְבַדִּ֔ים לָשֵׂ֖את אֶת־הַשֻּׁלְחָֽן:
The rings shall be opposite the frame: on the legs, inserted opposite the ends of the frame.   לעמת המסגרת תהיין הטבעות: ברגלים תקועות כנגד ראשי המסגרת:
as holders for the poles: Those rings shall be holders in which to insert the poles.   לבתים לבדים: אותן הטבעות יהיו בתים להכניס בהן הבדים:
as holders: Heb. לְבָתִּים, for the purpose of holders.   לבתים: לצורך בתים:
for the poles: Heb. לְבַדִּים, as the Targum [Onkelos] renders: אַתְרָא לַאִרִיחַיָא, a place for the poles.   לבדים: כתרגומו אתרא לאריחיא:
28And you shall make the poles of acacia wood, and you shall overlay them with gold, and the table shall be carried with them.   כחוְעָשִׂ֤יתָ אֶת־הַבַּדִּים֙ עֲצֵ֣י שִׁטִּ֔ים וְצִפִּיתָ֥ אֹתָ֖ם זָהָ֑ב וְנִשָּׂא־בָ֖ם אֶת־הַשֻּׁלְחָֽן:
shall be carried with them: Heb. וְנִשָׂא-בָם, the passive voice. The table shall be carried with them [by the poles].   ונשא בם: לשון נפעל, יהיה נשא בם את השלחן:
29And you shall make its forms, its spoons, its half pipes, and its supports with which it will be covered; of pure gold you shall make them.   כטוְעָשִׂ֨יתָ קְּעָֽרֹתָ֜יו וְכַפֹּתָ֗יו וּקְשׂוֹתָיו֙ וּמְנַקִּיֹּתָ֔יו אֲשֶׁ֥ר יֻסַּ֖ךְ בָּהֵ֑ן זָהָ֥ב טָה֖וֹר תַּֽעֲשֶׂ֥ה אֹתָֽם:
And you shall make its forms, its spoons: Heb. קְּעָרֹתָיו וְכַפֹּתָיו. קְּעָרֹתָיו is the form that was made according to the shape of the bread (Men. 97a). The bread was made in the shape of a type of box without a cover. It had a flat bottom (Men. 94b) and it would be bent upward on both sides [forming something] similar to walls. Therefore, it is called לֶחֶם הַפָּנִים, literally, the bread of faces, because it has faces looking in both directions-toward the sides of the house [Mishkan] from here [in one direction] and from there [in the other direction]. It was placed lengthwise across the width of the table, and its walls stood vertically opposite the edge of the table. A golden form and an iron form were made for it. It was baked [on Fridays] in the iron form, and when it was taken out of the oven, it would be placed in the golden form until the next day, which was the Sabbath, when it would be arranged on the table. That form is called קְעָרָה.   ועשית קערתיו וכפתיו: קערותיו זה הדפוס שהיה עשוי כדפוס הלחם, והלחם היה עשוי כמין תיבה פרוצה משתי רוחותיה, שולים לו למטה וקופל מכאן ומכאן כלפי מעלה כמין כתלים, ולכך קרוי לחם הפנים, שיש לו פנים רואין לכאן ולכאן לצדי הבית מזה ומזה, ונותן ארכו לרחבו של שולחן, וכתליו זקופים כנגד שפת השלחן, והיה עשוי לו דפוס זהב ודפוס ברזל, בשל ברזל הוא נאפה וכשמוציאו מן התנור נותנו בשל זהב עד למחר בשבת שמסדרו על השלחן, ואותו הדפוס קרוי קערה:
its spoons: Heb. וְכַפֹּתָיו. They were the spoons in which the frankincense was placed. There were two [spoons meant] for the two handfuls of frankincense that were placed beside the two stacks, as it is said: “And you shall place beside the stack pure frankincense” (Lev. 24:7). -[from Men. 97a]   וכפתיו: בזיכין שנותנים בהם לבונה, ושתים היו לשני קומצי לבונה שנותנין על שתי המערכות, שנאמר (ויקרא כד ז) ונתת על המערכת לבונה זכה:
its half-pipes: Heb. וּקְשׁוֹתָיו. They are sort of half-tubes, hollow and split along their length. They are similar to the tubes made of gold. Three [tubes] were arranged over each bread, so that each bread would rest upon those tubes. They would separate one bread from the other so that air would enter between them and they [the bread] would not grow moldy. In Arabic, any hollow thing is called kaswa. — [from Men. 96a, 97a]   וקשותיו: הן כמין חצאי קנים חלולים הנסדקין לארכן דוגמתן עשה של זהב ומסדר שלשה על ראש כל לחם, שישב לחם האחד על גבי אותן הקנים ומבדילין בין לחם ללחם כדי שתכנס הרוח ביניהם ולא יתעפשו, ובלשון ערבי כל דבר חלול קרוי קסו"ה:
and its supports: Heb. וּמְנַקּיֹתָיו. Its Aramaic translation is וּמְכִילָתֵיהּ, [meaning] and its bearers. They are branches like golden pegs [Mizrachi explains that they were like columns] standing on the ground and reaching a considerable height upwards above the table, corresponding to the height of the stack of bread. [They were] notched with six (Mizrachi-five) notches, one above the other, and the ends of the pipes between one bread and another were supported by these branches so that the burden of the upper breads should not weigh down on the lower ones and cause them to break. The derivation of מְכִילָתֵיהּ is “its bearers,” similar to “I am weary of bearing [it] (הָכִיל)” (Jer. 6:11). But I do not know how the מְנַקִּיוֹת applies to branches. Other Sages of Israel say that קְשׂתָיו refers to the branches, which harden (מְקֻשוֹת) it [the showbread] and strengthen it so that it does not break, and מְנַקִּיוֹתָיו refers to the pipes, which clean (מְנַקִּין) [the bread] so that it should not become moldy (Men. 96a). But Onkelos, who rendered [מְנַקִּיוֹתָיו as] מְכִילָתֵיהּ, understood it in a similar way to the words of the one [Sage] who says [that] מְנַקִּיוֹת are branches.   ומנקיתיו: תרגומו ומכילתיה, הן סניפים, כמין יתדות זהב עומדין בארץ וגבוהים עד למעלה מן השולחן הרבה כנגד גובה מערכת הלחם, ומפוצלים ששה פצולים זה למעלה מזה, וראשי הקנים שבין לחם ללחם סמוכין על אותן פצולין, כדי שלא יכבד משא הלחם העליונים על התחתונים וישברו ולשון מכילתיה, סובלותיו, כמו (ירמיהו ו יא) נלאיתי הכיל, אבל לשון מנקיות איני יודע, איך נופל על סניפין. ויש מחכמי ישראל אומרים קשותיו אלו סניפין, שמקשין אותו ומחזיקין אותו שלא ישבר, ומנקיותיו אלו הקנים שמנקין אותו שלא יתעפש, אבל אונקלוס שתרגם ומכילתיה היה שונה כדברי האומר מנקיות הן סניפין:
with which it will be covered: Heb. יֻסַּךְ, [meaning] with which it will be covered. Regarding the half-pipes, [Scripture] says “with which it will be covered” because they [the half-pipes] were like a sort of roof and cover over it [the bread], and similarly elsewhere (Num. 4:7) [Scripture] says, “the half- pipes which cover (הַנָּסֶךְ),” and both of these [words]- יֻסַּךְ and (הַנָּסֶךְ) Are words meaning a roof and a cover.   אשר יסך בהן: אשר יכוסה בהן, ועל קשותיו הוא אומר אשר יוסך, שהיו עליו כמין סכך וכסוי, וכן במקום אחר הוא אומר (במדבר ד ז) ואת קשות הנסך וזה וזה, יוסך והנסך, לשון סכך וכסוי הם:
30And you shall place on the table showbread before Me at all times.   לוְנָֽתַתָּ֧ עַל־הַשֻּׁלְחָ֛ן לֶ֥חֶם פָּנִ֖ים לְפָנַ֥י תָּמִֽיד:
showbread: Heb. לֶחֶם פָּנִים, lit., bread of faces, [given this appellation] because it has faces, as I explained [on verse 29]. The number of breads and the order of their stacks are explained in [the parsha of] אֱמֹר אֶל הַכֹּהֲנִים, “Speak to the Kohanim” (Lev. 21:1).   לחם פנים: שיש לו פנים כמו שפירשתי, ומנין הלחם וסדר מערכותיו מפורשים באמור אל הכהנים: