והנה, אף כי ה׳ אחד ושמו אחד

Now, though1 “G‑d is one and His Name is one,”

דהיינו: דבורו ורוח פיו, המכונה בזהר הקדוש בשם שמו, הוא יחיד ומיוחד

i.e., [though] His speech and the “breath of His mouth,” which in the sacred Zohar2 is referred to as His Name, is singularly and uniquely one,

אף על פי כן ההארה והמשכת החיות הנמשכת מרוח פיו יתברך, מתחלקת לארבע מדרגות שונות, שהן ארבעה עולמות: אצילות, בריאה, יצירה, עשיה

nevertheless, the radiation and efflux of life-force which issues forth from His mouth, divides into four different levels. These are the Four Worlds — Atzilut, Beriah, Yetzirah and Asiyah.3

והשינוי הוא מחמת צמצומים ומסכים רבים

The difference is due to (4many) contractions and screens

לצמצם האור והחיות ולהסתירו, שלא יהא מאיר כל כך בעולם הבריאה כמו בעולם האצילות

that veil and obscure the light and the life-force, so that it will not radiate in the World of Beriah as much as in the World of Atzilut;

ובעולם היצירה הוא על ידי צמצומים ומסכים יותר וכו׳

and in the World of Yetzirah [the opaqueness is thickened] by means of further contractions and screens; and so on, i.e., how much more so in the World of Asiyah.

אבל אין שום שינוי, חס ושלום, בעצמות השכינה, שהיא דבר ה׳ ורוח פיו

Nevertheless, there is no change whatever, heaven forfend, in the essence of the Shechinah, which is the “word of G‑d” and the “breath of His mouth.”

וגם בבחינת ההארה והמשכת החיות

Also, as regards the radiation and efflux of life-force that issues from the “word of G‑d,”

הנה ההארה שבאצילות בוקעת המסך, ומתלבשת בבריאה, וכן מבריאה ליצירה, ומיצירה לעשיה

the radiation which is in [the World of] Atzilut pierces the screen and vests itself in [the World of] Beriah. Likewise from [the World of] Beriah to [the World of] Yetzirah, and from [the World of] Yetzirah to [the World of] Asiyah.

ולכן אור אין סוף ברוך הוא שבאצילות, הוא גם כן בעשיה, ובעולם הזה החומרי

Hence the [infinite] Ein Sof-light which is in [the World of] Atzilut is also present in [the World of] Asiyah, and [even] in this material world,

על ידי התלבשותו במלכות דבריאה, יצירה, עשיה, כמבואר הכל בכתבי האריז״ל

by being invested in the [Sefirah of] Malchut of [the Worlds of] Beriah, Yetzirah and Asiyah, as fully explained in the writings of R. Isaac Luria, of blessed memory.5

* * *