ובירור זה יהיה גם כן על ידי גילוי אלקותו למטה

This refinement itself, of the good from the evil, will also take place through a manifestation of Divinity below,

For just as the refinement as a whole is accomplished through our actions and efforts throughout the time of exile,1 so, too, the actual refinement will result from the revelation of G‑dliness in this world.

בהארה רבה והשפעה עצומה

with a great illumination and immense effulgence,

כמו שכתוב: כי מלאה הארץ דעה את ה׳

as it is written,2 “For the earth shall be filled with the knowledge of G‑d,”

ונגלה כבוד ה׳ גו׳

and3 “The glory of G‑d shall be revealed....”

וזהו בכללות העולם לעתיד

Now, this is as regards the future of the world, in general.

In the Time to Come the good will be refined and elevated from the evil through the revelation of G‑dliness that will then be manifest.

אך באדם התחתון

But as regards terrestrial man,

בכל עת מצוא

at every “time of finding,” every propitious time for finding G‑d,4

זו תפלה

meaning prayer,5

או שאר עתים מזומנים להתבודד עם קונו

or at other times designated for secluding oneself with one’s Maker,

כל אחד לפי מעשיו זוכה למעין בירור זה, על ידי עסק התורה לשמה

every individual, in proportion to his deeds, is granted a foretaste of this refinement by engaging in the study of Torah for its own sake.

The Divine revelation that permeates his soul enables him to refine and elevate the good from the evil.

וכן על ידי הצדקה

The same is accomplished by means of charity,

כמו שכתוב: ר׳ אלעזר יהיב פרוטה לעני, והדר מצלי

as it is related,6 “R. Elazar would give a coin to a poor man, and then pray,

דכתיב: אני בצדק אחזה פניך

for it is written,7 ‘Through tzedek will I behold Your Countenance.”’

The Hebrew צדק literally means “righteousness”, but shares a common root with tzedakah (“charity”). By prefacing prayer with tzedek, one is granted during prayer a spiritual perception that penetrates to the innermost aspect of G‑dliness — “Your Countenance” (for the Hebrew פנים connotes both “face” and “interior”).

היא בחינת גילוי הארה והשפעת הדעת והתבונה

This [revelation during prayer] is a manifest illumination and effusion of knowledge and understanding,

להתבונן בגדולת ה׳

[enabling one] to meditate on the greatness of G‑d,

ולהוליד מזה דחילו ורחימו שכליים

in order to beget thereby an intellectually-generated awe and love,

כנודע

as is known.

ועל ידי זה, נברר הטוב לה׳, ונפרד הרע

And through this the good is extracted for G‑d and elevated to Him, and the evil is separated,

כמו שכתוב: מצרף לכסף וכור לזהב, ואיש לפי מהללו

as it is written,8 “The crucible is for [refining] silver and the melting-pot is for gold, and man [is refined] according to his praise.”

פירוש: לפי הילולו את ה׳ בעומק הדעת

This means, “according to his praise of G‑d” during prayer with profound knowledge

להוליד דחילו ורחימו

in order to beget awe and love.9

ככה נברר הטוב ונפרד הרע

In this way the good is extracted and the evil is separated,

כבירור ופירוד הסיגים מכסף וזהב במצרף וכור

just as dross is separated from silver and gold in a crucible or melting-pot.