Exodus Chapter 26

15"And you shall make the planks for the Mishkan of acacia wood, upright.   טווְעָשִׂ֥יתָ אֶת־הַקְּרָשִׁ֖ים לַמִּשְׁכָּ֑ן עֲצֵ֥י שִׁטִּ֖ים עֹֽמְדִֽים:
And you shall make the planks: It should have said, “And you shall make planks” [without the definite article], as it is said concerning each thing [i.e., each part of the Mishkan]. What is the meaning of "the planks"? Of those [particular planks] that were standing [ready] and designated for this [purpose]. Our patriarch, Jacob, planted cedars in Egypt, and when he was dying, he commanded his sons to bring them up with them when they left Egypt. He told them that the Holy One, blessed is He, was destined to command them to make a Mishkan of acacia wood in the desert. "See that they should be ready in your hands." This is what the liturgical poet composed in his liturgical poem [the beginning of the Yotzer for the first day of Passover]: “It [God’s voice] flew to the planting of the quickened ones, the cedar beams of our houses,” for they hurried to have them [the cedars] ready in their hands prior to this moment, [i.e., prior to the command to build the Mishkan]. — [from Mid. Tanchuma 9]   ועשית את הקרשים: היה לו לומר ועשית קרשים, כמה שנאמר בכל דבר ודבר, ומהו הקרשים, מאותן העומדין ומיוחדין לכך. יעקב אבינו צפה ברוח הקדש ונטע ארזים במצרים, וכשמת צוה לבניו להעלותם עמהם כשיצאו ממצרים, אמר להם, שעתיד הקב"ה לצוות אתכם לעשות משכן במדבר מעצי שטים, ראו שיהיו מזומנים בידכם. הוא שיסד הבבלי בפיוט שלו טס מטע מזורזים קורות בתינו ארזים, שנזדרזו להיות מוכנים בידם מקודם לכן:
acacia wood, upright: Heb. עֹמְדִים, estantivs in Old French, upright, perpendicular. The length of the planks shall be perpendicular [to each other] in the walls of the Mishkan. You shall not make the walls of horizontal planks, so that the width of the planks will be along the height of the walls, one plank [lying] upon [another] plank. — [from Jonathan, Yoma 72a]   עצי שטים עומדים: אישטנטיבי"ש בלעז [עומדות] שיהא אורך הקרשים זקוף למעלה בקירות המשכן, ולא תעשה הכתלים בקרשים שוכבים להיות רוחב הקרשים לגובה הכתלים קרש על קרש:
16"Ten cubits [shall be] the length of each plank, and a cubit and a half [shall be] the width of each plank.   טזעֶ֥שֶׂר אַמּ֖וֹת אֹ֣רֶךְ הַקָּ֑רֶשׁ וְאַמָּה֙ וַֽחֲצִ֣י הָֽאַמָּ֔ה רֹ֖חַב הַקֶּ֥רֶשׁ הָֽאֶחָֽד:
Ten cubits [shall be] the length of each plank: [From here] we learn [that] the height of the Mishkan was ten cubits. — [from Shab. 92a]   עשר אמות ארך הקרש: למדנו שגבהו של משכן עשר אמות:
and a cubit and a half [shall be] the width: [From here] we learn [that] the length of the Mishkan, [which corresponds to the] twenty planks that were on the north[ern] and the south[ern sides] from east to west, was thirty cubits.   ואמה וחצי האמה רחב: למדנו ארכו של משכן לעשרים קרשים, שהיו בצפון ובדרום מן המזרח למערב, שלשים אמה:
17"Each plank shall have two square pegs, rung like, one even with the other; so shall you make all the planks of the Mishkan.   יזשְׁתֵּ֣י יָד֗וֹת לַקֶּ֨רֶשׁ֙ הָאֶחָ֔ד מְשֻׁ֨לָּבֹ֔ת אִשָּׁ֖ה אֶל־אֲחֹתָ֑הּ כֵּ֣ן תַּֽעֲשֶׂ֔ה לְכֹ֖ל קַרְשֵׁ֥י הַמִּשְׁכָּֽן:
Each plank shall have two square pegs: He [Bezalel] would cut one cubit high into the plank from the bottom in its center, and leave one-fourth of its width on one side and one-fourth of its width on the other side, and these [resulting projections] are [called] the square pegs. Half the width of the plank was cut out in its center, (I.e., the plank, הַקֶּרֶשׁ, refers to what remained after he cut out from both sides; then the width of a cubit remained. The result is that half of the width of the plank in the middle is a half cubit. This is what Rashi explained explicitly on Shab. 98-[i.e.,] that in the center, the width of one-half cubit was cut out, and he [also] cut out a quarter of a cubit on each side. Every square peg was a quarter of a cubit wide, and the edge of each socket was a quarter of a cubit wide. Study this thoroughly. Then [you will see] that Ramban’s complaint against Rashi will disappear, and his astonishment will no longer be valid.) and he would insert these square pegs into the sockets, which were hollow. And the sockets were one cubit high, and forty of them were placed consecutively-one next to the other-and the square pegs of the planks that were inserted into the hollow of the sockets were cut out on three of their sides. The width of the cut [was] as thick as the edge of the socket, so that the plank covered the entire top of the socket. Otherwise, there would be a space between one plank and the next plank equal to the thickness of the edge of the two sockets, which would then separate them. This is the meaning of what is said: “And they shall be matched evenly from below” (verse 24); i.e., he [Bezalel] shall cut out the sides of the square pegs so that the boards shall join, one [plank exactly] next to the other. — [from Baraitha Melecheth HaMishkan]   שתי ידות לקרש האחד: היה חורץ את הקרש מלמטה, באמצעו בגובה אמה, מניח רביע רחבו מכאן ורביע רחבו מכאן, והן הן הידות, והחריץ חצי רוחב הקרש באמצע, ואותן הידות מכניס באדנים שהיו חלולים, והאדנים גבהן אמה ויושבים רצופים ארבעים זה אצל זה, וידות הקרש, הנכנסים בחלל האדנים, חרוצות משלשת צדיהן, רוחב החריץ כעובי שפת האדן, שיכסה הקרש את כל ראש האדן, שאם לא כן נמצא ריוח בין קרש לקרש כעובי שפת שני האדנים שיפסיקו ביניהם, וזהו שנאמר (לקמן כד) ויהיו תאמים מלמטה, שיחרוץ את צדי הידות, כדי שיתחברו הקרשים זה אצל זה:
rung-like: Heb. מְשׁוּלָּבֹת, [which means] made like the rungs of a ladder, [i.e.,] separated from one another with their ends planed off to be inserted into the openings of the sockets, like a rung that is inserted into the hole of the upright [beams] of a ladder. — [from Baraitha Melecheth HaMishkan]   משולבות: עשויות כמין שליבות סולם, מובדלות זו מזו ומשופין ראשיהם לכנס בתוך חלל האדן כשליבה, הנכנסת בנקב עמודי הסולם:
one even with the other: One [square peg was] aligned opposite the other so that their cut-away parts would be even, one with the measurement of the other, so that of the two square pegs, one shall not be pulled [more] toward the inside and one pulled [more] toward the outside of the thickness of the plank, which was a cubit. The Aramaic translation of יָדוֹת is צִירִין, hinges, because they resemble the hinges of a door, which are inserted into the holes of the threshold.   אשה אל אחתה: מכוונות זו כנגד זו, שיהיו חריציהם שוים, זו כמדת זו, כדי שלא יהיו שתי ידות זו משוכה לצד פנים וזו משוכה לצד חוץ בעובי הקרש שהוא אמה. ותרגום של ידות צירין, לפי שדומות לצירי הדלת הנכנסים בחורי המפתן:
18"And you shall make the planks for the Mishkan, twenty planks for the southern side.   יחוְעָשִׂ֥יתָ אֶת־הַקְּרָשִׁ֖ים לַמִּשְׁכָּ֑ן עֶשְׂרִ֣ים קֶ֔רֶשׁ לִפְאַ֖ת נֶ֥גְבָּה תֵימָֽנָה:
for the southern side: Heb. לִפְאַתנֶגְבָּה ךְתֵּימָנָה. [The word לִפְאַת is derived from פֵּאָה, which usually means “corner.”] This [use of the word] פֵּאָה is not an expression meaning “corner,” rather the whole side is referred to as פֵּאָה, as the Targum [Onkelos] renders: לְרוּחַ עֵיבַר דָרוֹמָא, to the side toward the south.   לפאת נגבה תימנה: אין פאה זו לשון מקצוע, אלא כל הרוח קרויה פאה, כתרגומו לרוח עיבר דרומא:
19"And you shall make forty silver sockets under the twenty planks; two sockets under one plank for its two square pegs, and two sockets under one plank for its two square pegs.   יטוְאַרְבָּעִים֙ אַדְנֵי־כֶ֔סֶף תַּֽעֲשֶׂ֕ה תַּ֖חַת עֶשְׂרִ֣ים הַקָּ֑רֶשׁ שְׁנֵ֨י אֲדָנִ֜ים תַּֽחַת־הַקֶּ֤רֶשׁ הָֽאֶחָד֙ לִשְׁתֵּ֣י יְדֹתָ֔יו וּשְׁנֵ֧י אֲדָנִ֛ים תַּֽחַת־הַקֶּ֥רֶשׁ הָֽאֶחָ֖ד לִשְׁתֵּ֥י יְדֹתָֽיו:
20"And for the second side of the Mishkan on the northern side twenty planks.   כוּלְצֶ֧לַע הַמִּשְׁכָּ֛ן הַשֵּׁנִ֖ית לִפְאַ֣ת צָפ֑וֹן עֶשְׂרִ֖ים קָֽרֶשׁ:
21"And their forty silver sockets: two sockets under one plank and two sockets under one plank.   כאוְאַרְבָּעִ֥ים אַדְנֵיהֶ֖ם כָּ֑סֶף שְׁנֵ֣י אֲדָנִ֗ים תַּ֚חַת הַקֶּ֣רֶשׁ הָֽאֶחָ֔ד וּשְׁנֵ֣י אֲדָנִ֔ים תַּ֖חַת הַקֶּ֥רֶשׁ הָֽאֶחָֽד:
22"And for the western end of the Mishkan you shall make six planks.   כבוּלְיַרְכְּתֵ֥י הַמִּשְׁכָּ֖ן יָ֑מָּה תַּֽעֲשֶׂ֖ה שִׁשָּׁ֥ה קְרָשִֽׁים:
And for the…end of: Heb. וּלְיַרְכְּתֵי, a word meaning “end” [in Hebrew, סוֹף], as the Targum [Onkelos] renders: וְלִסְיָפֵי. Since the entrance [of the Mishkan] is in the east, [thus] the east[ern side] is called the front and the west[ern side] the back. This is the reason it is [referred to as] the end, because the front is the beginning.   ולירכתי: לשון סוף, כתרגומו ולסייפי, ולפי שהפתח במזרח, קרוי המזרח פנים, והמערב אחורים, וזהו סוף, שהפנים הוא הראש:
you shall make six planks: Hence, nine cubits are the width [of the Mishkan, since each plank is one and one-half cubits wide].   תעשה ששה קרשים: הרי תשע אמות רוחב:
23"And you shall make two planks at the corners of the Mishkan at the end.   כגוּשְׁנֵ֤י קְרָשִׁים֙ תַּֽעֲשֶׂ֔ה לִמְקֻצְעֹ֖ת הַמִּשְׁכָּ֑ן בַּיַּרְכָתָֽיִם:
And you shall make two planks at the corners: One at the northwestern corner and one at the southwestern corner. All eight planks were in one row, but these two [in the corners] were not in the [interior] space of the Mishkan. Only a half cubit from here [from one plank] and a half cubit from there [from another plank] appear in the [interior] space, to complete its width to [the total of] ten [cubits]. The [extra] cubit from here and the cubit from there [i.e., of each corner plank] coincide with the cubits of the thickness of the planks of the Mishkan on the north[ern] and the south[ern sides], so that the corner would be even on the outside.   ושני קרשים תעשה למקצעת: אחד למקצוע צפונית מערבית ואחד למערבית דרומית, כל שמונה קרשים בסדר אחד הן, אלא שאלו השנים אינן בחלל המשכן, אלא חצי אמה מזו וחצי אמה מזו נראות בחלל להשלים רחבו לעשר, והאמה מזה והאמה מזה באות כנגד אמת עובי קרשי המשכן, הצפון והדרום, כדי שיהא המקצוע מבחוץ שוה:
24"And they shall be matched evenly from below, and together they shall match at its top, [to be put] into the one ring; so shall it be for both of them; they shall be for the two corners.   כדוְיִֽהְי֣וּ תֹֽאֲמִם֘ מִלְּמַ֒טָּה֒ וְיַחְדָּ֗ו יִֽהְי֤וּ תַמִּים֙ עַל־רֹאשׁ֔וֹ אֶל־הַטַּבַּ֖עַת הָֽאֶחָ֑ת כֵּ֚ן יִֽהְיֶ֣ה לִשְׁנֵיהֶ֔ם לִשְׁנֵ֥י הַמִּקְצֹעֹ֖ת יִֽהְיֽוּ:
And they shall be matched evenly from below: All the planks must be flush at the bottom, so that the thickness of the edges of the two sockets should not form a gap to distance them [the planks] from one another. This is what I [meant when I] explained that the hinges of the square pegs [according to Yosef Hallel: the sides of the square pegs] should be cut out around their sides, so that the width of the plank should protrude on its sides away from the square pegs of the plank, [in order] to cover the edge of the socket, and so [with] the plank next to it [as well]. Thus, the planks are found to be flush with each other. [Each] corner plank in the western row was cut away in the width, in [the part of] its thickness [aligned] opposite the cut-away portion of the northern plank’s side, in order that the sockets should not separate them.   ויהיו: כל הקרשים תואמים זה לזה מלמטה שלא יפסיק עובי שפת שני האדנים ביניהם להרחיקם זו מזו. זהו שפרשתי (לעיל יז) שיהיו צירי הידות חרוצים מצדיהן, שיהא רוחב הקרש בולט לצדיו חוץ ליד הקרש לכסות את שפת האדן, וכן הקרש שאצלו, ונמצאו תואמים זה לזה. וקרש המקצוע שבסדר המערב חרוץ לרחבו בעביו כנגד חריץ של צד קרש הצפוני והדרומי, כדי שלא יפרידו האדנים ביניהם:
and together they shall match: Heb. תַמִּים, like תְאוּמִים, twins.   ויחדו יהיו תמים: כמו תואמים:
at its top: [The top] of the plank.   על ראשו: של קרש:
into the one ring: Every plank was cut away [a little] at the top along its width. [There were] two cuts on its two sides [to contain] the thickness of a ring. He [Moses] would insert them [the two planks] into one ring, thus it [the plank] would match the plank next to it. As for these rings, however, I do not know whether they were permanent or removable. On the corner plank, the ring was in the thickness of the southern and northern planks, (It appears that the words “the northern and the southern” belong further down, and Rashi means to say that the northern and the southern [planks] and the top of the corner plank in the western row were inserted into it [the ring]. What Rashi writes that the ring was in the thickness of the plank means in the thickness of the western plank. Give this some thought.) and the top of the [other] corner plank of the western row was inserted into it [this ring], resulting in the joining of the two walls.   אל הטבעת האחת: כל קרש וקרש היה חרוץ למעלה ברחבו שני חריצין בשני צדיו כדי עובי טבעת, ומכניסו בטבעת אחת, נמצא מתאים לקרש שאצלו. אבל אותן טבעות לא ידעתי אם קבועות הן אם מטולטלות. ובקרש שבמקצוע היה טבעת בעובי הקרש הדרומי והצפוני, וראש קרש המקצוע שבסדר מערב נכנס לתוכו, נמצאו שני הכתלים מחוברים:
so shall it be for both of them: For the two planks at the corners, for the plank at the [western] end of the north[ern side] and for the [adjacent] western plank; so too for the two corners.   כן יהיה לשניהם: לשני הקרשים שבמקצוע, לקרש שבסוף צפון ולקרש המערבי וכן לשני המקצועות:
25"And there shall be eight planks and their silver sockets, sixteen sockets two sockets under one plank and two sockets under one plank.   כהוְהָיוּ֙ שְׁמֹנָ֣ה קְרָשִׁ֔ים וְאַדְנֵיהֶ֣ם כֶּ֔סֶף שִׁשָּׁ֥ה עָשָׂ֖ר אֲדָנִ֑ים שְׁנֵ֣י אֲדָנִ֗ים תַּ֚חַת הַקֶּ֣רֶשׁ הָֽאֶחָ֔ד וּשְׁנֵ֣י אֲדָנִ֔ים תַּ֖חַת הַקֶּ֥רֶשׁ הָֽאֶחָֽד:
And there shall be eight planks: Those are the [same] ones mentioned above: “you shall make six planks. And you shall make two planks at the corners of the Mishkan at the end” (verses 22, 23) [thereby there were eight planks on the western wall]. The following is the Mishnah concerning the making of the order of the planks in the [Baraitha] Melecheth HaMishkan (ch. 1): He made the sockets hollow and he cut out the plank from below, one-fourth from here and one-fourth from there, and the cut-away [area] was one half in the middle. He made for it [the plank] two square pegs like sort of two legs (חֲמוּקִים). I believe that the reading is: like sort of two חַוָּקִין, [which means] like sort of two rungs of a ladder which are separated from one another, and planed [in order] to be inserted into the hollow of the socket, like the rung, which is inserted into the hole of the side of the ladder. This is the word מְשׁוּלָּבֹת, [i.e.,] made like a sort of rung. He would insert them [the square pegs] into the two sockets, as it is said: “two sockets…two sockets…” (verse 25), and he would cut away the plank on top, [the width of] a finger from one side and [the width of] a finger from the other side, and he would insert [the edges of the two planks] into one golden ring so that they would not separate from one another, as it is said: “And they shall be matched evenly from below, etc.” (verse 24). This is [the wording of] the Mishnah [in Baraitha Melecheth HaMishkan], and I presented its explanation above in the sequence of the verses.   והיו שמנה קרשים: הם האמורים למעלה (פסוקים כב - כג) תעשה ששה קרשים ושני קרשים תעשה למקצעות, נמצאו שמנה קרשים בסדר מערבי. כך שנויה במשנת מעשה סדר הקרשים במלאכת המשכן (פרק א) היה עושה את האדנים חלולים, וחורץ את הקרש מלמטה רביע מכאן ורביע מכאן, והחריץ חציו באמצע, ועשה לו שתי ידות כמין שני חמוקין ולי נראה שהגרסא כמין שני חווקין, כמין שתי שליבות סולם המובדלות זו מזו ומשופות להכנס בחלל האדן כשליבה, הנכנסת בנקב עמוד הסולם, והוא לשון משולבות, עשויות כמין שליבה, ומכניסן לתוך שני אדנים, שנאמר (פסוק יט) שני אדנים ושני אדנים, וחורץ את הקרש מלמעלה אצבע מכאן ואצבע מכאן ונותן לתוך טבעת אחת של זהב כדי שלא יהיו נפרדים זה מזה, שנאמר (פסוק כד) ויהיו תואמים מלמטה וגו'. כך היא המשנה, והפרוש שלה הצעתי למעלה בסדר המקראות:
26"And you shall make bars of acacia wood, five for the planks of one side of the Mishkan,   כווְעָשִׂ֥יתָ בְרִיחִ֖ם עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים חֲמִשָּׁ֕ה לְקַרְשֵׁ֥י צֶֽלַע־הַמִּשְׁכָּ֖ן הָֽאֶחָֽד:
bars: Heb. בְרִיחִם, as the Targum [Onkelos] renders: עַבְּרִין, and in Old French espar(re)s, cross-bars.   בריחם: כתרגומו עברין ובלעז אישבר"ש [מוטות]:
five for the planks of one side of the Mishkan: These five [bars] were actually three, but the top and the bottom bars were made of two segments-one [part] would penetrate until half of the wall, and the other one would penetrate until half of the wall[’s length]. One [part of the bar] was inserted into a ring from this [one] side, and this [other] one was inserted into a ring on the other side until one [part of the bar] reached the other. Thus, the top one [bar] and the bottom one [bar] were two, but actually they were four. But the length of the middle one [bar] ran along the entire wall, and penetrated from one end of the wall to its other end, as it is said: “And the middle bar…shall [extend and] penetrate from one end to the other end” (verse 28). The top and bottom ones [bars] had rings on the planks in which they were to be inserted, two rings for every plank, attached in three places within the ten cubits of the height of the plank-one part from the highest ring to the top and one part from the lowest [ring] to the bottom. Each part was one-fourth of the length of the plank, and [there] were two parts between one ring and the other ring, so that all the rings would be aligned with the other. The middle bar, however, had no rings, but the planks were pierced through their thickness and it [the middle bar] was inserted into them by way of the holes, which were aligned one opposite the other. This is [the meaning of] what is said: “in the midst of the planks” (verse 28). The highest and lowest bars on the north[ern] and the south[ern sides] were each fifteen cubits long, and the middle one was thirty cubits long. This is [the meaning of] “from one end to the other end” (verse 28), from east to west. [Regarding] the five bars on the west: the top and bottom ones were six cubits long, and the middle one was twelve [cubits] long, corresponding to the width of the eight planks. It is explained this way in [the Baraitha] Melecheth HaMishkan (ch. 1).   חמשה לקרשי צלע המשכן: אלו חמשה שלשה הן, אלא שהבריח העליון והתחתון עשוי משתי חתיכות, זה מבריח עד חצי הכותל וזה מבריח עד חצי הכותל, זה נכנס בטבעת מצד זה וזה נכנס בטבעת מצד זה, עד שמגיעין זה לזה, נמצאו שעליון ותחתון שנים שהן ארבע, אבל האמצעי ארכו כנגד כל הכותל ומבריח מקצה הכותל ועד קצהו, שנאמר (פסוק כח) והבריח התיכון וגו' מבריח מן הקצה אל הקצה, שהעליונים והתחתונים היו להן טבעות בקרשים להכנס לתוכן שתי טבעות לכל קרש, משולשים בתוך עשר אמות של גובה הקרש, חלק אחד מן הטבעת העליונה ולמעלה וחלק אחד מן התחתונה ולמטה, וכל חלק הוא רביע אורך הקרש, ושני חלקים בין טבעת לטבעת, כדי שיהיו כל הטבעות מכוונות זו כנגד זו. אבל לבריח התיכון אין טבעות, אלא הקרשים נקובין בעוביין והוא נכנס בהם דרך הנקבים שהם מכוונין זה מול זה, וזהו שנאמר בתוך הקרשים. הבריחים העליונים והתחתונים שבצפון ושבדרום אורך כל אחת חמישה עשר אמה, ובתיכון ארכו שלשים אמה, וזהו מן הקצה אל הקצה, מן המזרח ועד המערב, וחמשה בריחים שבמערב אורך העליונים והתחתונים שש אמות והתיכון ארכו שתים עשרה כנגד רוחב שמונה קרשים, כך היא מפורשת במלאכת המשכן (פרק א):
27"and five bars for the planks of the second side of the Mishkan, and five bars for the planks of the [rear] side of the Mishkan, on the westward end.   כזוַֽחֲמִשָּׁ֣ה בְרִיחִ֔ם לְקַרְשֵׁ֥י צֶֽלַע־הַמִּשְׁכָּ֖ן הַשֵּׁנִ֑ית וַֽחֲמִשָּׁ֣ה בְרִיחִ֗ם לְקַרְשֵׁי֙ צֶ֣לַע הַמִּשְׁכָּ֔ן לַיַּרְכָתַ֖יִם יָֽמָּה:
28"And the middle bar in the midst of the planks shall [extend and] penetrate from one end to the other end.   כחוְהַבְּרִ֥יחַ הַתִּיכֹ֖ן בְּת֣וֹךְ הַקְּרָשִׁ֑ים מַבְרִ֕חַ מִן־הַקָּצֶ֖ה אֶל־הַקָּצֶֽה:
29"And you shall overlay the planks with gold, and their rings you shall make of gold as holders for the bars, and you shall overlay the bars with gold.   כטוְאֶת־הַקְּרָשִׁ֞ים תְּצַפֶּ֣ה זָהָ֗ב וְאֶת־טַבְּעֹֽתֵיהֶם֙ תַּֽעֲשֶׂ֣ה זָהָ֔ב בָּתִּ֖ים לַבְּרִיחִ֑ם וְצִפִּיתָ֥ אֶת־הַבְּרִיחִ֖ם זָהָֽב:
as holders for the bars: The rings that you shall make for them shall be holders for the bars to enter [them].   בתים לבריחם: הטבעות, שתעשה בהן, יהיו בתים להכניס בהן הבריחים:
and you shall overlay the bars with gold: [This does] not [mean] that the gold was attached onto the bars, for they [the bars] had no covering. But he [Bezalel] attached something onto the plank akin to two tubes of gold, something like two halves of a hollow reed, and he attached them to the rings on both sides, their length filling the [entire] width of the plank from the ring to one side and from it to the other side. The bar was inserted into it [the tube], and from it into the ring, and from the ring into the second tubes. Thus, the bars were found to be overlaid with gold when they were inserted into the planks. These bars protruded to the outside [of the Mishkan]. [Thus] the rings and the tubes were not visible within the Mishkan, but from the inside the entire wall was unadorned. — [from Baraitha Melecheth HaMishkan with Rashi’s interpretation]   וצפית את הבריחם זהב: לא שהיה הזהב מדובק על הבריחים, שאין עליהם שום צפוי, אלא בקרש היה קובע כמין שני פיפיות של זהב כמין שני סדקי קנה חלול, וקובען אצל הטבעות לכאן ולכאן ארכן ממלא את רוחב הקרש מן הטבעת לכאן וממנה לכאן והבריח נכנס לתוכו וממנו לטבעת ומן הטבעת לפה השני, נמצאו הבריחים מצופין זהב, כשהן תחובין בקרשים, והבריחים הללו מבחוץ היו בולטות והטבעות והפיפיות לא היו נראות בתוך המשכן אלא כל הכותל חלק מבפנים:
30"And you shall erect the Mishkan according to its proper manner, as you will have been shown on the mountain.   לוַֽהֲקֵֽמֹתָ֖ אֶת־הַמִּשְׁכָּ֑ן כְּמִ֨שְׁפָּט֔וֹ אֲשֶׁ֥ר הָרְאֵ֖יתָ בָּהָֽר:
And you shall erect the Mishkan: After it is completed, erect it.   והקמת את המשכן: לאחר שיגמר הקימהו:
you will have been shown on the mountain: prior to this, for I am destined to teach you and show you the order of its erection.   הראית בהר: קודם לכן, שאני עתיד ללמדך ולהראותך סדר הקמתו: