ובזה יובן למה גדלה מאד מעלת העסק בתורה יותר מכל המצות, ואפילו מתפלה שהיא יחוד עולמות עליונים

This discussion of the exalted unity with G‑d attained through Torah study, which is even greater than that accomplished by performing the mitzvot, explains why Torah study is so much loftier than all the other commandments, including even prayer, which effects unity within the supernal worlds.

והא דמי שאין תורתו אומנתו צריך להפסיק, היינו מאחר דמפסיק ומבטל בלאו הכי

(1Although the law requires of anyone whose Torah study is not his entire occupation that he interrupt his study for prayer, 2 which would seem to indicate that prayer surpasses Torah study, this is so only because he would in any case pause and interrupt his studies.)

Thus it is not the law which causes him to interrupt. The law merely states that the interruption which he would have made regardless, be made at the time designated for prayer; and as soon as he interrupts his studies, he is automatically obliged to pray. 3

ומזה יוכל המשכיל להמשיך עליו יראה גדולה בעסקו בתורה

From this explanation of the lofty stature of Torah study the wise man will be able to draw upon himself a sense of great awe as he engages in the study of the Torah, 4

כשיתבונן איך שנפשו ולבושיה שבמוחו ובפיו הם מיוחדים ממש בתכלית היחוד ברצון העליון ואור אין סוף ברוך הוא ממש המתגלה בהם

when he considers how his soul and its “garments” of thought and speech that are found in his brain and mouth are truly fused in perfect unity with the Divine Will and the infinite light of Ein Sof that is manifest in them i.e., in the soul and its garments when he studies Torah.

מה שכל העולמות עליונים ותחתונים כלא חשיבי קמיה וכאין ואפס ממש, עד שאינו מתלבש בתוכם ממש, אלא סובב כל עלמין בבחינת מקיף להחיותם עיקר חיותם, רק איזו הארה מתלבשת בתוכם מה שיכולים לסבול שלא יתבטלו במציאות לגמרי

This infinite light manifest in one’s Torah study is of such a lofty level that all the upper and lower worlds are truly as naught in comparison with it; are in fact as absolutely nothing at all, so much so that they can only bear to have a minute glow of it clothed in them without their reverting to nothingness altogether. Their main life-force which they receive from it, however, is not clothed within them, but animates them from the outside, so to speak, in a transcendent, encompassing manner.

When he considers that the very same Divine light that is completely beyond the capacity of all the worlds manifests itself openly in his Torah study, the thinking man will naturally experience a sense of awe when he studies Torah.

וזהו שכתוב: ויצונו ה’ את כל החוקים האלה ליראה את ה‘ וגו’

This is the meaning of the verse, 5 “And G‑d commanded us [to fulfill] all these statutes, in order to fear G‑d.”

According to this verse, observing the mitzvot would appear to be the first step, and this leads to the fear of G‑d. Logically, however, the performance of G‑d’s commandments would seem to be a result of one’s fear of Him, and not vice versa. The Alter Rebbe therefore explains that the above verse speaks of a higher level of awe than that which is a prerequisite for performing the commandments. This level can only be attained as a result of one’s observance of the commandments.

Now if the commandments lead one to a higher level in the fear of G‑d, surely the study of the Torah leads one to a still higher level. This the Alter Rebbe now discusses.

ועל יראה גדולה זו אמרו: אם אין חכמה אין יראה, והתורה נקראת אצלה תרעא לדרתא, כמו שכתוב במקום אחר

(Regarding this great fear our Sages said, 6 “If there is no wisdom there is no fear.” In this context, “wisdom” represents Torah study, and “fear” — the higher level of the awe of G‑d which can be reached only by way of the Torah. By contrast, the statement, “If there is no fear, there is no wisdom,” refers to the lower level of fear which is a prerequisite for Torah study, as stated above. In relation to this level of fear, the Torah is called7 “a gateway to the dwelling,” i.e., the sole means of entering the dwelling, viz., the higher level of fear, as is explained elsewhere.)

אלא דלאו כל מוחא סביל דא יראה כזו. אך גם מאן דלא סביל מוחו כלל יראה זו, לא מינה ולא מקצתה, מפני פחיתות ערך נפשו בשרשה ומקורה במדרגות תחתונות דעשר ספירות דעשיה, אין יראה זו מעכבת בו למעשה, כמו שיתבאר לקמן

Not every mind, however, can sustain such a fear. Yet even he whose mind cannot bear such a fear, nor even a minute part of it, because the root and source of his soul derives from an inferior level — the lower gradations of the Ten Sefirot of the World of Asiyah, — even he should not be deterred from the actual performance of the Torah and the mitzvot for want of this fear, as will be explained further. 8