אך היינו דוקא לשומר התורה, ולא סר ממנה ימין ושמאל, אפילו כמלא נימא

However, this [limitation on charity] applies only to one who observes the Torah and does not depart from it to the right or left, even as much as a hair’s-breadth.

אבל מי שהעביר עליו הדרך, חס ושלום

But as to him who has strayed from the path, Heaven forfend,

מאחר שהעוה דרכו, לתת מגרעות בקדש העליון

inasmuch as he has distorted his course, thus diminishing the Supreme Holiness,

A Jew draws down sanctity from the Supreme Holiness through his performance of the commandments; as we say in the blessings recited before their performance, “...Who has sanctified us with His commandments.” I.e., performing mitzvot elicits a downflow of Supreme Holiness, whereas non-performance depletes it.

שגרע ערכו בחינת המשכתו מה שהיה יכול להמשיך מבחינת אלקותו, והארת האור מאור אין סוף ברוך הוא, אילו היה שומר התורה ומקיימה כהלכתה

that is, he has diminished its value as regards the efflux he could have elicited from G‑d’s Divinity and the radiation [he could have elicited] from the [infinite] Ein Sof-light, had he observed the Torah and fulfilled it as required, —

הרי מעוות זה לא יוכל לתקן כי אם בהמשכת האור העליון שלמעלה מהעולמות, ואינו מתלבש בהן

such distortion cannot be rectified except by an efflux of the Supreme light that transcends the worlds, without being vested in them.

הנקרא חסד עילאה ורב חסד

This is what is called Chesed ilaah (“superior kindness”) and rav Chesed (“abundant kindness”),

לפי שמאיר ומתפשט בבחינת אין סוף, בלי גבול ומדה

because it radiates and diffuses infinitely, without limit and measure,

מאחר שאיננו מצומצם תוך העולמות, אלא בבחינת מקיף עליהן מלמעלה

since it is not contracted within the worlds but encompasses them from above [in equal measure],

מריש כל דרגין עד סוף וכו׳

from the peak of all rungs to the end [of all rungs].

וכשהאדם ממשיכו למטה במעשיו ואתערותא דלתתא

Now, when man draws it downward by means of his deeds and by an arousal from below,

אזי אור עליון זה מאיר ומתפשט תוך העולמות, ומתקן כל מעוות וכל מגרעות שניתנו בקדש העליון

this Supreme light then radiates and extends within the worlds, rectifying all distortions and deficiencies caused in the Kodesh HaElyon,

ומחדש אורן וטובן ביתר שאת ויתר עז, בבחינת אור חדש ממש

and renewing their light and goodness with an intense elevation, on the level of a truly new light.

An act of penitence does not merely uncover a pre-existing light, but calls forth a new and infinite light which is loftier than all the worlds.

לכן אמרו: במקום שבעלי תשובה עומדין וכו׳

This is why the Sages taught that1 “In the place (i.e., at the level) where penitents stand, [even the perfectly righteous do not stand].”

The Rebbe notes that in various sources2 this is paraphrased as follows: “In the place where penitents stand even the truly righteous cannot stand.” I.e., the level at which penitents stand steadfastly cannot even be attained by the truly righteous, for the Divine radiance drawn down through repentance is of an utterly superior quality.