רק מפני שאין בנבראים כח להשיג רק ההשתלשלות ממדרגת החכמה, שהיא ראשיתם, למדרגת עשיה השפלה

But inasmuch as it is within the power of created beings to comprehend only the descent from the level of wisdom, which is their beginning, to the level of action, which is the lowliest of levels,

לכך אנו אומרים שלגבי הקב״ה נחשבת מדרגת החכמה כמדרגת עשיה ממש

therefore we say that in relation to the Holy One, blessed be He, the level of wisdom is considered exactly as the level of action.

We use this example simply because there is no greater descent in the realm of human experience than the descent from wisdom to action.

דהיינו לומר, שהוא רם ונשא ונעלה עילוי רב מאד מאד ממדרגת החכמה

That is to say: [G‑d] is “high and exalted” and very greatly elevated above the level of wisdom,

ולא שייך כלל לייחס אצלו שום ענין המתייחס לחכמה, אפילו בדרך מעלה ועילוי רב

and it is not at all appropriate to ascribe to Him anything that pertains to wisdom, even in a very lofty and sublime form, i.e., even if by doing so we mean to express how He transcends wisdom;

כגון לומר עליו שאי אפשר לשום נברא, עליונים ותחתונים, להשיג חכמתו או מהותו

for example, to say of Him that it is beyond the capacity of any higher or lower creature to comprehend His wisdom or His Essence.

Even this negative reference to wisdom is inappropriate, —

כי ענין ההשגה מתייחס ונופל על דבר חכמה ושכל, לומר שאפשר להשיגו או אי אפשר להשיגו מפני עומק המושג

For comprehension pertains and applies to a matter of wisdom and intellect, about which one can say that it can or cannot be understood because of the profundity of the concept.

אבל הקב״ה, שהוא למעלה מן השכל והחכמה, לא שייך כלל לומר בו שאי אפשר להשיגו מפני עומק המושג

However, concerning the Holy One, blessed be He, Who transcends intellect and wisdom, it is not at all appropriate to say that one cannot comprehend Him because of the profundity of the concept,

כי אינו בבחינת השגה כלל

for He is not within the realm of comprehension at all.

והאומר עליו שאי אפשר להשיגו, הוא כאומר על איזה חכמה רמה ועמוקה שאי אפשר למששה בידים מפני עומק המושג

He who states that it is impossible to comprehend Him, is like one who says of some lofty and profound concept that it cannot be touched with the hands because of the depth of the concept.

שכל השומע יצחק לו, לפי שחוש המישוש אינו מתייחס ונופל אלא על עשייה גשמית, הנתפסת בידים

Whoever hears [this] will mock him, because the sense of touch refers and applies only to physical objects, which may be grasped by the hands.

וככה ממש נחשבת לגבי הקב״ה מדרגת השכל וההשגה כעשייה גשמית ממש

Exactly so, the level of intellect and comprehension in relation to the Holy One, blessed be He, is considered as actual physical action.

ואפילו השגת שכלים שבעולמות עליונים, ואפילו מדרגת חכמה עילאה, המחיה את כולם

Even the comprehension of the [superior and spiritual] Intelligences in the higher worlds, and even the level of Supernal Wisdom of the World of Atzilut which gives life to them all [is considered so in relation to the Holy One, blessed be He],

כדכתיב: כולם בחכמה עשית

as it is written,1 “You have made them all with wisdom.”

All of creation is rooted in the wisdom of Atzilut. Nevertheless, even the Supernal Wisdom of Atzilut is considered as action in relation to G‑d, for G‑d transcends it infinitely. It is thus impossible to say that G‑d can or cannot be apprehended through intellect, inasmuch as intellect and wisdom are not at all the means by which G‑d can be grasped.

ומה שהקב״ה נקרא חכם בכתוב, וגם חז״ל כינו לו מדרגת ומעלת החכמה

As for the Holy One, blessed be He, being called “Wise” in Scripture, and our Sages, of blessed memory, have also referred to Him with epithets denoting the quality and level of wisdom,

היינו משום שהוא מקור החכמה, שממנו יתברך נמשך ונאצל מהות מדרגת חכמה עילאה, שבעולם האצילות

this is because He is the source of wisdom, for from Him issues and emanates the essence of the level of Supernal Wisdom, which is in the World of Atzilut.

וכן רחום וחסיד, על שם שהוא מקור הרחמים והחסדים

Likewise [He is called] Merciful and Kind, even though He utterly transcends mercy and kindness, because He is the source of mercy and kindness;

וכן שאר המדות

and likewise regarding the other emotive attributes; G‑d is referred to by the names of the other attributes because He is their source,

שכולן נמשכו ונאצלו ממנו יתברך

for they all proceed and emanate from Him.

ודרך וענין ההמשכה והאצילות, איך ומה, ידוע למשכילים

The manner and nature of the flow and emanation — how and what — i.e., how the intellectual and emotive attributes emanate from the Ein Sof which totally transcends them, and exactly what they are, for after they have emanated from Him they are wholly united with Him, is known to the savants.2