167

To rest on the eighth day of the festival of Sukkot, as [Leviticus 23:36] states: "On the eighth day, there shall be a sacred holiday."

קסז

לשבות בשמיני של חג, שנאמר "וביום השמיני מקרא קודש" (ראה ויקרא כג,לו).

168

To dwell in a sukkah for seven days, as [Leviticus 23:42] states: "And you shall dwell in sukkot for seven days."

קסח

לישב בסוכה שבעת ימים, שנאמר "בסוכות תשבו, שבעת ימים" (ויקרא כג,מב).

169

To take the lulav [and the other three species on Sukkot], as [Leviticus 23:40] states: "And you shall take for yourselves on the first day, the fruit of a beautiful tree, a palm branch,...."

קסט

ליטול לולב, שנאמר "ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר כפות תמרים" (ויקרא כג,מ).

170

To hear the sound of the shofar on Rosh HaShanah, as [Numbers 29:1] states: "It will be a day of [shofar] blasts for you."

קע

לשמוע קול שופר בראש השנה, שנאמר "יום תרועה, יהיה לכם" (במדבר כט,א).

171

To give a half-shekel each year, as [Exodus 30:13] states: "This shall be given by all those included in the census...."

קעא

ליתן מחצית השקל בכל שנה ושנה, שנאמר "זה ייתנו, כל העובר על הפקודים" (שמות ל,יג).

172

To listen to any prophet who will arise in any era, provided he does not add or detract [from the Torah's commandments], as [Deuteronomy 18:15] states: "You shall listen to him."

קעב

לשמוע מכל נביא שיהיה בכל דור ודור אם לא יוסיף ולא יגרע, שנאמר "אליו, תשמעון" (דברים יח,טו).

173

To appoint a king, as [Deuteronomy 17:15] states: "You shall surely set a king upon yourselves."

קעג

למנות מלך, שנאמר "שום תשים עליך מלך" (דברים יז,טו).

174

To obey the High Court regarding all [the or­dinances] they establish for Israel, as [Deuteron­omy 17:11] states: "Carry out the judgment which they render for you."

קעד

לשמוע מכל בית דין הגדול שיעמדו להם לישראל, שנאמר "ועל המשפט אשר יאמרו לך—תעשה" (דברים יז,יא).

175

To follow the majority if there is a difference of opinion in the Sanhedrin concerning a law, as [Exodus 23:2] states: "Follow after the majority."

קעה

לנטות אחרי רבים אם תהיה מחלוקת בין הסנהדרין בדינין, שנאמר "אחרי רבים—להטות" (שמות כג,ב).

176

To appoint judges and court officers in each and every Jewish community, as [Deuteron­omy 16:18] states: "Appoint judges and court officers...."

קעו

למנות שופטים ושוטרים בכל קהל וקהל מישראל, שנאמר "שופטים ושוטרים, תיתן לך" (דברים טז,יח).

177

To treat litigants equally when they appear [in court] to be judged, as [Leviticus 19:15] states: "Judge your fellow man with righteousness."

קעז

להשוות בין בעלי דינין בשעה שעומדין בדין, שנאמר "בצדק, תשפוט עמיתך" (ויקרא יט,טו).

178

For anyone who has evidence to testify in court, as [Leviticus 5:1] states: "If he was a witness, saw, or knew...."

קעח

להעיד בבית דין למי שיש לו עדות, שנאמר "והוא עד, או ראה או ידע" (ויקרא ה,א).

179

To cross-examine the witnesses thoroughly, as [Deuteronomy 13:15] states: "You must inves­tigate and probe, making careful enquiry."

קעט

לחקור העדים הרבה, שנאמר "ודרשת וחקרת ושאלת, היטב" (דברים יג,טו).

180

To [punish] false witnesses [by] giving them the same penalty that they wish to have imposed [on the defendant], as [Deuteronomy 19:19] states: "And you shall do to him what he plotted to do to his brother."

קפ

לעשות לעדים זוממין כמו שזמו לעשות, שנאמר "ועשיתם לו, כאשר זמם" (דברים יט,יט).

181

To decapitate the calf [brought as atonement for an unsolved murder] as required, as [Deuteron­omy 21:4] states: "You shall decapitate the calf there in the river."

קפא

לערוף את העגלה כמצותה, שנאמר "וערפו שם את העגלה, בנחל" (דברים כא,ד).

182

To prepare six refuge cities, as [Deuteronomy 19:3] states: "Prepare the way and divide into three [the boundary]...."

קפב

להכין שש ערי מקלט, שנאמר "תכין לך, הדרך, ושילשת" (דברים יט,ג).

183

To give the Levites cities in which to dwell - they also serve as refuge centers - as [Numbers 35:2] states: "And you shall give cities to the Levites...."

קפג

לתת ללויים ערים לשבת, וגם הן קולטות, שנאמר "ונתנו ללויים . . . ערים" (במדבר לה,ב).

184

To construct a guard rail, as [Deuteronomy 22:8] states: "And you shall construct a guard rail for your roof."

קפד

לעשות מעקה, שנאמר "ועשית מעקה לגגך" (דברים כב,ח).

185

To destroy false gods and all their objects of worship, as [Deuteronomy 12:2] states: "You shall surely destroy...."

קפה

לאבד עבודה זרה וכל משמשיה, שנאמר "אבד תאבדון את כל המקומות" (דברים יב,ב).

186

To slay the inhabitants of an apostate city and burn the city, as [Deuteronomy 13:17] states: "And you shall burn the city and all its spoil with fire."

קפו

להרוג אנשי עיר הנידחת ולשרוף את העיר, שנאמר "ושרפת באש את . . . כל שללה" (דברים יג,יז).

187

To destroy the seven nations [that dwelled in] Eretz Yisrael, as [Deuteronomy 20:17] states: "You shall utterly destroy them."

קפז

לאבד שבעה עממים מארץ ישראל, שנאמר "החרם תחרימם" (דברים כ,יז).

188

To exterminate the seed of Amalek, as [Deuteronomy 25:19] states: "Blot out the memory of Amalek."

קפח

להכרית זרעו של עמלק, שנאמר "תמחה את זכר עמלק" (דברים כה,יט).

189

To constantly remember what Amalek did to us, as [Deuteronomy 25:17] states: "Remember what Amalek did to you."

קפט

לזכור מה שעשה לנו עמלק תדיר, שנאמר "זכור, את אשר עשה לך עמלק" (דברים כה,יז).

190

To wage a voluntary war according to the laws prescribed by the Torah, as [Deuteronomy 20:10] states: "When you approach the city...."

קצ

לעשות במלחמת הרשות כמשפט הכתוב בתורה, שנאמר "כי תקרב אל עיר" (דברים כ,י).

191

To anoint a priest [who will address the people before] battle, as [Deuteronomy 20:2] states: "And it shall come to pass, when you approach the battle, the priest will come forward and speak to the people...."

קצא

למשוח כוהן למלחמה, שנאמר "והיה, כקורבכם אל המלחמה; וניגש הכוהן" (דברים כ,ב).

192

To prepare a place [outside] the [army] camp [for use as a latrine], as [Deuteronomy 23:13] states: "Prepare a place for yourselves outside the camp."

קצב

להתקין יד במחנה, שנאמר "ויד תהיה לך, מחוץ למחנה" (דברים כג,יג).

193

To prepare a shovel [to cover one's excre­ment], as [Deuteronomy 23:14] states: "You shall have a shovel in addition to your weapons."

קצג

להתקין יתד, שנאמר "ויתד תהיה לך, על אזנך" (דברים כג,יד).

194

To return a stolen object, as [Leviticus 5:23] states: "And he shall return the object which he stole."

קצד

להשיב את הגזל, שנאמר "והשיב את הגזילה אשר גזל" (ויקרא ה,כג).

195

To give charity, as [Deuteronomy 15:8] states: "You shall surely open your hand [to your poor brother]."

קצה

ליתן צדקה, שנאמר "פתוח תפתח את ידך" (דברים טו,ח; דברים טו,יא).

196

To give a severance gift to a Hebrew servant, as [Deuteronomy 15:14] states: "You shall surely give him gifts...." Similarly, [this gift is given] to a Hebrew maidservant.

קצו

להעניק לעבד עברי, שנאמר "הענק תעניק, לו" (דברים טו,יד); וכן אמה עברייה.

197

To lend to the poor, as [Exodus 22:24] states: "If you will lend money to my people...." In this instance, the word "if" does not refer to a matter left to one's volition, but to a commandment, as [Deuteronomy 15:8] states: "You shall surely lend him."

קצז

להלוות לעני, שנאמר "אם כסף תלווה את עמי" (שמות כב,כד); "אם" זה אינו רשות אלא מצוה, שנאמר "והעבט, תעביטנו" (דברים טו,ח).

198

To lend to a gentile at interest, as [Deuteron­omy 23:21] states: "Take interest from a gentile." Based on the oral tradition, we have learned that this is a positive commandment.b

קצח

להלוות לנוכרי בריבית, שנאמר "לנוכרי תשיך" (דברים כג,כא); מפי השמועה למדו שזו מצות עשה.

199

To return security to its owner, as [Deuteron­omy 24:13] states: "You shall surely return the security to him."

קצט

להשיב המשכון לבעליו, שנאמר "השב תשיב לו את העבוט" (דברים כד,יג).

200

To pay a worker his wage on time, as [Deuteronomy 24:15] states: "Pay him his wage on the day it is due."

ר

ליתן שכר שכיר בזמנו, שנאמר "ביומו תיתן שכרו" (דברים כד,טו).

201

For a hired worker to be allowed to eat [from produce] while he is working with it, as [Deuteronomy 23:25-26] states: "When you enter your neighbor's vineyard... When you enter your neighbor's standing grain...."

רא

להיות השכיר אוכל בזמן שכירותו, שנאמר "כי תבוא בכרם ריעך" (דברים כג,כה), "כי תבוא בקמת ריעך" (דברים כג,כו).

202

To assist a colleague in unloading a burden which he or his beast [is carrying], as [Exodus 23:5] states: "You shall surely help him."b

רב

לעזוב מעל חברו או מעל בהמתו, שנאמר "עזוב תעזוב, עימו" (שמות כג,ה).

203

To [help a colleague] load a burden unto a beast, as [Deuteronomy 22:4] states: " You shall lift it up with him."

רג

להקים המשא על הבהמה, שנאמר "הקם תקים, עימו" (דברים כב,ד).

204

To return a lost object, as [Deuteronomy 22:1] states: "You shall surely return them to your brother."

רד

להשיב האבידה, שנאמר "השב תשיבם, לאחיך" (דברים כב,א).

205

To rebuke a person who sins, as [Leviticus 19:17] states: "You shall surely rebuke your fellow men."

רה

להוכיח החוטא, שנאמר "הוכח תוכיח את עמיתך" (ויקרא יט,יז).

206

To love every member of our people, as [Leviticus 19:18] states: "And you shall love your neighbor as yourself."

רו

לאהוב כל בני אדם מבני ברית, שנאמר "ואהבת לריעך כמוך" (ויקרא יט,יח).

207

To love a convert, as [Deuteronomy 10:19] states: "And you shall love a convert."

רז

לאהוב את הגר, שנאמר "ואהבתם, את הגר" (דברים י,יט).

208

To balance scales with correct weights, as [Leviticus 19:36] states: "You shall have correct scales, with correct weights."

רח

לצדק מאזניים עם המשקלות, שנאמר "מאזני צדק אבני צדק" (ויקרא יט,לו).

209

To honor the Sages, as [Leviticus 19:32] states: "Rise before an elder."

רט

לכבד החכמים, שנאמר "מפני שיבה תקום" (ויקרא יט,לב).

210

To honor one's father and mother, as [Exodus 20:12] states: "Honor your father and mother."

רי

לכבד אב ואם, שנאמר "כבד את אביך, ואת אימך" (שמות כ,יא; דברים ה,טו).

211

To fear one's father and mother, as [Leviticus 19:3] states: "A person must fear his mother and his father."

ריא

ליראה מאב ואם, שנאמר "איש אימו ואביו תיראו" (ויקרא יט,ג).

212

To be fruitful and multiply, as [Genesis 9:7] states: "Be fruitful and multiply."

ריב

לפרות ולרבות, שנאמר "פרו ורבו" (בראשית ט,ז).

213

To have sexual relations [only within] marriage, as [Deuteronomy 24:1] states: "If a man takes a woman [as a wife]...."

ריג

לבעול בקידושין, שנאמר "כי ייקח איש, אישה; ובא אליה" (דברים כב,יג; וראה דברים כד,א).

214

For a groom to rejoice together with his wife for a year, as [Deuteronomy 24:5] states: "He shall be free for his home for one year."

ריד

לשמח חתן את אשתו שנה, שנאמר "נקי יהיה לביתו, שנה אחת . . ." (דברים כד,ה).

215

To circumcise a son, as [Leviticus 12:3] states: "On the eighth day, the flesh of his foreskin shall be circumcised."1

רטו

למול את הבן, שנאמר "וביום, השמיני, יימול, בשר עורלתו" (ויקרא יב,ג).

216

To marry the widow of one's brother who died childless, as [Deuteronomy 25:5] states: "Her yavam shall come unto her."

רטז

לייבם אשת אח, שנאמר "יבמה יבוא עליה" (דברים כה,ה).

217

To remove the yavam's shoe [if he does not marry his brother's widow], as [Deuteronomy 25:9] states: "And she shall remove his shoe from his foot."

ריז

לחלוץ ליבם, שנאמר "וחלצה נעלו מעל רגלו" (דברים כה,ט).

218

For a rapist to marry the woman he raped, as [Deuteronomy 22:29] states: "She shall become his wife."

ריח

לישא אונס את אנוסתו, שנאמר "ולו תהיה לאישה" (דברים כב,כט).

219

For a person who made defamatory remarks about his wife to remain married to her for his entire life, as [Deuteronomy 22:19] states: "She shall become his wife. He may not send her away for his entire life."

ריט

לישב מוציא שם רע עם אשתו כל ימיו, שנאמר "ולו תהיה לאישה" (דברים כב,יט).

220

To carry out the judgment concerning a seducer, fining him fifty shekels and carrying out the other laws regarding this matter, as [Exodus 22:15] states: "If a person will seduce...."

רכ

לדון במפתה בחמישים שקל עם שאר דינין, שנאמר "כי יפתה איש" (שמות כב,טו).

221

To carry out the procedure [the Torah] prescribes for a yefat to'ar, as [Deuteronomy 21:11] states: "And if you see a beautiful woman among the captives...."

רכא

לעשות ליפת תואר ככתוב, שנאמר "וראית, בשביה, אשת, יפת תואר" (דברים כא,יא).

222

To divorce with a get, as [Deuteronomy 24:1] states: "And he shall write a bill of divorce for her and place it in her hand."

רכב

לגרש בשטר, שנאמר "וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה" (דברים כד,א; דברים כד,ג).

223

To carry out the [procedure] prescribed for a sotah, as [Numbers 5:30] states: "And the priests will carry out all these laws for her."

רכג

לעשות לסוטה כתורה, שנאמר "ועשה לה הכוהן, את כל התורה הזאת" (במדבר ה,ל).

224

To whip the wicked, as [Deuteronomy 25:2] states: "The judge will cast him down and beat him."

רכד

להלקות הרשעים, שנאמר "והפילו השופט והכהו" (דברים כה,ב).

225

To exile a person who accidentally kills a person, as [Numbers 35:25] states: "And he shall dwell there until the High Priest dies...."

רכה

להגלות רוצח בשגגה, שנאמר "וישב בה, עד מות הכוהן" (במדבר לה,כה).

226

For a court to execute by decapitation, as [Exodus 21:20] states: "Revenge shall surely be taken."

רכו

להיות בית דין הורגין בסיף, שנאמר "נקום, יינקם" (שמות כא,כ).

227

For a court to execute by strangulation, as [Leviticus 20:10] states: "The adulterer and the adulteress shall die."

רכז

להיות בית דין הורגין בחנק, שנאמר "מות יומת הנואף, והנואפת" (ויקרא כ,י).

228

For a court to execute by burning [the condemned] with fire, as [Leviticus 20:14] states: "They shall burn him and them with fire."

רכח

להיות בית דין שורפין באש, שנאמר "באש ישרפו אותו, ואתהן" (ויקרא כ,יד).

229

For a court to execute by stoning [the con­demned] with stones, as [Deuteronomy 22:24] states: "And you shall stone them."

רכט

להיות בית דין סוקלין באבנים, שנאמר "וסקלתם אותם" (דברים כב,כד).

230

To hang [the corpses] of those liable for hanging, as [Deuteronomy 21:22] states: "And you shall hang them on a gallows."

רל

לתלות מי שנתחייב תלייה, שנאמר "ותלית אותו, על עץ" (דברים כא,כב).

231

To bury [the body of] an executed person on the day of his execution, as [Deuteronomy 21:22] states: "For you shall surely bury him on that day."

רלא

לקבור הנהרג ביומו, שנאמר "כי קבור תקברנו ביום ההוא" (דברים כא,כג).

232

To carry out the laws concerning a Hebrew servant, as [Exodus 21:2] states: "When you pur­chase a Hebrew servant...."

רלב

לדון בעבד עברי כהלכותיו, שנאמר "כי תקנה עבד עברי" (שמות כא,ב).

233

To marry a Hebrew maidservant, as [Exodus 21:8] states: "Who has designated her for himself... and she will be redeemed."

רלג

לייעד אמה עברייה, שנאמר "אשר לו יעדה" (שמות כא,ח), "ואם לבנו, ייעדנה" (שמות כא,ט).

234

To redeem a Hebrew maidservant, as [Exo­dus, ibid.] states: "And she will be redeemed."

רלד

לפדות אמה עברייה, שנאמר "והפדה" (שמות כא,ח).

235

To have a Canaanite servant serve forever, as [Leviticus 25:46] states: "You shall have them serve you forever."a

רלה

לעבוד בעבד כנעני לעולם, שנאמר "לעולם, בהם תעבודו" (ויקרא כה,מו).

236

For a person who injures [a colleague] to pay him damages, as [Exodus 21:18] states: "If men will quarrel and one man will strike [his colleague]...."

רלו

להיות החובל משלם ממון, שנאמר "וכי יריבון אנשים—והכה איש" (שמות כא,יח).

237

To judge regarding the damages caused by an ox, as [Exodus 21:35] states: "If an ox belonging to one person gores an ox belonging to a colleague...."

רלז

לדון בנזקי בהמה, שנאמר "וכי ייגוף שור איש את שור ריעהו" (שמות כא,לה).

238

To judge regarding the damages caused by a pit, as [Exodus 21:33] states: If a person will open a pit...."

רלח

לדון בנזקי הבור, שנאמר "כי יפתח איש בור" (שמות כא,לג).

239

To judge a thief, obligating him for payment or execution, as [Exodus 21:37] states: "Should a theft be perpetrated," as [Exodus 22:1] states: "If when breaking in," and, as [Exodus 21:16] states: "If one kidnaps a person and sells him,…. "2

רלט

לדון לגנב בתשלומין או במיתה, שנאמר "וכי יגנוב" (ראה שמות כא,לז), "אם במחתרת" (שמות כב,א), "וגונב איש ומכרו" (שמות כא,טז).

240

To judge regarding the damages caused by grazing, as [Exodus 22:4] states: "If a person will graze [his animals] in a field or vineyard...."

רמ

לדון בנזקי הבער, שנאמר "כי יבער איש, שדה או כרם" (שמות כב,ד).

241

To judge regarding the damages caused by fire, as [Exodus 22:5] states: "If fire will break out and catch in thorns...."

רמא

לדון בנזקי האש, שנאמר "כי תצא אש ומצאה קוצים" (שמות כב,ה).

242

To render judgment [in questions] regarding an unpaid watchman, as [Exodus 22:6] states: "If a person will give a colleague money or utensils [to watch]...."

רמב

לדון בדין שומר חינם, שנאמר "כי ייתן איש אל ריעהו כסף או כלים" (שמות כב,ו).

243

To render judgment [in questions] regarding a paid watchman, as [Exodus 22:9] states: "Should a person give a donkey or an ox...."

רמג

לדון בדין נושא שכר ושוכר, שנאמר "כי ייתן איש אל ריעהו חמור או שור" (שמות כב,ט).

244

To render judgment [in questions] regarding a borrower, as [Exodus 22:13] states: "If a person will borrow from a colleague...."

רמד

לדון בדין השואל, שנאמר "וכי ישאל איש מעם ריעהו" (שמות כב,יג).

245

To render judgment [in questions] regarding business transactions, as [Leviticus 22:14] states: "If you sell merchandise to your colleague...."

רמה

לדון בדין מקח וממכר, שנאמר "וכי תמכרו ממכר לעמיתך" (ויקרא כה,יד).

246

To render judgment [in questions] regarding claims made by one person against another, as [Exodus 22:8] states: "For every matter of trespass, concerning an ox, concerning a donkey, or con­cerning a sheep...."

רמו

לדון בדין טוען וכופר, שנאמר "על כל דבר פשע" (שמות כב,ח).

247

To save a person who is being pursued even if it is necessary to kill the pursuer, as [Deuteronomy 25:12] states: "And you shall cut off her hand...."

רמז

להציל הנרדף ואפילו בנפש הרודף, שנאמר "וקצותה, את כפה" (דברים כה,יב).

248

To render judgment [in questions] regarding inheritances as [Numbers 27:8] states: "If a person dies without having a son...."

רמח

לדון בדיני נחלות, שנאמר "איש כי ימות, ובן אין לו" (במדבר כז,ח).