והוא בהקדים לשון הינוקא (בזהר פרשת בלק) על פסוק: החכם עיניו בראשו

[The above-mentioned difficulties will be resolved] by clarifying first the comment of the Yenuka (quoted in the Zohar, Parshat Balak1) on the verse:2 “The wise man’s eyes are in his head.”

וכי באן אתר עינוי דבר נש כו׳, אלא קרא הכי הוא ודאי

The Zohar comments: “Where else are a man’s eyes?... Surely, then, the meaning of the verse is as follows:

דתנן: לא יהך בר נש בגילויא דרישא ארבע אמות. מאי טעמא, דשכינתא שריא על רישיה

We have learned that a man must not go four cubits while bareheaded. Why? Because the Shechinah (the Divine Presence) rests upon his head.

וכל חכם עינוהי ומילוי ברישיה אינון, בההוא דשריא וקיימא על רישיה

[Therefore,] every wise man has his eyes i.e., his interest and concern and hence also his speech [concentrated] ”in his head,“ i.e., in that light of the Shechinah which rests and abides above his head.

וכד עינוי תמן, לנדע דההוא נהורא דאדליק על רישיה אצטריך למשחא

Now, when his “eyes” i.e. his interest and his concern are there, he must know that this light kindled above his head i.e., the light that shines upon his soul requires oil.

בגין דגופא דבר נש איהו פתילה, ונהורא אדליק לעילא

For man’s body is the wick that retains the luminous flame and the light is kindled above it;

ושלמה מלכא צוח ואמר: ושמן על ראשך אל יחסר

and [thus] King Solomon cried out, saying,3 ”Let there be no lack of oil above your head.“

דהא נהורא דבראשו אצטריך למשחא, ואינון עובדאן טבאן

For the light over his head requires oil, meaning good deeds — the good deeds that man performs are the oil which supplies the light illuminating his soul,

ועל דא החכם עיניו בראשו

and for this reason “The wise man’s eyes are in his head.” — to ensure that he never lacks oil (good deeds) for this light.

עד כאן לשונו

The quotation from the Zohar ends here.