והנה מודעת זאת שישראל בטבעם הם רחמנים וגומלי חסדים

Now, it is well known that Jews by their very nature act compassionately and perform deeds of lovingkindness.1

מפני היות נפשותיהם נמשכות ממדותיו יתברך

[This is so] because their souls issue from G‑d’s attributes,

אשר החסד גובר בהן על מדת הדין והגבורה והצמצום

in which Chesed prevails over the attribute of din, Gevurah, and tzimtzum,

וכמו שכתוב: גבר חסדו על יראיו

as it is written,2 “His Chesed prevails over those who fear Him,” alluding to the fact that the Divine attribute of Chesed prevails over the Divine attribute of Gevurah.

שלכן נקראת הנשמה בת כהן, כמו שכתוב בזהר הקדוש

The soul is therefore called “daughter of the priest,” since it derives from the attribute of Chesed which is called “Kohen”, as is written in the sacred Zohar.3

Since the soul derives from the Divine attributes which are dominated by kindness and compassion, Jews by their very nature are kind and compassionate.

והנה הצדקה הנמשכת מבחינה זו נקראת בשם מעשה הצדקה

Now, the charity that issues from this source — from the soul’s inherently kind and compassionate nature — is referred to as “the act of charity,”

כי שם מעשה נופל על דבר שכבר נעשה, או שנעשה תמיד ממילא

for the term “act” (maaseh) applies to that which is already done, or which is constantly being done spontaneously;

והיא דבר ההווה ורגיל תמיד

thus, something existent, common and constant.

ואף כאן

Here, too, with regard to tzedakah that is motivated by the soul’s innate sense of kindness and compassion,

הרי מדת החסד והרחמנות הוטבעה בנפשות כל בית ישראל מכבר

the trait of kindness and compassion is implanted in the souls of the entire House of Israel from aforetime,

מעת בריאותן והשתלשלותן ממדותיו יתברך

from the time that they were created and that they evolved from G‑d’s attributes,

כמו שכתוב: ויפח באפיו גו׳

as it is written4 in regard to Adam’s soul entering his body, “And He blew into his nostrils [a soul of life],”

ואתה נפחת בי

[and we likewise say]5 concerning the entry of each and every soul into its individual body, “You blew it into me,”

ומאן דנפח כו׳

and6 “He who blows, [blows from within him],” from his innermost being.

So, too, in the analogue: Since the soul emanates from the inward aspect of the Divine attributes, it is infused with them as well, so that the attribute of kindness dominates the soul even as it finds itself within the body.

וגם בכל יום ויום, בטובו מחדש מעשה בראשית

Furthermore,7 in His goodness [G‑d] renews the act (maaseh) of creation every single day, and this includes the supernal attributes.

וחדשים לבקרים גו׳

Likewise, with regard to souls below, [it is written],8 “They are new every morning....”

“Act” (maaseh) thus refers to a constant process, such as the renewal of the soul with its characteristic traits of kindness and compassion. The “act of tzedakah” hence refers to the tzedakah which a Jew practices by virtue of these innate character traits.

אך לשון עבודה אינו נופל אלא על דבר שהאדם עושה ביגיעה עצומה, נגד טבע נפשו

The term “service” (avodah), however, applies only to what a man does with immense exertion, contrary to his soul’s inclination,

Indeed, it is his very disinclination for a particular task that works against him, and necessitates such exertion.

רק שמבטל טבעו ורצונו, מפני רצון העליון ברוך הוא

but he overrules his nature and will out of deference to the Supreme Will;

כגון לייגע עצמו בתורה ובתפלה, עד מיצוי הנפש כו׳

exhausting himself, for example, in Torah and prayer, “to the extent of pressing out the soul....”9

Since the soul is not naturally inclined to such a situation, a great deal of toil and effort is required.

ואף כאן, במצות הצדקה, ליתן הרבה יותר מטבע רחמנותו ורצונו

In our case, too, with regard to the commandment of giving charity, [to “serve” entails] giving far more than [would be prompted by] the nature of one’s compassion and will.

וכמו שאמרו רז״ל על פסוק: נתון תתן, אפילו מאה פעמים

As our Sages, of blessed memory, commented10 on the verse,11 “Give, you shall give”: “...even a hundred times.”