ומאחר שכללות נפש החיונית שבכללות ישראל תהיה מרכבה קדושה לה׳

Once the totality of the vital soul of the community of Israel will become a holy chariot for G‑d,

אזי גם כללות החיות של עולם הזה, שהיא קליפת נוגה עכשיו, תצא אז מטומאתה וחלאתה ותעלה לקדושה

then also the general vitality of this world, which now consists of kelipat nogah, will also emerge from its impurity and sickness (the term “impurity” refers to the evil of the kelipah; “sickness” refers to the element of good that kelipat nogah contains, which is nevertheless the good of kelipah, not holiness), and will ascend to holiness,

להיות מרכבה לה׳, בהתגלות כבודו

to become a chariot for G‑d, upon the revelation of His glory (in the World to Come).

וראו כל בשר יחדיו, ויופיע עליהם בהדר גאון עוזו, וימלא כבוד ה׳ את כל הארץ

Then all flesh will behold [G‑dliness] together, and He will appear upon them with the majestic beauty of His power, and “the glory of G‑d will fill the whole world.”

וישראל יראו עין בעין, כבמתן תורה

Israel will see “eye to eye” — the human eye will see the truth of G‑dliness just as the Supernal “eye” sees it — just as [they saw] at the giving of the Torah,

דכתיב: אתה הראת לדעת כי ה׳ הוא אלקים, אין עוד מלבדו

of which it is written,1 “You showed Yourself, so that it be known that ‘G‑d is the L‑rd (lit.: the Four-Letter Divine Name is ELOKIM; i.e., despite the concealment of the Four-Letter Divine Name (which denotes G‑d’s limitless power) by the name Elokim (which signifies G‑d’s self-limitation), it is the former that still pervades all existence); there is nothing else besides Him.”

But whereas the revelation at Sinai lasted only a short time, the revelation in the future will be permanent.

ועל ידי זה יתבלעו ויתבטלו לגמרי כל השלש קליפות הטמאות

Through this ascent of kelipat nogah to holiness, the three unclean kelipot will be utterly annihilated and nullified.

כי יניקתן וחיותן מהקדושה עכשיו, היא על ידי קליפת נוגה, הממוצעת ביניהן

For the nurture and vitality which they now receive from holiness, comes to them [only] by way of kelipat nogah, the intermediary between them.

Kelipat nogah, containing both good and evil, is the medium through which these kelipot which are completely evil receive their vitality from G‑dliness, which is completely good. When kelipat nogah ascends to G‑dliness, the impure kelipot, no longer having any access to G‑dly vitality, cease to exist.