והנה זהו טבע הנהוג במדת כל אדם, אף אם שניהם שוים במעלה

Such is the common nature in the character of every man, even when they are equal in status.

ועל אחת כמה וכמה, אם מלך גדול ורב מראה אהבתו הגדולה והעצומה לאיש הדיוט ונבזה ושפל אנשים, ומנוול ומוטל באשפה

How much more so is this the case if a great and mighty king who rules over many lands displays his great and intense love for a commoner who is despised and lowly among men, a disgraceful creature cast on the dunghill,

The king depicted here rules not over one land but over many; his love for the person is not only harbored in the heart but is manifest; the manner of love is not ordinary but “great and intense”; and the love is shown not to an ordinary person but to a truly despicable character. The Alter Rebbe goes on to state how his love is displayed:

ויורד אליו ממקום כבודו עם כל שריו יחדיו

yet he the king comes down to him from the place of his glory, together with all his retinue,

ומקימו ומרימו מאשפתו, ומכניסו להיכלו, היכל המלך, חדר לפנים מחדר, מקום שאין כל עבד ושר נכנס לשם

and raises him and exalts him from his dunghill and brings him into his palace — the royal palace, and within the palace itself he leads him in the innermost chamber, a place such as no servant nor lord ever enters,

ומתייחד עמו שם ביחוד וקירוב אמיתי, וחיבוק ונישוק, ואתדבקות רוחא ברוחא בכל לב ונפש

and there shares with him the closest companionship with mutual embraces and kisses and attachment of “spirit to spirit,” with their whole heart and soul, —

When a mighty king shows such great affection and companionship to such a lowly person, then,

על אחת כמה וכמה שתתעורר ממילא האהבה כפולה ומכופלת בלב ההדיוט ושפל האנשים הזה אל נפש המלך, בהתקשרות הנפש ממש, מלב ונפש, מעומקא דלבא לאין קץ

how much more so will there be aroused, of itself, a doubled and redoubled love in the heart of this most common and humble individual for the person of the king,1 with a true attachment of spirit, from heart and soul, from the infinite depths of his heart.

ואף אם לבו כלב האבן, המס ימס והיה למים, ותשתפך נפשו כמים בכלות הנפש ממש, לאהבת המלך

Even if his heart be like a heart of stone, and not easily roused to tender feelings of love for another, yet, in such a situation, it will surely melt and become [like] water, and his soul will pour itself out like water, with soulful longing for the love of the king.

The Alter Rebbe goes on to explain that all the details mentioned in the parable of the king are infinitely more applicable with regard to the object of the parable — the relationship of G‑d with each and every Jew. For G‑d, the King of kings, showed his unending love of the Jewish people by taking them out of their nethermost level, in Egypt, and exalting them to the highest of levels by giving them the Torah. Through study of Torah and performance of mitzvot, Jews are united with G‑d to the utmost possible degree.

This was so not only at the time the Torah was given. But at all times, as shall soon be explained, contemplating this matter will arouse within every Jew — “as water mirrors the face to the face” — a parallel love of G‑d.