ומאחר שרוח עברה ותטהרם

After the1 “wind [of forgiveness] passes over [the souls of sinners] and purifies them,”

אזי תוכל נפשם לשוב עד הוי' ברוך הוא ממש

then their souls are enabled to return literally unto G‑d Himself,

ולעלות מעלה מעלה למקורה ולדבקה בו יתברך ביחוד נפלא

to ascend the greatest heights, to their very Source, and cleave to Him with a remarkable unity,

כמו שהיתה מיוחדת בו יתברך בתכלית היחוד בטרם שנפחה ברוח פיו ית'

in ultimate union with Him, just as before the soul was blown forth by the breath of His mouth

לירד למטה ולהתלבש בגוף האדם

to descend and be incorporated within the body of man.

(וכמו על דרך משל באדם הנופח ברוח פיו בטרם שיוצא הרוח מפיו הוא מיוחד בנפשו)‏

(2To illustrate this unity: Before one exhales, the breath is one with the person, inseparably.)

Likewise, just as the soul was utterly united with G‑d before it was “blown” or “breathed” into the body, so too, does it now unite with Him after repentance.

וזו היא תשובה שלימה

This is perfect return - Teshuvah.

והנה בחינת יחוד זה ותשובה זו היא בחינת תשובה עילאה, שלאחר תשובה תתאה

This state of unity and this return are called teshuvah ila'ah, the higher level of repentance, that follows teshuvah tata'ah, the lower level of repentence.

וכמו שכתוב בזוהר הקדוש ברעיא מהימנא פרשת נשא דתשובה עילאה היא דיתעסק באורייתא בדחילו ורחימו דקודשא בריך הוא וכו'

The Zohar, in Ra'aya Mehemna (Parshat Nasso),3 explains that Teshuvah ila'ah means engaging in the study of the Torah, in awe and love of the Holy One, Blessed be He….

The Zohar goes on to say that doing so makes one worthy of the revelation of the letter vav of the Tetragrammaton,

דאיהו בן י"ה בינה וכו'

for this [letter vav] is the child of yud-hei, or Binah….

Binah is the level of Teshuvah ila'ah, the return of the higher letter hei of the Tetragrammaton. The word itself is a composite of the words “ben yud-hei.” This alludes to the spiritual emotions of love and fear (represented by the letter vav) that are born of the intellective levels of the Tetragrammaton, the yud of Chochmah and the hei of Binah.

(ומעלת בעלי תשובה על צדיקים גמורים בזה היא

(4Herein lies the superiority of penitents over the perfectly saintly.

Seemingly, the study of Torah permeated with love and fear of G‑d, is not the unique prerogative of penitence; the perfectly saintly do this as well. Wherein lies the superiority of baalei teshuvah?

כמו שכתוב בזוהר הקדוש פרשת חיי שרה: דאינון משכי עלייהו ברעותא דלבא יתיר ובחילא סגי, לאתקרבא למלכא וכו')

As the Zohar states in Parshat Chayei Sarah5 “They draw upon themselves with a more intense longing of the heart, and with great forcefulness, to approach the King….”)