ב"ה

Rambam - 3 Chapters a Day

Listing of Mitzvot: Part 1, Listing of Mitzvot: Part 2, Listing of Mitzvot: Part 3

Show content in:

Listing of Mitzvot: Part 1

The Division of the Mitzvot According to the Halachot of the
Mishneh Torah

I saw fit to divide this text into fourteen books.

וראיתי לחלק חיבור זה לארבעה עשר ספרים:

The first book - I will include within it all the mitzvot that are the foundations of the faith [taught by] Moses, our teacher, of blessed memory, those which a person must know before everything - e.g., the unity of God, blessed be He, and the prohibition against worshipping false gods. I have called this book The Book of Knowledge.

ספר ראשון. אכלול בו כל המצוות שהן עיקר דת משה רבנו, וצריך אדם לידע אותם תחילת הכול—כגון ייחוד שמו ברוך הוא, ואיסור עבודה זרה. וקראתי שם ספר זה ספר המדע.

The second book - I will include within it all the mitzvot that are constant and which were commanded to us so that we will love God and constantly remember Him - e.g., the recitation of the Shema, prayer, tefillin, and the priestly blessing. Circumcision is included in this category because it is a sign in our flesh to recall [God] constantly, during the times when we are not wearing tefillin, tzitzit, or the like. I have called this book The Book of Love.

ספר שני. אכלול בו המצוות שהן תדירות, שנצטווינו בהם כדי לאהוב את המקום ולזוכרו תמיד—כגון קרית שמע, ותפילה, ותפילין, וברכות; ומילה בכלל, לפי שהיא אות בבשרנו להזכיר תמיד בשעה שאין שם לא תפילין ולא ציצית וכיוצא בהן. וקראתי שם ספר זה ספר אהבה.

The third book - I will include within it all the mitzvot that are associated with specific times - e.g., the Sabbath and the festivals. I have called this book The Book of the Seasons.

ספר שלישי. אכלול בו כל המצוות שהן בזמנים ידועים—כגון שבת, ומועדות. וקראתי שם ספר זה ספר זמנים.

The fourth book - I will include within it all the mitzvot that involve intimate relations - e.g., marriage, divorce, yibbum, and chalitzah. I have called this book The Book of Women.

ספר רביעי. אכלול בו המצוות של בעילה—כגון קידושין וגירושין, וייבום וחליצה. וקראתי שם ספר זה ספר נשים.

The fifth book - I will include within it all the mitzvot that involve forbidden intimate relations and those that involve forbidden foods. [I have grouped the two (forbidden intimate relations and forbidden foods) together] because it is in these two matters that God has sanctified us and separated us from the [other] nations.

[The Torah mentions the concept of holiness] with regard to both these matters, stating [Leviticus 20:24, 27]: "[I am God, your Lord,] who has separated you from among the nations... and I have set you apart among the nations." [Accordingly,] I have called this book The Book of Holiness.

ספר חמישי. אכלול בו מצוות של ביאות אסורות, ומצוות של מאכלות אסורות—לפי שבשני עניינים האלו קידשנו המקום והבדילנו מן האומות בעריות ובמאכלות אסורות, ובשניהם נאמר "ואבדיל אתכם מן העמים" (ויקרא כ,כו), "אשר הבדלתי אתכם מן העמים" (ויקרא כ,כד). וקראתי שם ספר זה ספר קדושה.

The sixth book - I will include within it all the mitzvot that one is obligated in when he forbids himself [certain things] by his statements - e.g., vows and oaths. I have called this book The Book of Utterances.

ספר שישי. אכלול בו מצוות שיתחייב אדם בהן מי שאסר עצמו בדברים—כגון שבועות ונדרים. וקראתי שם ספר זה ספר הפלאה.

The seventh book - I will include within it all the mitzvot that deal with the produce of the earth - e.g., the Sabbatical and Jubilee years, the tithes, the terumot, and the other mitzvot which are relevant to this subject. I have called this book The Book of Agricultural [Laws].

ספר שביעי. אכלול בו מצוות שהם בזרע הארץ—כגון שמיטין ויובלות, ומעשרות ותרומות, ושאר מצוות הנכללים עימהן מעניינם. וקראתי שם ספר זה ספר זרעים.

The eighth book - I will include within it all the mitzvot that involve the construction of the Temple and the communal offerings that are brought regularly. I have called this book The Book of [the Temple and its] Service.

ספר שמיני. אכלול בו מצוות שהן בבניין מקדש וקרבנות ציבור התמידין. וקראתי שם ספר זה ספר עבודה.

The ninth book - I will include within it all the mitzvot that involve the sacrifices [brought by] individuals. I have called this book The Book of Sacrifices.

ספר תשיעי. אכלול בו מצוות שהן בקרבנות היחיד. וקראתי שם ספר זה ספר קרבנות.

The tenth book - I will include within it all the mitzvot that involve ritual purity and impurity. I have called this book The Book of Ritual Purity.

ספר עשירי. אכלול בו מצוות שהן בטהרות וטמאות. וקראתי שם ספר זה ספר טהרה.

The eleventh book - I will include within it all the mitzvot that [govern relations] between an individual and his colleague that involve damage to property or personal injury. I have called this book The Book of Damages.

ספר אחד עשר. אכלול בו מצוות שבין אדם לחברו, ויש בהם היזק תחילה בממון או בגוף. וקראתי שם ספר זה ספר נזקים.

The twelfth book - I will include within it all the mitzvot that govern sales and the acquisition [of property]. I have called this book The Book of Acquisition [of Property].

ספר שנים עשר. אכלול בו מצוות מכירה וקנייה. וקראתי שם ספר זה ספר קניין.

The thirteenth book - I will include within it all the mitzvot that [govern relations] between an individual and his colleague and do not involve damage at the outset - e.g., the laws of watchmen, debtors, claims lodged [against one another], and [their] denial. I have called this book The Book of Judgments.

ספר שלושה עשר. אכלול בו מצוות שבין אדם לחברו, בשאר דינין שאין בתחילתן היזק—כגון שומרין, ובעלי חובות, וטענות וכפירות. וקראתי שם ספר זה ספר משפטים.

The fourteenth book - I will include within it all the mitzvot that are delegated to the Sanhedrin - e.g., execution [when convicted by] the court, the acceptance of testimony, and the laws pertaining to a king and the wars he [wages]. I have called this book The Book of Judges.

ספר ארבעה עשר. אכלול בו מצוות שהן מסורין לסנהדרין—כגון מיתות בית דין, וקבלת עדות, ודין המלך ומלחמותיו. וקראתי שם ספר זה ספר שופטים.

These are [the governing principles for] the division of the Halachot of this text according to the subjects [treated in] the [different] books and the division of the mitzvot according to the subjects [treated in] the halachot.

The Listing of the Mitzvot According to the Halachot of the Mishneh Torah

וזה הוא חילוק הלכות של חיבור זה לפי ענייני הספרים, וחילוק המצוות לפי ענייני ההלכות.

Sefer HaMada- The Book of Knowledge

ספר המדע

It contains five halachot. They are, in order:

Hilchot Yesodei HaTorah - The Laws [which are] the Foundations of the Torah

Hilchot De'ot - The Laws of Personal Development

Hilchot Talmud Torah - The Laws of Torah Study

Hilchot Avodat Kochavim UMazalot V'Chukkot

HaAkum - The Laws [Governing the Prohibition against] the Worship of Stars and Spiritual Forces,and the Statutes of the Idolaters

Hilchot Teshuvah - The Laws of Teshuvah

הלכותיו חמש, וזה הוא סידורן: הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, הלכות תלמוד תורה, הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, הלכות תשובה.

Hilchot Yesodei HaTorah - The Laws [which are] the Foundations of the Torah

They contain ten mitzvot:

Six positive commandments and four negative commandments.

They are:

1. To know that there is a God

2. Not to consider the thought that there is another

divinity aside from God

3. To unify Him

4. To love Him

5. To fear Him

6. To sanctify His name

7. Not to profane God's name

8. Not to destroy those things associated with His name

9. To listen to a prophet who speaks in [God's] name

10. Not to test God.

הלכות יסודי התורה. יש בכללן עשר מצוות—שש מצוות עשה, וארבע מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) לידע שיש שם אלוה; (ב) שלא יעלה במחשבה שיש שם אלוה זולתי ה'; (ג) לייחדו; (ד) לאוהבו; (ה) ליראה ממנו; (ו) לקדש שמו; (ז) שלא לחלל את שמו; (ח) שלא לאבד דברים שנקרא שמו עליהם; (ט) לשמוע מן הנביא המדבר בשמו; (י) שלא לנסותו.

Hilchot De'ot

The Laws of Personal Development

They contain eleven mitzvot:

Five positive commandments and six negative com-

mandments.

They are:

1. To emulate His ways

2. To cling to those who know Him

3. To love one's fellow Jews

4. To love the converts

5. Not to hate one's [Jewish] brethren

6. To rebuke

7. Not to embarrass

8. Not to oppress the unfortunate

9. Not to gossip

10. Not to take vengeance

11. Not to bear a grudge.

הלכות דעות. יש בכללן אחת עשרה מצוות—חמש מצוות עשה, ושש מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) להידמות בדרכיו; (ב) להידבק ביודעיו; (ג) לאהוב את הריעים; (ד) לאהוב את הגרים; (ה) שלא לשנוא אחים; (ו) להוכיח; (ז) שלא להלבין פנים; (ח) שלא לענות אומללין; (ט) שלא לילך רכיל; (י) שלא לנקום; (יא) שלא לנטור.

Hilchot Talmud Torah

The Laws of Torah Study

They contain two mitzvot:

1. To study Torah

2. To honor those who study it and know it.

הלכות תלמוד תורה. יש בכללן שתי מצוות עשה: (א) ללמוד תורה; (ב) לכבד מלמדיה ויודעיה.

Hilchot Avodat Kochavim V'Chukkot HaAkum

The Laws of [Governing the Prohibition against]
the Worship of Stars and the Statutes of the
Idolaters

They contain 51 mitzvot:

Two positive commandments and forty nine negative commandments.

They are:

1. Not to show interest in the worship of false gods

2. Not to stray after the thoughts of one's heart or the sights one's eyes behold

3. Not to curse [God]

4. Not to worship [false gods] with the types of service with which they are customarily served

5. Not to bow down to [false gods]

6. Not to make an idol for oneself

7. Not to make an idol even for others

8. Not to make images even for decoration

9. Not to entice others to [worship false gods]

10. To burn an apostate city

11. Never to rebuild it

12. Not to receive benefit from any of its property

13. Not to persuade a single individual to worship [false gods]

14. Not to love a mesit

15. Not to reduce one's hatred for him

16. Not to save his life

17. Not to advance any arguments on his behalf

18. Not to withhold information that will lead to his conviction

19. Not to prophesy in the name of [false gods]

20. Not to listen to anyone who prophesies in the name of [false gods]

21. Not to give false prophecy even in the name of God

22. Not to fear executing a false prophet

23. Not to swear in the name of a false god

24. Not to perform the deeds associated with an ov

25. Not to perform the deeds associated with a yid'oni

26. Not to offer to Molech

27. Not to erect a pillar [for purposes of worship]

28. Not to prostrate oneself on hewn stones

29. Not to plant an asherah

30. To destroy false gods and all their objects of worship

31. Not to benefit from false gods and all their objects of worship

32. Not to benefit from ornaments that have adorned false gods

33. Not to establish a covenant with nations who worship false gods

34. Not to show them favor

35. Not to allow them to settle in our land

36. Not to follow their customs or manner of dress

37. Not to act as a soothsayer

38. Not to practice black magic

39. Not to practice divination

40. Not to cast spells

41. Not to seek information from the dead

42. Not to consult an ov

43. Not to consult a yid'oni

44. Not to practice sorcery

45. Not to shave the temples of our heads

46. Not to shave off the corners of our beards

47. For a man not to wear a woman's apparel

48. For a woman not to wear a man's apparel

49. Not to tattoo [our bodies]

50. Not to make cuts in our flesh

51. Not to tear out hair [in mourning] for the dead.

הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים. יש בכללן אחת וחמישים מצוות—שתי מצוות עשה, ותשע וארבעים מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) שלא לפנות אחר עבודה זרה; (ב) שלא לתור אחר הרהור הלב וראיית העיניים; (ג) שלא לגדף; (ד) שלא יעבוד אותה כדרך עבודתה; (ה) שלא ישתחווה לה; (ו) שלא לעשות פסל לעצמו; (ז) שלא לעשות פסל אפילו לאחרים; (ח) שלא לעשות צורות ואפילו לנואי; (ט) שלא להדיח אחרים אחריה; (י) לשרוף עיר הנידחת; (יא) שלא לבנותה; (יב) שלא ליהנות מכל ממונה; (יג) שלא להסית יחיד לעובדה; (יד) שלא לאהוב המסית; (טו) שלא לעזוב שנאתו; (טז) שלא להצילו; (יז) שלא ללמד עליו זכות; (יח) שלא יימנע מללמד עליו חובה; (יט) שלא להתנבא בשמה; (כ) שלא לשמוע מן המתנבא בשמה; (כא) שלא להתנבא בשקר, ואפילו בשם ה'; (כב) שלא לגור מהריגת נביא שקר; (כג) שלא לישבע בשם עבודה זרה; (כד) שלא לעשות אוב; (כה) שלא לעשות יידעוני; (כו) שלא להעביר למולך; (כז) שלא להקים מצבה; (כח) שלא להשתחוות על אבן משכית; (כט) שלא ליטע אשרה; (ל) לאבד עבודה זרה וכל הנעשה בשבילה; (לא) שלא ליהנות בעבודה זרה ובכל משמשיה; (לב) שלא ליהנות בציפויי נעבד; (לג) שלא לכרות ברית לעובדי עבודה זרה; (לד) שלא לחון עליהם; (לה) שלא יישבו בארצנו; (לו) שלא לנהוג כמנהגותיהם וכמלבושיהם; (לז) שלא לנחש; (לח) שלא לקסום; (לט) שלא לעונן; (מ) שלא לחבור חבר; (מא) שלא לדרוש אל המתים; (מב) שלא לשאול באוב; (מג) שלא לשאול ביידעוני; (מד) שלא לכשף; (מה) שלא להקיף פיאת ראש; (מו) שלא להשחית פיאת הזקן; (מז) שלא יעדה איש עדי אישה; (מח) שלא תעדה אישה עדי איש; (מט) שלא לכתוב קעקע; (נ) שלא להתגודד; (נא) שלא לעשות קורחה על מת.

Hilchot Teshuvah

The Laws of Teshuvah

[They contain] one mitzvah, that a sinner should repent before God from his sin and confess.

הלכות תשובה. מצות עשה אחת, והוא שישוב החוטא מחטאו לפני ה', ויתוודה.

Thus, this book contains a total of 75 mitzvot: 16 positive commandments and 59 negative commandments.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה, חמש ושבעים—שש עשרה מהן מצוות עשה, ותשע וחמישים מצוות לא תעשה.

Sefer Ahavah

The Book of Love

ספר אהבה

It contains six halachot. They are, in order:
Hilchot Kri'at Shema - The Laws of the Recitation of the Shema

Hilchot Tefillah U'Virkat Kohanim - The Laws of Prayer and the Priestly Blessing

Hilchot Tefillin UM'zuzah V'Sefer Torah - The Laws of Tefillin, Mezuzot, and Torah Scrolls

Hilchot Tzitzit - The Laws of Tzitzit

Hilchot Berachot - The Laws of Blessings

Hilchot Milah - The Laws of Circumcision

הלכותיו שש, וזה הוא סידורן: הלכות קרית שמע, הלכות תפילה וברכת כוהנים, הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, הלכות ציצית, הלכות ברכות, הלכות מילה.

Hilchot Kri'at Shema

The Laws of the Recitation of the Shema

[They contain] one positive commandment, to recite the Shema twice daily.

הלכות קרית שמע. מצות עשה אחת, והיא לקרות קרית שמע פעמיים ביום.

Hilchot Tefillah U'Virkat Kohanim
The Laws of Prayer and the Priestly Blessing

They contain two positive commandments:

1. To serve God in prayer each day

2. For the priests to bless the Jews each day.

הלכות תפילה וברכת כוהנים. יש בכללן שתי מצוות עשה: (א) לעבוד את ה' בתפילה בכל יום; (ב) לברך כוהנים את ישראל בכל יום.

Hilchot Tefillin UM'zuzah V'Sefer Torah
The Laws of Tefillin, Mezuzot, and Torah Scrolls

They contain five positive commandments. They are:

1. To [place] tefillin on the head

2. To tie them on the arm

3. To affix a mezuzah at the entrance of our gateways

4. For a man to write a Torah scroll for himself

5. For a king to write a second Torah scroll for himself, so that he will have two Torah scrolls.

הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה. יש בכללן חמש מצוות עשה; וזה הוא פרטן: (א) להיות תפילין על הראש; (ב) לקושרם על היד; (ג) לקבוע מזוזה בפתחי השערים; (ד) לכתוב כל איש ספר תורה לעצמו; (ה) לכתוב המלך ספר שני לעצמו כדי שיהיה לו שני ספרי תורה.

Hilchot Tzitzit

The Laws of Tzitzit

[They contain] one positive commandment, to tie tzitzit to the fringes of our garments.

הלכות ציצית. מצות עשה אחת, והיא לעשות ציצית על כנפי הכסות.

Hilchot Berachot

The Laws of Blessings

[They contain] one positive commandment, to bless His name after eating.

הלכות ברכות. מצות עשה אחת, והיא לברך את שמו אחר אכילה.

Hilchot Milah

The Laws of Circumcision

[They contain] one positive commandment, to circumcise males on the eighth day.

הלכות מילה. מצות עשה אחת, והיא למול את הזכרים ביום השמיני.

Thus, this book contains a total of eleven positive commandments.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה, אחת עשרה מצוות עשה.

Sefer Zemanim
The Book of Seasons

ספר זמנים

It contains ten halachot. They are, in order:

Hilchot Shabbat - The Laws of the Sabbath

Hilchot Eruvin - The Laws of Eruvin

Hilchot Sh'vitat Asor - The Laws of Resting on the Tenth Day [Yom Kippur]

Hilchot Sh'vitat Yom Tov - The Laws of Resting on Holidays

Hilchot Chametz UMatzah - The Laws of Chametz and Matzah

Hilchot Shofar V'Sukkah V'Lulav - The Laws of Shofar, Sukkah, and Lulav

Hilchot Shekalim - The Laws of the [Half-] Shekel

Hilchot Kiddush HaChodesh - The Laws of the Sanctification of the New Month

Hilchot Ta'aniot - The Laws of Fasts

Hilchot Megillah V'Chanukah - The Laws of the Megillah and of Chanukah

הלכותיו עשר, וזה הוא סידורן: הלכות שבת, הלכות עירובין, הלכות שביתת עשור, הלכות שביתת יום טוב, הלכות חמץ ומצה, הלכות שופר וסוכה ולולב, הלכות שקלים, הלכות קידוש החודש, הלכות תענייות, הלכות מגילה וחנוכה.

Hilchot Shabbat
The Laws of the Sabbath

They contain five mitzvot:

Two positive commandments and three negative commandments.

They are:

1. To rest on the seventh [day]

2. Not to do work on it

3. [For the court] not to inflict punishment on the Sabbath

4. Not to travel beyond the limits [of one's place] on the Sabbath

5. To sanctify the day by remembering it.

הלכות שבת. יש בכללן חמש מצוות—שתי מצוות עשה, ושלוש מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) לשבות בשביעי; (ב) שלא לעשות בו מלאכה; (ג) שלא לענוש בשבת; (ד) שלא לצאת חוץ לגבול בשבת; (ה) לקדש היום בזכירה.

Hilchot Eruvin

The Laws of Eruvin

[They contain] one positive commandment, which is Rabbinic in origin and is not included among [the 613 commandments of the Torah].

הלכות עירובין. מצות עשה אחת, והיא מדברי סופרים ואינה מן המניין.

Hilchot Sh'vitat Asor

The Laws of Resting on the Tenth Day [Yom Kippur]

They contain four mitzvot:

Two positive commandments and two negative com­mandments:

1. To rest on this day

2. Not to do work on it

3. To fast on this day

4. Not to eat or drink on it.

הלכות שביתת עשור. יש בכללן ארבע מצוות—שתי מצוות עשה, ושתי מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) לשבות בו ממלאכה; (ב) שלא לעשות בו מלאכה; (ג) להתענות בו; (ד) שלא לאכול ולשתות בו.

Hilchot Sh'vitat Yom Tov
The Laws of Resting on Holidays

They contain twelve mitzvot:

Six positive commandments and six negative com­mandments.

They are:

1. To rest on the first day of Pesach

2. Not to work on that day

3. To rest on the seventh day of Pesach

4. Not to work on that day

5. To rest on the holiday of Shavuot

6. Not to work on that day

7. To rest on the first day of Rosh HaShanah

8. Not to work on that day

9. To rest on the first day of the festival of Sukkot

10. Not to work on that day

11. To rest on the eighth day of the festival [of Sukkot]

12. Not to work on that day.

הלכות שביתת יום טוב. יש בכללן שתים עשרה מצוות—שש מצוות עשה, ושש מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) לשבות בראשון של פסח; (ב) שלא לעשות בו מלאכה; (ג) לשבות בשביעי של פסח; (ד) שלא לעשות בו מלאכה; (ה) לשבות ביום חג השבועות; (ו) שלא לעשות בו מלאכה; (ז) לשבות בראש השנה; (ח) שלא לעשות בו מלאכה; (ט) לשבות בראשון של חג הסוכות; (י) שלא לעשות בו מלאכה; (יא) לשבות בשמיני של חג; (יב) שלא לעשות בו מלאכה.

Hilchot Chametz UMatzah

The Laws of Chametz and Matzah

They contain eight mitzvot:

Three positive commandments and five negative commandments.

They are:

1. Not to eat chametz on the fourteenth [of Nisan] from noontime onwards

2. To destroy leaven on the fourteenth [of Nisan]

3. Not to eat chametz for all seven days [of Pesach]

4. Not to eat a mixture containing chametz for all [these] seven days

5. For chametz not to be seen [in one's possession] for all [these] seven days

6. For chametz not to be found [in one's possession] for all [these] seven days

7. To eat matzah on the night of Pesach

8. To tell the story of the exodus from Egypt on that night.

הלכות חמץ ומצה. יש בכללן שמונה מצוות—שלוש מצוות עשה, וחמש מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) שלא לאכול חמץ ביום ארבעה עשר מחצות היום ולמעלה; (ב) להשבית שאור מארבעה עשר; (ג) שלא לאכול חמץ כל שבעה; (ד) שלא לאכול תערובת חמץ כל שבעה; (ה) שלא ייראה חמץ כל שבעה; (ו) שלא יימצא חמץ כל שבעה; (ז) לאכול מצה בלילי הפסח; (ח) לספר ביציאת מצריים באותו הלילה.

Hilchot Shofar V'Sukkah V'Lulav

The Laws of Shofar, Sukkah, and Lulav

They contain three positive commandments: They are:

1. To hear the sounding of the shofar on the first of Tishrei

2. To dwell in a sukkah for the seven days of that festival

3. To take the lulav in the Temple on all the seven days of the festival.

הלכות שופר וסוכה ולולב. יש בכללן שלוש מצוות עשה; וזה הוא פרטן: (א) לשמוע קול שופר באחד בתשרי; (ב) לישב בסוכה שבעת ימי החג; (ג) ליטול לולב במקדש כל שבעת ימי החג.

Hilchot Shekalim

The Laws of the [Half-] Shekel

[They contain] one positive commandment, for each man to give a half-shekel each year.

הלכות שקלים. מצות עשה אחת, והיא ליתן כל איש מחצית השקל בכל שנה.

Hilchot Kiddush HaChodesh

The Laws of the Sanctification of the New Month

[They contain] one positive commandment, to calculate, know, and appoint the day on which each of the months of the year begin.

הלכות קידוש החודש. מצות עשה אחת, והיא לחשוב ולידע ולקבוע באיזה יום הוא תחילת כל חודש וחודש מחודשי השנה.

Hilchot Ta'aniot

The Laws of Fasts

[They contain] one positive commandment, to fast and call out before God at times of great communal distress.

הלכות תענייות. מצות עשה אחת, והיא להתענות ולזעוק לפני ה' בעת כל צרה גדולה שתבוא על הציבור.

Hilchot Megillah V'Chanukah

The Laws of the Megillah and of Chanukah

They contain two positive commandments, which are Rabbinic in origin and are not included among [the 613 commandments of the Torah].

הלכות מגילה וחנוכה. יש בכללן שתי מצוות עשה מדברי סופרים, ואינם מן המניין.

Thus, this book contains a total of 35 of the Torah's commandments: 19 positive commandments and 16 negative commandments. It also contains three com­mandments which are Rabbinic in origin.

נמצאו כל המצוות של תורה הנכללות בספר זה, חמש ושלושים—תשע עשרה מהן מצוות עשה, ושש עשרה מצוות לא תעשה; ויש בו שלוש מצוות מדברי סופרים.

Sefer Nashim

The Book of Women

ספר נשים

It contains five halachot. They are, in order:

Hilchot Ishut - The Laws of Marriage

Hilchot Gerushin - The Laws of Divorce

Hilchot Yibbum Va'Chalitzah - The Laws of Yibbum and Chalitzah

Hilchot Na'arah Betulah - The Laws Pertaining to a Virgin Maiden

Hilchot Sotah - The Laws Pertaining to a Sotah

הלכותיו חמש, וזה הוא סידורן: הלכות אישות, הלכות גירושין, הלכות ייבום וחליצה, הלכות נערה בתולה, הלכות סוטה.

Hilchot Ishut
The Laws of Marriage

They contain four mitzvot:

Two positive commandments and two negative com­mandments.

They are:

1. To marry a woman with a marriage contract and a marriage ceremony

2. Not to engage in sexual relations with a woman without a marriage contract and a marriage ceremony

3. Not to withhold living expenses, clothing, and conjugal rights [from one's wife]

4. To be fruitful and multiply with her.

הלכות אישות. יש בכללן ארבע מצוות—שתי מצוות עשה, ושתי מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) לישא אישה בכתובה וקידושין; (ב) שלא תיבעל אישה בלא כתובה וקידושין; (ג) שלא ימנע שאר כסות ועונה; (ד) לפרות ולרבות ממנה.

Hilchot Gerushin

The Laws of Divorce

They contain two mitzvot:

1. A positive commandment, for a man to divorce [his wife] with a get

2. For a man who divorces his wife not to remarry her after she has married another person.

הלכות גירושין. יש בכללן שתי מצוות: (א) מצות עשה, והוא שיגרש המגרש בספר; (ב) שלא יחזיר גרושתו משנישאת.

Hilchot Yibbum Va'Chalitzah

The Laws of Yibbum andChalitzah They contain three mitzvot:

Two positive commandments and one negative commandment.

They are:

1. To perform yibbum

2. To perform chalitzah

3. For a yevamah not to marry another person until she is absolved of her obligation to the yavam.

הלכות ייבום וחליצה. יש בכללן שלוש מצוות—שתי מצוות עשה, ואחת מצות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) לייבם; (ב) לחלוץ; (ג) שלא תינשא יבמה לאיש זר עד שתסור רשות היבם מעליה.

Hilchot Na'arah Betulah

The Laws Pertaining to a Virgin Maiden
They contain five mitzvot:

Three positive commandments and two negative commandments.

They are:

1. To fine one who seduces a woman

2. For a rapist to marry the woman he rapes

3. For a rapist never to divorce [his wife]

4. For a woman whose husband made defamatory remarks about her to remain married to him forever

5. For a husband who made defamatory remarks about his wife never to divorce her.

הלכות נערה בתולה. יש בכללן חמש מצוות—שלוש מצוות עשה, ושתי מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) לקנוס המפתה; (ב) שיישא האונס אנוסתו; (ג) שלא יגרש האונס; (ד) שתשב אשת מוציא שם רע תחת בעלה לעולם; (ה) שלא יגרש מוציא שם רע את אשתו.

Hilchot Sotah

The Laws Pertaining to a Sotah

They contain three mitzvot:

One positive commandment and two negative com­mandments.

They are:

1. To perform the ritual associated with [the testing of] a Sotah, [a woman who aroused her husband's] jealousy, as prescribed by the Torah

2. Not to place oil on her sacrifice

3. Not to place frankincense on her sacrifice.

הלכות סוטה. יש בכללן שלוש מצוות—אחת מצות עשה, ושתיים מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) לעשות לסוטה כתורת הקנאות הסדורה בתורה; (ב) שלא ליתן שמן על קרבנה; (ג) שלא ליתן עליו לבונה.

Thus, this book contains a total of 17 of the Torah's commandments: nine positive commandments and eight negative commandments.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה, שבע עשרה—מהן תשע מצוות עשה, ושמונה מצוות לא תעשה.

Listing of Mitzvot: Part 2

Sefer Kedushah

The Book of Holiness

ספר קדושה

It contains three halachot. They are, in order:

Hilchot Issurei Bi'ah - The Laws of Forbidden Intimate Relations

Hilchot Ma'achalot Asurot - The Laws of Forbidden Foods

Hilchot Shechitah - The Laws of Ritual Slaughter.

הלכותיו שלוש, וזה הוא סידורן: הלכות איסורי ביאה, הלכות מאכלות אסורות, הלכות שחיטה.

Hilchot Issurei Bi'ah

The Laws of Forbidden Intimate Relations

They contain 37 mitzvot: One positive commandment, the remainder being negative commandments.

They are:

1. Not to have intimate relations with one's mother

2. Not to have relations with one's father's wife

3. Not to have relations with one's sister

4. Not to have relations with one's father's wife's daughter

5. Not to have relations with one's son's daughter

6. Not to have relations with one's daughter

7. Not to have relations with one's daughter's daugh­ter

8. Not to marry a woman and her daughter

9. Not to marry a woman and her son's daughter

10. Not to marry a woman and her daughter's daughter

11. Not to have relations with one's father's sister

12. Not to have relations with one's mother's sister

13. Not to have relations with one's father's brother's wife

14. Not to have relations with one's son's wife

15. Not to have relations with one's brother's wife

16. Not to have relations with one's wife's sister

17. Not to have relations with an animal

18. For a woman not to have relations with an animal

19. [For a man] not to have relations with another man

20. Not to have relations with one's father

21. Not to have relations with one's father's brother

22. Not to have relations with a married woman

23. Not to have relations with [a woman in the] niddah state

24. Not to marry a gentile

25. For an Ammonite [convert] or a Moabite [convert] not to marry, among the Jewish people

26. Not to prevent a third generation Egyptian [convert] from marrying among the Jewish people

27. Not to prevent a third generation Edomite [convert] from marrying among the Jewish people

28. Not to allow a mamzer to marry among the Jewish people

29. Not to allow a castrated man to marry among the Jewish people

30. Not to castrate a male, even an animal, beast, or bird

31. For a High Priest not to marry a widow

32. For a High Priest not to have intimate relations with a widow even outside the context of marriage

33. A positive commandment for a High Priest to marry a virgin maiden

34. For a priest not to marry a divorcee

35. [For a priest] not to marry an immoral woman (a zonah)

36. [For a priest] not to marry a chalalah

37. For a man not to be intimate with a woman with whom sexual relations are forbidden, even when no sex is involved.

הלכות איסורי ביאה. יש בכללן שבע ושלושים מצוות—אחת מצות עשה, ושש ושלושים מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) שלא לבוא על האם; (ב) שלא לבוא על אשת אב; (ג) שלא לבעול אחות; (ד) שלא לבעול בת אשת אב; (ה) שלא לבעול בת הבן; (ו) שלא לבעול בת; (ז) שלא לבעול בת הבת; (ח) שלא לישא אישה ובתה; (ט) שלא לישא אישה ובת בנה; (י) שלא לישא אישה ובת בתה; (יא) שלא לבעול אחות אב; (יב) שלא לבעול אחות אם; (יג) שלא לבעול אשת אחי האב; (יד) שלא לבעול אשת הבן; (טו) שלא לבעול אשת אח; (טז) שלא לבעול אחות אשתו; (יז) שלא לשכב עם בהמה; (יח) שלא תביא אישה בהמה עליה; (יט) שלא לשכב עם זכר; (כ) שלא לגלות ערוות אב; (כא) שלא לגלות ערוות אחי האב; (כב) שלא לבעול אשת איש; (כג) שלא לבעול נידה; (כד) שלא להתחתן בגויים; (כה) שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל; (כו) שלא להרחיק דור שלישי מצרי מלבוא בקהל; (כז) שלא להרחיק דור שלישי אדומי מלבוא בקהל; (כח) שלא יבוא ממזר בקהל; (כט) שלא יבוא סריס בקהל; (ל) שלא לסרס זכר, ואפילו בהמה חיה ועוף; (לא) שלא יישא כוהן גדול אלמנה; (לב) שלא יבעול כוהן גדול אלמנה, אפילו בלא נישואין; (לג) שיישא כוהן גדול בתולה בנערותה; (לד) שלא יישא כוהן גרושה; (לה) שלא יישא זונה; (לו) שלא יישא חללה; (לז) שלא יקרב אדם לאחת מכל העריות, ואפילו שלא בעל.

Hilchot Ma'achalot Asurot

The Laws of Forbidden Foods

They contain 28 mitzvot:

Four positive commandments and 24 negative com­mandments.

They are:

1. To check the signs [which] differentiate kosher animals and beasts from those which are not kosher

2. To check the signs [which] differentiate kosher fowl from those which are not kosher

3. To check the signs [which] differentiate kosher fish from those which are not kosher

4. To check the signs [which] differentiate kosher locusts from those which are not kosher

5. Not to eat non-kosher animals and beasts

6. Not to eat non-kosher fowl

7. Not to eat non-kosher fish

8. Not to eat flying insects

9. Not to eat insects that breed on land

10. Not to eat anything that creeps on the earth

11. Not to eat worms that breed in produce after they emerge on land

12. Not to eat swarming creatures that breed in water

13. Not to eat carrion

14. Not to derive benefit from an ox that was executed by stoning

15. Not to eat an animal with a mortal affliction (trefah)

16. Not to eat a limb from a living animal

17. Not to consume blood

18. Not to partake of the [hard] fat of a kosher animal

19. Not to eat the displaced sciatic nerve

20. Not to eat meat and milk [together]

21. Not to cook them together

22. Not to eat bread made from newly grown produce [before Pesach]

23. Not to eat roasted grain newly grown produce [before Pesach]

24. Not to eat fresh grain newly grown produce [before Pesach]

25. Not to eat orlah

26. Not to eat mixed species planted in a vineyard

27. Not to eat tevel

28. Not to drink wine used for idolatrous libations.

הלכות מאכלות אסורות. יש בכללן שמונה ועשרים מצוות—ארבע מצוות עשה, וארבע ועשרים מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) לבדוק בסימני בהמה וחיה להבדיל בין טמאה לטהורה; (ב) לבדוק בסימני העוף להבדיל בין טמא לטהור; (ג) לבדוק בסימני חגבים להבדיל בין טמא לטהור; (ד) לבדוק בסימני דגים להבדיל בין טמא לטהור; (ה) שלא לאכול בהמה וחיה טמאה; (ו) שלא לאכול עוף טמא; (ז) שלא לאכול דגים טמאים; (ח) שלא לאכול שרץ העוף; (ט) שלא לאכול שרץ הארץ; (י) שלא לאכול רמש הארץ; (יא) שלא לאכול תולעת הפירות כשתצא לארץ; (יב) שלא לאכול שרץ המים; (יג) שלא לאכול נבילה; (יד) שלא ליהנות בשור הנסקל; (טו) שלא לאכול טריפה; (טז) שלא לאכול אבר מן החי; (יז) שלא לאכול דם; (יח) שלא לאכול חלב בהמה טהורה; (יט) שלא לאכול גיד הנשה; (כ) שלא לאכול בשר בחלב; (כא) שלא לבשלו; (כב) שלא לאכול לחם תבואה חדשה; (כג) שלא לאכול קלי מן החדש; (כד) שלא לאכול כרמל מן החדש; (כה) שלא לאכול עורלה; (כו) שלא לאכול כלאי הכרם; (כז) שלא לאכול טבל; (כח) שלא לשתות יין נסך.

Hilchot Shechitah
The Laws of Ritual Slaughter

They contain five mitzvot:

Three positive commandments and two negative commandments.

They are:

1. To slaughter an animal, and then to eat it

2. Not to slaughter an animal and its offspring on the same day

3. To cover the blood of [slaughtered] beasts and fowl

4. Not to take a mother [bird] together with its young

5. To send away the mother when taking her together with her young.

הלכות שחיטה. יש בכללן חמש מצוות—שלוש מצוות עשה, ושתיים מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) לשחוט ואחר כך יאכל; (ב) שלא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד; (ג) לכסות דם חיה ועוף; (ד) שלא ליקח האם על הבנים; (ה) לשלח האם, אם לקחה על הבנים.

Thus, this book contains a total of 70 mitzvot: eight positive commandments and 62 negative command­ments.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה, שבעים—מהם שמונה מצוות עשה, ושתיים ושישים מצוות לא תעשה.

Sefer Hafla'ah

The Book of Utterances

ספר הפלאה

It contains four halachot. They are, in order:

Hilchot Sh'vuot - The Laws of Oaths

Hilchot Nedarim - The Laws of Vows

Hilchot Nazirut - The Laws of Nazarites

Hilchot Arachin V'Charamim - The Laws of Endowment Evaluations and Devotion Offerings.

הלכותיו ארבע, וזה הוא סידורן: הלכות שבועות, הלכות נדרים, הלכות נזירות, הלכות ערכין וחרמים.

Hilchot Sh'vuot
The Laws of Oaths

They contain five mitzvot:

One positive commandment and four negative commandments.

They are:

1. Not to swear in [God's] name falsely

2. Not to take [God's] name in vain

3. Not to deny [having received] an entrusted object

4. Not to swear [falsely] when denying financial obligations

5. To swear truly in [God's] name.

הלכות שבועות. יש בכללן חמש מצוות—אחת מצות עשה, וארבע מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) שלא לישבע בשמו לשקר; (ב) שלא לישא את שמו לשוא; (ג) שלא לכפור בפיקדון; (ד) שלא לישבע על כפירת ממון; (ה) לישבע בשמו באמת.

Hilchot Nedarim

The Laws of Vows

They contain three mitzvot:

Two positive commandments and one negative com­mandment.

They are:

1. To fulfill one's word and observe a vow which one takes

2. Not to violate one's word

3. To nullify a vow or an oath. This is the law of nullifications of vows, as explicitly stated in the Torah.

הלכות נדרים. יש בכללן שלוש מצוות—שתיים מצוות עשה, ואחת מצות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) שישמור מוצא שפתיו ויעשה כמו שנדר; (ב) שלא יחל דברו; (ג) שיופר הנדר או השבועה, וזה הוא דין הפר נדרים המפורש בתורה שבכתב.

Hilchot Nazir
The Laws of Nazarites

They contain ten mitzvot:

Two positive commandments and eight negative commandments.

They are:

1. For a nazir to let his hair grow long

2. For a nazir not cut his hair throughout the duration of his vow

3. [For a nazir] not to drink wine or a mixture of wine even after it has become vinegar

4. [For a nazir] not to eat fresh grapes

5. [For a nazir] not to eat raisins

6. [For a nazir] not to eat grape seeds

7. [For a nazir] not to eat grape peels

8. [For a nazir] not to enter the place of a corpse

9. [For a nazir] not to become impure because of a corpse

10. [For a nazir] to shave [his hair] over his sacrifices when he completes his nazirite [vow] or if he becomes impure.

הלכות נזירות. יש בכללן עשר מצוות—שתיים מצוות עשה, ושמונה מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) שיגדל הנזיר פרע; (ב) שלא יגלח שיערו כל ימי נזרו; (ג) שלא ישתה הנזיר יין ולא תערובת יין, ואפילו חומץ שלהן; (ד) שלא יאכל ענבים לחים; (ה) שלא יאכל צימוקין; (ו) שלא יאכל חרצנים; (ז) שלא יאכל זוגים; (ח) שלא ייכנס לאוהל המת; (ט) שלא ייטמא למתים; (י) שיגלח על הקרבנות, כשישלים נזירותו או כשייטמא.

Hilchot Arachin V'Charamim

The Laws of Endowment Valuations and Devo‑
tion Offerings

They contain seven mitzvot:

Five positive commandments and two negative com­mandments.

They are:

1. To carry out the judgment concerning the endowment valuation of a person, as prescribed by the Torah. These are the laws of the endowment valuations of humans.

2. The laws of the endowment valuations of animals

3. The laws of the endowment valuations of houses

4. The laws of the endowment valuations of fields

5. The laws governing a person who makes a devoted offering of his property

6. For property [given as] a devotion offering not to be sold

7. For property [given as] a devotion offering not to be redeemed.

הלכות ערכין וחרמים. יש בכללן שבע מצוות—חמש מצוות עשה, ושתיים מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) לדון בערכי אדם כאשר מפורש בתורה, וזה הוא דין ערכי אדם; (ב) דין ערכי בהמה; (ג) דין ערכי בתים; (ד) דין ערכי שדות; (ה) דין מחרים נכסיו; (ו) שלא יימכר חרם; (ז) שלא ייגאל חרם.

Thus, this book contains a total of 25 mitzvot: 10 positive commandments and 15 negative command­ments.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה, חמש ועשרים—עשר מהן מצוות עשה, וחמש עשרה מצוות לא תעשה.

Sefer Zera'im

The Book of Agricultural [Laws]

ספר זרעים

It contains seven halachot. They are, in order: Hilchot Kilayim - The Laws of Mixing Forbidden Species

Hilchot Matnot Ani'im - The Laws of the Gifts to be Given to the Poor

Hilchot Terumot - The Laws of Terumah

Hilchot Ma'asrot - The Laws of Tithes

Hilchot Ma'aser Sheni V'Neta Reva'i - The Laws of the Second Tithe and the Produce of the Fourth Year

Hilchot Bikkurim - The Laws of the First Fruits

Hilchot Shemitah V'Yovel - The Laws of the Sab­batical and Jubilee Years.

הלכותיו שבע, וזה הוא סידורן: הלכות כלאיים, הלכות מתנות עניים, הלכות תרומות, הלכות מעשרות, הלכות מעשר שני ונטע רבעי, הלכות ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין, הלכות שמיטה ויובל.

Hilchot Kilayim

The Laws of Mixing Forbidden Species
They contain five negative commandments.

They are:

1. Not to sow different species of produce

2. Not to sow grain or vegetables in a vineyard

3. Not to crossbreed different species of animals

4. Not to work with two different species of animals together

5. Not to wear [a garment made] from a forbidden mixture of fabrics.

הלכות כלאיים. יש בכללן חמש מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) שלא לזרוע זרעים כלאיים; (ב) שלא לזרוע תבואה או ירק בכרם; (ג) שלא להרביע בהמה כלאיים; (ד) שלא לעשות מלאכה בכלאי בהמה כאחד; (ה) שלא ללבוש כלאיים.

Hilchot Matnot Ani'im

The Laws of the Gifts to be Given to the Poor
They contain thirteen mitzvot:

Seven positive commandments and six negative commandments.

They are:

1. To leave pe'ah [for the poor]

2. Not to gather the pe'ah

3. To leave leket [for the poor]

4. Not to gather the leket

5. To leave the incompletely formed grape clusters [for the poor]

6. Not to gather the incompletely formed grape clusters

7. To leave individual fallen grapes [for the poor]

8. Not to gather the individual fallen grapes

9. To leave a forgotten sheaf [for the poor]

10. Not to return to take a forgotten sheaf

11. To separate the tithe for the poor

12. To give charity according to one's ability

13. Not to harden one's heart [against giving] to the poor.

הלכות מתנות עניים. יש בכללן שלוש עשרה מצוות—שבע מצוות עשה, ושש מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) להניח פיאה; (ב) שלא יכלה הפיאה; (ג) להניח לקט; (ד) שלא ילקט הלקט; (ה) לעזוב עוללות בכרם; (ו) שלא יעולל הכרם; (ז) לעזוב פרט הכרם; (ח) שלא ילקט פרט הכרם; (ט) להניח השכחה; (י) שלא ישוב לקחת השכחה; (יא) להפריש מעשר לעניים; (יב) ליתן צדקה כמיסת יד; (יג) שלא יאמץ לבבו על העני.

Hilchot Terumot

The Laws of Terumah

They contain eight mitzvot:

Two positive commandments and six negative com­mandments.

They are:

1. To separate the Great Terumah

2. To separate terumah from the tithes

3. Not to separate one of the terumot or tithes before the proper one, but rather to separate all the obli­gations in order

4. For an unauthorized person not to eat terumah

5. For even a priest's tenant or hired worker not to eat terumah

6. For an uncircumcised person not to eat terumah

7. For a priest who is ritually impure not to eat terumah

8. For a chalalah not to eat terumah or partake of the sacred offerings.

הלכות תרומות. יש בכללן שמונה מצוות—שתיים מצוות עשה, ושש מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) להפריש תרומה גדולה; (ב) להפריש תרומת מעשר; (ג) שלא יקדים תרומות ומעשרות זה לזה, אלא יפריש על הסדר; (ד) שלא יאכל זר תרומה; (ה) שלא יאכל אפילו תושב כוהן או שכירו תרומה; (ו) שלא יאכל ערל תרומה; (ז) שלא יאכל כוהן טמא תרומה; (ח) שלא תאכל חללה תרומה, ולא מורם מן הקודשים.

Hilchot Ma'asrot

The Laws of Tithes

[They contain] one mitzvah, to separate the first tithe each year the land is tilled and give it to the Levites.

הלכות מעשר. מצות עשה אחת, והיא להפריש מעשר ראשון בכל שנה ושנה משני הזריעה וייתנו ללויים.

Hilchot Ma'aser Sheni V'Neta Reva'i
The Laws of the Second Tithe and the Produce
of the Fourth Year

They contain nine mitzvot:

Three positive commandments and six negative com­mandments.

They are:

1. To separate the second tithe

2. Not to use the proceeds of the second tithe for any human need other than food, drink, or anointing oneself

3. Not to partake of [the second tithe] while ritually impure

4. Not to partake of [the second tithe] while in mourning

5. Not to partake of the second tithe of grain outside of Jerusalem

6. Not to partake of the second tithe of wine outside of Jerusalem

7. Not to partake of the second tithe of olive oil outside of Jerusalem

8. For the entire produce of the fourth year to be consecrated, for it to be eaten in Jerusalem by its owners, conforming in all matters to the laws governing the second tithe

9. To make the declaration associated with the giving of tithes.

הלכות מעשר שני ונטע רבעי. יש בכללן תשע מצוות—שלוש מצוות עשה, ושש מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) להפריש מעשר שני; (ב) שלא להוציא דמיו בשאר צורכי האדם, חוץ מאכילה ושתייה וסיכה; (ג) שלא לאוכלו בטומאה; (ד) שלא לאוכלו באנינות; (ה) שלא לאכול מעשר שני של דגן חוץ לירושלים; (ו) שלא לאכול מעשר תירוש חוץ לירושלים; (ז) שלא לאכול מעשר יצהר חוץ לירושלים; (ח) להיות נטע רבעי כולו קודש, ודינו להיאכל בירושלים לבעליו כמעשר שני לכל דבר; (ט) להתוודות וידוי מעשר.

Hilchot Bikkurim
The Laws of the First Fruits (and also the
Laws Governing the other Presents Given to
the Priests)

They contain nine mitzvot:

Eight positive commandments and one negative commandment.

They are:

1. To separate the first fruits and bring them to the Temple

2. For a priest not to partake of the first fruits outside of Jerusalem

3. To recite the declaration (associated with the first fruits)

4. To separate challah [and give it] to a priest

5. To give the shankbone, jaw, and maw to a priest

6. To give him the first shearings [of our flocks]

7. To redeem a first-born son and give the redemption to the priest

8. To redeem a firstling donkey and give the animal [with which it is] redeemed to the priest

9. To decapitate a firstling donkey if one does not

want to redeem it.

הלכות ביכורים עם שאר מתנות כהונה שבגבולין. יש בכללן תשע מצוות—שמונה מצוות עשה, ואחת מצות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) להפריש ביכורים ולהעלותן למקדש; (ב) שלא יאכל הכוהן ביכורים חוץ לירושלים; (ג) לקרות עליהן; (ד) להפריש חלה לכוהן; (ה) לתת זרוע ולחיים וקיבה לכוהן; (ו) ליתן לו ראשית הגז; (ז) לפדות בכור הבן וליתן פדיונו לכוהן; (ח) לפדות פטר חמור וליתן פדיונו לכוהן; (ט) לערוף פטר חמור, אם לא רצה לפדותו.

Hilchot Shemitah V'Yovel

The Laws of the Sabbatical and Jubilee Years
They contain 22 mitzvot:

Nine positive commandments and 13 negative com­mandments.

They are:

1. To allow the land to rest from all [agricultural] work in the seventh year

2. Not to do any [agricultural] work on the land during this year

3. Not to do any [agricultural] work with trees during this year

4. Not to harvest produce that grows on its own in the normal manner

5. Not to harvest the vines in the normal manner

6. To renounce ownership over all of the earth's produce

7. To renounce all debts [owed one]

8. Not to demand payment or seek to collect a debt

9. Not to withhold lending money before the shemitah year, lest one's money be lost

10. To count the years [in cycles of] seven

11. To sanctify the fiftieth [Jubilee] year

12. To blow the shofar on the tenth of Tishrei [of the Jubilee], so that the [Hebrew] servants will be released

13. Not to work the land in this year

14. Not to harvest produce that grows on its own in the normal manner

15. Not to harvest the vines in the normal manner

16. To release the land in this year. These are the laws of ancestral property and purchased property

17. For the land not to be sold permanently

18. The laws governing houses in a walled city

19. For the tribe of Levi not to be given an inheritance in Eretz Yisrael. Instead, they are given gifts of cities in which to dwell.

20. For the tribe of Levi not to be given a portion of the spoils [of war]

21. To give the Levites cities in which to dwell and [to give them] open land [around these cities]

22. For these open lands never to be sold [in a permanent manner], but rather for them to be able to be redeemed at all times, both before the Jubilee year and afterwards.

הלכות שמיטה ויובל. יש בכללן שתיים ועשרים מצוות—תשע מצוות עשה, ושלוש עשרה מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) שתשבות הארץ ממלאכתה בשביעית; (ב) שלא יעבוד עבודת הארץ בשנה זו; (ג) שלא יעבוד עבודת האילן בשנה זו; (ד) שלא יקצור הספיח כנגד הקוצרים; (ה) שלא יבצור הנזירים כנגד הבוצרים; (ו) שישמיט מה שתוציא הארץ; (ז) שישמיט כל הלוואתו; (ח) שלא ייגוש ולא יתבע הלוואה; (ט) שלא יימנע מלהלוות קודם השמיטה כדי שלא יאבד ממונו; (י) לספור שנים שבע שבע; (יא) לקדש שנת החמישים; (יב) לתקוע בשופר בעשירי לתשרי כדי לצאת עבדים חופשיים; (יג) שלא תעבוד אדמה בשנה זו; (יד) שלא יקצור ספיחיה כנגד הקוצרים; (טו) שלא יבצור נזיריה כנגד הבוצרים; (טז) ליתן גאולה לארץ בשנה זו, והוא דין שדה אחוזה ושדה מקנה; (יז) שלא תימכר הארץ לצמיתות; (יח) דין בתי ערי חומה; (יט) שלא ינחל כל שבט לוי בארץ ישראל, אלא נותנים להם ערים מתנה לשבת בהם; (כ) שלא ייקח שבט לוי חלק בביזה; (כא) ליתן ללויים ערים לשבת ומגרשיהם; (כב) שלא יימכר מגרש עריהם, אלא גואלים לעולם בין לפני היובל בין לאחר היובל.

Thus, this book contains a total of 67 mitzvot: 30 positive commandments and 37 negative command­ments.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה, שבע ושישים—מהן שלושים מצוות עשה, ושבע ושלושים מצוות לא תעשה.

Sefer Avodah
The Book of [the Temple and its] Service

ספר עבודה

It contains nine halachot. They are, in order:

Hilchot Beit HaBechirah - The Laws of [God's] Cho­sen House

Hilchot Klei HaMikdash V'HaOvdim Bo - The Laws [Governing] the Temple Utensils and Those who Serve Within

Hilchot Bi'at HaMikdash - The Laws [Governing] Entrance to the Temple

Hilchot Issurei Mizbe'ach - The Laws [Governing Animals] Forbidden [to be Sacrificed on] the Altar

Hilchot Ma'aseh HaKorbanot - The Laws of the Sac­rificial Procedures

Hilchot Temidim UMusafim - The Laws of Daily and Special Offerings

Hilchot Pesulei HaMukdashim - The Laws of Offer­ings that have become Unacceptable [for Sacrifice]

Hilchot Avodat Yom HaKippurim - The Laws of the Yom Kippur Service

Hilchot Me'ilah - The Laws of Misuse of Sacred Property.

הלכותיו תשע, וזה הוא סידורן: הלכות בית הבחירה, הלכות כלי המקדש והעובדים בו, הלכות ביאת המקדש, הלכות איסורי המזבח, הלכות מעשה הקרבנות, הלכות תמידין ומוספין, הלכות פסולי המוקדשין, הלכות עבודת יום הכיפורים, הלכות מעילה.

Hilchot Beit HaBechirah
The Laws of [God's] Chosen House

They contain six mitzvot:

Three positive commandments and three negative commandments.

They are:

1. To build a Temple

2. Not to build the altar with hewn stone

3. Not to ascend [the altar] with steps

4. To fear the Temple

5. To keep watch around the Temple

6. Not to nullify the watch around the Temple.

הלכות בית הבחירה. יש בכללן שש מצוות—שלוש מצוות עשה, ושלוש מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) לבנות מקדש; (ב) שלא לבנות המזבח גזית; (ג) שלא לעלות במעלות עליו; (ד) ליראה מן המקדש; (ה) לשמור את המקדש סביב; (ו) שלא להשבית שמירת המקדש.

Hilchot Klei HaMikdash V'HaOvdim Bo
The Laws [Governing] the Temple Utensils and
Those who Serve Within

They contain 14 mitzvot:

Six positive commandments and eight negative com­mandments.

They are:

1. To make the anointing oil

2. Not to make [other oil] which resembles it

3. Not to pour it on the skin [of an unauthorized person]

4. Not to [mix incense] using the same formula as the incense offering

5. Not to offer anything on the golden altar with the exception of the incense offering

6. To carry the ark on one's shoulders

7. That the ark's staves not be removed from it

8. For the Levites to serve in the Temple

9. That a person appointed to one function in the Temple should not perform a task that was assigned to a different individual

10. To sanctify the priests [in preparation] for [Temple] service

11. For [the members of] all the priestly watches to be given equal opportunity during the festivals

12. To wear the priestly garments when serving [in the Temple]

13. For the [High Priest's] cloak not to be torn

14. For the breastplate not to move from the ephod.

הלכות כלי המקדש והעובדים בו. יש בכללן ארבע עשרה מצוות—שש מצוות עשה, ושמונה מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) לעשות שמן המשחה; (ב) שלא לעשות כמוהו; (ג) שלא לסוך ממנו; (ד) שלא לעשות כמתכונת הקטורת; (ה) שלא להקטיר על מזבח הזהב חוץ מן הקטורת; (ו) לשאת הארון על הכתף; (ז) שלא יסורו הבדים ממנו; (ח) שיעבוד הלוי במקדש; (ט) שלא יעשה אחד במלאכת חברו במקדש; (י) לקדש הכוהן לעבודה; (יא) שיהיו כל המשמרות שוות ברגלים; (יב) ללבוש בגדי כהונה לעבודה; (יג) שלא ייקרע המעיל; (יד) שלא ייזח החושן מעל האיפוד.

Hilchot Bi'at HaMikdash

The Laws [Governing] Entrance to the Temple
They contain 15 mitzvot:

Two positive commandments and thirteen negative commandments.

They are:

1. For a drunken person not to enter the Temple

2. For a person with overly long hair not to enter [the Temple]

3. For a person with torn garments not to enter [the Temple]

4. For a priest not to enter the Temple building at all times

5. For a priest not to leave the Temple in the midst of service

6. To send away the ritually impure from the Temple

7. For [certain categories of] the ritually impure not to enter the Temple

8. For [certain categories of] the ritually impure not to enter the Temple Mount

9. For one who is ritually impure not to serve [in the Temple]

10. For one who is ritually impure and immersed himself in a mikveh not to serve [in the Temple on the day of his immersion]

11. For a priest serving [in the Temple] to sanctify his hands and feet

12. For a priest with a disqualifying physical blemish not to enter the Temple building or approach the altar

13. For a priest with a disqualifying physical blemish not to serve [in the Temple]

14. For a priest with a disqualifying physical blemish of a temporary nature not to serve [in the Temple]

15. For an unauthorized person not to serve [in the Temple].

הלכות ביאת המקדש. יש בכללן חמש עשרה מצוות—שתי מצוות עשה, ושלוש עשרה מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) שלא ייכנס כוהן שיכור למקדש; (ב) שלא ייכנס לו כוהן פרוע ראש; (ג) שלא ייכנס לו כוהן קרוע בגדים; (ד) שלא ייכנס כוהן בכל עת אל ההיכל; (ה) שלא ייצא כוהן מן המקדש בשעת העבודה; (ו) לשלח טמאים מן המקדש; (ז) שלא ייכנס טמא למקדש; (ח) שלא ייכנס טמא להר הבית; (ט) שלא ישמש טמא; (י) שלא ישמש טבול יום; (יא) לקדש העובד ידיו ורגליו; (יב) שלא ייכנס בעל מום להיכל ולמזבח; (יג) שלא יעבוד בעל מום; (יד) שלא יעבוד בעל מום עובר; (טו) שלא יעבוד זר.

Hilchot Issurei Mizbe'ach
The Laws [Governing Animals] Forbidden [to be
Sacrificed on] the Altar

They contain 14 mitzvot:

Four positive commandments and ten negative com­mandments.

They are:

1. To offer all the sacrifices in an unblemished state

2. Not to dedicate an animal with a disqualifying physical blemish for sacrifice

3. Not to slaughter [an animal with a disqualifying physical blemish as a sacrifice]

4. Not to sprinkle the blood of [an animal with a disqualifying physical blemish]

5. Not to burn the fats of [an animal with a disqual­ifying physical blemish]

6. Not to sacrifice an animal with a disqualifying physical blemish of a temporary nature

7. Not to sacrifice an animal with a disqualifying physical blemish even when offered by gentiles

8. Not to cause a disqualifying physical blemish in an animal that was consecrated for sacrificial use

9. To redeem an animal [that was set aside for sac­rificial use] which possesses a disqualifying physical blemish

10. To sacrifice an animal only after the eighth day. Before that time, it is considered as "lacking [sufficient] time" and cannot be sacrificed.

11. Not to offer as a sacrifice [an animal] given as a prostitute's fee or given in exchange for a dog

12. Not to offer [sacrifices] that contain a leavening agent or a sweetener

13. To salt all sacrifices

14. Not to forget to place salt on any sacrifice.

הלכות איסורי מזבח. יש בכללן ארבע עשרה מצוות—ארבע מצוות עשה, ועשר מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) להקריב כל הקרבנות תמימין; (ב) שלא להקדיש בעל מום למזבח; (ג) שלא ישחוט; (ד) שלא יזרוק דמו; (ה) שלא יקטיר חלבו; (ו) שלא יקריב בעל מום עובר; (ז) שלא יקריב בעל מום, אפילו בקרבנות הגויים; (ח) שלא יטיל מום בקודשים; (ט) לפדות פסולי המוקדשים; (י) להקריב מיום השמיני והלאה, וקודם זמן זה הוא הנקרא מחוסר זמן ואין מקריבין אותו; (יא) שלא להקריב אתנן ומחיר; (יב) שלא להקטיר שאור ודבש; (יג) למלוח כל הקרבנות; (יד) שלא להשבית מלח מעל הקרבנות.

Hilchot Ma'aseh HaKorbanot
The Laws of the Sacrificial Procedures

They contain 23 mitzvot:

Ten positive commandments and thirteen negative commandments.

They are:

1. To offer the burnt offerings in accordance with the procedure stated in the Torah

2. Not to eat the meat of the burnt offerings

3. The procedure for a sin offering

4. Not to eat the meat of those sin offerings [whose blood was brought] inside [the Temple building]

5. Not to cut off the head entirely when slaying a bird brought as a sin offering

6. The procedure for a guilt offering

7. That the priests should eat the meat of the sacrifices of the most sacred order within the Temple

8. That [the meat of these sacrifices] should not be eaten outside the Temple Courtyard

9. That an unauthorized person should not partake of the sacrifices of the most sacred order

10. The procedure for a peace offering

11. Not to eat from the sacrifices of a lesser degree of holiness before the sprinkling of their blood

12. To offer the meal offerings in accordance with the procedure stated in the Torah

13. Not to put oil on a meal offering brought by a sinner

14. Not to put frankincense upon it

15. For a meal offering brought by a priest not to be eaten

16. For a meal offering not to be baked from leaven

17. For the priests to eat the remaining portions of the meal offerings

18. For a person to bring the sacrifices that he pledged to bring and the animals he pledged to offer as sacrifices to be offered, on the first festival that comes

19. Not to delay bringing the sacrifices that one pledged to bring, the animals he pledged to offer as sacrifices, or the other pledges one has taken upon himself

20. To offer all the sacrifices in the Temple

21. To bring sacrifices from the diaspora to the Temple

22. Not to slaughter a sacrifice outside the Temple courtyard

23. Not to offer a sacrifice outside the Temple court-yard.

הלכות מעשה הקרבנות. יש בכללן שלוש ועשרים מצוות—עשר מצוות עשה, ושלוש עשרה מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) לעשות העולה כמעשיה הכתובים על הסדר; (ב) שלא לאכול בשר העולה; (ג) סדר החטאת; (ד) שלא לאכול מבשר חטאת הפנימית; (ה) שלא יבדיל בחטאת העוף; (ו) סדר האשם; (ז) שיאכלו הכוהנים בשר קודשי קודשים במקדש; (ח) שלא יאכלום חוץ לעזרה; (ט) שלא יאכל זר מקודשי קודשים; (י) סדר השלמים; (יא) שלא לאכול בשר קודשים קלים קודם זריקת דמים; (יב) לעשות כל מנחה כסדר מעשיה הכתובים בתורה; (יג) שלא ישים שמן על מנחת חוטא; (יד) שלא ייתן עליה לבונה; (טו) שלא תיאכל מנחת כוהן; (טז) שלא תיאפה מנחת חמץ; (יז) שיאכלו הכוהנים שיירי מנחות; (יח) שיביא כל נדריו ונדבותיו ברגל שפגע בו ראשון; (יט) שלא יאחר נדרו ונדבתו ושאר דברים שהוא חייב בהן; (כ) להקריב כל הקרבנות בבית הבחירה; (כא) להביא קודשי חוצה לארץ לבית הבחירה; (כב) שלא לשחוט קרבנות חוץ לעזרה; (כג) שלא להקריב קרבן חוץ לעזרה.

Hilchot Temidim UMusafim

The Laws of Daily and Special Offerings
They contain 19 mitzvot:

Eighteen positive commandments and one negative commandment.

They are:

1. To offer two Iambs every day

2. To kindle the fire of the altar every day

3. Not to extinguish [the fire of the altar]

4. To remove the ashes [from the altar] every day

5. To offer the incense offering every day

6. To light the candles [of the Menorah] every day

7. For the High Priest to offer a meal offering every day. It is called Minchat Chavitin.

8. To sacrifice an additional two lambs [as a musaf offering] on the Sabbath

9. To offer the showbread

10. To bring a musaf offering on Rosh Chodesh

11. To bring a musaf offering on Pesach

12. To bring the omer offering which is waved]

13. For every individual to count seven weeks from the day the omer was offered

14. To bring a musaf offering on Shavuot

15. To bring the two loaves [of bread] and the sacrifices which accompany the loaves on Shavuot

16. To bring a musaf offering on Rosh HaShanah

17. To bring a musaf offering on the fast [of Yom Kippur]

18. To bring a musaf offering on the holiday [of Sukkot]

19. To bring a musaf offering on Shemini Atzeret

הלכות תמידין ומוספין. יש בכללן תשע עשרה מצוות—שמונה עשרה מצוות עשה, ואחת מצות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) להקריב שני כבשים בכל יום עולות; (ב) להדליק אש על המזבח בכל יום; (ג) שלא לכבותה; (ד) להרים את הדשן בכל יום; (ה) להקטיר קטורת בכל יום; (ו) להדליק נרות בכל יום; (ז) שיקריב כוהן גדול מנחה בכל יום, והיא הנקראת חביתין; (ח) להוסיף שני כבשים עולות בשבת; (ט) לעשות לחם הפנים; (י) מוסף ראשי חודשים; (יא) מוסף הפסח; (יב) להקריב עומר התנופה; (יג) לספור כל איש ואיש שבעה שבועות מיום הקרבת העומר; (יד) מוסף עצרת; (טו) להביא שתי הלחם עם הקרבנות הבאות בגלל הלחם ביום עצרת; (טז) מוסף ראש השנה; (יז) מוסף יום צום; (יח) מוסף החג; (יט) מוסף שמיני עצרת.

Hilchot Pesulei HaMukdashim

The Laws of Offerings that have become Unac‑
ceptable [for Sacrifice]

They contain eight mitzvot:

Two positive commandments and six negative com­mandments.

They are:

1. Not to partake of sacred foods that have become disqualified because of blemishes or due to other reasons

2. Not to eat piggul

3. Not to partake of sacred foods after the time prescribed for their consumption

4. Not to partake of notar [meat from the sacrifices which remains after the time prescribed for their consumption]

5. Not to partake of sacred foods that have become impure

6. For a person who becomes impure not to partake of sacred foods

7. To burn notar

8. To burn sacrificial offerings that have become impure.

הלכות פסולי המוקדשין. יש בכללן שמונה מצוות—שתי מצוות עשה, ושש מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) שלא לאכול קודשים שנפסלו ושהוטל בהם מום; (ב) שלא לאכול פיגול; (ג) שלא יותיר קודשים לאחר זמנן; (ד) שלא יאכל נותר; (ה) שלא יאכל קודשים שנטמאו; (ו) שלא יאכל אדם שנטמא את הקודשים; (ז) לשרוף את הנותר; (ח) לשרוף את הטמא.

Hilchot Avodat Yom HaKippurim

The Laws of the Yom Kippur Service

[They contain] one mitzvah, to perform the service of Yom Kippur, the sacrifices, the confessions, the sending away of the goat, and the other aspects of the service, in accordance with the order prescribed in the parashah of Acharei Mot.

הלכות עבודת יום הכיפורים. מצות עשה אחת—והיא שיעשה מעשה יום הכיפורים כולו על הסדר כמו שכתוב בפרשת אחרי מות, הקרבנות והווידויין ושילוח השעיר ושאר העבודה.

Hilchot Me'ilah

The Laws of Misuse of Sacred Property.
They contain three mitzvot:

One positive commandment and two negative commandments.

They are:

1. For a person who sins by misusing sacred property to make recompense, adding a fifth [of the article's value] and offering a sacrifice. This is the law per­taining to a mo'il.

2. Not to work with animals which were consecrated

3. Not to shear animals which were consecrated.

הלכות מעילה. יש בכללן שלוש מצוות—אחת מצות עשה, ושתיים מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) לשלם המועל אשר חטא בתוספת חומש וקרבן, וזה הוא דין המועל; (ב) שלא לעבוד בקודשים; (ג) שלא לגוז קודשים.

Thus, this book contains a total of 103 mitzvot: 47 positive commandments and 56 negative command­ments.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה, מאה ושלוש—מהם שבע וארבעים מצוות עשה, ושש וחמישים מצוות לא תעשה.

Sefer Korbanot

The Book of Sacrifices

ספר קרבנות

It contains six halachot. They are, in order: Hilchot Korban Pesach - The Laws of the Paschal Offering

Hilchot Chaggigah - The Laws of the Festive Offering

Hilchot Bechorot - The Laws of the Firstling Animals

Hilchot Shegagot - The Laws of the Offerings [to Atone for] Unintentional Transgression

Hilchot Mechusarei Kapparah - The Laws of [the Offerings brought by] those whose Process of Atone­ment is Incomplete

Hilchot Temurah - The Laws of [Offerings which were] Substituted [One for Another]

הלכותיו שש, וזה הוא סידורן: הלכות קרבן פסח, הלכות חגיגה, הלכות בכורות, הלכות שגגות, הלכות מחוסרי כפרה, הלכות תמורה.

Hilchot Korban Pesach

The Laws of the Paschal Offering
They contain 16 mitzvot:

Four positive commandments and twelve negative commandments.

They are:

1. To slaughter the Paschal sacrifice at its appropriate time

2. Not to slaughter it while in possession of chametz

3. Not to allow the portions burned on the altar to remain overnight

4. To slaughter the second Paschal sacrifice

5. To eat the meat of the Paschal sacrifice together with matzot and bitter herbs on the night of the fifteenth [of Nisan]

6. To eat the meat of the second Paschal sacrifice on the night of the fifteenth of the second month

7. Not to partake [of the Paschal sacrifice] is raw or boiled

8. Not to take the meat of the Paschal sacrifice out of the group [in which it is eaten]

9. Not to allow an apostate to eat from it

10. For a resident alien or a [Jew's] hired worker not to partake of it

11. For an uncircumcised person not to partake of it

12. Not to break a bone of it

13. Not to break a bone in the second Paschal sacrifice

14. Not to allow [the Paschal sacrifice] to remain until the morning

15. Not to allow the second Paschal sacrifice to remain until the morning

16. Not to allow the meat from the festive offering [brought on] the fourteenth [of Nisan] to remain until the morning of the third day.

הלכות קרבן פסח. יש בכללן שש עשרה מצוות—ארבע מצוות עשה, ושתים עשרה מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) לשחוט הפסח בזמנו; (ב) שלא לזבוח אותו על החמץ; (ג) שלא תלין אימוריו; (ד) לשחוט פסח שני; (ה) לאכול בשר הפסח על מצה ומרור בלילי חמישה עשר; (ו) לאכול בשר פסח שני על מצה ומרור בלילי חמישה עשר לחודש השני; (ז) שלא יאכל נא ומבושל; (ח) שלא יוציא מבשר הפסח חוץ לחבורה; (ט) שלא יאכל ממנו משומד; (י) שלא יאכיל ממנו לתושב או שכיר; (יא) שלא יאכל ממנו ערל; (יב) שלא ישבור בו עצם; (יג) שלא ישבור עצם בפסח שני; (יד) שלא ישאיר ממנו לבוקר; (טו) שלא ישאיר מפסח שני לבוקר; (טז) שלא ישאיר מבשר חגיגת ארבעה עשר עד יום שלישי.

Hilchot Chaggigah

The Laws of the Festive Offering

They contain six mitzvot:

Four positive commandments and two negative com­mandments.

They are:

1. To present oneself before God

2. To celebrate on the three pilgrimage festivals

3. To rejoice on the festivals

4. Not to appear [before God] empty-handed

5. Not to abandon the Levi, but rather to have him rejoice and give him the presents due him on the festivals

6. To gather together the people during the Sukkot festival during the year following the shemitah year.

הלכות חגיגה. יש בכללן שש מצוות—ארבע מצוות עשה, ושתי מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) להיראות פני ה'; (ב) לחוג בשלושה רגלים; (ג) לשמוח ברגלים; (ד) שלא ייראה ריקם; (ה) שלא יעזוב לוי מלשמחו וליתן לו מתנותיו ברגלים; (ו) להקהיל את העם בחג הסוכות במוצאי שמיטה.

Hilchot Bechorot

The Laws of the Firstling Animals

They contain five mitzvot:

Two positive commandments and three negative commandments.

They are:

1. To separate the firstling animals [as a sacrifice]

2. Not to partake of an unblemished firstling animal outside of Jerusalem

3. Not to redeem a firstling animal

4. To separate the tithes of one's herds

5. Not to redeem the tithes of one's herds

I have included the laws of the tithes of one's herds together with the laws of the firstling animals, because the same procedure is followed with regard to both of them. The Torah also groups the two together in the verse (Numbers 18:17): "And you shall dash their blood...." According to the oral tradition, we learn that this refers to the blood of the tithes and the blood of the firstling animals.

הלכות בכורות. יש בכללן חמש מצוות—שתי מצוות עשה, ושלוש מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) להפריש בכורות; (ב) שלא ייאכל בכור תמים חוץ לירושלים; (ג) שלא ייפדה הבכור; (ד) להפריש מעשר בהמה; (ה) שלא ייגאל מעשר בהמה. וכללתי המעשר עם הבכור—לפי שמעשה שניהם אחד, והכתוב כללו עימו: שנאמר "ואת דמם תזרוק" (ראה במדבר יח,יז)--כך למדו מפי השמועה, שזה דם מעשר ודם בכור.

Hilchot Shegagot

The Laws of the Offerings [to Atone for] Unintentional Transgression

They contain five positive commandments. They are:

1. That a person who inadvertently violates a trans­gression should bring a fixed sin offering

2. That a person who does not know whether or not he violated a transgression should bring a guilt offering unless he discovers that he definitely transgressed, at which time he must bring a sin offering. This [guilt offering] is referred to as "the conditional guilt offering."

3. That a person who commits certain sins should bring a guilt offering [to atone] for their violation. This is referred to as "the definite guilt offering."

4. For a person who commits certain sins to offer [a sacrifice in] atonement. If he is rich, he should offer an animal, if he is poor, a fowl or the tenth of an ephah [of meal]. This is referred to as "the adjustable guilt offering."

5. For the Sanhedrin to offer a sacrifice if they render an erroneous decision regarding one of the serious matters [of Torah law].

הלכות שגגות. יש בכללן חמש מצוות עשה; וזה הוא פרטן: (א) שיקריב היחיד קרבן חטאת קבוע על שגגתו; (ב) שיקריב אשם מי שלא נודע לו אם חטא אם לא חטא עד שייוודע לו ויביא חטאתו, וזה הוא הנקרא אשם תלוי; (ג) שיקריב החוטא אשם על עבירות ידועות, וזה הוא הנקרא אשם ודאי; (ד) שיקריב החוטא קרבן על עבירות ידועות, אם היה עשיר בהמה ואם היה עני עוף או עשירית האיפה, וזה הוא הנקרא קרבן עולה ויורד; (ה) שיקריבו הסנהדרין קרבן, אם טעו והורו שלא כהלכה באחת מן החמורות.

Hilchot Mechusarei Kapparah

The Laws of [the Offerings brought by] those

whose Process of Atonement is Incomplete

They contain four positive commandments. They are:

1. For a zavah to offer a sacrifice when she becomes ritually pure

2. For a woman who gives birth to offer a sacrifice when she becomes ritually pure

3. For a zav to offer a sacrifice when he becomes ritually pure

4. For a person afflicted by tzara’at to offer a sacrifice when he becomes ritually pure

After the offering of these sacrifices, the process of purification of these individuals is completed.

הלכות מחוסרי כפרה. יש בכללן ארבע מצוות עשה; וזה הוא פרטן: (א) שתקריב הזבה כשתטהר קרבן; (ב) שתקריב היולדת כשתטהר קרבן; (ג) שיקריב הזב כשיטהר קרבן; (ד) שיקריב המצורע כשיטהר קרבן. ואחר שיקריבו קרבנותיהן, תיגמר טהרתן.

Hilchot Temurah

The Laws of [Offerings which were] Substituted
[One for Another]

They contain three mitzvot:

One positive commandment and two negative com­mandments.

They are:

1. Not to substitute [another animal for one desig­nated as a sacrifice]

2. For an animal that was substituted [for one des­ignated as a sacrifice] to be considered consecrated

3. Not to change animals that were consecrated from one category of holiness to another.

הלכות תמורה. יש בכללן שלוש מצוות—אחת מצות עשה, ושתיים מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) שלא ימיר; (ב) שתהיה התמורה קודש, אם המיר; (ג) שלא ישנה הקודשים מקדושה לקדושה.

Thus, this book contains a total of 39 mitzvot: 20 positive commandments and 19 negative command­ments.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה, תשע ושלושים—מהן עשרים מצוות עשה, ותשע עשרה מצוות לא תעשה.

Listing of Mitzvot: Part 3

Sefer Taharah

The Book of Ritual Purity

ספר טהרה

It consists of eight halachot. They are, in order:

Hilchot Tum'at Meit - The Laws of the Ritual Impu­rity Imparted by a Human Corpse

Hilchot Parah Adumah - The Laws of [the Purification Process Involving] the Red Heifer

Hilchot Tum'at Tzara'at - The Laws of the Ritual Impurity Imparted by Tzara’at

Hilchot Metamei Mishkav UMoshav - The Laws of the [Sources of Ritual Impurity] which Impart Impurity to the Places where One Sits and the Places where One Lies

Hilchot Sh'ar Avot HaTum'ah - The Laws of the Other Categories of Sources of Ritual Impurity

Hilchot Tum'at Ochalin - The Laws of the Ritual Impurity Contracted by Foods

Hilchot Kelim - The Laws of [the Ritual Impurity] Contracted by Vessels

Hilchot Mikvaot - The Laws of Mikvaot

הלכותיו שמונה, וזה הוא סידורן: הלכות טומאת מת, הלכות פרה אדומה, הלכות טומאת צרעת, הלכות מטמאי משכב ומושב, הלכות שאר אבות הטמאות, הלכות טומאת אוכלין, הלכות כלים, הלכות מקוות.

Hilchot Tum'at Meit

The Laws of the Ritual Impurity Imparted by a
Human Corpse

They contain one positive commandment, the laws governing the ritual impurity imparted by a human corpse.

הלכות טומאת מת. מצות עשה אחת, והוא דין טומאת מת.

Hilchot Parah Adumah

The Laws of [the Purification Process Involving] the Red Heifer

They contain two positive commandments. They are:

1. The law of the red heifer

2. The laws involving the ritual purity and impurity imparted by the water that is sprinkled [together with the ashes of the red heifer].

הלכות פרה אדומה. יש בכללן שתי מצוות עשה; וזה הוא פרטן: (א) דין פרה אדומה; (ב) דין טומאת מי נידה וטהרתן.

Hilchot Tum'at Tzara'at

The Laws of the Ritual Impurity Imparted by
Tzara’at

They contain eight mitzvot:

Six positive commandments and two negative com­mandments.

They are:

1. To render judgments concerning tzara’at in humans as prescribed by the Torah

2. Not to cut off the signs of tzara’at

3. Not to shave a bald spot

4. That a person afflicted by tzara’at should make known his state of impurity by wearing torn clothing, letting his hair grow long, and covering his head

5. The purification process of a person afflicted by tzara’at

6. That a person afflicted by tzara’at should shave off all his hair as part of his purification process

7. The laws of tzara’at in clothing

8. The laws of tzara’at in houses.

הלכות טומאת צרעת. יש בכללן שמונה מצוות—שש מצוות עשה, ושתי מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) להורות בצרעת אדם כדינה הכתוב בתורה; (ב) שלא יקוץ סימני טומאה; (ג) שלא יגלח הנתק; (ד) שיהא המצורע מפורסם בקריעת בגדיו ופריעת ראשו ועטייה על שפם; (ה) טהרת צרעת; (ו) שיגלח המצורע את כל שיערו כשיטהר; (ז) דין צרעת הבגד; (ח) דין צרעת הבית.

Hilchot Metamei Mishkav UMoshav
The Laws of the [Sources of Ritual Impurity]
which Impart Impurity to the Places where One Sits and the Places where One Lies

They contain four positive commandments. They are:

1. The laws of the impurity of the niddah state

2. The laws of the impurity of a woman after childbirth

3. The laws of the impurity of a zavah

4. The laws of the impurity of a zav

הלכות מטמאי משכב ומושב. יש בכללן ארבע מצוות עשה; וזה הוא פרטן: (א) דין טומאת נידה; (ב) דין טומאת יולדת; (ג) דין טומאת זבה; (ד) דין טומאת זב.

Hilchot Sh'ar Avot HaTum'ah

The Laws of the Other Categories of Sources of
Ritual Impurity

They contain three positive commandments. They are:

1. The laws of the impurity imparted by an animal carcass

2. The laws of the impurity imparted by a the carcass of a crawling animal

3. The laws of the impurity imparted by human semen.

[These halachot also deal with] the ritual impurity imparted by false gods and their accessories. This ritual impurity is equivalent to that imparted by the carcass of a crawling animal; it is a Rabbinic injunction.

הלכות שאר אבות הטמאות. יש בכללן שלוש מצוות עשה; וזה הוא פרטן: (א) דין טומאת נבילה; (ב) דין טומאת שרץ; (ג) דין טומאת שכבת זרע. ועבודה זרה מטמאה כשרץ, וטומאתה מדברי סופרים.

Hilchot Tum'at Ochalin
The Laws of the Ritual Impurity Contracted by Foods

They contain one positive commandment, the laws
of the impurity contracted by liquids and foods and
how it is possible for them to regain ritual purity.

הלכות טומאת אוכלין. מצות עשה אחת, והיא דין טומאת משקין ואוכלין והכשרן.

Hilchot Kelim

The Laws of [the Ritual Impurity] Contracted
by Vessels

The intent of these laws is to know which vessels can contract the above-mentioned impurities and which do not, and how the vessels contract and impart ritual impurity.

הלכות כלים. עניין אלו ההלכות לידע כלים שמקבלין טומאה מכל אלו הטמאות, וכלים שאינם מיטמאין, וכיצד מיטמאין הכלים ומטמאין.

Hilchot Mikvaot

The Laws of Mikvaot

[They contain] one positive commandment, that all those who are impure should immerse themselves in the waters of a mikveh [to] regain purity afterwards.

הלכות מקוות. מצות עשה אחת, והיא שיטבול כל טמא במי מקוה ואחר כך יטהר.

Thus, this book contains a total of 20 mitzvot: 18 positive commandments and two negative com­mandments.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה, עשרים—מהן שמונה עשרה מצוות עשה, ושתי מצוות לא תעשה.

Sefer Nezikin

The Book of Damages

ספר נזקים

It consists of five halachot. They are, in order: Hilchot Nizkei Mammon - The Laws of Damage to Property

Hilchot Geneivah - The Laws of Theft

Hilchot Gezeilah Va'Avedah -The Laws of Robbery and [the Return of] Lost Object

Hilchot Chovel UMazik - The Laws of [Personal] Injury and Damages [Caused Directly by Human Action]

Hilchot Rotzeach USh'mirat Nefesh - The Laws of Murder and the Protection of Life

הלכותיו חמש, וזה הוא סידורן: הלכות נזקי ממון, הלכות גניבה, הלכות גזילה ואבידה, הלכות חובל ומזיק, הלכות רוצח ושמירת נפש.

Hilchot Nizkei Mammon

The Laws of Damage to Property

They contain four positive commandments. They are:

1. The laws governing [the damages caused by the goring of] an ox

2. The laws governing [the damages caused by] the grazing of animals

3. The laws governing [the damages caused by] an obstruction [in public property]

4. The laws governing [the damages caused by] fire.

הלכות נזקי ממון. יש בכללן ארבע מצוות עשה; וזה הוא פרטן: (א) דין השור; (ב) דין ההבער; (ג) דין הבור; (ד) דין הבעירה.

Hilchot Geneivah The Laws of Theft

They contain seven mitzvot:

Two positive commandments and five negative com­mandments.

They are:

1. Not to steal money

2. The laws governing [punishment of] a thief

3. To have proper scales and weights

4. Not to deal unjustly with weights and measures

5. For a person not to possess incorrect weights and measures, even if he does not use them for purchase or sale

6. Not to alter a [colleague's] property marker

7. Not to kidnap.

הלכות גניבה. יש בכללן שבע מצוות—שתי מצוות עשה, וחמש מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) שלא לגנוב ממון; (ב) דין הגנב; (ג) לצדק המאזניים עם המשקלות; (ד) שלא יעשה עוול במידות ובמשקלות; (ה) שלא יהיה לאדם אבן ואבן איפה ואיפה, אף על פי שאינו לוקח ונותן בהם; (ו) שלא יסיג גבול; (ז) שלא לגנוב נפשות.

Hilchot Gezeilah Va'Avedah

The Laws of Robbery and [the Return of] Lost Objects

They contain seven mitzvot

Two positive commandments and five negative com­mandments.

They are:

1. Not to commit robbery

2. Not to wrong [a colleague by withholding his due]

3. Not to covet

4. Not to desire

5. To return a stolen object

6. Not to ignore a lost object

7. To return a lost object.


הלכות גזילה ואבידה. יש בכללן שבע מצוות—שתי מצוות עשה, וחמש מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) שלא לגזול; (ב) שלא לעשוק; (ג) שלא לחמוד; (ד) שלא להתאוות; (ה) להשיב את הגזילה; (ו) שלא יתעלם מן האבידה; (ז) להשיב האבידה.

Hilchot Chovel UMazik

The Laws of [Personal] Injury and Damages

[Caused Directly by Human Action]

[They contain] one positive commandment, the laws governing injury which one person causes another, and damages which one person causes to a colleague's property.

הלכות חובל ומזיק. מצות עשה אחת, והוא דין חובל בחברו או מזיק ממון חברו.

Hilchot Rotzeach USh'mirat Nefesh

The Laws of Murder and the Protection of Life

They contain 17 mitzvot:

Seven positive commandments and ten negative commandments.

They are:

1. Not to murder

2. Not to take a ransom for the life of the murderer

3. To exile one who inadvertently kills another person

4. Not to take a ransom for the person sentenced to exile

5. That the murderer should not be killed before having been given a trial

6. To save a person who is being pursued [even at the expense of] the pursuer's life

7. Not to show any mercy to a pursuer

8. Not to neglect [a person] in mortal danger

9. To set aside cities of refuge and to prepare the road to them

10. To decapitate a calf in a river [in atonement for an unsolved murder]

11. Not to till or sow the land [where this atonement was made]

12. Not to create a dangerous situation

13. To put up a guard rail

14. Not to cause an innocent person to err

15. To unload a person [or his animal] that has fallen on the road

16. To [help him] reload [his animal]

17. Not to leave him distraught with his burden on the road

הלכות רוצח ושמירת נפש. יש בכללן שבע עשרה מצוות—שבע מצוות עשה, ועשר מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) שלא לרצוח; (ב) שלא ליקח כופר לנפש רוצח, אלא יומת; (ג) להגלות הרוצח בשגגה; (ד) שלא ליקח כופר למחוייב גלות; (ה) שלא יומת הרוצח כשירצח, קודם עמידה בדין; (ו) להציל הנרדף בנפשו של רודף; (ז) שלא לחוס על הרודף; (ח) שלא לעמוד על דם; (ט) להפריש ערי מקלט ולהכין להם הדרך; (י) לערוף את העגלה בנחל; (יא) שלא יעבוד באותה קרקע ולא תיזרע; (יב) שלא לשים דמים; (יג) לעשות מעקה; (יד) שלא יכשיל תמים בדבר; (טו) לפרוק עם מי שנכשל בדרך; (טז) לטעון עימו; (יז) שלא יניחנו בדרך נבהל במשאו וילך לו.

Thus, this book contains a total of 36 mitzvot: 16 positive commandments and 20 negative commandments.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה, שש ושלושים—מהן שש עשרה מצוות עשה, ועשרים מצוות לא תעשה.

Sefer Kinyan
The Book of Acquisition [of Property]

ספר קניין

It consists of five halachot. They are, in order:

Hilchot Mechirah - The Laws Governing Sales

Hilchot Zechiyah UMatanah - The Laws Governing the Acquisition of Property and Presents

Hilchot Sh'chenim - The Laws Governing [Relations] with Neighbors

Hilchot Shluchin VShutafin - The Laws of Agents and Partners

Hilchot Avadim - The Laws of Slaves.

הלכותיו חמש, וזה הוא סידורן: הלכות מכירה, הלכות זכייה ומתנה, הלכות שכנים, הלכות שלוחין ושותפין, הלכות עבדים.

Hilchot Mechirah
The Laws Governing Sales

They contain five mitzvot:

One positive commandment and four negative com­mandments.

They are:

1. The laws of sales and purchases

2. Not to cheat a colleague in a business transaction

3. Not to wrong a person with words

4. Not to wrong a convert financially.

5. Not to wrong him with words.

הלכות מכירה. יש בכללן חמש מצוות—אחת מצות עשה, וארבע מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) דין מקח וממכר; (ב) שלא יונה במקח וממכר; (ג) שלא יונה בדברים; (ד) שלא יונה גר צדק בממונו; (ה) שלא יונהו בדברים.

Hilchot Zechiyah UMatanah

The Laws Governing the Acquisition of Property and Presents

The intent of] these laws is to know how one acquires ownerless property and what [legal] acts are involved, the laws governing the giving and receiving of a present; which present [does not represent a binding commitment and, therefore,] must be returned to its owner, and which [is binding] and need not be returned.

הלכות זכייה ומתנה. עניין אלו ההלכות לידע דין זוכה מן ההפקר היאך יקנה ובמה יקנה, ודין נותן מתנה ומקבל ואיזו מתנה חוזרת ואיזו אינה חוזרת.

Hilchot Sh'chenim

The Laws Governing [Relations] with Neighbors

The intent of these laws is to know how land is divided between partners, the measures each must take to prevent damage to the other and their neigh­bors, and the laws governing a person's right to purchase property sold by his neighbor

הלכות שכנים. עניין אלו ההלכות לידע דין חילוק הקרקעות בין השותפין, והרחקת נזקי כל אחד מהן משכנו ומבעל המצר שלו, ודין בעל המצר.

Hilchot Shluchin V'Shutafin

The Laws of Agents and Partners

The intent of these laws is to know the laws governing the activities of a person's agent, the laws governing partners, and their application with regard to pur­chases, sales, losses, and profits.

הלכות שלוחין ושותפין. עניין אלו ההלכות לידע דין שלוחו של אדם ושותפו, ומשפטיהן במקחן וממכרן ובהפסדן ושכרן.

Hilchot Avadim

The Laws of Slaves

They contain 13 mitzvot:

Five positive commandments and eight negative commandments.

They are:

1. The laws governing the purchase of a Hebrew servant

2. That he not be sold in the way a slave is sold

3. That he may not be made to perform rigorous work

4. Not to allow a resident alien to make him perform rigorous work

5. Not to make him perform servile tasks

6. To give him a separation gift when he is released

7. That he should not be released empty-handed

8. To redeem a Hebrew maidservant

9. To designate her as a bride

10. Not to sell her

11. To work with a Canaanite slave forever unless his master destroys one of his primary limbs

12. Not to return a slave who fled from the Diaspora to Eretz Yisrael

13. Not to oppress this slave who has fled to us.

הלכות עבדים. יש בכללן שלוש עשרה מצוות—חמש מצוות עשה, ושמונה מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) דין קניין עבד עברי; (ב) שלא יימכר ממכרת עבד; (ג) שלא יעבידנו בפרך; (ד) שלא נניח גר תושב לרדות בו בפרך; (ה) שלא נעבוד בו עבודת עבד; (ו) להעניק לו בצאתו חופשי; (ז) שלא ייצא ריקם; (ח) לפדות אמה עברייה; (ט) לייעדה; (י) שלא תימכר; (יא) לעבוד בעבד כנעני לעולם, אלא אם הפיל לו אדוניו אחד מראשי אבריו; (יב) שלא להסגיר עבד שברח מחוצה לארץ לארץ ישראל; (יג) שלא להונות עבד זה הניצול אלינו.

Thus, this book contains a total of 18 mitzvot: six positive commandments and 12 negative command­ments.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה, שמונה עשרה—שש מהן מצוות עשה, ושתים עשרה מצוות לא תעשה.

Sefer Mishpatim
The Book of Judgments

ספר משפטים

It consists of five halachot. They are, in order:

Hilchot Sechirut - The Laws of Employer-Employee Relations

Hilcho She'lah UPikadon - The Laws of Borrowed and Entrusted Objects

Hilchot Malveh V'Loveh - The Laws of Lenders and Borrowers

Hilchot To'en V'Nit'an - The Laws Governing [Disputes between] Plaintiffs and Defendants

Hilchot Nachalot - The Laws Governing Inheritances.

הלכותיו חמש, וזה הוא סידורן: הלכות שכירות, הלכות שאלה ופיקדון, הלכות מלווה ולווה, הלכות טוען ונטען, הלכות נחלות.

Hilchot Sechirut

The Laws of Employer-Employee Relations

They contain seven mitzvot:

three positive commandments and four negative commandments.

They are:

1. The laws governing a hired worker and a paid watchman

2. To pay a worker his wage when due

3. Not to delay payment of a worker's wage after it falls due

4. That a worker be allowed to eat from the produce with which he is working

5. That a worker not eat from this during the time he should be working

6. That a worker should not take more than what he eats

7. Not to muzzle an ox or any other animal while it is treading [grain].

הלכות שכירות. יש בכללן שבע מצוות—שלוש מצוות עשה, וארבע מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) דין שכיר ושומר שכר; (ב) ליתן שכר שכיר ביומו; (ג) שלא יאחר שכר שכיר אחר זמנו; (ד) שיאכל השכיר מן המחובר שיעשה בו; (ה) שלא יאכל השכיר מן המחובר שלא בשעת גמר מלאכה; (ו) שלא יוליך השכיר בידו יתר על מה שאכל; (ז) שלא יחסום שור בדישו, וכן שאר הבהמה.

Hilchot She'ilah UPikadon

The Laws of Borrowed and Entrusted Objects They contain two positive commandments. They are:

1. The laws pertaining to a borrower

2. The laws pertaining to an unpaid watchman.

הלכות שאלה ופיקדון. יש בכללן שתי מצוות עשה: (א) דין השואל; (ב) דין שומר חינם.

Hilchot Malveh V'Loveh The Laws of Lenders and Borrowers

They contain twelve mitzvot:

Four positive commandments and eight negative commandments.

They are:

1. To lend money to a poor and unfortunate person

2. Not to demand repayment of his debt

3. To demand repayment of a gentile's debt

4. Not to forcefully take security from a debtor

5. To return security to a debtor when he needs it

6. Not to delay returning security to a poor debtor when he needs it

7. Not to take security from a widow

8. Not to take utensils used to prepare food as security

9. Not to give a loan at interest

10. For a borrower not to accept a loan at interest

11. For a person not to render assistance to a lender or a borrower with regard to a loan at interest, for him not to act as a witness or a guarantor, nor to compose a contract of loan

12. To borrow from a gentile and lend to him at interest.

הלכות מלווה ולווה. יש בכללן שתים עשרה מצוות—ארבע מצוות עשה, ושמונה מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) להלוות לעני ומך; (ב) שלא ייגוש אותו; (ג) לנגוש את הנוכרי; (ד) שלא ימשכן בעל חוב בזרוע; (ה) להחזיר המשכון לבעליו, בזמן שהוא צריך לו; (ו) שלא יאחר המשכון מבעליו העני, בעת שהוא צריך לו; (ז) שלא יחבול אלמנה; (ח) שלא יחבול כלים שעושים בהן אוכל נפש; (ט) שלא ייתן המלווה בריבית; (י) שלא ילווה הלווה בריבית; (יא) שלא יתעסק אדם בין מלווה ולווה בריבית, ולא יעיד ביניהן ולא יכתוב שטר ולא יערוב; (יב) ללוות מן הנוכרי ולהלוותו בריבית.

Hilchot To'en V'Nit'an

The Laws Governing [Disputes between] Plaintiffs and Defendants

[They contain] one positive commandment, the laws governing claims [issued by a plaintiff when the defendant] either admits to them or denies them.

הלכות טוען ונטען. מצות עשה אחת, והיא דין טוען ומודה או כופר.

Hilchot Nachalot

The Laws Governing Inheritances

[They contain] one positive commandment, the laws governing the order of inheritance.

הלכות נחלות. מצות עשה אחת, והוא דין סדר נחלות.

Thus, this book contains a total of 23 mitzvot: 11 positive commandments and 12 negative commandments.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה, שלוש ועשרים—מהן אחת עשרה מצוות עשה, ושתים עשרה מצוות לא תעשה.

Sefer Shoftim
The Book of Judges

ספר שופטים

It consists of five halachot. They are, in order:

Hilchot Sanhedrin V'HaOnshin HaMesurim Lahem - The Laws of the Courts and the Punishments Over which They Have Jurisdiction

Hilchot Edut - The Laws of Witnesses

Hilchot Mamrim - The Laws of the Rebellious Ones

Hilchot Eivel - The Laws of Mourning

Hilchot Melachim UMilchamotehem - The Laws of Kings and Their Wars.

הלכותיו חמש, וזה הוא סידורן: הלכות סנהדרין והעונשין המסורין להם, הלכות עדות, הלכות ממרים, הלכות אבל, הלכות מלכים ומלחמות.

Hilchot Sanhedrin
V'HaOnshin HaMesurim Lahem
The Laws of the Courts and the Punishments
Over which They Have Jurisdiction

They contain 30 mitzvot:

Ten positive commandments and twenty negative commandments.

They are:

1. To appoint judges

2. Not to appoint a judge who does not know the [proper] manner of judgment

3. To follow the majority if there is a difference of opinion among the judges

4. Not to issue a death sentence if there is a majority of only one condemning the defendant. Rather, a majority of at least two is necessary

5. For a person who argued in favor of acquittal in a capital case not to argue for a conviction

6. To execute by stoning [the condemned to death]

7. To execute by burning [the condemned to death]

8. To execute by decapitation

9. To execute by strangulation

10. To hang [the corpses of certain sinners who were executed]

11. To bury the executed person on the day of his execution

12. Not to allow his corpse to remain unburied overnight

13. Not to allow a sorcerer to live

14. To [punish] a sinner with lashes

15. Not to add blows when lashing a sinner

16. Not to kill an innocent person based on an apparent conclusion

17. Not to punish a person forced [to commit a sin]

18. Not to have mercy on a person who killed or injured a colleague

19. Not to have mercy on a poor person in judgment

20. Not to honor a man of stature in judgment

21. Not to pervert judgment against a sinner even though he is [known to be] a transgressor

22. Not to act deceitfully in judgment

23. Not to pervert the justice due converts or orphans

24. To render a righteous judgment

25. For a judge not to fear rendering [a just] judgment because of a powerful person

26. Not to accept a bribe

27. Not to accept a false report

28. Not to curse the judges

29. Not to curse the nasi

30. Not to curse any other Jew of moral repute.

הלכות סנהדרין והעונשין המסורין להם. יש בכללן שלושים מצוות—עשר מצוות עשה, ועשרים מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) למנות שופטים; (ב) שלא למנות דיין שאינו יודע דרך המשפט; (ג) לנטות אחרי רבים, אם נחלקו השופטים; (ד) שלא להרוג אם רבו המחייבין באיש אחד, עד שיהיו יתר שניים; (ה) שלא ילמד חובה מי שלימד זכות בדיני נפשות; (ו) להרוג בסקילה; (ז) להרוג בשריפה; (ח) להרוג בסיף; (ט) להרוג בחנק; (י) לתלות; (יא) לקבור הנהרג ביום הריגתו; (יב) שלא תלין נבלתו; (יג) שלא להחיות מכשף; (יד) להלקות לרשע; (טו) שלא יוסיף בהכית הלוקה; (טז) שלא להרוג נקי באומדן הדעת; (יז) שלא לענוש אנוס; (יח) שלא לחוס על הורג חברו או חובל בו; (יט) שלא לרחם על הדל בדין; (כ) שלא להדר גדול בדין; (כא) שלא להטות הדין על בעל עבירות, אף על פי שהוא חוטא; (כב) שלא לעוול משפט; (כג) שלא להטות משפט גר יתום; (כד) לשפוט בצדק; (כה) שלא ליראה בדין מאיש זרוע; (כו) שלא ליקח שוחד; (כז) שלא לישא שמע שוא; (כח) שלא לקלל הדיינין; (כט) שלא לקלל הנשיא; (ל) שלא לקלל אדם משאר בני ישראל הכשרים.

Hilchot Edut

The Laws of Witnesses

They contain eight mitzvot:

Three positive commandments and five negative commandments.

They are:

1. For a person who knows [relevant] testimony to testify in court

2. To question and cross-examine witnesses

3. For a witness not to render a decision in a capital case in which he has testified

4. Not to render a decision based on the testimony of a single witness

5. For a sinner not to act as a witness

6. For a relative not to act as a witness

7. Not to give false testimony

8. To punish a false witness with [the punishment] he plotted [to have the defendant receive]

הלכות עדות. יש בכללן שמונה מצוות—שלוש מצוות עשה, וחמש מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) להעיד בבית דין למי שיודע לו עדות; (ב) לדרוש ולחקור העדים; (ג) שלא יורה העד בדין זה שהעיד עליו, בדיני נפשות; (ד) שלא יקום דבר בעדות אחד; (ה) שלא יעיד בעל עבירה; (ו) שלא יעיד קרוב; (ז) שלא להעיד בשקר; (ח) לעשות לעד זומם כאשר זמם.

Hilchot Mamrim

The Laws of the Rebellious Ones

They contain nine mitzvot:

Three positive commandments and six negative com­mandments.

They are:

1. To follow the instructions given by the High Court

2. Not to deviate from their words

3. Not to add to the Torah, neither to the mitzvot of the Written Law nor to their explanation which was transmitted by the oral tradition

4. Not to detract from the mitzvot

5. Not to curse one's father or mother

6. Not to strike one's father or mother

7. To honor one's father and mother

8. To fear one's father and mother

9. For a son not to rebel against his father's and mother's commands.

הלכות ממרים. יש בכללן תשע מצוות—שלוש מצוות עשה, ושש מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) לעשות על פי התורה שיאמרו בית דין הגדול; (ב) שלא לסור מדבריהם; (ג) שלא להוסיף על התורה, לא במצוות שבכתב ולא בפירושן שלמדנו מפי השמועה; (ד) שלא לגרוע מן הכול; (ה) שלא לקלל אב ואם; (ו) שלא להכות אב ואם; (ז) לכבד אב ואם; (ח) ליראה מאב ואם; (ט) שלא יהיה הבן סורר ומורה על קול אביו ואימו.

Hilchot Eivel
The Laws of Mourning

They contain four mitzvot:

One positive commandment and three negative com­mandments.

They are:

1. To mourn for our relatives. Even a priest must become impure and mourn for his relatives. A person may not mourn for those executed by the court. Therefore, I have included these laws in this book because they are connected with the burial of a person on the day of his death, which is a positive commandment.

2. For a High Priest not to become impure because of his relatives

3. For him not to enter a place where a corpse is lying

4. For a common priest not to contract impurity from contact with a human corpse, with the exception of his relatives

הלכות אבל. יש בכללן ארבע מצוות—אחת מצות עשה, ושלוש מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) להתאבל על הקרובים, ואפילו כוהן מיטמא ומתאבל על הקרובים. ואין אדם מתאבל על הרוגי בית דין; ולפי זה כללתי הלכות אלו בספר זה, שהם מעין קבורה ביום מיתה שהיא מצות עשה. (ב) שלא ייטמא כוהן גדול לקרובים; (ג) שלא ייכנס עם המת באוהל; (ד) שלא ייטמא כוהן הדיוט לנפש אדם אלא לקרובים בלבד.

Hilchot Melachim UMilchamotehem

The Laws of Kings and Their Wars.

They contain 23 mitzvot:

Ten positive commandments and thirteen negative commandments.

They are:

1. To appoint a king over Israel

2. Not to appoint a convert [as a king]

3. [That the king] should not accumulate many wives

4. [That the king] should not accumulate many horses

5. [That the king] should not accumulate much silver and gold

6. To annihilate the seven nations

7. Not to allow any of them to remain alive

8. To wipe out the descendants of Amalek

9. To remember what Amalek did to us

10. Not to forget [Amalek's] wicked deeds and their ambushing [our people] on the journey [to Eretz Yisrael]

11. Not to dwell in Egypt

12. To make an offer of peace to the inhabitants of a city to which we lay siege, and to carry out the Torah's instructions should they sue for peace or not

13. Not to make an offer of peace to Ammon and Moav when we lay siege [to their land]

14. Not to destroy fruit producing trees in the process of a siege

15. To prepare a place outside the army camp where the soldiers can go to defecate

16. [For a soldier] to prepare a shovel with which he can dig [to cover his excrement]

17. To anoint a priest to speak to the soldiers at the time of battle

18. To allow a person who becomes betrothed, builds a house, or plants a vineyard to rejoice in his acquisition for a full year and to be sent back from the army camp

19. Not to call on them for any [public] duties, neither the needs of the community, the needs of the army, nor the like

20. Not to panic and flee in the midst of battle

21. The law of a yefat to'ar

22. Not to sell a yefat to'ar

23. Not to enslave a yefat to'ar after having relations with her

הלכות מלכים ומלחמות. יש בכללן שלוש ועשרים מצוות—עשר מצוות עשה, ושלוש עשרה מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: (א) למנות מלך מישראל; (ב) שלא יימנה מקהל גרים; (ג) שלא ירבה לו נשים; (ד) שלא ירבה לו סוסים; (ה) שלא ירבה לו כסף וזהב; (ו) להחרים שבעה עממים; (ז) שלא להחיות מהן נשמה; (ח) למחות זרעו של עמלק; (ט) לזכור מה שעשה עמלק; (י) שלא לשכוח מעשיו הרעים ואריבתו בדרך; (יא) שלא לשכון בארץ מצריים; (יב) לשלוח שלום ליושבי העיר כשצרים עליה, ולדון בה כאשר מפורש בתורה, אם תשלים ואם לא תשלים; (יג) שלא לדרוש שלום מעמון ומואב בלבד, כשצרים עליהן; (יד) שלא להשחית אילני מאכל במצור; (טו) להתקין יד שייצאו בו בעלי המחנה להיפנות בו; (טז) להתקין יתד לחפור בו; (יז) למשוח כוהן לדבר באוזני אנשי הצבא בשעת המלחמה; (יח) להיות מארס ובונה בניין ונוטע כרם שמחים בקניינם שנה תמימה, ומחזירין אותן מן המלחמה; (יט) שלא יעבור עליהן דבר, ולא ייצאו אפילו לצורכי העיר וצורכי הגדוד והדומה להן; (כ) שלא לערוץ ולחזור לאחור בשעת מלחמה; (כא) דין יפת תואר; (כב) שלא תימכר יפת תואר; (כג) שלא יכבשנה לעבדות אחר שנבעלה.

Thus, this book contains a total of 74 mitzvot: 27 positive commandments and 47 negative commandments.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה, ארבע ושבעים—מהן שבע ועשרים מצוות עשה, ושבע וארבעים מצוות לא תעשה.

There are a total of 83 halachot in these fourteen books.

ונמצאו כל ההלכות של ארבעה עשר ספר, שלוש ושמונים הלכות.

Now, I will begin to explain the rules governing each mitzvah and the relevant laws that are included with them, according to the order of [these] halachot, with the help of the Almighty.

ועתה אתחיל לבאר משפטי כל מצוה ומצוה וכל הדינים הנכללים עמה מעניינה על סדר ההלכות, בעזרת שדי.

Published and copyright by Moznaim Publications, all rights reserved.
To purchase this book or the entire series, please click here.
The text on this page contains sacred literature. Please do not deface or discard.
Vowelized Hebrew text courtesy Torat Emet under CC 2.5 license.
The Mishneh Torah was the Rambam's (Rabbi Moses ben Maimon) magnum opus, a work spanning hundreds of chapters and describing all of the laws mentioned in the Torah. To this day it is the only work that details all of Jewish observance, including those laws which are only applicable when the Holy Temple is in place. Participating in one of the annual study cycles of these laws (3 chapters/day, 1 chapter/day, or Sefer Hamitzvot) is a way we can play a small but essential part in rebuilding the final Temple.
Download Rambam Study Schedules: 3 Chapters | 1 Chapter | Daily Mitzvah