כי כללות ישראל, שהם ששים רבוא נשמות פרטיות, הם כללות החיות של כללות העולם, כי בשבילם נברא

For the community of Israel, comprising 600,000 particular souls, is the general source of vitality for the world as a whole, since the world was created for the sake of these souls.

וכל פרט מהם הוא כולל ושייך לו החיות של חלק אחד מששים רבוא מכללות העולם

Each specific one of them contains and to each is related the vitality of one six-hundred-thousandth-part of the entire world.

התלוי בנפשו החיונית להעלותו לה׳ בעלייתה

This [part of the world] depends on his vital soul for its elevation to G‑d through [the vital soul’s] own elevation.

דהיינו במה שמשתמש מעולם הזה לצורך גופו ונפשו החיונית לעבודת ה׳

This means that one elevates “his” portion of the world by his partaking of this world for the requirements of his body and vital soul in the service of G‑d. By using the objects of this world that one’s body and vital soul need for the sake of serving G‑d, one elevates his portion of the world.

כגון אכילה ושתיה ודומיהם, ודירה וכל כלי תשמישיו

For example: eating, drinking, and the like; one’s dwelling and all his utensils.

But surely there are more than 600,000 souls; besides, it is quite impossible for one person to use a six-hundred-thousandth of the entire world.

אלא שששים רבוא נשמות פרטיות אלו הן שרשים, וכל שרש מתחלק לששים רבוא ניצוצות, שכל ניצוץ הוא נשמה אחת

These 600,000 particular souls, however, are “roots”; and, like a root from which grow numerous branches, each root-soul subdivides into 600,000 sparks, each spark being one Neshamah.

וכן בנפש ורוח, בכל עולם מארבע עולמות: אצילות, בריאה, יצירה, עשיה

Similarly with the Nefesh and Ruach, in each of the four Worlds — Atzilut, Beriah, Yetzirah and Asiyah. In each of these four Worlds are found all three soul-levels — Nefesh, Ruach and Neshamah.