אך מי ששרש נשמתו קטן מהכיל עבודה תמה זו

But he whose soul’s root is of too limited a capacity for this perfect service on the level of a “chariot”,

ליבטל וליכלל באורו יתברך בעבודתו בקביעות

so that through his service of Torah and mitzvot he be constantly nullified before and absorbed in G‑d’s light,

רק לפרקים ועתים שהם עת רצון למעלה

[and he can therefore attain this state] only intermittently and [only] at times of divine favor on high,

וכמו בתפלת שמונה עשרה, שהיא באצילות

such as during the Shemoneh-Esreh prayer, which is at the level of Atzilut,

The four rungs in the ladder of prayer correspond to the four Worlds: The prayers preceding Baruch She‘amar correspond to Asiyah; the Psalms of Praise to Yetzirah; the Shema to Beriah, and the Shemoneh-Esreh is at the level of Atzilut.

ובפרט בהשתחוואות שבה, שכל השתחוואה היא בבחינת אצילות כמו שכתוב בפרי עץ חיים, בקבלת שבת

and especially when bowing in the four designated places in this prayer, for every such act of bowing represents the level of Atzilut (1as is written in Pri Etz Chayim, in the section dealing with the welcoming of the Sabbath),

כי היא ענין ביטול באורו יתברך, להיות חשיב קמיה כלא ממש

for it embodies the idea of self-nullification in G‑d’s light — to be accounted as absolutely naught before Him;

אזי גם כן עיקר קביעות נשמתו הוא בעולם הבריאה

In the case of he who can attain the level of a “chariot” only at such propitious times, then even at these times, the principal abode of his soul is in the World of Beriah (for we are dealing here with a soul associated with the World of Beriah),

רק לפרקים, בעת רצון, תעלה נשמתו לאצילות בבחינת מיין נוקבין, כידוע ליודעי ח״ן

(2and only occasionally, at a time of divine favor, will his soul rise to Atzilut as “feminine waters,” as is known to the initiates of Kabbalah).