ב"ה

Daily Mitzvah (Rambam)

Day 107: Negative Commandment 248, 249

Show content in:

המצווה הרמ"ח

האזהרה שהזהרנו מלכפור בחובות שאנו חייבים ובפקדונות שהפקדו אצלנו, והוא אמרו: "ולא תכחשו" (שם יט, יא), ונתבאר שבממון הכתוב מדבר.

ולשון ספרא: "לפי שנאמר: 'וכחש בה ונשבע על שקר' (שם ה, כב) למדנו עונש, אזהרה מנין? תלמוד לומר: 'לא תכחשו'". וכבר ידעת שהכופר בפיקדון פסול לעדות אף על פי שלא נשבע, לפי שעבר על אמרו יתעלה: "לא תכחשו".

וכבר נתבארו גם דיני מצווה זו בכמה מקומות במסכת שבועות.

המצווה הרמ"ט

האזהרה שהזהרנו משבועת שקר שאנו נשבעים לכפור חוב הקבוע עלינו, והוא אמרו: "ולא תשקרו איש בעמיתו" (שם יט, יא),

כגון: אם כפר בפיקדון - הרי עבר על אמרו יתעלה: 'לא תכחשו'; ואם נשבע על כפירתו - עבר על אמרו: 'לא תשקרו'.

ובספרא: ",ולא תשקרו' מה תלמוד לומר? לפי שנאמר: 'ונשבע על שקר' למדנו עונש, אזהרה מנין? תלמוד לומר: 'לא תשקרו'".

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ה' משבועות. ושם נתבאר שהנשבע שבועת שקר על כפירת ממון - עובר בשני לאווין: משום "לא תשבעו בשמי לשקר" (שם, יב) ומשום "לא תשקרו איש בעמיתו".

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
The text on this page contains sacred literature. Please do not deface or discard.
Daily Quote
The Baal Shem Tov was very fond of light, and said, "Or (light) is the numerical equivalent of raz ('secret'). Whoever knows the 'secret' in every thing can bring illumination."
  –Hayom Yom, Elul 6
This page in other languages