ונמצא כי כל תכלית של ימות המשיח ותחיית המתים, שהוא גילוי כבודו ואלקותו יתברך, ולהעביר רוח הטומאה מן הארץ

It follows, therefore, that the purpose of the Messianic era and of the resurrection, namely, the revelation of His glory and Divinity, and the banishment of the spirit of impurity from the earth,

תלוי בהמשכת אלקותו ואור אין סוף ברוך הוא לנפש החיונית שבכללות ישראל בכל רמ״ח אבריה, על ידי קיומה כל רמ״ח מצות עשה

is entirely dependent on [our] drawing down His G‑dliness and the blessed Ein Sof-light upon all the 248 limbs of the vital soul of all Israel (for by way of the vital soul, all the world will be suffused with G‑dliness), and this is achieved by the vital soul’s performance of all the 248 positive mitzvot;

ולהעביר רוח הטומאה ממנה, בשמירתה כל שס״ה מצות לא תעשה, שלא יינקו ממנה שס״ה גידיה

and this purpose is also dependent on [our] banishing the spirit of impurity, i.e., the three impure kelipot, from the vital soul of all Israel (for by being banished from the vital soul, the spirit of impurity is banished from the entire world); and this is accomplished by the vital soul’s observance of all 365 prohibitive mitzvot, thus preventing its 365 blood vessels from drawing nurture from the spirit of impurity.

Why is it that suffusing the vital soul with Ein Sof-light and banishing the impure kelipot from the vital soul produces a parallel effect on the entire world?