1

The High Priest must surpass all of his priestly brethren in beauty, power, wealth, wisdom, and appearance.1 If he does not have wealth of his own, all of his priestly brethren should give him according to their financial capacity until he is wealthier than all of them.2

א

כהן גדול צריך שיהיה גדול מכל אחיו הכהנים בנוי בכח בעושר בחכמה ובמראה אין לו ממון כל הכהנים נותנין לו משלהן כל אחד לפי עשרו עד שיעשיר יותר מעשיר שבכולן:

2

None of the above is an absolute requirement;3 instead, all of this is merely [the optimum way of fulfilling] the mitzvah. If he was, nonetheless, initiated, his initiation is valid.

ב

ואין אחד מכל אלו מעכב אלא כל זה למצוה אבל אם נתרבה מכל מקום נתרבה:

3

The High Priest must conduct himself with dignity. He should not act frivolously with the people at large. They should not see him naked, nor4 in the bathhouse, nor in the toilet, nor while he is having his hair cut, as [Leviticus 21:6] states: "the priest greater than his brethren." This teaches that he is regarded with great honor. [Nevertheless,] if he desires that others bathe with him, he may [allow them to do so].

ג

וחייב כהן גדול לנהוג כבוד בעצמו ולא יקל בעצמו עם שאר העם ולא יראו אותו ערום לא בבית המרחץ ולא בבית הכסא ולא כשמסתפר שנאמר הכהן הגדול מאחיו מלמד שנוהגין בו גדולה יתירה רצה הוא שירחצו אחרים עמו הרשות בידו:

4

He should not enter a celebration or a public feast even if they are associated with a mitzvah.5 If he desires,6 however, he may go to a house of mourning. If he goes, he does not go walking together with the other priests. Instead, the priests surround him and display honor to him and the segen arranges the contact between him and the people. The segen and an anointed priest who was removed from his position7 stand at his right and the head of the clan [serving in the Temple], the mourners, and all others are to his left. He tells the mourners: "Be comforted" and they honor him according to their capacity.

ד

לא יכנס לבית המשתה ולא לסעודה של רבים אפילו הם של מצוה אבל הולך הוא אם רצה לבית האבל וכשהוא הולך אינו הולך בערבוביא עם שאר הכהנים אלא מסבבין אותו הכהנים וחולקין לו כבוד והסגן ממצעו בינו לבין העם והסגן ומשוח שעבר מימינו וראש בית אב והאבלים וכל העם משמאלו ואומר לאבלים תנוחמו והן מכבדין אותו כפי כחן:

5

If one [of the relatives for whom he must mourn] dies, he does not go out to the funeral procession, nor does he depart from the entrance of his home or the Temple. All of the nation come to his home to comfort him. He stands for the line of comforters8 with the segen at his right and the head of the clan to his left. [The people tell him]: "We are atonement for you" and he tells them: "May you be blessed from heaven."

ה

מת לו מת אינו יוצא אחריו ואינו יוצא מפתח ביתו או מן המקדש וכל העם באים לנחמו לביתו והוא עומד בשורה וסגן מימינו וראש בית אב וכל העם משמאלו ואומרים לו אנו כפרתך והוא אומר להם תתברכו מן השמים:

6

When the meal of comfort is served to him,9 all of the people sit on the ground and he sits on a low bench.10 He does not rend his garments over his dead, as do the other priests,11 as [Leviticus 21:10] states: "He shall not rend his garments."12 If he rends them, he is liable for lashes.13 He may, however, tear them from below towards his feet.14

He may never let his hair grow long,15 as [ibid.] states: "He shall not allow [the hair of] his head to grow long." [This applies] even at times when he does not enter the Sanctuary. Instead, he should have his hair cut every Friday. He should not have his hair cut with a razor, rather with scissors. [He should have] the top of one hair [cut] when it reaches the base of the hair above it so that it appears that they grew as one,16 as [indicated by Ezekiel 44:20]: "They shall not shave their heads, nor should they let their hair grow long. [Instead,] they shall keep their heads trimmed."

ו

וכשמברין אותו כל העם מסובין על הארץ והוא מיסב על הספסל ואינו קורע על מתו כשאר הכהנים שנאמר ובגדיו לא יפרום ואם קרע לוקה אבל קורע הוא מלמטה כנגד רגליו ואינו מרבה פרע לעולם שנאמר את ראשו לא יפרע ואפילו בעת שלא יכנס למקדש אלא מספר מערב שבת לע"ש ואינו מספר בתער אלא בזוג ראש שערה זו בעיקר זו עד שיראה כאילו הוא צמח כאחת שנאמר ראשם לא יגלחו ופרע לא ישלחו כסום יכסמו את ראשיהן:

7

There was a chamber prepared for him in the Sanctuary which was called: "The Chamber of the High Priest."17 The glory and the honor of [the High Priest] would be to remain in the Sanctuary the entire day18 and to go to his private home only at night or for an hour or two during the day. His home should be in Jerusalem and he should never depart from there.19

ז

ובית יהיה לו מוכן במקדש והוא הנקרא לשכת כ"ג ותפארתו וכבודו שיהיה יושב במקדש כל היום ולא יצא אלא לביתו בלבד בלילה או שעה או שתים ביום ויהיה ביתו בירושלים ואינו זז משם:

8

A High Priest may act as a judge and he is judged.20 Testimony may be delivered against him. Capital cases against him are judged in the High Court alone, as [implied by Exodus 18:22]: "Any great matter (hadavar hagadol) will be brought to you."21

ח

כ"ג דן ודנין אותו ומעידין עליו ואין דנין אותו דיני נפשות אלא בב"ד הגדול בלבד שנאמר כל הדבר הגדול יביאו אליך:

9

If he knows testimony, he is not obligated to deliver it, even in the High Court.22 For going to testify does not enhance his honor. If it was testimony involving a King of the Jewish people,23 he should go to the High Court and testify concerning him.24

ט

היה יודע עדות אינו חייב להעיד ואפילו בב"ד הגדול שזה אינו כבוד לו שילך ויעיד ואם היתה עדות למלך ישראל ה"ז הולך בב"ד הגדול ומעיד לו:

10

We already explained in the fifth book25 that [the High Priest] is forbidden [to marry] a widow and commanded to marry a virgin. He may not have two wives. If he marries two, he may not carry out the service on the fast [of Yom Kippur] until he divorces one.26

He may perform chalitzah27 and [either] chalitzah or yibbum are performed with his wife. If he divorces a women, she is permitted to marry another person.28

י

וכבר ביארנו בספר קדושה שהוא אסור באלמנה ומצווה על הבתולה ואינו נושא שתי נשים ואם נשא שתים אינו יכול לעבוד ביום הצום עד שיגרש לאחת וחולץ וחולצים לאשתו ומייבמין את אשתו ואם גירש אשה מותרת להנשא לשאר העם:

11

When the High Priest enters the Sanctuary29 to prostrate himself,30 three support him: one on his right side, one on his left side, and one [holding] the jewels on the hind side31 of the ephod. He enters the Sanctuary and prostrates himself. When the segen hears the sound of the feet of the High Priest as he departs,32 he lifts up the curtain.33 After he departs, his priestly brethren enter, prostrate themselves, and depart.

יא

בזמן שכ"ג נכנס להיכל להשתחוות ג' אוחזין בו אחד בימינו ואחד בשמאלו ואחד באבנים טובות שבאפוד מאחוריו ויכנס להיכל וישתחוה וכיון שישמע הסגן קול רגליו של כ"ג שהוא יוצא מגביה לו את הפרוכת ואחר שיצא יכנסו אחיו הכהנים וישתחוו ויצאו:

12

On any day he desired, he may offer the incense offering.34 He receives the first portion of any sacrifice offered in the Temple.35 What is implied? If he desires, he may say: "This sin offering is mine" or "This guilt offering is mine."36 He does not seek to be chosen for service by lot.37 Instead, whenever he desires to offer a sacrifice, he may offer [any sacrifice] he desires. With regard to consecrated [produce] from Eretz Yisrael,38 he is like all other priests.

יב

בכל יום שירצה להקטיר הקטרת מקטיר ונוטל חלק בראש בקדשי המקדש כולן כיצד כשירצה אומר זו החטאת שלי וזה האשם שלי ואינו עובד בפייס אלא כל עת שירצה להקריב מקריב כל מה שירצה והרי הוא בקדשי הגבול כשאר הכהנים:

13

When the High Priest desired to offer a sacrifice, he would ascend the ramp with the segen on his right. When he reached the midpoint of the ramp, the segen would hold him by the right hand and help him up. The priest who would carry the head of the burnt offering would extend the limbs [he is carrying]39 to [the High Priest] and [the High Priest] would lean upon them40 and then toss them to the fire.41

יג

בזמן שרוצה כ"ג להקריב היה עולה בכבש והסגן מימינו הגיע למחצית הכבש אחז הסגן בימינו והעלהו והושיט לו הכהן שהוא מוליך את ראש העולה האברים שבידו וסומך עליהן וזורקן לאש:

14

Similarly, all of the other limbs would be extended to him. All of those carrying the limbs would give the limbs they were carrying to the first priest and he would give them to the High Priest. He would lean upon them and toss them to the fire. If he desired to merely lean upon them and have another priest toss them to the fire, he may.

There is no concept of leaning on individual limbs except when the High Priest [offers a sacrifice]. [This is an expression of] honor to him. All of the [other] leanings, by contrast, are performed on living animals.

יד

וכך היו מושיטין לו שאר האברים כל אחד ואחד נותן האברים שבידו לראשון והראשון נותן לכ"ג והוא סומך וזורק לאש ואם רצה לסמוך בלבד ויהיה [כהן] אחר זורק לאש עושה ואין שם סמיכה על האברים אלא לכ"ג בלבד מפני כבודו אבל כל הסמיכות על בעלי חיים הם:

15

As soon as a priest matures and attains majority,42 he is fit to serve in the Temple.43 Nevertheless, his priestly brethren would not allow him to serve in the Temple until he reached the age of 20.44 He should not enter the Temple Courtyard to perform service for the first time except during a time when the Levites are chanting songs.45

טו

כשיגדל הכהן ויעשה איש הרי הוא כשר לעבודה אבל אחיו הכהנים לא היו מניחין אותו לעבוד במקדש עד שיהיה בן עשרים שנה ואינו נכנס לעזרה לעבודה תחלה אלא בשעה שהלוים אומרים שירה:

16

A priest does not perform Temple service - nor does a High Priest perform Temple service - until he brings [a meal offering of] a tenth of an ephah from his own possessions and offer it himself, as [Leviticus 6:13] states: "This is the sacrifice of Aaron and his descendants46 which they will offer to God on the day that he will be anointed."

If one performs any of the Temple service before he brings [this meal offering] or if a High Priest serves as a High Priest before he brings [this meal offering], his service is acceptable.

טז

אין הכהן עובד תחלה וכן כ"ג אינו עובד תחלה עד שיביא עשירית האיפה משלו ועובד בידו שנאמר זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו ליי' ביום המשח אותו ואם עבד קודם שיביא עשירית האיפה וכן כהן גדול שעבד בכהונה גדולה קודם שיביא עשירית האיפה עבודתו כשירה:

17

If a priest who had never performed Temple service before is appointed as the High Priest, he should bring [a meal offering of] a tenth of an ephah and offer it himself as is the training for every ordinary priest at the outset. Afterwards, he offers a second [such meal offering] as the training of a High Priest. And then he offers a third [such meal offering] which is the chavitin offering of the High Priest which he offers every day, as will be explained.47 The manner in which all three are offered is identical.

יז

כהן שלא עבד עדיין מימיו שמנוהו כ"ג ה"ז מביא עשירית האיפה ועובדה בידו בתחלה כשאר חינוך כל כהן הדיוט ואח"כ מקריב עשירית האיפה שנייה שהיא חינוך כ"ג ואחר כך מקריב עשירית האיפה שלישית שהיא חביתי כ"ג שמקריב בכל יום כמו שיתבאר ומעשה שלשתן שוה הוא: