והמשל לזה הוא אור השמש המאיר לארץ ולדרים

An illustration of this is the light of the sun which illumines the earth and its inhabitants.

שהוא זיו ואור המתפשט מגוף השמש ונראה לעין כל מאיר על הארץ ובחלל העולם

[This illumination] is the radiance and the light which spreads forth from the body of the sun and is visible to all as it gives light to the earth and the expanse of the universe.

והנה זה פשוט שאור וזיו הזה ישנו גם כן בגוף וחומר כדור השמש עצמו שבשמים

Now, it is obvious that this light and radiance is also present in the very body and matter of the sun-globe itself in the sky,

שאם מתפשט ומאיר למרחוק כל כך, כל שכן שיוכל להאיר במקומו ממש

for if it can spread forth and shine to such a great distance, then certainly it can shed light in its own place.

רק ששם במקומו ממש, נחשב הזיו הזה לאין ואפס ממש

However, there in its own place, this radiance is considered naught and complete nothingness,

כי בטל ממש במציאות לגבי גוף כדור השמש, שהוא מקור האור והזיו הזה

for it is absolutely non-existent in relation to the body of the sun-globe which is the source of this light and radiance,

שהזיו והאור הזה אינו רק הארה מאירה מגוף ועצם כדור השמש

inasmuch as this radiance and light is merely the illumination which shines from the body of the sun-globe itself.

Since the sun’s light is merely an illumination deriving from the sun, it is in a state of complete nothingness while it is found within the sun-globe itself. One cannot say that within the body of the sun there is sunlight; only the sun itself is found there.

רק בחלל העולם, תחת כל השמים ועל הארץ, שאין כאן גוף כדור השמש במציאות

It is only in the space of the universe, under the heavens and on the earth, where the body of the sun-globe is not present, and all that is seen is but an illumination that emanates from it,

נראה כאן האור והזיו הזה ליש ממש לעין כל

that this light and radiance appears to the eye of all beholders to have actual existence.

ונופל עליו כאן שם יש באמת

And here the term “existence” (yesh) can truly be applied to it,

The sun’s light and rays as they appear outside of the sun-globe can truly be said to exist, inasmuch as the sun itself is not found there.

מה שאין כן כשהוא במקורו בגוף השמש, אין נופל עליו שם יש כלל, רק שם אין ואפס

whereas when it is in its source, in the body of the sun, the term “existence” cannot be applied to it at all; it can only be called naught and non-existent.

כי באמת הוא שם לאין ואפס ממש, שאין מאיר שם רק מקורו לבדו, שהוא גוף השמש המאיר, ואפס בלעדו

There it is indeed naught and absolutely non-existent, for there only its source, the luminous body of the sun, gives light, and there is nothing besides it.

To sum up: Although the sun’s rays are surely found within the body of the sun, they cannot be said to “exist” there; they are found there in a manner of “non-existence”, in a state in which their separate identity is utterly nullified. That which can be deemed to exist within the sun-globe can be nothing other than the sun itself.