ואיך יבא האדם החומרי למדה זו

But how can physical man attain this level? — of G‑dly love that nothing can obstruct.

לכך סידרו תחלה ברכת יוצר אור, ושם נאמר ונשנה באריכות ענין וסדר המלאכים העומדים ברום עולם

It is to this end, therefore, that the blessing of Yotzer Or was introduced to be recited first, for in this blessing there is stated and repeated at length — and this meditation must indeed be a lengthy one, taking into account all the specific details — the account and order of the angels “standing at the world’s summit,”

להודיע גדולתו של הקב״ה, איך שכולם בטלים לאורו יתברך, ומשמיעים ביראה כו׳ ומקדישים כו׳ ואומרים ביראה: קדוש כו׳, כלומר שהוא מובדל מהם ואינו מתלבש בהם בבחינת גילוי

in order to proclaim the greatness of the Holy One, blessed be He — how they are all nullified in His blessed light and “pronounce in fear...” “and sanctify...” G‑d’s Name, and “declare in fear, ‘Holy’,”... meaning1 by saying “Holy...” that He is apart from them, and does not clothe Himself in them in a revealed state,

אלא מלא כל הארץ כבודו, היא כנסת ישראל למעלה, וישראל למטה, כנ״ל

but where is G‑d revealed? — “The whole earth is full of His glory,” namely, the Community of Israel above i.e., Malchut of Atzilut, the source of Jewish souls, which is called “earth”, and Israel on this earth below, wherein Jews perform Torah and mitzvot, for which reason specifically is this world filled with His glory: it is here that G‑d clothes and reveals Himself, as has been explained earlier.

All the above refers to the comprehension of the supernal angels, the serafim, who are able to comprehend how G‑d is apart from them and that only the earth is charged with His glory.

וכן האופנים וחיות הקודש ברעש גדול וכו׳: ברוך כבוד ה׳ ממקומו, לפי שאין יודעים ומשיגים מקומו

So, too, we find related in the2 blessing of Yotzer Or, regarding other categories of angels, whose place is in a lower world than the serafim, and who are therefore unable to comprehend how G‑dliness is separate and apart, that “the ofanim and the holy chayyot with a mighty sound” declare:3 ‘Blessed be the glory of the L‑rd and may it be drawn down from its place,’" for they neither know, nor do they apprehend His place — the place from which G‑dliness is revealed, for which reason they say ”from its place,“ wherever that place may be,

וכמו שאומרים: כי הוא לבדו מרום וקדוש

as we say a few lines later, “For He alone is exalted and holy.”

The various degrees of nullification of these angels are thus spoken of in the first of the two blessings preceding the Shema. When a person meditates on this matter he will begin to understand G‑d’s greatness, for all the lofty angels are nullified to Him.