ב"ה

Rambam - 3 Chapters a Day

Order of Prayers - The Text of the Blessings of Shemoneh Esreh and Their Order, Order of Prayers - The Text of All the Intermediate Blessings, Order of Prayers - The Text of the Confession

Classes on 3 Chapters Rambam
Show content in:

Order of Prayers - The Text of the Blessings of Shemoneh Esreh and Their Order

The Text of the Blessings of Shemoneh Esreh and Their Order

(א) ברוך אתה יי' אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא וכו'

(ב) אתה גבור לעולם אדני מחיה מתים אתה רב להושיע (מוריד הטל) (משיב הרוח ומוריד הגשם)1 מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים וכו'

(ג) אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יי' האל הקדוש

(ד) אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה וחננו מאתך דעה חכמה ובינה והשכל ברוך אתה יי' חונן הדעת

(ה) השיבנו אבינו לתורתך ודבקנו במצותיך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלימה לפניך ברוך אתה יי' הרוצה בתשובה

(ו) סלח לנו אבינו כי חטאנו מחול לנו מלכנו כי פשענו לך כי אל טוב וסלח אתה ברוך אתה יי' חנון המרבה לסלוח

(ז) ראה נא בענינו וריבה ריבנו ודון דיננו ומהר לגאלנו כי אל מלך גואל חזק אתה ברוך אתה יי' גואל ישראל

(ח) רפאנו יי' אלהינו ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה והעלה רפואה שלימה לכל תחלואינו כי אל רופא ורחמן אתה ברוך אתה יי' רופא חולי עמו ישראל

(ט) ברכנו יי' אלהינו בכל מעשה ידינו וברך את שנותינו ותן (טל ומטר ל)2 ברכה על כל פני האדמה ושבע את העולם מברכותיך ורוה פני תבל ברוך אתה יי' מברך השנים

(י) תקע בשופר גדול לחירותנו ושא נס לקבץ את כל גליותינו מארבע כנפות כל הארץ לארצנו ברוך אתה יי' מקבץ נדחי עמו ישראל

(יא) השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה ומלוך עלינו אתה לבדך בחסד וברחמים בצדק ובמשפט ברוך אתה יי' מלך אוהב צדקה ומשפט

(יב) למלשינים אל תהי תקוה וכל האפיקורוסין כולם כרגע יאבדו ומלכות זדון תעקר ותשבר במהרה בימנו ברוך אתה יי' שובר רשעים ומכניע זדים

(יג) על החסידים ועל הצדיקים ועל גרי הצדק ועל שארית עמך בית ישראל יהמו רחמיך יי' אלהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת וכו'

(יד) תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דברת ובנה אותה בנין עולם במהרה בימינו ברוך אתה יי' בונה ירושלים

(טו) את צמח דוד במהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך ברוך אתה יי' מצמיח קרן ישועה

(טז) שמע קולנו יי' אלהינו וחוס ורחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפלתינו מלכנו ריקם אל תשיבנו כי אתה שומע וכו'

(יז) רצה יי' אלהינו בעמך ישראל ולתפלתם שעה והשב העבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם וכו' ברוך אתה יי' המחזיר שכינתו לציון

(יח) מודים אנחנו לך שאתה הוא יי' אלהינו ואלהי אבותינו צור חיינו ומגן ישענו אתה לדור ודור נודה לך ונספר תהלתך על חיינו וכו'

(יט) שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים עלינו ועל ישראל עמך וברכנו כולנו ממאור פניך נתת לנו יי' אלהינו תורה וחיים אהבה וכו'

נוסח ברכות התפלה וסדורן

(א) בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אֱלֹהֵי יִצְחָק וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב הָאֵל הַגָּדוֹל הַגִּבּוֹר וְהַנּוֹרָא וְכוּ׳‎:

(ב) אַתָּה גִּבּוֹר לְעוֹלָם אֲדֹנָי מְחַיֵּה מֵתִים אַתָּה רַב לְהוֹשִׁיעַ (מוֹרִיד הַטָּל) (מַשִּׁיב הָרוּחַ וּמוֹרִיד הַגָּשֶׁם) מְכַלְכֵּל חַיִּים בְּחֶסֶד מְחַיֵּה מֵתִים בְּרַחֲמִים רַבִּים סוֹמֵךְ נוֹפְלִים וְכוּ׳‎:

(ג) אַתָּה קָדוֹשׁ וְשִׁמְךָ קָדוֹשׁ וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶלָה בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ הָאֵל הַקָּדוֹשׁ:

(ד) אַתָּה חוֹנֵן לְאָדָם דַּעַת וּמְלַמֵּד לֶאֱנוֹשׁ בִּינָה וְחָנֵּנוּ מֵאִתְּךָ דֵּעָה חָכְמָה וּבִינָה וְהַשְׂכֵּל בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ חוֹנֵן הַדָּעַת:

(ה) הֲשִׁיבֵנוּ אָבִינוּ לְתוֹרָתֶךָ וְדַבְּקֵנוּ בְּמִצְוֹתֶיךָ וְקָרְבֵנוּ מַלְכֵּנוּ לַעֲבוֹדָתֶךָ וְהַחֲזִירֵנוּ בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה לְפָנֶיךָ בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ הָרוֹצֶה בִּתְשׁוּבָה:

(ו) סְלַח לָנוּ אָבִינוּ כִּי חָטָאנוּ מְחל לָנוּ מַלְכֵּנוּ כִּי פָּשַׁעְנוּ לְךָ כִּי אֵל טוֹב וְסַלָּח אַתָּה בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ חַנּוּן הַמַּרְבֶּה לִסְלֹחַ:

(ז) רְאֵה נָא בְעָנְיֵנוּ וְרִיבָה רִיבֵנוּ וְדוּן דִּינֵנוּ וּמַהֵר לְגָאֳלֵנוּ כִּי אֵל מֶלֶךְ גּוֹאֵל חָזָק אַתָּה בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ גּוֹאֵל יִשְׂרָאֵל:

(ח) רְפָאֵנוּ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ וְנֵרָפֵא הוֹשִׁיעֵנוּ וְנִוָּשֵׁעָה כִּי תְהִלָּתֵנוּ אָתָּה וְהַעֲלֵה רְפוּאָה שְׁלֵמָה לְכָל תַּחֲלוּאֵינוּ כִּי אֵל רוֹפֵא וְרַחֲמָן אָתָּה בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ רוֹפֵא חוֹלֵי עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל:

(ט) בָּרְכֵנוּ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ בְּכָל מַעֲשֵׂה יָדֵינוּ וּבָרֵךְ אֶת שְׁנוֹתֵינוּ וְתֵן (טַל וּמָטָר לִ) בְּרָכָה עַל כָּל פְּנֵי הָאֲדָמָה וְשַׂבַּע אֶת הָעוֹלָם מִבִּרְכוֹתֶיךָ וְרַוֵּה פְּנֵי תֵּבֵל בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ מְבָרֵךְ הַשָּׁנִים:

(י) תְּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל לְחֵרוּתֵנוּ וְשָׂא נֵס לְקַבֵּץ אֶת כָּל גָּלֻיּוֹתֵינוּ מֵאַרְבַּע כַּנְפוֹת כָּל הָאָרֶץ לְאַרְצֵנוּ בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ מְקַבֵּץ נִדְּחֵי עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל:

(יא) הָשִׁיבָה שׁוֹפְטֵינוּ כְּבָרִאשׁוֹנָה וְיוֹעֲצֵינוּ כְּבַתְּחִלָּה וְהָסֵר מִמֶּנּוּ יָגוֹן וַאֲנָחָה וּמְלֹךְ עָלֵינוּ אַתָּה לְבַדֶּךָ בְּחֶסֶד וּבְרַחֲמִים בְּצֶדֶק וּבְמִשְׁפָּט בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ מֶלֶךְ אוֹהֵב צְדָקָה וּמִשְׁפָּט:

(יב) לַמַּלְשִׁינִים אַל תְּהִי תִקְוָה וְכָל הָאֶפִּיקוֹרוֹסִין כֻּלָּם כְּרֶגַע יֹאבֵדוּ וּמַלְכוּת זָדוֹן תְּעַקֵּר וּתְשַׁבֵּר בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ שׁוֹבֵר רְשָׁעִים וּמַכְנִיעַ זֵדִים:

(יג) עַל הַחֲסִידִים וְעַל הַצַּדִּיקִים וְעַל גֵּרֵי הַצֶּדֶק וְעַל שְׁאֵרִית עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל יֶהֱמוּ רַחֲמֶיךָ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ וְתֵן שָׂכָר טוֹב לְכָל הַבּוֹטְחִים בְּשִׁמְךָ בֶּאֱמֶת וְכוּ׳‎:

(יד) תִּשְׁכֹּן בְּתוֹךְ יְרוּשָׁלַיִם עִירְךָ כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ וּבְנֵה אוֹתָהּ בִּנְיַן עוֹלָם בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ בּוֹנֵה יְרוּשָׁלָיִם:

(טו) אֶת צֶמַח דָּוִד בִּמְהֵרָה תַצְמִיחַ וְקַרְנוֹ תָּרוּם בִּישׁוּעָתֶךָ בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ מַצְמִיחַ קֶרֶן יְשׁוּעָה:

(טז) שְׁמַע קוֹלֵנוּ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ וְחוּס וְרַחֵם עָלֵינוּ וְקַבֵּל בְּרַחֲמִים וּבְרָצוֹן אֶת תְּפִלָּתֵנוּ מַלְכֵּנוּ רֵיקָם אַל תְּשִׁיבֵנוּ כִּי אַתָּה שׁוֹמֵעַ וְכוּ׳‎:

(יז) רְצֵה יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ בְּעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל וְלִתְפִלָּתָם שְׁעֵה וְהָשֵׁב הָעֲבוֹדָה לִדְבִיר בֵּיתֶךָ וְאִשֵּׁי יִשְׂרָאֵל וּתְפִלָּתָם וְכוּ׳‎ בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ הַמַּחֲזִיר שְׁכִינָתוֹ לְצִיּוֹן:

(יח) מוֹדִים אֲנַחְנוּ לָךְ שָׁאַתָּה הוּא יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ צוּר חַיֵּינוּ וּמָגֵן יִשְׁעֵנוּ אַתָּה לְדוֹר וָדוֹר נוֹדֶה לְּךָ וּנְסַפֵּר תְּהִלָּתֶךָ עַל חַיֵּינוּ וְכוּ׳‎:

(יט) שִׂים שָׁלוֹם טוֹבָה וּבְרָכָה חֵן וָחֶסֶד וְרַחֲמִים עָלֵינוּ וְעַל יִשְׂרָאֵל עַמֶּךָ וּבָרְכֵנוּ כֻּלָּנוּ מִמְּאוֹר פָּנֶיךָ נָתַתָּ לָנוּ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ תּוֹרָה וְחַיִּים אַהֲבָה וְכוּ':

בימות החמה אומר בברכה שניה –In the summer, in the second blessing, one should recite the following

רב להושיע מוריד הטל מכלכל חיים בחסד וכו'

ומברך ברכה תשיעית בנוסח זה – say And in the ninth blessing, one should

ברכנו יי' אלהינו בכל מעשה ידינו וברך את שנתנו בטללי רצון ברכה ונדבה כשנים הטובות ברוך אתה יי' מברך השנים

בליל מוצאי שבת ובמוצאי יום הכפורים ובמוצאי ימים טובים מברך ברכה רביעית בנוסח זה

On Saturday night, on the night following Yom Kippur, and on the night following festivals, one should recite the fourth blessing with this text:

אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה אתה הבדלת בין קדש לחול בין אור לחשך בין ישראל לעמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה כשם שהבדלת בין קדש לחול כן פדנו והצילנו מכל מיני משחית ומכל מיני פורעניות המתרגשות לבא בעולם ושמרנו מן הכל וחננו מאתך וכו'

בראשי חדשים ובחולו של מועד מוסיף בברכת י"ז בערבית ושחרית ומנחה ומברך אותה בנוסח זה

On Rashei Chadashim and on the intermediate days of festival, during the Morning, Afternoon, and Evening Services, one should recite the seventeenth blessing with this text:

רצה יי' אלהינו וכו' עד עבודת ישראל עמך אלהינו ואלהי אבותינו יעלה ויבא וכו' ותחזינה עינינו וכו'

ובחולו של מועד אומר ביום מקרא קדש הזה ביום מועד חג המצות הזה3 או ביום מועד חג הסוכות הזה

ביום תענית מברך היחיד ברכת י"ו בנוסח זה

On a fast day, one should recite the sixteenth blessing with this text:

שמע קולנו יי' אלהינו חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפלתנו מלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו עננו אבינו עננו ביום צום תעניתנו כי בצרה גדולה אנחנו אל תסתר פניך ממנו ואל תעלם אזנך משמוע בקשתנו והיה קרוב לשוענו טרם נקרא ואתה תענה נדבר ואתה תשמע כדבר שנאמר והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע כי אתה שומע תפלת כל פה ברוך אתה יי' שומע תפלה

ושליח צבור אומר נוסח זה ברכה בפני עצמה אחר ברכה שביעית אומר

The chazan recites this text as an independent blessing after the seventh blessing, saying:

עננו וכו' עד כי אל עונה בעת צרה פודה ומציל בכל עת צרה וצוקה ברוך אתה יי' העונה בעת צרה

בִּימוֹת הַחַמָּה אוֹמֵר בִּבְרָכָה שְׁנִיָּה רַב לְהוֹשִׁיעַ מוֹרִיד הַטָּל מְכַלְכֵּל חַיִּים בְּחֶסֶד וְכוּ׳‎. וּמְבָרֵךְ בְּרָכָה תְּשִׁיעִית בְּנֹסַח זֶה בָּרְכֵנוּ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ בְּכָל מַעֲשֵׂה יָדֵינוּ וּבָרֵךְ אֶת שְׁנָתֵנוּ בְּטַלְלֵי רָצוֹן בְּרָכָה וּנְדָבָה כַּשָּׁנִים הַטּוֹבוֹת בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ מְבָרֵךְ הַשָּׁנִים.

בְּלֵיל מוֹצָאֵי שַׁבָּת וּבְמוֹצָאֵי יוֹם הַכִּפּוּרִים וּבְמוֹצָאֵי יָמִים טוֹבִים מְבָרֵךְ בְּרָכָה רְבִיעִית בְּנֹסַח זֶה. אַתָּה חוֹנֵן לְאָדָם דַּעַת וּמְלַמֵּד לֶאֱנוֹשׁ בִּינָה אַתָּה הִבְדַּלְתָּ בֵּין קֹדֶשׁ לְחל בֵּין אוֹר לְחשֶׁךְ בֵּין יִשְׂרָאֵל לָעַמִּים בֵּין יוֹם הַשְּׁבִיעִי לְשֵׁשֶׁת יְמֵי הַמַּעֲשֶׂה כְּשֵׁם שֶׁהִבְדַּלְתָּ בֵּין קֹדֶשׁ לְחל כֵּן פְּדֵנוּ וְהַצִּילֵנוּ מִכָּל מִינֵי מַשְׁחִית וּמִכָּל מִינֵי פֻרְעָנֻיּוֹת הַמִּתְרַגְּשׁוֹת לָבוֹא בָּעוֹלָם וְשָׁמְרֵנוּ מִן הַכּל וְחָנֵּנוּ מֵאִתְּךָ וְכוּ׳‎.

בְּרָאשֵׁי חֳדָשִׁים וּבְחֻלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד מוֹסִיף בְּבִרְכַּת י״ז בְּעַרְבִית וְשַׁחֲרִית וּמִנְחָה וּמְבָרֵךְ אוֹתָהּ בְּנֹסַח זֶה. רְצֵה יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ וְכוּ׳‎ עַד עֲבוֹדַת יִשְׂרָאֵל עַמֶּךָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ יַעֲלֶה וְיָבוֹא וְכוּ׳‎ וְתֶחֱזֶינָה עֵינֵינוּ וְכוּ׳‎.

וּבְחֻלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד אוֹמֵר בְּיוֹם מִקְרָא קֹדֶשׁ הַזֶּה בְּיוֹם מוֹעֵד חַג הַמַּצּוֹת הַזֶּה אוֹ בְּיוֹם מוֹעֵד חַג הַשָּׁבוּעוֹת הַזֶּה אוֹ בְּיוֹם מוֹעֵד חַג הַסֻּכּוֹת הַזֶּה.

בְּיוֹם תַּעֲנִית מְבָרֵךְ הַיָּחִיד בִּרְכַּת י״ו בְּנֹסַח זֶה. שְׁמַע קוֹלֵנוּ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ חוּס וְרַחֵם עָלֵינוּ וְקַבֵּל בְּרַחֲמִים וּבְרָצוֹן אֶת תְּפִלָּתֵנוּ מִלְּפָנֶיךָ מַלְכֵּנוּ רֵיקָם אַל תְּשִׁיבֵנוּ עֲנֵנוּ אָבִינוּ עֲנֵנוּ בְּיוֹם צוֹם תַּעֲנִיתֵנוּ כִּי בְצָרָה גְדוֹלָה אֲנָחְנוּ אַל תַּסְתֵּר פָּנֶיךָ מִמֶּנּוּ וְאַל תַּעֲלֵם אָזְנְךָ מִשְּׁמוֹעַ בַּקָּשָׁתֵנוּ וֶהֱיֵה קָרוֹב לְשַׁוְעֵנוּ טֶרֶם נִקְרָא וְאַתָּה תַּעֲנֶה נְדַבֵּר וְאַתָּה תִּשְׁמַע כַּדָּבָר שֶׁנֶּאֱמַר וְהָיָה טֶרֶם יִקְרָאוּ וַאֲנִי אֶעֱנֶה עוֹד הֵם מְדַבְּרִים וַאֲנִי אֶשְׁמָע כִּי אַתָּה שׁוֹמֵעַ תְּפִלַּת כָּל פֶּה בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה. וּשְׁלִיחַ צִבּוּר אוֹמֵר נֹסַח זֶה בְּרָכָה בִּפְנֵי עַצְמָהּ אַחַר בְּרָכָה שְׁבִיעִית אוֹמֵר עֲנֵנוּ וְכוּ׳‎ עַד כִּי אֵל עוֹנֶה בְּעֵת צָרָה פּוֹדֶה וּמַצִּיל בְּכָל עֵת צָרָה וְצוּקָה בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ הָעוֹנֶה בְּעֵת צָרָה.

בתשעה באב מברך ברכת ארבע עשרה בנוסח זה

On Tishah B'Av, one should recite the fourteenth blessing with this text:

רחם יי' עלינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך העיר האבלה החרבה השוממה הנתונה ביד זרים היושבת וראש לה חפוי כאשה עקרה שלא ילדה ויבלעוה לגיונות ויירשוה עובדי פסילים ויתנו נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ על כן ציון במרר במר תבכה וירושלים תתן קולה לבי לבי על חלליהם מעי מעי על הרוגיהם ראה יי' והביטה וראה שוממותיה ונחמנה כי באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה ככתוב ואני אהיה לה נאם יי' חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה ברוך אתה יי' בונה ירושלים

בְּתִשְׁעָה בְּאָב מְבָרֵךְ בִּרְכַּת אַרְבַּע עֶשְׂרֵה בְּנֹסַח זֶה. רַחֵם יְיָ׳‎ עָלֵינוּ עַל יִשְׂרָאֵל עַמֶּךָ וְעַל יְרוּשָׁלַיִם עִירֶךָ הָעִיר הָאָבֵלָה הַחֲרֵבָה הַשּׁוֹמֵמָה הַנְּתוּנָה בְּיַד זָרִים הַיּוֹשֶׁבֶת וְרֹאשׁ לָהּ חָפוּי כְּאִשָּׁה עֲקָרָה שֶׁלֹּא יָלָדָה וַיְּבַלְּעוּהָ לִגְיוֹנוֹת וַיִּרָשׁוּהָ עוֹבְדֵי פְסִילִים וַיִּתְּנוּ נִבְלַת עֲבָדֶיךָ מַאֲכָל לְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּלְבֶהֱמַת הָאָרֶץ עַל כֵּן צִיּוֹן (בְּמֶרֶר) [בְּמַר] תִּבְכֶּה וִירוּשָׁלַיִם תִּתֵּן קוֹלָהּ לִבִּי לִבִּי עַל חַלְלֵיהֶם מֵעַי מֵעַי עַל הֲרוּגֵיהֶם רְאֵה יְיָ׳‎ וְהַבִּיטָה וּרְאֵה שׁוֹמְמוֹתֶיהָ וְנַחֲמֶנָּה כִּי בָאֵשׁ הִצַּתָּהּ וּבָאֵשׁ אַתָּה עָתִיד לִבְנוֹתָהּ כַּכָּתוּב וַאֲנִי אֶהְיֶה לָּהּ נְאֻם יְיָ׳‎ חוֹמַת אֵשׁ סָבִיב וּלְכָבוֹד אֶהְיֶה בְתוֹכָהּ בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ בּוֹנֵה יְרוּשָׁלָיִם.

בפורים מברך ברכת שמנה עשרה בנוסח זה

On Purim, one should recite the eighteenth blessing with this text:

מודים אנחנו לך שאתה הוא יי' אלהינו על חיינו המסורים בידך על נשמותינו הפקודות לך על נסיך שבכל יום ויום ועל נפלאותיך שבכל עת כו' על הנסים ועל הגבורות ועל התשועות וכו' ועל כולם יי' אלהינו אנו מודים לך הטוב כי לא כלו וכו'

בְּפוּרִים מְבָרֵךְ בִּרְכַּת שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה בְּנֹסַח זֶה. מוֹדִים אֲנַחְנוּ לָךְ שָׁאַתָּה הוּא יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ עַל חַיֵּינוּ הַמְּסוּרִים בְּיָדֶךָ עַל נִשְׁמוֹתֵינוּ הַפְּקוּדוֹת לָךְ עַל נִסֶּיךָ שֶׁבְּכָל יוֹם וָיוֹם וְעַל נִפְלְאוֹתֶיךָ שֶׁבְּכָל עֵת כוּ׳‎ עַל הַנִּסִּים וְעַל הַגְּבוּרוֹת וְעַל הַתְּשׁוּעוֹת וְכוּ׳‎. וְעַל כֻּלָּם יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ אָנוּ מוֹדִים לָךְ הַטּוֹב כִּי לֹא כָלוּ וְכוּ׳‎.

בחנוכה מברך ברכה זו בנוסח זה

On Chanukah, one should recite this blessing with this text:

מודים אנחנו לך כו' עד ועל נפלאותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהרים על הנסים כו' עד ואחר כן באו בניך וכו'

בַּחֲנֻכָּה מְבָרֵךְ בְּרָכָה זוֹ בְּנֹסַח זֶה. מוֹדִים אֲנַחְנוּ לָךְ כוּ׳‎ עַד וְעַל נִפְלְאוֹתֶיךָ שֶׁבְּכָל עֵת עֶרֶב וָבֹקֶר וְצָהֳרָיִם עַל הַנִּסִּים כוּ׳‎ עַד וְאַחַר כֵּן בָּאוּ בָנֶיךָ וְכוּ׳‎.

שליח צבור מברך לעולם ברכה שלישית בנוסח זה

The chazan always recites the third blessing with this text:4

נקדישך ונמליכך ונשלש לך קדושה משולשת כדבר האמור על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר

קדוש קדוש קדוש יי' צבאות מלא כל הארץ כבודו5

כבודו וגדלו מלא עולם ומשרתיו שואלים איה מקום כבודו להעריצו לעומתם משבחים ואומרים

ברוך כבוד יי' ממקומו6

ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בחיינו ובימינו תשכון תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור לנצח נצחים ועינינו תראינה במלכות עוזך כדבר האמור בדברי קדשך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך יי' לעולם אלהיך ציון לדור ודור הללויה7

לדור ודור נגיד גדלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלהינו מפינו לא ימוש כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה יי' האל הקדוש

בעת ששליח ציבור אומר בברכה זו וקרא זה אל זה כל העם עונין קדוש קדוש קדוש וכו'

In this blessing, when the chazan says V'kara zah el zeh, all of the people should respond Kadosh, Kadosh, Kadosh…,

וכשהוא אומר איה מקום כבודו כל העם עונין משבחים ואומרים ברוך כו'

When he says Ayei Makom K'vodo, all of the people should respond Baruch….

וכשהוא אומר בחיינו ובימינו כל העם עונין אמן

When he says B'chayeinu u'veyameinu, all of the people should respond Amen.

וכשהוא אומר על ידי דוד משיח צדקך כל העם אומרים ימלוך יי' לעולם

When he says Al yedei David Mashiach tzidkecha, all of the people should respond Yimloch Adonai Leolam….

וכל אלו הדברים שעונין הצבור הוא קורא עמהן ולא יגביה קולו בעת שהן עונין עמו

The chazan joins the congregation in all these responses. He should not raise his voice while they are responding with him.

ואחד היחיד ואחד הש"ץ בעשרה ימים שמראש השנה עד יום הכפורים אומר בסוף ברכה זו

During the ten days between Rosh HaShanah and Yom Kippur, at the conclusion of this blessing, both an individual and the chazan should recite the following at the conclusion of this blessing:

כאמור8 ויגבה יי' צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה ברוך אתה יי' המלך הקדוש

שְׁלִיחַ צִבּוּר מְבָרֵךְ לְעוֹלָם בְּרָכָה שְׁלִישִׁית בְּנֹסַח זֶה. נַקְדִּישְׁךָ וְנַמְלִיכְךָ וּנְשַׁלֵּשׁ לְךָ קְדֻשָּׁה מְשֻׁלֶּשֶׁת כַּדָּבָר הָאָמוּר עַל יַד נְבִיאֶךָ וְקָרָא זֶה אֶל זֶה וְאָמַר קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ יְיָ׳‎ צְבָאוֹת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ. כְּבוֹדוֹ וְגָדְלוֹ מָלֵא עוֹלָם וּמְשָׁרְתָיו שׁוֹאֲלִים אַיֵּה מְקוֹם כְּבוֹדוֹ לְהַעֲרִיצוֹ לְעֻמָּתָם מְשַׁבְּחִים וְאוֹמְרִים בָּרוּךְ כְּבוֹד יְיָ׳‎ מִמְּקוֹמוֹ. מִמְּקוֹמְךָ מַלְכֵּנוּ תּוֹפִיעַ וְתִמְלוֹךְ עָלֵינוּ כִּי מְחַכִּים אֲנַחְנוּ לָךְ מָתַי תִּמְלוֹךְ בְּצִיּוֹן בְּחַיֵּינוּ וּבְיָמֵינוּ תִּשְׁכֹּן תִּתְגַּדַּל וְתִתְקַדַּשׁ בְּתוֹךְ יְרוּשָׁלַיִם עִירְךָ לְדוֹר וָדוֹר לְנֵצַח נְצָחִים וְעֵינֵינוּ תִרְאֶינָה בְּמַלְכוּת עֻזֶּךָ כַּדָּבָר הָאָמוּר בְּדִבְרֵי קָדְשֶׁךָ עַל יְדֵי דָּוִד מְשִׁיחַ צִדְקֶךָ יִמְלוֹךְ יְיָ׳‎ לְעוֹלָם אֱלֹהַיִךְ צִיּוֹן לְדוֹר וָדוֹר הַלְלוּיָהּ. לְדוֹר וָדוֹר נַגִּיד גָּדְלֶךָ וּלְנֵצַח נְצָחִים קְדֻשָּׁתְךָ נַקְדִּישׁ וְשִׁבְחֲךָ אֱלֹהֵינוּ מִפִּינוּ לֹא יָמוּשׁ כִּי אֵל מֶלֶךְ גָּדוֹל וְקָדוֹשׁ אָתָּה בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ הָאֵל הַקָּדוֹשׁ. בְּעֵת שֶׁשְּׁלִיחַ צִבּוּר אוֹמֵר בִּבְרָכָה זוֹ וְקָרָא זֶה אֶל זֶה כָּל הָעָם עוֹנִין קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ וְכוּ׳‎. וּכְשֶׁהוּא אוֹמֵר אַיֵּה מְקוֹם כְּבוֹדוֹ כָּל הָעָם עוֹנִין מְשַׁבְּחִים וְאוֹמְרִים בָּרוּךְ כוּ׳‎. וּכְשֶׁהוּא אוֹמֵר בְּחַיֵּינוּ וּבְיָמֵינוּ כָּל הָעָם עוֹנִין אָמֵן. וּכְשֶׁהוּא אוֹמֵר עַל יְדֵי דָּוִד מְשִׁיחַ צִדְקֶךָ כָּל הָעָם אוֹמְרִים יִמְלוֹךְ יְיָ׳‎ לְעוֹלָם. וְכָל אֵלּוּ הַדְּבָרִים שֶׁעוֹנִין הַצִּבּוּר הוּא קוֹרֵא עִמָּהֶן. וְלֹא יַגְבִּיהַּ קוֹלוֹ בְּעֵת שֶׁהֵן עוֹנִין עִמּוֹ. וְאֶחָד הַיָּחִיד וְאֶחָד הַשַּׁ״ץ בַּעֲשָׂרָה יָמִים שֶׁמֵּרֹאשׁ הַשָּׁנָה עַד יוֹם הַכִּפּוּרִים אוֹמֵר בְּסוֹף בְּרָכָה זוֹ כָּאָמוּר וַיִּגְבַּהּ יְ״יָ צְבָאוֹת בַּמִּשְׁפָּט וְהָאֵל הַקָּדוֹשׁ נִקְדַּשׁ בִּצְדָקָה בָּרוּךְ אַתָּה יְ״יָ הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ.

שליח ציבור אומר קדיש לעולם קודם כל תפלה ואחר כל תפלה ואחר שאומר סדר היום בכל עת שיאמר סדר היום יתחנן מעט ויאמר קדיש וכשישלים לקרות בתורה ובכל עת שיתחנן בדברי תחנונים כשיגמור תחנוניו יאמר קדיש:

The chazan should always recite Kaddish before every prayer service and after every prayer service and also after he recites the repetition and translation of the Kedushah,9i.e., whenever he recites the repetition and translation of the Kedushah, he should recite some supplicatory prayers and then recite the Kaddish. Similarly, when one concludes reading the Torah and any time one recites supplicatory prayers, after concluding those prayers, he should recite Kaddish.

קדיש ונפילת אפים

שְׁלִיחַ צִבּוּר אוֹמֵר קַדִּישׁ לְעוֹלָם קֹדֶם כָּל תְּפִלָּה וְאַחַר כָּל תְּפִלָּה וְאַחַר שֶׁאוֹמֵר סֵדֶר הַיּוֹם בְּכָל עֵת שֶׁיֹּאמַר סֵדֶר הַיּוֹם יִתְחַנֵּן מְעַט וְיֹאמַר קַדִּישׁ. וּכְשֶׁיַּשְׁלִים לִקְרוֹת בַּתּוֹרָה וּבְכָל עֵת שֶׁיִּתְחַנֵּן בְּדִבְרֵי תַּחֲנוּנִים כְּשֶׁיִּגְמֹר תַּחֲנוּנָיו יֹאמַר קַדִּישׁ:

נוסח הקדיש The Text of the Kaddish

יתגדל ויתקדש שמיה רבא בעלמא דברא כרעותיה וימליך מלכותיה ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה ויפרוק עמיה בחייכון וביומיכון ובחייהון דכל בית ישראל בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא יתברך וכו'

בעת שיאמר שליח ציבור יתגדל ויתקדש שמיה רבא כל העם עונין אמן

When the chazan says: Yisgadal viyiskadash shmei rabba, the entire congregation should respond Amen.

ובעת שהוא אומר תחלה ואמרו אמן כל העם עונין

When the chazan says VeImru Amen at the outset, the entire congregation should respond:

אמן יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא

ומצות חכמים הראשונים לענות אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו של אדם

It is a mitzvah of the early Sages10 for a person to respond Amen: Yehei shmei rabba mevorach… with all his strength.

כשהוא אומר יתברך כל העם עונין אמן וכשהוא אומר בריך הוא כל העם עונין אמן וכשהוא אומר בסוף ואמרו אמן כל העם עונין אמן וכסדר הזה עונין בכל קדיש וקדיש

When the chazan says Yisbareich, all of the people should answer Amen. When he says, b'rich hu, all the people should answer Amen. And at the end, when he says veimru Amen, all the people should answer Amen. This pattern of responses should be followed whenever Kaddish is recited.

קדיש בתרא The Concluding Kaddish

כל קדיש שאומר שליח ציבור אחר שגומר התפלה שאינו אומר אחריו כלום אלא כל העם שומעין אותו ונפטרין נהגו העם להוסיף בסופו נוסחא זו

Whenever the chazan recites Kaddish following the recitation of a Shemoneh Esreh after which nothing else is recited, but rather, the people listen and depart, they have a custom of adding the following conclusion:

תתקבל צלותהון ותתעבד בעותהון וצלותהון ובעותהון דכל בית ישראל קדם אבוהון דבשמיא יהא שלמא רבא וסייעתא ופורקנא משמיא עליכון ועלנא ועל קהלהון דישראל ואמרו אמן

עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל אמן

נסח הקדיש

יִתְגַדַּל וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵיהּ רַבָּא בְּעָלְמָא דִּבְרָא כִרְעוּתֵיהּ וְיַמְלִיךְ מַלְכוּתֵיהּ וְיַצְמַח פּוּרְקָנֵיהּ וִיקָרֵב מְשִׁיחֵיהּ וְיִפְרֹק עַמֵּיהּ בְּחַיֵּיכוֹן וּבְיוֹמֵיכוֹן וּבְחַיֵּיהוֹן דְּכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל בַּעֲגָלָא וּבִזְמַן קָרִיב וְאִמְרוּ אָמֵן יְהֵא שְׁמֵיהּ רַבָּא מְבָרַךְ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָּא יִתְבָּרַךְ וְכוּ׳‎. בְּעֵת שֶׁיֹּאמַר שְׁלִיחַ צִבּוּר יִתְגַדַּל וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵיהּ רַבָּא כָּל הָעָם עוֹנִין אָמֵן. וּבְעֵת שֶׁהוּא אוֹמֵר תְּחִלָּה וְאִמְרוּ אָמֵן כָּל הָעָם עוֹנִין אָמֵן יְהֵא שְׁמֵיהּ רַבָּא מְבָרַךְ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָּא. וּמִצְוַת חֲכָמִים הָרִאשׁוֹנִים לַעֲנוֹת אָמֵן יְהֵא שְׁמֵיהּ רַבָּא מְבָרַךְ בְּכָל כֹּחוֹ שֶׁל אָדָם. וּכְשֶׁהוּא אוֹמֵר יִתְבָּרַךְ כָּל הָעָם עוֹנִין אָמֵן. וּכְשֶׁהוּא אוֹמֵר בְּרִיךְ הוּא כָּל הָעָם עוֹנִין אָמֵן. וּכְשֶׁהוּא אוֹמֵר בַּסּוֹף וְאִמְרוּ אָמֵן כָּל הָעָם עוֹנִין אָמֵן. וְכַסֵּדֶר הַזֶּה עוֹנִין בְּכָל קַדִּישׁ וְקַדִּישׁ. קַדִּישׁ בַּתְרָא כָּל קַדִּישׁ שֶׁאוֹמֵר שְׁלִיחַ צִבּוּר אַחַר שֶׁגּוֹמֵר הַתְּפִלָּה שֶׁאֵינוֹ אוֹמֵר אַחֲרָיו כְּלוּם אֶלָּא כָּל הָעָם שׁוֹמְעִין אוֹתוֹ וְנִפְטָרִין נָהֲגוּ הָעָם לְהוֹסִיף בְּסוֹפוֹ נֻסְחָא זוֹ. תִּתְקַבֵּל צְלוֹתְהוֹן וְתִתְעַבֵּד בָּעוּתְהוֹן וּצְלוֹתְהוֹן וּבָעוּתְהוֹן דְּכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל קֳדָם אֲבוּהוֹן דְּבִשְׁמַיָּא. יְהֵא שְׁלָמָא רַבָּא וְסִיַּעְתָּא וּפוּרְקָנָא מִשְּׁמַיָּא עֲלֵיכוֹן וַעֲלָנָא וְעַל קְהָלְהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל וְאִמְרוּ אָמֵן. עשֶֹׁה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו הוּא בְרַחֲמָיו יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל אָמֵן.

קדיש דרבנן The Kaddish of the Sages–

כל עשרה מישראל או יתר שעוסקין בתלמוד תורה שעל פה ואפילו במדרשות או בהגדות כשהן מסיימין אומר אחד מהן קדיש בנוסח זה

Whenever ten or more Jews who are involved in the study of the Oral Law – even the Midrashic or Aggadic portions – conclude their study, they recite a Kaddish using the following text:11

יתגדל ויתקדש שמיה רבא דעתיד לחדתא עלמא ולאחייא מתייא ולמיפרק חייא ולמיבני קרתא דירושלם ולשכללא היכלא קדישא ולמיעקר פולחנא נוכראה מן ארעא ולאתבא פולחנא דשמיא לאתריה בזיויה ויחודיה וימליך מלכותיה וכו' עד ונחמתא דאמירן בעלמא ואמרו אמן על רבנן ועל תלמידיהון ועל תמידי תלמידיהון דעסקין באורייתא די באתרא הדין ודי בכל אתר ואתר יהא להון ולכון חינא וחסדא ורחמי וסייעתא ורווחא מקדם אבוהון דבשמיא ואמרו אמן יהא שלמא וכו'

וזהו הנקרא קדיש דרבנן

This is called the Kaddish of the sages.

קַדִּישׁ דְּרַבָּנָן

כָּל עֲשָׂרָה מִיִּשְׂרָאֵל אוֹ יָתֵר שֶׁעוֹסְקִין בְּתַלְמוּד תּוֹרָה שֶׁעַל פֶּה וַאֲפִלּוּ בְּמִדְרָשׁוֹת אוֹ בְּהַגָּדוֹת כְּשֶׁהֵן מְסַיְּמִין אוֹמֵר אֶחָד מֵהֶן קַדִּישׁ בְּנֹסַח זֶה. יִתְגַדַּל וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵיהּ רַבָּא דְּעָתִיד לְחַדְתָּא עָלְמָא וּלְאַחָיָא מֵתַיָּא וּלְמִפְרַק חַיָּיא וּלְמִבְנֵי קַרְתָּא דִּירוּשָׁלֵם וּלְשַׁכְלָלָא הֵיכָלָא קַדִּישָׁא וּלְמֵעֲקַר פּוּלְחָנָא נוּכְרָאָה מִן אַרְעָא וְלַאֲתָבָא פּוּלְחָנָא דִּשְׁמַיָּא לְאַתְרֵיהּ בְּזִיוֵיהּ וְיִחוּדֵיהּ וְיַמְלִיךְ מַלְכוּתֵיהּ וְכוּ׳‎ עַד וְנֶחָמָתָא דַּאֲמִירָן בְּעָלְמָא וְאִמְרוּ אָמֵן. עַל רַבָּנָן וְעַל תַּלְמִידֵיהוֹן וְעַל תַּלְמִידֵי תַלְמִידֵיהוֹן דְּעָסְקִין בְּאוֹרַיְתָא דִּי בְאַתְרָא הָדֵין וְדִי בְכָל אֲתַר וַאֲתַר יְהֵא לְהוֹן וּלְכוֹן חִנָּא וְחִסְדָּא וְרַחֲמֵי וְסִיַּעְתָּא וְרַוְחָא מִקֳדָם אֲבוּהוֹן דְּבִשְׁמַיָּא וְאִמְרוּ אָמֵן. יְהֵא שְׁלָמָא וְכוּ׳‎.

וְזֶהוּ הַנִּקְרָא קַדִּישׁ דְּרַבָּנָן.

מנהגנו להתחנן בנפילת פנים בדברים ופסוקים אלו פעמים בכולן ופעמים במקצתן

It is our custom to supplicate while prostrated, reciting at times, all – and at times, selections from – these words and verses:

לפיכך אני כורע ומשתחוה ומתחנן לפניך אדון העולם אלהי האלהים ואדוני האדונים כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים יי' שמעה יי' סלחה יי' הקשיבה ועשה אל תאחר12 מה נאמר לפניך השם מה נדבר ומה נצטדק חטאנו עוינו והרשענו ומרדנו וסרנו ממצותיך וממשפטיך13 לך יי' הצדקה ולנו בשת הפנים14 הושחרו פנינו מפני חטאתינו ונכפפה קומתנו מפני אשמותינו אין לנו פה להשיב ולא מצח להרים ראש אלהי בושתי ונכלמתי להרים אלהי פני אליך כי עוונותינו רבו עד למעלה ראש ואשמתנו גדלה עד לשמים15

אין בנו מעשים עשה עמנו צדקה למען שמך והושיענו כמו שהבטחתנו על ידי נביאך16 למען שמי אאריך אפי ותהלתי אחטם לך לבלתי הכריתך. לא למענכם אני עושה בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם שם לא לנו יי'17

לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך על אמתך למה יאמרו הגוים איה נא אלהיהם18 אנא יי' אל תפן אל קשי העם הזה ואל רשעו ואל חטאתו19 סלח נא לעון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה20 וסלחת לעוננו כי רב הוא21 יי' שמעה יי' סלחה יי' הקשיבה ועשה ואל תאחר למענך אלהי כי שמך נקרא על עירך ועל עמך22

נהגו העם להתחנן אחר נפילת פנים כשמגביה פניו מן הקרקע בפסוקים אלו

After supplicating while prostrated, the people accepted the custom of supplicating with these verses after lifting their heads from the ground:

ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו23 זכר רחמיך יי' וחסדיך כי מעולם המה24 אל תזכור לנו עונות ראשונים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד25 קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך26 יהי חסדך יי' עלינו כאשר יחלנו לך27 אם עונות תשמר יה יי' מי יעמוד כי עמך הסליחה למען תורא28 יי' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו29 כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו30 עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך.31

מִנְהָגֵנוּ לְהִתְחַנֵּן בִּנְפִילַת פָּנִים בִּדְבָרִים וּפְסוּקִים אֵלּוּ פְּעָמִים בְּכֻלָּן וּפְעָמִים בְּמִקְצָתָן. לְפִיכָךְ אֲנִי כּוֹרֵעַ וּמִשְׁתַּחֲוֶה וּמִתְחַנֵּן לְפָנֶיךָ אֲדוֹן הָעוֹלָם אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדוֹנֵי הָאֲדוֹנִים כִּי לֹא עַל צִדְקֹתֵינוּ אֲנַחְנוּ מַפִּילִים תַּחֲנוּנֵינוּ לְפָנֶיךָ כִּי עַל רַחֲמֶיךָ הָרַבִּים. יְיָ׳‎ שְׁמָעָה יְיָ׳‎ סְלָחָה יְיָ׳‎ הַקְשִׁיבָה וַעֲשֵׂה אַל תְּאַחַר. מַה נֹּאמַר לְפָנֶיךָ הַשֵּׁם מַה נְּדַבֵּר וּמַה נִּצְטַדָּק חָטָאנוּ עָוִינוּ וְהִרְשַׁעְנוּ וּמָרַדְנוּ וְסַרְנוּ מִמִּצְוֹתֶיךָ וּמִמִּשְׁפָּטֶיךָ לְךָ יְיָ׳‎ הַצְּדָקָה וְלָנוּ בֹּשֶׁת הַפָּנִים. הֻשְׁחֲרוּ פָּנֵינוּ מִפְּנֵי חַטֹּאתֵינוּ וְנִכְפְּפָה קוֹמָתֵנוּ מִפְּנֵי אַשְׁמוֹתֵינוּ אֵין לָנוּ פֶּה לְהָשִׁיב וְלֹא מֵצַח לְהָרִים רֹאשׁ. אֱלֹהַי בּשְׁתִּי וְנִכְלַמְתִּי לְהָרִים אֱלֹהַי פָּנַי אֵלֶיךָ כִּי עֲוֹנוֹתֵינוּ רָבוּ עַד לְמַעְלָה רֹאשׁ וְאַשְׁמָתֵנוּ גָדְלָה עַד לַשָּׁמָיִם. אֵין בָּנוּ מַעֲשִׂים עֲשֵׂה עִמָּנוּ צְדָקָה לְמַעַן שְׁמֶךָ וְהוֹשִׁיעֵנוּ כְּמוֹ שֶּׁהִבְטַחְתָּנוּ עַל יְדֵי נְבִיאֶךָ לְמַעַן שְׁמִי אַאֲרִיךְ אַפִּי וּתְהִלָּתִי אֶחֱטָם לָךְ לְבִלְתִּי הַכְרִיתֶךָ לֹא לְמַעַנְכֶם אֲנִי עשֶֹׁה בֵּית יִשְׂרָאֵל כִּי אִם לְשֵׁם קָדְשִׁי אֲשֶׁר חִלַּלְתֶּם בַּגּוֹיִם אֲשֶׁר בָּאתֶם שָׁם. לֹא לָנוּ יְיָ׳‎ לֹא לָנוּ כִּי לְשִׁמְךָ תֵּן כָּבוֹד עַל חַסְדְּךָ עַל אֲמִתֶּךָ לָמָּה יֹאמְרוּ הַגּוֹיִם אַיֵּה נָא אֱלֹהֵיהֶם אָנָּא יְיָ׳‎ אַל תֵּפֶן אֶל קְשִׁי הָעָם הַזֶּה וְאֶל רִשְׁעוֹ וְאֶל חַטָּאתוֹ סְלַח נָא לַעֲוֹן הָעָם הַזֶּה כְּגֹדֶל חַסְדֶּךָ וְכַאֲשֶׁר נָשָׂאתָה לָעָם הַזֶּה מִמִּצְרַיִם וְעַד הֵנָּה וְסָלַחְתָּ לַעֲוֹנֵנוּ כִּי רַב הוּא. יְיָ׳‎ שְׁמָעָה יְיָ׳‎ סְלָחָה יְיָ׳‎ הַקְשִׁיבָה וַעֲשֵׂה וְאַל תְּאַחַר לְמַעַנְךָ אֱלֹהַי כִּי שִׁמְךָ נִקְרָא עַל עִירְךָ וְעַל עַמֶּךָ:

וכן נהגו העם להתחנן אחר סדר היום בתחנונים אלו

Similarly, after the repetition and translation of the Kedushah, the people follow the custom of reciting these supplications.

יי' אלהי אברהם יצחק וישראל אבותינו שמרה זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך והכן לבבם אליך32 והוא רחום יכפר עון וגו'33 כי אתה יי' טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך34 צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת35 מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע ישוב ירחמנו יכבוש עוונותינו וגו'36 ברוך יי' יום יום יעמס לנו האל ישועתנו סלה37 יי' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה38 יי' צבאות אשרי אדם בוטח בך39 ברוך אדוננו ברוך בוראנו ברוך שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת על ידי משה רבינו וחיי עולם נטע בתוכנו הרחמן יפתח לבנו לתלמוד תורתו ויתן בלבנו אהבתו ויראתו ותורתו לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם ובנפש חפצה למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה כן יהי רצון ורחמים מלפניך יי' אלהינו שנחיה לשמור חקיך בעולם הזה ולימות המשיח כדי שנזכה ונירש טוב לחיי העולם הבא למען יזמרך כבוד ולא ידום יי' אלהי לעולם אודך40 יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי' צורי וגואלי.41

נָהֲגוּ הָעָם לְהִתְחַנֵּן אַחַר נְפִילַת פָּנִים כְּשֶׁמַּגְבִּיהַּ פָּנָיו מִן הַקַּרְקַע בִּפְסוּקִים אֵלּוּ. וַאֲנַחְנוּ לֹא נֵדַע מַה נַּעֲשֶׂה כִּי עָלֶיךָ עֵינֵינוּ. זְכֹר רַחֲמֶיךָ יְיָ׳‎ וַחֲסָדֶיךָ כִּי מֵעוֹלָם הֵמָּה. אַל תִּזְכָּר לָנוּ עֲוֹנֹת רִאשֹׁנִים מַהֵר יְקַדְּמוּנוּ רַחֲמֶיךָ כִּי דַלּוֹנוּ מְאֹד. קוּמָה עֶזְרָתָה לָנוּ וּפְדֵנוּ לְמַעַן חַסְדֶּךָ. יְהִי חַסְדְּךָ יְיָ׳‎ עָלֵינוּ כַּאֲשֶׁר יִחַלְנוּ לָךְ. אִם עֲוֹנוֹת תִּשְׁמָר יָהּ יְיָ׳‎ מִי יַעֲמֹד כִּי עִמְּךָ הַסְּלִיחָה לְמַעַן תִּוָּרֵא. יְיָ׳‎ הוֹשִׁיעָה הַמֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בְיוֹם קָרְאֵנוּ. כִּי הוּא יָדַע יִצְרֵנוּ זָכוּר כִּי עָפָר אֲנָחְנוּ. עָזְרֵנוּ אֱלֹהֵי יִשְׁעֵנוּ עַל דְּבַר כְּבוֹד שְׁמֶךָ וְהַצִּילֵנוּ וְכַפֵּר עַל חַטֹּאתֵינוּ לְמַעַן שְׁמֶךָ. וְכֵן נָהֲגוּ הָעָם לְהִתְחַנֵּן אַחַר סֵדֶר הַיּוֹם בְּתַחֲנוּנִים אֵלּוּ. יְיָ׳‎ אֱלֹהֵי אַבְרָהָם יִצְחָק וְיִשְׂרָאֵל אֲבֹתֵינוּ שָׁמְרָה זֹּאת לְעוֹלָם לְיֵצֶר מַחְשְׁבוֹת לְבַב עַמֶּךָ וְהָכֵן לְבָבָם אֵלֶיךָ וְהוּא רַחוּם יְכַפֵּר עָוֹן וְגוֹ׳‎. כִּי אַתָּה יְיָ׳‎ טוֹב וְסַלָּח וְרַב חֶסֶד לְכָל קוֹרְאֶיךָ צִדְקָתְךָ צֶדֶק לְעוֹלָם וְתוֹרָתְךָ אֱמֶת. מִי אֵל כָּמוֹךָ נוֹשֵׂא עָוֹן וְעוֹבֵר עַל פֶּשַׁע יָשׁוּב יְרַחֲמֵנוּ יִכְבּשׁ עֲוֹנוֹתֵינוּ וְגוֹ׳‎. בָּרוּךְ יְיָ׳‎ יוֹם יוֹם יַעֲמָס לָנוּ הָאֵל יְשׁוּעָתֵנוּ סֶלָה. יְיָ׳‎ צְבָאוֹת עִמָּנוּ מִשְׂגָּב לָנוּ אֱלֹהֵי יַעֲקֹב סֶלָה יְיָ׳‎ צְבָאוֹת אַשְׁרֵי אָדָם בּוֹטֵחַ בָּךְ. בָּרוּךְ אֲדוֹנֵנוּ בָּרוּךְ בּוֹרְאֵנוּ בָּרוּךְ שֶׁבְּרָאָנוּ לִכְבוֹדוֹ וְהִבְדִּילָנוּ מִן הַתּוֹעִים וְנָתַן לָנוּ תּוֹרַת אֱמֶת עַל יְדֵי משֶׁה רַבֵּנוּ וְחַיֵּי עוֹלָם נָטַע בְּתוֹכֵנוּ. הָרַחֲמָן יִפְתַּח לִבֵּנוּ לְתַלְמוּד תּוֹרָתוֹ וְיִתֵּן בְּלִבֵּנוּ אַהֲבָתוֹ וְיִרְאָתוֹ וְתוֹרָתוֹ לַעֲשׂוֹת רְצוֹנוֹ וּלְעָבְדוֹ בְּלֵבָב שָׁלֵם וּבְנֶפֶשׁ חֲפֵצָה לְמַעַן לֹא נִיגַע לָרִיק וְלֹא נֵלֵד לַבֶּהָלָה. כֵּן יְהִי רָצוֹן וְרַחֲמִים מִלְּפָנֶיךָ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ שֶׁנִּחְיֶה לִשְׁמֹר חֻקֶּיךָ בָּעוֹלָם הַזֶּה וְלִימוֹת הַמָּשִׁיחַ כְּדֵי שֶׁנִּזְכֶּה וְנִירַשׁ טוֹב לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא לְמַעַן יְזַמֶּרְךָ כָבוֹד וְלֹא יִדֹּם יְיָ׳‎ אֱלֹהַי לְעוֹלָם אוֹדֶךָּ. יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ יְיָ׳‎ צוּרִי וְגוֹאֲלִי:

נהגו מקצת העם לקרוא בכל יום אחר תחנונים אלו שיר מזמור שהיו הלוים אומרים בבית המקדש באותו היום וקורין לדוד אליך יי' נפשי אשא כל המזמור וקורין

Some people follow the custom of reading the song that the Levites would recite in the Temple on that day of the week42 after these supplicatory prayers. The entire psalm43 beginning LeDavid Elechah Adonai… is recited. And then the following is recited:

אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום וכו'44

אין כאלהינו אין כאדוננו אין כמלכנו אין כמושיענו מי כאלהינו מי כאדוננו מי כמלכנו מי כמושיענו נודה לאלהינו נודה לאדוננו נודה למלכנו נודה למושיענו אתה הוא אלהינו אתה הוא אדוננו אתה הוא מלכנו אתה הוא מושיענו אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד45 אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך46 ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דורשיך יי'47 כי כל העמים ילכו איש בשם אלהיו ואנחנו נלך בשם יי' אלהינו לעולם ועד.48

נָהֲגוּ מִקְצָת הָעָם לִקְרֹא בְּכָל יוֹם אַחַר תַּחֲנוּנִים אֵלּוּ שִׁיר מִזְמוֹר שֶׁהָיוּ הַלְוִיִּם אוֹמְרִים בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם וְקוֹרִין לְדָוִד אֵלֶיךָ יְיָ׳‎ נַפְשִׁי אֶשָּׂא כָּל הַמִּזְמוֹר. וְקוֹרִין אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי חֲנִינָא תַּלְמִידֵי חֲכָמִים מַרְבִּים שָׁלוֹם וְכוּ׳‎. אֵין כֵּאלֹהֵינוּ אֵין כַּאדוֹנֵנוּ אֵין כְּמַלְכֵּנוּ אֵין כְּמוֹשִׁיעֵנוּ מִי כֵאלֹהֵינוּ מִי כַאדוֹנֵנוּ מִי כְמַלְכֵּנוּ מִי כְמוֹשִׁיעֵנוּ נוֹדֶה לֵאלֹהֵינוּ נוֹדֶה לַאדוֹנֵנוּ נוֹדֶה לְמַלְכֵּנוּ נוֹדֶה לְמוֹשִׁיעֵנוּ אַתָּה הוּא אֱלֹהֵינוּ אַתָּה הוּא אֲדוֹנֵנוּ אַתָּה הוּא מַלְכֵּנוּ אַתָּה הוּא מוֹשִׁיעֵנוּ. אַתָּה תָקוּם תְּרַחֵם צִיּוֹן כִּי עֵת לְחֶנְנָהּ כִּי בָא מוֹעֵד. אַךְ צַדִּיקִים יוֹדוּ לִשְׁמֶךָ יֵשְׁבוּ יְשָׁרִים אֶת פָּנֶיךָ וְיִבְטְחוּ בְךָ יוֹדְעֵי שְׁמֶךָ כִּי לֹא עָזַבְתָּ דֹרְשֶׁיךָ יְיָ׳‎. כִּי כָּל הָעַמִּים יֵלְכוּ אִישׁ בְּשֵׁם אֱלֹהָיו וַאֲנַחְנוּ נֵלֵךְ בְּשֵׁם יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ לְעוֹלָם וָעֶד.

כבר אמרנו בספר הזה49 שבימי השבתות וימים טובים מתפלל אדם בכל תפלה שבע ברכות שלש ראשונות ושלש אחרונות וברכה אחת אמצעית מעין היום. ובראש השנה וביום הכפורים של יובל מתפלל באמצע שלש ברכות ובתפלת מוסף בלבד, ונמצא מתפלל במוסף בשני ימים אלו תשע ברכות. ובמוסף ראש חדש ובמוסף חולו של מועד מתפלל שבע שלש ראשונות ושלש אחרונות וברכה אחת באמצע:

We have already said in this book that on the Sabbath and on festivals, in each of the prayer services, a person should recite seven blessings: the three opening blessings, the three concluding blessings, and one intermediate blessing that reflects the theme of that day. On Rosh HaShanah and on Yom Kippur in the Jubilee year, one recites three intermediate blessings during the Musaf Service. Thus on these two days,50 nine blessings are recited in the Musaf Service. In the Musaf Service of Rosh Chodesh and Chol HaMoed, one recites seven blessings: the three opening blessings, the three concluding blessings, and one intermediate blessing.

כְּבָר אָמַרְנוּ בַּסֵּפֶר הַזֶּה שֶׁבִּימֵי הַשַּׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים מִתְפַּלֵּל אָדָם בְּכָל תְּפִלָּה שֶׁבַע בְּרָכוֹת שָׁלֹשׁ רִאשׁוֹנוֹת וְשָׁלֹשׁ אַחֲרוֹנוֹת וּבְרָכָה אַחַת אֶמְצָעִית מֵעֵין הַיּוֹם. וּבְרֹאשׁ הַשָּׁנָה וּבְיוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁל יוֹבֵל מִתְפַּלֵּל בָּאֶמְצַע שָׁלֹשׁ בְּרָכוֹת וּבִתְפִלַּת מוּסָף בִּלְבַד. וְנִמְצָא מִתְפַּלֵּל בְּמוּסָף בִּשְׁנֵי יָמִים אֵלּוּ תֵּשַׁע בְּרָכוֹת. וּבְמוּסַף רֹאשׁ חֹדֶשׁ וּבְמוּסַף חֻלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד מִתְפַּלֵּל שֶׁבַע שָׁלֹשׁ רִאשׁוֹנוֹת וְשָׁלֹשׁ אַחֲרוֹנוֹת וּבְרָכָה אַחַת בָּאֶמְצַע:

Footnotes
1.

The first parenthetical phrase is recited in the summer, the second in the winter.

2.

The parenthetical addition is made in the winter.

3.

Some texts of the Mishneh Torah also mention an addition for Shavuos, but that appears to be a printing error, since there is no Chol HaMoed for that holiday.

4.

This represents the Kedushah. Significantly, the Rambam appears to be saying that the version of the blessing customarily recited only in the Morning Service on Sabbaths and festivals in most communities should be recited at all times.

9.

The passage beginning Uva LeTziyon. See Hilchot Tefilah 9:6.

10.

See Shabbos 119b.

11.

At present, it is customary to recite these additions only when the Kaddish is recited upon the burial of a corpse and when concluding the study of a Talmudic tractate. There is, however, an additional passage added when reciting Kaddish D'Rabbanan: Al Yisrael v'al rabbanan….

13.

Ibid.:5.

14.

Ibid.:7.

25.

Ibid. 79:8.

26.

Ibid. 44:27.

27.

Ibid. 33:22.

28.

Ibid. 130:3-4.

29.

Ibid. 20:10.

30.

Ibid. 103:14.

31.

Ibid. 79:9,

34.

Ibid. 86:5.

35.

Ibid. 119:142.

38.

Ibid. 46:8.

39.

Ibid. 84:13.

40.

Ibid. 30:13.

41.

Ibid. 19:15.

42.

See Tamid 7:4 where the Psalms recited are detailed.

43.

Psalm 25.

44.

Berachot 64a, et al. In most communities today, it is common to recite this passage after Ein K'Eloheinu, not before.

46.

Ibid. 140:14.

47.

Ibid. 9:11.

48.

Michah4:5.

49.

Hilchot Tefilah 2:8.

50.

Two days, i.e., Rosh HaShanah and Yom Kippur, are mentioned, because according to Scriptural Law, Rosh HaShanah is observed for only one day.

Order of Prayers - The Text of All the Intermediate Blessings

This is the order of all the intermediate blessings:

וזהו נסח כל הברכות האמצעיות

ברכה אמצעית של לילי שבת The Intermediate Blessing Recited Friday Night –

אתה קדשת את יום השביעי לשמך תכלית מעשה שמים וארץ וברכתו מכל הימים וקדשתו מכל הזמנים כאמור1 ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אותו וגו' אלהינו ואלהי אבותינו רצה נא במנוחתנו וכו'

ברכה אמצעית של יוצר The Intermediate Blessing Recited Shabbat Morning –

ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו כליל תפארת בראשו נתת בעמדו לפניך על הר סיני הוריד בידו שני לוחות אבנים וכתוב בהן שמירת שבת וכן כתוב בתורתך2 ושמרו בני ישראל וכו' ישמחו במלכותך שומרי שבת קוראי עונג עם מקדשי שביעי אלהינו ואלהי אבותינו רצה נא במנוחתנו כו' עד ברוך אתה יי' מקדש השבת

ברכה אמצעית של מוסף שבת The Intermediate Blessing Recited for Musaf on Shabbat

למשה צוית על הר סיני מצות שבת שמור וזכור ובו צויתנו יי' אלהינו להקריב לך קרבן מוסף כראוי יהי רצון מלפניך יי' אלהינו שתעלנו לארצנו וכו' ואת מוסף יום המנוח הזה נעשה ונקריב כו' עד על ידי משה עבדך ולא נתתו מלכנו לגויי הארצות ולא הנחלתנו מלכנו לעובדי אלילים גם במנוחתו לא ישכנו ערלים לבית ישראל נתתו זרע ישורון אשר בם בחרת חמדת ימים אותו קראת אלהינו ואלהי אבותינו רצה נא במנוחתנו כו' עד ברוך אתה יי' מקדש השבת

בְּרָכָה אֶמְצָעִית שֶׁל לֵילֵי שַׁבָּת

אַתָּה קִדַּשְׁתָּ אֶת יוֹם הַשְּׁבִיעִי לִשְׁמֶךָ תַּכְלִית מַעֲשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ וּבֵרַכְתּוֹ מִכָּל הַיָּמִים וְקִדַּשְׁתּוֹ מִכָּל הַזְּמַנִּים כָּאָמוּר וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים אֶת יוֹם הַשְּׁבִיעִי וַיְקַדֵּשׁ אוֹתוֹ וְגוֹ׳‎. אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ רְצֵה נָא בִמְנוּחָתֵנוּ וְכוּ׳‎. בְּרָכָה אֶמְצָעִית שֶׁל יוֹצֵר יִשְׂמַח משֶׁה בְּמַתְּנַת חֶלְקוֹ כִּי עֶבֶד נֶאֱמָן קָרָאתָ לוֹ כְּלִיל תִּפְאֶרֶת בְּרֹאשׁוֹ נָתַתָּ בְּעָמְדוֹ לְפָנֶיךָ עַל הַר סִינַי הוֹרִיד בְּיָדוֹ שְׁנֵי לֻחוֹת אֲבָנִים וְכָתוּב בָּהֶן שְׁמִירַת שַׁבָּת וְכֵן כָּתוּב בְּתוֹרָתֶךָ וְשָׁמְרוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל וְכוּ׳‎. יִשְׂמְחוּ בְּמַלְכוּתְךָ שׁוֹמְרֵי שַׁבָּת קוֹרְאֵי עֹנֶג עַם מְקַדְּשֵׁי שְׁבִיעִי. אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ רְצֵה נָא בִמְנוּחָתֵנוּ כוּ׳‎ עַד בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת.

ברכה אמצעית של מנחת שבת The Intermediate Blessing Recited Shabbat Afternoon –

אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ עטרת תהלה ועטרת ישועה לעמך נתת אברהם יגל יצחק ירנן יעקב ובניו ינוחו בו מנוחה שלימה שאתה רוצה בה יכירו בניך וידעו כי מאתך היא מנוחתם תנחילנו אבינו ואל תהי צרה ויגון ביום מנוחתנו אלהינו ואלהי אבותינו וכו'

בְּרָכָה אֶמְצָעִית שֶׁל מוּסַף שַׁבָּת. לְמשֶׁה צִוִּיתָ עַל הַר סִינַי מִצְוַת שַׁבָּת שָׁמוֹר וְזָכוֹר וּבוֹ צִוִּיתָנוּ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ לְהַקְרִיב לְךָ קָרְבַּן מוּסָף כָּרָאוּי. יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ שֶׁתַּעֲלֵנוּ לְאַרְצֵנוּ וְכוּ׳‎ וְאֶת מוּסַף יוֹם הַמָּנוֹחַ הַזֶּה נַעֲשֶׂה וְנַקְרִיב כוּ׳‎ עַד עַל יְדֵי משֶׁה עַבְדֶּךָ. וְלֹא נְתַתּוֹ מַלְכֵּנוּ לְגוֹיֵי הָאֲרָצוֹת וְלֹא הִנְחַלְתּוֹ מַלְכֵּנוּ לְעוֹבְדֵי אֱלִילִים גַּם בִּמְנוּחָתוֹ לֹא יִשְׁכְּנוּ עֲרֵלִים לְבֵית יִשְׂרָאֵל נְתַתּוֹ זֶרַע יְשֻׁרוּן אֲשֶׁר בָּם בָּחָרְתָּ חֶמְדַּת יָמִים אוֹתוֹ קָרָאתָ. אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ רְצֵה נָא בִמְנוּחָתֵנוּ כוּ׳‎ עַד בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת. בְּרָכָה אֶמְצָעִית שֶׁל מִנְחַת שַׁבָּת אַתָּה אֶחָד וְשִׁמְךָ אֶחָד וּמִי כְּעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל גּוֹי אֶחָד בָּאָרֶץ עֲטֶרֶת תְּהִלָּה וַעֲטֶרֶת יְשׁוּעָה לְעַמְּךָ נָתָתָּ אַבְרָהָם יָגֵל יִצְחָק יְרַנֵּן יַעֲקֹב וּבָנָיו יָנוּחוּ בוֹ מְנוּחָה שְׁלֵמָה שָׁאַתָּה רוֹצֶה בָּהּ יַכִּירוּ בָנֶיךָ וְיֵדְעוּ כִּי מֵאִתְּךָ הִיא מְנוּחָתָם תַּנְחִילֵנוּ אָבִינוּ וְאַל תְּהִי צָרָה וְיָגוֹן בְּיוֹם מְנוּחָתֵנוּ. אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ וְכוּ׳‎.

ברכה אמצעית של מוסף ר"ח The Intermediate Blessing Recited for Musaf on Rosh Chodesh

ראשי חדשים לעמך נתת זמן כפרה לכל תולדותם להיותם מקריבים לפניך זבחי רצון ושעירי חטאת לכפר בעדם זכרון לכולם יהיו תשועת נפשם מיד שונא מזבח חדש בציון תכין ועולת ראש חדש נעלה עליו שירי דוד נשמע בעירך האמורים לפני מזבחך אהבת עולם תביא להם וברית אבות לבנים תזכור אלהינו ואלהי אבותינו מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו יהי רצון מלפניך יי' אלהינו שתעלנו לארצנו ואת מוסף יום ראש החדש הזה כו' עד על ידי משה עבדך יהי רצון מלפניך יי' אלהינו ואלהי אבותינו שתחדש עלינו את ראש החדש הזה לטובה ולברכה לחן ולחסד ולרחמים לחיים ולשלום ויהי ראש החדש הזה קץ וסוף לכל חטאתינו וצרותינו תחלה וראש לפדות נפשנו כי בעמך ישראל מכל האומות בחרת וראשי חדשים להם נתת ברוך אתה יי' מקדש ישראל וראשי חדשים

ברכה אמצעית ממוסף ראש חדש שחל להיות בשבת

The Intermediate Blessing Recited for Musaf when Rosh Chodesh Falls on Shabbat

אתה יצרת עולמך מקדם כלית מלאכתך ביום השביעי בחרת בנו מכל העמים ורצית בנו מכל הלשונות וקדשתנו במצותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת ותתן לנו יי' אלהינו שבתות למנוחה ויום ראש חדש הזה לכפר בעדנו שחטאנו לפניך ומפני חטאינו וכו' עד ומוספים כהלכתן ואת מוספי יום המנוח הזה ויום ראש החדש הזה נעשה ונקריב את קרבנות חובותינו תמידין כסדרן כמצות רצונך כמו שכתבת עלינו בתורתך על ידי משה עבדך יהי רצון מלפניך יי' אלהינו ואלהי אבותינו שתחדש וכו' עד לפדות נפשנו רצה נא במנוחתנו וקדשנו במצותיך כו' עד וינוחו בם כל ישראל אוהבי שמך ברוך אתה יי' מקדש השבת וישראל וראשי חדשים

בְּרָכָה אֶמְצָעִית שֶׁל מוּסַף רֹאשׁ חֹדֶשׁ.

רָאשֵׁי חֳדָשִׁים לְעַמְּךָ נָתָתָּ זְמַן כַּפָּרָה לְכָל תּוֹלְדוֹתָם לִהְיוֹתָם מַקְרִיבִים לְפָנֶיךָ זִבְחֵי רָצוֹן וּשְׂעִירֵי חַטָּאת לְכַפֵּר בַּעֲדָם. זִכָּרוֹן לְכֻלָּם יִהְיוּ תְּשׁוּעַת נַפְשָׁם מִיַּד שׂוֹנֵא. מִזְבֵּחַ חָדָשׁ בְּצִיּוֹן תָּכִין וְעוֹלַת רֹאשׁ חֹדֶשׁ נַעֲלֶה עָלָיו. שִׁירֵי דָּוִד נִשְׁמַע בְּעִירֶךָ הָאֲמוּרִים לִפְנֵי מִזְבְּחֶךָ. אַהֲבַת עוֹלָם תָּבִיא לָהֶם וּבְרִית אָבוֹת לַבָּנִים תִּזְכֹּר. אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ מִפְּנֵי חֲטָאֵינוּ גָּלִינוּ מֵאַרְצֵנוּ וְנִתְרַחַקְנוּ מֵעַל אַדְמָתֵנוּ יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ שֶׁתַּעֲלֵנוּ לְאַרְצֵנוּ וְאֶת מוּסַף יוֹם רֹאשׁ הַחֹדֶשׁ הַזֶּה כוּ׳‎ עַד עַל יְדֵי משֶׁה עַבְדֶּךָ. יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ וִאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶׁתְּחַדֵּשׁ עָלֵינוּ אֶת רֹאשׁ הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לְטוֹבָה וְלִבְרָכָה לְחֵן וּלְחֶסֶד וּלְרַחֲמִים לְחַיִּים וּלְשָׁלוֹם וִיהִי רֹאשׁ הַחֹדֶשׁ הַזֶּה קֵץ וְסוֹף לְכָל חַטֹּאתֵינוּ וְצָרוֹתֵינוּ תְּחִלָּה וָרֹאשׁ לִפְדוּת נַפְשֵׁנוּ כִּי בְעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל מִכָּל הָאֻמּוֹת בָּחַרְתָּ וְרָאשֵׁי חֳדָשִׁים לָהֶם נָתָתָּ. בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ מְקַדֵּשׁ יִשְׂרָאֵל וְרָאשֵׁי חֳדָשִׁים. בְּרָכָה אֶמְצָעִית מִמּוּסַף רֹאשׁ חֹדֶשׁ שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת. אַתָּה יָצַרְתָּ עוֹלָמְךָ מִקֶּדֶם כִּלִּיתָ מְלַאכְתְּךָ בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי בָּחַרְתָּ בָּנוּ מִכָּל הָעַמִּים וְרָצִיתָ בָּנוּ מִכָּל הַלְּשׁוֹנוֹת וְקִדַּשְׁתָּנוּ בְּמִצְוֹתֶיךָ וְקֵרַבְתָּנוּ מַלְכֵּנוּ לַעֲבוֹדָתֶךָ וְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ עָלֵינוּ קָרָאתָ וַתִּתֶּן לָנוּ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ שַׁבָּתוֹת לִמְנוּחָה וְיוֹם רֹאשׁ חֹדֶשׁ הַזֶּה לְכַפֵּר בַּעֲדֵנוּ שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ. וּמִפְּנֵי חֲטָאֵינוּ וְכוּ׳‎ עַד וּמוּסָפִים כְּהִלְכָתָן וְאֶת מוּסְפֵי יוֹם הַמָּנוֹחַ הַזֶּה וְיוֹם רֹאשׁ הַחֹדֶשׁ הַזֶּה נַעֲשֶׂה וְנַקְרִיב אֶת קָרְבְּנוֹת חוֹבוֹתֵינוּ תְּמִידִין כְּסִדְרָן כְּמִצְוַת רְצוֹנֶךָ כְּמוֹ שֶׁכָּתַבְתָּ עָלֵינוּ בְּתוֹרָתֶךָ עַל יְדֵי משֶׁה עַבְדֶּךָ. יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ וִאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶׁתְּחַדֵּשׁ וְכוּ׳‎ עַד לִפְדוּת נַפְשֵׁנוּ. רְצֵה נָא בִמְנוּחָתֵנוּ וְקַדְּשֵׁנוּ בְּמִצְוֹתֶיךָ כוּ׳‎ עַד וְיָנוּחוּ בָם כָּל יִשְׂרָאֵל אוֹהֲבֵי שְׁמֶךָ. בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת וְיִשְׂרָאֵל וְרָאשֵׁי חֳדָשִׁים.

ברכה אמצעית של יום טוב של פסח ערבית שחרית ומנחה

The Intermediate Blessing Recited on Pesachin the Evening, Morning, and Afternoon Service

אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו מכל הלשונות וקדשתנו במצותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת ותתן לנו יי' אלהינו מועדים לשמחה חגים וזמנים

לששון את יום טוב מקרא קדש הזה את יום חג המצות הזה זמן חירותנו באהבה זכר ליציאת מצרים אלהינו ואלהי אבותינו יעלה ויבא כו' והשיאנו יי' אלהינו את ברכת מועדיך לחיים ולשלום כאשר אמרת ורצית לברכנו כן תברכנו סלה ותן חלקנו בתורתך ושמח נפשנו בישועתך וכו' ברוך אתה יי' מקדש ישראל והזמנים

בְּרָכָה אֶמְצָעִית שֶׁל יוֹם טוֹב שֶׁל פֶּסַח עַרְבִית שַׁחֲרִית וּמִנְחָה. אַתָּה בְחַרְתָּנוּ מִכָּל הָעַמִּים אָהַבְתָּ אוֹתָנוּ וְרָצִיתָ בָּנוּ מִכָּל הַלְּשׁוֹנוֹת וְקִדַּשְׁתָּנוּ בְּמִצְוֹתֶיךָ וְקֵרַבְתָּנוּ מַלְכֵּנוּ לַעֲבוֹדָתֶךָ וְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ עָלֵינוּ קָרָאתָ וַתִּתֶּן לָנוּ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ מוֹעֲדִים לְשִׂמְחָה חַגִּים וּזְמַנִּים לְשָׂשוֹן אֶת יוֹם טוֹב מִקְרָא קֹדֶשׁ הַזֶּה אֶת יוֹם חַג הַמַּצּוֹת הַזֶּה זְמַן חֵרוּתֵנוּ בְּאַהֲבָה זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרָיִם. אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ יַעֲלֶה וְיָבוֹא כוּ׳‎. וְהַשִּׂיאֵנוּ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ אֶת בִּרְכַּת מוֹעֲדֶיךָ לְחַיִּים וּלְשָׁלוֹם כַּאֲשֶׁר אָמַרְתָּ וְרָצִיתָ לְבָרְכֵנוּ כֵּן תְּבָרְכֵנוּ סֶלָה וְתֵן חֶלְקֵנוּ בְּתוֹרָתֶךָ וְשַׂמַּח נַפְשֵׁנוּ בִּישׁוּעָתֶךָ וְכוּ׳‎. בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ מְקַדֵּשׁ יִשְׂרָאֵל וְהַזְּמַנִּים.

ברכה אמצעית ממוסף הפסח The Intermediate Blessing Recited for Musaf on Pesach –

אתה בחרתנו מכל העמים כו' עד זכר ליציאת מצרים ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו ואין אנו יכולין לעלות להראות ולהשתחוות לפניך בבית בחירתך בנוה הדרך בבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו מפני היד שנשתלחה במקדשך יהי רצון מלפניך יי' אלהינו שתשוב ותרחם עליו ועלינו ברחמיך הרבים ותקבץ פזורינו מבין הגוים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ והביאנו לציון עירך ברנה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם ושם נעשה לפניך את קרבנות חובותינו תמידין כסדרן ומוספין כהלכתן ואת מוסף יום טוב מקרא קדש הזה יום חג המצות הזה נעשה ונקריב לפניך כמצות רצונך כמו שכתבת עלינו בתורתך על ידי משה עבדך מלך רחמן רחם עלינו וכו' והשיאנו וכו' ברוך אתה יי' מקדש ישראל והזמנים

בְּרָכָה אֶמְצָעִית מִמּוּסַף הַפֶּסַח. אַתָּה בְחַרְתָּנוּ מִכָּל הָעַמִּים כוּ׳‎ עַד זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרָיִם. וּמִפְּנֵי חֲטָאֵינוּ גָּלִינוּ מֵאַרְצֵנוּ וְנִתְרַחַקְנוּ מֵעַל אַדְמָתֵנוּ וְאֵין אָנוּ יְכוֹלִין לַעֲלוֹת לְהֵרָאוֹת וּלְהִשְׁתַּחֲווֹת לְפָנֶיךָ בְּבֵית בְּחִירָתֶךָ בִּנְוֵה הַדָרֶךָ בַּבַּיִת הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ שֶׁנִּקְרָא שִׁמְךָ עָלָיו מִפְּנֵי הַיָּד שֶׁנִּשְׁתַּלְּחָה בְּמִקְדָּשֶׁךָ. יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ שֶׁתָּשׁוּב וּתְרַחֵם עָלָיו וְעָלֵינוּ בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים וּתְקַבֵּץ פְּזוּרֵינוּ מִבֵּין הַגּוֹיִם וּנְפוּצוֹתֵינוּ כַּנֵּס מִיַּרְכְּתֵי אָרֶץ וַהֲבִיאֵנוּ לְצִיּוֹן עִירְךָ בְּרִנָּה וְלִירוּשָׁלַיִם בֵּית מִקְדָּשְׁךָ בְּשִׂמְחַת עוֹלָם וְשָׁם נַעֲשֶׂה לְפָנֶיךָ אֶת קָרְבְּנוֹת חוֹבוֹתֵינוּ תְּמִידִין כְּסִדְרָן וּמוּסָפִין כְּהִלְכָתָן וְאֶת מוּסַף יוֹם טוֹב מִקְרָא קֹדֶשׁ הַזֶּה יוֹם חַג הַמַּצּוֹת הַזֶּה נַעֲשֶׂה וְנַקְרִיב לְפָנֶיךָ כְּמִצְוַת רְצוֹנֶךָ כְּמוֹ שֶׁכָּתַבְתָּ עָלֵינוּ בְּתוֹרָתֶךָ עַל יְדֵי משֶׁה עַבְדֶּךָ. מֶלֶךְ רַחֲמָן רַחֵם עָלֵינוּ וְכוּ׳‎. וְהַשִּׂיאֵנוּ וְכוּ׳‎. בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ מְקַדֵּשׁ יִשְׂרָאֵל וְהַזְּמַנִּים.

ובנוסח הזה הוא מתפלל בחג שבועות ובחג הסוכות בלא חסרון ובלא יתר אלא שבחג השבועות הוא אומר

One follows this order when praying on the holidays of Shavuos and Sukkos without subtracting or adding anything, except that on Shavuos, one says:

את יום טוב מקרא קדש הזה את יום חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו באהבה זכר ליציאת מצרים

ובמוסף הוא אומר –And in Musaf, he says:

ואת מוסף יום טוב מקרא קדש הזה יום חג השבועות הזה

וכן בסוכות הוא אומר – Similarly, on Sukkos, one says:

את יום טוב מקרא קדש הזה יום חג הסוכות הזה זמן שמחתנו באהבה וכו'

ובשמיני עצרת אומר – And on Shemini Atzeres, one says:

את יום טוב מקרא קדש הזה את יום חג שמיני עצרת הזה זמן שמחתנו כו'

וכן במוסף אומר – And in Musaf, he says:

ואת מוסף יום טוב מקרא קדש הזה יום חג שמיני כו'

וּבַנֹּסַח הַזֶּה הוּא מִתְפַּלֵּל בְּחַג שָׁבוּעוֹת וּבְחַג הַסֻּכּוֹת בְּלֹא חֶסְרוֹן וּבְלֹא יָתֵר. אֶלָּא שֶׁבְּחַג הַשָּׁבוּעוֹת הוּא אוֹמֵר אֶת יוֹם טוֹב מִקְרָא קֹדֶשׁ הַזֶּה אֶת יוֹם חַג הַשָּׁבוּעוֹת הַזֶּה זְמַן מַתַּן תּוֹרָתֵנוּ בְּאַהֲבָה זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרָיִם. וּבְמוּסָף הוּא אוֹמֵר וְאֶת מוּסַף יוֹם טוֹב מִקְרָא קֹדֶשׁ הַזֶּה יוֹם חַג הַשָּׁבוּעוֹת הַזֶּה. וְכֵן בְּסֻכּוֹת הוּא אוֹמֵר אֶת יוֹם טוֹב מִקְרָא קֹדֶשׁ הַזֶּה יוֹם חַג הַסֻּכּוֹת הַזֶּה זְמַן שִׂמְחָתֵנוּ בְּאַהֲבָה וְכוּ׳‎. וּבִשְׁמִינִי עֲצֶרֶת אוֹמֵר אֶת יוֹם טוֹב מִקְרָא קֹדֶשׁ הַזֶּה אֶת יוֹם חַג שְׁמִינִי עֲצֶרֶת הַזֶּה זְמַן שִׂמְחָתֵנוּ כוּ׳‎. וְכֵן בְּמוּסָף אוֹמֵר וְאֶת מוּסַף יוֹם טוֹב מִקְרָא קֹדֶשׁ הַזֶּה יוֹם חַג שְׁמִינִי כוּ׳‎.

ואם חל יום טוב להיות בשבת אומר – If a festival falls on the Sabbath, one says:

אתה בחרתנו כו' עד ותתן לנו יי' אלהינו שבתות למנוחה מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון את יום המנוח הזה ואת יום טוב מקרא קדש הזה את יום פלוני כו'

וכן במוסף אומר– : Similarly, in Musaf, he says

ואת מוספי יום המנוח הזה כו'

ועל דרך זו הוא מזכיר השבת בראש השנה וביום הכפורים אם חלו להיות בשבת בין בשאר תפלות בין במוסף וחותם בכל התפלות של שלש רגלים

In a similar manner, he mentions the Sabbath on Rosh HaShanah and Yom Kippur if they fall on the Sabbath, whether in the other prayer services or in Musaf. In such a situation, in all the services of the three festivals, he concludes:

מקדש השבת וישראל והזמנים

ובראש השנה חותם – On Rosh HaShanah, one concludes:

מלך על כל הארץ מקדש השבת וישראל ויום הזכרון

וביום הכפורים – On Yom Kippur, one concludes:

מלך על כל הארץ מקדש השבת וישראל ויום הכפורים

וְאִם חָל יוֹם טוֹב לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת אוֹמֵר אַתָּה בְחַרְתָּנוּ כוּ׳‎ עַד וַתִּתֶּן לָנוּ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ שַׁבָּתוֹת לִמְנוּחָה מוֹעֲדִים לְשִׂמְחָה חַגִּים וּזְמַנִּים לְשָׂשוֹן אֶת יוֹם הַמָּנוֹחַ הַזֶּה וְאֶת יוֹם טוֹב מִקְרָא קֹדֶשׁ הַזֶּה אֶת יוֹם פְּלוֹנִי כוּ׳‎. וְכֵן בְּמוּסָף אוֹמֵר וְאֶת מוּסְפֵי יוֹם הַמָּנוֹחַ הַזֶּה כוּ׳‎. וְעַל דֶּרֶךְ זוֹ הוּא מַזְכִּיר הַשַּׁבָּת בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה וּבְיוֹם הַכִּפּוּרִים אִם חָלוּ לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת בֵּין בִּשְׁאָר תְּפִלּוֹת בֵּין בְּמוּסָף. וְחוֹתֵם בְּכָל הַתְּפִלּוֹת שֶׁל שָׁלֹשׁ רְגָלִים מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת וְיִשְׂרָאֵל וְהַזְּמַנִּים. וּבְרֹאשׁ הַשָּׁנָה חוֹתֵם מֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת וְיִשְׂרָאֵל וְיוֹם הַזִּכָּרוֹן. וּבְיוֹם הַכִּפּוּרִים מֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת וְיִשְׂרָאֵל וְיוֹם הַכִּפּוּרִים.

נהגו רוב העם מראש השנה ועד יום הכפורים להוסיף בכל תפלה בעשרת הימים, בברכה ראשונה מוסיפים

Most people follow the custom of making the following additions in all the prayer services during the Ten Days between Rosh HaShanah and Yom Kippur.3 In the first blessing, this addition is made:

זכרנו לחיים כו' ברוך אתה יי' מגן אברהם

ומוסיפין בברכה שניה – In the second blessing, this addition is made:

מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו ברחמים ברוך אתה יי' מחיה המתים

ומוסיפין בברכת י"ח - In the eighteenth blessing, one adds:

זכור רחמיך וכו'

ובברכה אחרונה מוסיפין – In the last blessing, one adds:

ובספר חיים וכו'

ובתפלת נעילה של יום הצום אומר בברכה זכרנו לחיים חתמנו. וכל אלו התוספות מנהג מקומות ויש מקומות שנהגו שלא יוסיפו דבר

In the Neilah service of the fast [of Yom Kippur], in the first blessing, instead of zochreinu, one should say chasmeinu. All of these additions are dependent on local custom. In some places, no additions are made.

מנהג פשוט שמברכין ברכה שלישית בנוסח זה בשני ימים של ראש השנה בכל תפלה ותפלה מארבע התפלות וכן נהגו מקצת לברך אותה באותו הנוסח בכל תפלה ותפלה מחמש תפלות של יום הכפורים וזהו נוסחה

It is common custom to recite the third blessing following this text on the two days of Rosh HaShanah in all the four services of the day. Similarly, some follow the custom of reciting this text in each of the five services of Yom Kippur. This is the text:

אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ובכן תן פחדך יי' אלהינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת וייראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם כו' ובכן תן כבוד לעמך תהלה ליריאיך ותקוה טובה לדורשיך ופתחון פה למיחלים לך שמחה לארצך ששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו ואז צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים כו' ככתוב בדברי קדשך ימלוך יי' לעולם אלהיך ציון לדור ודור הללויה וכתוב ויגבה יי' וגו' ברוך אתה יי' המלך הקדוש

ברכה אמצעית של ראש השנה ערבית שחרית ומנחה

The Intermediate Blessing Recited on Rosh HaShanahin the Evening, Morning, and Afternoon Service

אתה בחרתנו מכל העמים כו' ותתן לנו יי' אלהינו את יום טוב מקרא קדש הזה זכרון תרועה באהבה זכר ליציאת מצרים אלהינו ואלהי אבותינו יעלה ויבא כו' אלהינו ואלהי אבותינו מלוך על כל העולם כולו בכבודך והנשא על כל הארץ ביקרך והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר רוח ונשמה באפו יי' וכו' קדשנו כו' ברוך אתה יי' מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הזכרון

רֹאשׁ הַשָּׁנָה. נָהֲגוּ רֹב הָעָם מֵרֹאשׁ הַשָּׁנָה וְעַד יוֹם הַכִּפּוּרִים לְהוֹסִיף בְּכָל תְּפִלָּה בַּעֲשֶׂרֶת הַיָּמִים. בִּבְרָכָה רִאשׁוֹנָה מוֹסִיפִים זָכְרֵנוּ לְחַיִּים כוּ׳‎ בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ מָגֵן אַבְרָהָם. וּמוֹסִיפִין בִּבְרָכָה שְׁנִיָּה מִי כָמוֹךָ אַב הָרַחֲמִים זוֹכֵר יְצוּרָיו בְּרַחֲמִים בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ מְחַיֵּה הַמֵּתִים. וּמוֹסִיפִין בְּבִרְכַּת י״ח זְכוֹר רַחֲמֶיךָ וְכוּ׳‎. וּבִבְרָכָה אַחֲרוֹנָה מוֹסִיפִין וּבְסֵפֶר חַיִּים וְכוּ׳‎. וּבִתְפִלַּת נְעִילָה שֶׁל יוֹם הַצּוֹם אוֹמֵר בִּבְרָכָה זָכְרֵנוּ לְחַיִּים חָתְמֵנוּ וְכָל אֵלּוּ הַתּוֹסָפוֹת מִנְהַג מְקוֹמוֹת. וְיֵשׁ מְקוֹמוֹת שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא יוֹסִיפוּ דָּבָר. מִנְהָג פָּשׁוּט שֶׁמְּבָרְכִין בְּרָכָה שְׁלִישִׁית בְּנֹסַח זֶה בִּשְׁנֵי יָמִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה בְּכָל תְּפִלָּה וּתְפִלָּה מֵאַרְבַּע הַתְּפִלּוֹת וְכֵן נָהֲגוּ מִקְצָת לְבָרֵךְ אוֹתָהּ בְּאוֹתוֹ הַנֹּסַח בְּכָל תְּפִלָּה וּתְפִלָּה מֵחָמֵשׁ תְּפִלּוֹת שֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים וְזֶהוּ נֻסְחָהּ. אַתָּה קָדוֹשׁ וְשִׁמְךָ קָדוֹשׁ וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶּלָה. וּבְכֵן תֵּן פַּחְדְּךָ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ עַל כָּל מַעֲשֶׂיךָ וְאֵימָתְךָ עַל כָּל מַה שֶּׁבָּרָאתָ וְיִירָאוּךָ כָּל הַמַּעֲשִׂים וְיִשְׁתַּחֲווּ לְפָנֶיךָ כָּל הַבְּרוּאִים וְיֵעָשׂוּ כֻלָּם אֲגֻדָּה אֶחָת לַעֲשׂוֹת רְצוֹנְךָ בְּלֵבָב שָׁלֵם כוּ׳‎. וּבְכֵן תֵּן כָּבוֹד לְעַמֶּךָ תְּהִלָּה לִירֵאֶיךָ וְתִקְוָה טוֹבָה לְדוֹרְשֶׁיךָ וּפִתְחוֹן פֶּה לַמְיַחֲלִים לָךְ שִׂמְחָה לְאַרְצֶךָ שָׂשׂוֹן לְעִירֶךָ וּצְמִיחַת קֶרֶן לְדָוִד עַבְדֶּךָ וַעֲרִיכַת נֵר לְבֶן יִשַׁי מְשִׁיחֶךָ בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ. וְאָז צַדִּיקִים יִרְאוּ וְיִשְׂמָחוּ וִישָׁרִים יַעֲלֹזוּ וַחֲסִידִים כוּ׳‎ כַּכָּתוּב בְּדִבְרֵי קָדְשֶׁךָ יִמְלֹךְ יְיָ׳‎ לְעוֹלָם אֱלֹהַיִךְ צִיּוֹן לְדוֹר וָדוֹר הַלְלוּיָהּ וְכָתוּב וַיִּגְבַּהּ יְיָ׳‎ וְגוֹ׳‎ בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ. בְּרָכָה אֶמְצָעִית שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה עַרְבִית שַׁחֲרִית וּמִנְחָה. אַתָּה בְחַרְתָּנוּ מִכָּל הָעַמִּים כוּ׳‎. וַתִּתֶּן לָנוּ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ אֶת יוֹם טוֹב מִקְרָא קֹדֶשׁ הַזֶּה זִכְרוֹן תְּרוּעָה בְּאַהֲבָה זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרָיִם. אֱלֹהֵינוּ וִאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ יַעֲלֶה וְיָבוֹא כוּ׳‎. אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ מְלוֹךְ עַל כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ בִּכְבוֹדֶךָ וְהִנָּשֵׂא עַל כָּל הָאָרֶץ בִּיקָרֶךָ וְהוֹפַע בַּהֲדַר גְּאוֹן עֻזֶּךָ עַל כָּל יוֹשְׁבֵי תֵבֵל אַרְצֶךָ וְיֵדַע כָּל פָּעוּל כִּי אַתָּה פְעַלְתּוֹ וְיָבִין כָּל יְצוּר כִּי אַתָּה יְצַרְתּוֹ וְיֹאמַר כּל אֲשֶׁר רוּחַ וּנְשָׁמָה בְאַפּוֹ יְיָ׳‎ וְכוּ׳‎. קַדְּשֵׁנוּ כוּ׳‎. בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ מֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ מְקַדֵּשׁ יִשְׂרָאֵל וְיוֹם הַזִּכָּרוֹן.

ברכה ראשונה משלש ברכות אמצעיות של מוסף ראש השנה

The First of the Three Intermediate Blessings Recited in Musaf on Rosh HaShanah4

אתה בחרתנו ומפני חטאינו כו' ואת מוספי כו' כמו שכתוב עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות וכו' אוחילה לאל אחלה פניו אשאלה ממנו מענה לשון אשר בקהל עם אשירה עוזו אביעה רננות בעד מפעליו כו' ברוך אתה יי' למדני חוקיך על כן נקוה לך יי' אלהינו לראות מהרה בתפארת עוזך וכו' אלהינו ואלהי אבותינו מלוך כו' ברוך אתה יי' מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הזכרון היום הרת עולם היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם אם כבנים אם כעבדים אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים אם כעבדים עינינו לך תלויות וכו'

ברכה שניה The Second Blessing –

אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם כו' כי זוכר הנשכחות אתה הוא מעולם ואין שכחה לפני כסא כבודך ועקדת יצחק לזרעו תזכור וכו' היום הרת עולם היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם אם כבנים אם כעבדים אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים כו'

ברכה שלישית The Third Blessing –

אתה נגלית בענן כבודך על עם קדשך לדבר עמם מן השמים השמעתם קולך כו' כי אתה שומע כו' ברוך אתה יי' שומע תרועה היום הרת עולם כו' ככתוב למעלה

ברכה אמצעית של צום יום הכפורים בערבית ושחרית ומנחה ונעילה

The Intermediate Blessing Recited on the Fast of Yom Kippur in the Evening, Morning, Afternoon, and Neilah Service

אתה בחרתנו כו' ותתן לנו יי' אלהינו את יום הכפורים הזה ואת יום מקרא קדש הזה למחילה וכו' אלהינו ואלהי אבותינו יעלה ויבוא יגיע יראה וירצה ישמע ויפקד ויזכר לפניך זכרוננו זכרון אבותינו זכרון ירושלים עירך וזכרון משיח בן דוד וכו' אלהינו ואלהי אבותינו מחול לעונותינו וכו' אלהינו ואלהי אבותינו מלוך כו' קדשנו כו' ודברך אמת וקיים כו' ברוך אתה יי' מלך על כל הארץ מלך מוחל וסולח וכו'

בְּרָכָה רִאשׁוֹנָה מִשָּׁלֹשׁ בְּרָכוֹת אֶמְצָעִיּוֹת שֶׁל מוּסַף רֹאשׁ הַשָּׁנָה.

אַתָּה בְחַרְתָּנוּ. וּמִפְּנֵי חֲטָאֵינוּ כוּ׳‎. וְאֶת מוּסְפֵי כוּ׳‎ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב. עָלֵינוּ לְשַׁבֵּחַ לַאֲדוֹן הַכּל לָתֵת גְּדֻלָּה לְיוֹצֵר בְּרֵאשִׁית שֶׁלֹּא עָשָׂנוּ כְּגוֹיֵי הָאֲרָצוֹת וְכוּ׳‎. אוֹחִילָה לָאֵל אֲחַלֶּה פָנָיו אֶשְׁאֲלָה מִמֶּנּוּ מַעֲנֵה לָשׁוֹן אֲשֶׁר בִּקְהַל עָם אָשִׁירָה עֻזּוֹ אַבִּיעָה רְנָנוֹת בְּעַד מִפְעָלָיו כוּ׳‎. בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ לַמְּדֵנִי חֻקֶּיךָ. עַל כֵּן נְקַוֶּה לְךָ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ לִרְאוֹת מְהֵרָה בְּתִפְאֶרֶת עֵזֶּךָ וְכוּ׳‎. אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ מְלוֹךְ כוּ׳‎. בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ מֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ מְקַדֵּשׁ יִשְׂרָאֵל וְיוֹם הַזִּכָּרוֹן. הַיּוֹם הֲרַת עוֹלָם הַיּוֹם יַעֲמִיד בַּמִּשְׁפָּט כָּל יְצוּרֵי עוֹלָם אִם כְּבָנִים אִם כַּעֲבָדִים אִם כְּבָנִים רַחֲמֵנוּ כְּרַחֵם אָב עַל בָּנִים אִם כַּעֲבָדִים עֵינֵינוּ לְךָ תְלוּיוֹת וְכוּ׳‎. בְּרָכָה שְׁנִיָּה אַתָּה זוֹכֵר מַעֲשֵׂה עוֹלָם וּפוֹקֵד כָּל יְצוּרֵי קֶדֶם כוּ׳‎ כִּי זוֹכֵר הַנִּשְׁכָּחוֹת אַתָּה הוּא מֵעוֹלָם וְאֵין שִׁכְחָה לִפְנֵי כִסֵּא כְבוֹדֶךָ וַעֲקֵדַת יִצְחָק לְזַרְעוֹ תִּזְכֹּר וְכוּ׳‎. הַיּוֹם הֲרַת עוֹלָם הַיּוֹם יַעֲמִיד בַּמִּשְׁפָּט כָּל יְצוּרֵי עוֹלָם אִם כְּבָנִים אִם כַּעֲבָדִים אִם כְּבָנִים רַחֲמֵנוּ כְּרַחֵם אָב עַל בָּנִים כוּ׳‎. בְּרָכָה שְׁלִישִׁית אַתָּה נִגְלֵיתָ בַּעֲנַן כְּבוֹדֶךָ עַל עַם קָדְשְׁךָ לְדַבֵּר עִמָּם מִן הַשָּׁמַיִם הִשְׁמַעְתָּם קוֹלֶךָ כוּ׳‎ כִּי אַתָּה שׁוֹמֵעַ כוּ׳‎ בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ שׁוֹמֵעַ תְּרוּעָה. הַיּוֹם הֲרַת עוֹלָם כוּ׳‎ כַּכָּתוּב לְמַעְלָה.

ברכה אמצעית של מוסף The Intermediate Blessing Recited for Musaf [on Yom Kippur] –

אתה בחרתנו ומפני חטאינו ואת מוספי יום מקרא קדש הזה נעשה ונקריב לפניך כמצות רצונך כו' אלהינו ואלהי אבותינו מחול לעונותינו ביום צום הכפורים הזה מחה והעבר פשעינו כו' עד ומבלעדיך אין לנו מלך מוחל וסולח וכו' אלהינו ואלהי אבותינו מלוך על כל העולם כולו בכבודך והנשא על כל הארץ ביקרך והופע בהדר גאון עוזך וכו' עד ומלכותו בכל משלה קדשנו במצותיך ותן חלקנו בתורתך ושבענו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת ודברך כו' עד ברוך אתה יי' מקדש ישראל ויום הכפורים

נהגו העם בכל תפלות המוספין כשהוא אומר כמו שכתבת עלינו בתורתך על ידי משה עבדך מזכיר קרבנות אותו היום כמו שהם כתובים בתורה וקורא אותם הפסוקים ואם לא הזכיר כיון שאמר כמו שכתבת עלינו בתורתך שוב אינו צריך:

People have adopted the custom that, in all of the Musaf Prayers, when saying: "As You prescribed for us in Your Torah, through Moses Your servant," the sacrifices offered on that day are mentioned, as they are written in the Torah, reciting the said verses. If one does not recite them, as long as he says: ""As You prescribed for us in Your Torah," nothing more is required.

בְּרָכָה אֶמְצָעִית שֶׁל צוֹם יוֹם הַכִּפּוּרִים בְּעַרְבִית וְשַׁחֲרִית וּמִנְחָה וּנְעִילָה

אַתָּה בְחַרְתָּנוּ כוּ׳‎. וַתִּתֶּן לָנוּ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ אֶת יוֹם הַכִּפּוּרִים הַזֶּה וְאֶת יוֹם מִקְרָא קֹדֶשׁ הַזֶּה לִמְחִילָה וְכוּ׳‎. אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ יַעֲלֶה וְיָבוֹא יַגִּיעַ יֵרָאֶה וְיֵרָצֶה יִשָּׁמַע וְיִפָּקֵד וְיִזָּכֵר לְפָנֶיךָ זִכְרוֹנֵנוּ זִכְרוֹן אֲבוֹתֵינוּ זִכְרוֹן יְרוּשָׁלַיִם עִירֶךָ וְזִכְרוֹן מָשִׁיחַ בֶּן דָּוִד וְכוּ׳‎. אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ מְחל לַעֲוֹנוֹתֵינוּ וְכוּ׳‎. אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ מְלוֹךְ כוּ׳‎. קַדְּשֵׁנוּ כוּ׳‎. וּדְבָרְךָ אֱמֶת וְקַיָּם כוּ׳‎ בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ מֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ מֶלֶךְ מוֹחֵל וְסוֹלֵחַ וְכוּ׳‎. בְּרָכָה אֶמְצָעִית שֶׁל מוּסָף אַתָּה בְחַרְתָּנוּ וּמִפְּנֵי חֲטָאֵינוּ וְאֶת מוּסְפֵי יוֹם מִקְרָא קֹדֶשׁ הַזֶּה נַעֲשֶׂה וְנַקְרִיב לְפָנֶיךָ כְּמִצְוַת רְצוֹנֶךָ כוּ׳‎. אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ מְחל לַעֲוֹנוֹתֵינוּ בְּיוֹם צוֹם הַכִּפּוּרִים הַזֶּה מְחֵה וְהַעֲבֵר פְּשָׁעֵינוּ כוּ׳‎ עַד וּמִבַּלְעָדֶיךָ אֵין לָנוּ מֶלֶךְ מוֹחֵל וְסוֹלֵחַ וְכוּ׳‎. אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ מְלוֹךְ עַל כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ בִּכְבוֹדֶךָ וְהִנָּשֵׂא עַל כָּל הָאָרֶץ בִּיקָרֶךָ וְהוֹפַע בַּהֲדַר גְּאוֹן עֵזֶּךָ וְכוּ׳‎ עַד וּמַלְכוּתוֹ בַּכּל מָשָׁלָה. קַדְּשֵׁנוּ בְּמִצְוֹתֶיךָ וְתֵן חֶלְקֵנוּ בְּתוֹרָתֶךָ וְשַׂבְּעֵנוּ מִטּוּבֶךָ וְשַׂמְּחֵנוּ בִּישׁוּעָתֶךָ וְטַהֵר לִבֵּנוּ לְעָבְדְּךָ בֶּאֱמֶת וּדְבָרְךָ כוּ׳‎ עַד בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ׳‎ מְקַדֵּשׁ יִשְׂרָאֵל וְיוֹם הַכִּפּוּרִים. נָהֲגוּ הָעָם בְּכָל תְּפִלּוֹת הַמּוּסָפִין כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר כְּמוֹ שֶׁכָּתַבְתָּ עָלֵינוּ בְּתוֹרָתֶךָ עַל יְדֵי משֶׁה עַבְדֶּךָ מַזְכִּיר קָרְבְּנוֹת אוֹתוֹ הַיּוֹם כְּמוֹ שֶׁהֵם כְּתוּבִים בַּתּוֹרָה וְקוֹרֵא אוֹתָם הַפְּסוּקִים. וְאִם לֹא הִזְכִּיר כֵּיוָן שֶׁאָמַר כְּמוֹ שֶׁכָּתַבְתָּ עָלֵינוּ בְּתוֹרָתֶךָ שׁוּב אֵינוֹ צָרִיךְ:

Footnotes
3.

With regarding to the following, see Hilchot Tefilah 2:19.

4.

See ibid.:8.

Order of Prayers - The Text of the Confession

The Text of the Confession

נסח הודוי

אלהינו ואלהי אבותינו תבא לפניך תפלתנו ואל תתעלם מתחנתנו שאין אנו עזי פנים וקשי עורף שנאמר לפניך צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל אנחנו ואבותינו אשמנו בגדנו גזלנו דברנו דופי העוינו והרשענו זדנו חמסנו כו' עד כי אמת עשית ואנחנו הרשענו

מה נאמר לפניך יי' אלהינו יושב מרום ומה נספר לפניך שוכן שחקים הלא הנסתרות והנגלות אתה יודע אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי אתה חופש כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב אין כל דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך ובכן יהי רצון מלפניך יי' אלהינו ואלהי אבותינו שתמחול לנו על כל חטאתינו ותכפר לנו על כל עונותינו ותסלח לנו על כל פשעינו

על חטא שחטאנו לפניך באונס וע"ח ש"ל בבלי דעת ע"ח ש"ל בגלוי וע"ח ש"ל בדעת ובמרמה ע"ח ש"ל בהרהור הלב וע"ח ש"ל בוידוי פה ע"ח ש"ל בזדון וע"ח ש"ל בחוזק יד ע"ח ש"ל בטומאת שפתים וע"ח ש"ל ביצר הרע ע"ח ש"ל ביודעים וע"ח ש"ל בלא יודעים ע"ח ש"ל בכחש ובכזב וע"ח ש"ל בלשון הרע ע"ח ש"ל במראית העין וע"ח ש"ל בנשך ובמרבית ע"ח ש"ל בשיח שפתותינו וע"ח ש"ל בעינים רמות ע"ח ש"ל בפתחון פה וע"ח ש"ל בצעדי רגלים ע"ח ש"ל בקפיצת יד וע"ח שח"ל ברצון ובדעת ע"ח שח"ל בשגגה וע"ח שח"ל בתמהון לבב על חטאים שאנו חייבין עליהם חטאת ע"ח שח"ע עולה (ע"ח שח"ע קרבן) ע"ח שח"ע אשם ודאי ע"ח שח"ע אשם תלוי ע"ח שח"ע קרבן עולה ויורד ע"ח שח"ע עשה ע"ח שח"ע לא תעשה שנתקו לעשה ע"ח שח"ע מיתה בידי שמים ע"ח שח"ע כרת ע"ח שח"ע מלקות ע"ח שח"ע ארבע מיתות בית דין סקילה שריפה הרג וחנק

על הגלוים לנו ועל שאינן גלוים לנו הגלוים לנו כבר אמרנום לפניך יי' אלהינו ושאינם גלוים לנו כל חטאינו אתה יודע כל הנסתרות ככתוב הנסתרות ליי' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם וכו' כי אתה סולחן לישראל מן העולם ומוחלן לשבטי ישורון ומבלעדיך אין לנו מלך מוחל וסולח אלהי עד שלא נוצרתי איני כדאי ועכשיו שנוצרתי כאלו לא נוצרתי עפר אני בחיי קל וחומר במיתתי הרי אני לפניך יי' אלהי ככלי מלא בושה וכלימה יהי רצון מלפניך שלא אחטא עוד ומה שחטאתי מחה ברחמיך הרבים אבל לא על ידי יסורין יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי' צורי וגואלי1

אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ תָּבוֹא לְפָנֶיךָ תְּפִלָּתֵנוּ וְאַל תִּתְעַלַּם מִתְּחִנָּתֵנוּ שֶׁאֵין אָנוּ עַזֵּי פָנִים וּקְשֵׁי עֹרֶף שֶׁנֹּאמַר לְפָנֶיךָ צַדִּיקִים אֲנַחְנוּ וְלֹא חָטָאנוּ אֲבָל אֲנַחְנוּ וַאֲבוֹתֵינוּ אָשַׁמְנוּ בָּגַדְנוּ גָּזַלְנוּ דִּבַּרְנוּ דֹּפִי הֶעֱוִינוּ וְהִרְשַׁעְנוּ זַדְנוּ חָמַסְנוּ כוּ׳‎. עַד כִּי אֱמֶת עָשִׂיתָ וַאֲנַחְנוּ הִרְשָׁעְנוּ. מַה נֹּאמַר לְפָנֶיךָ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ יוֹשֵׁב מָרוֹם וּמַה נְּסַפֵּר לְפָנֶיךָ שׁוֹכֵן שְׁחָקִים הֲלֹא הַנִּסְתָּרוֹת וְהַנִּגְלוֹת אַתָּה יוֹדֵעַ. אַתָּה יוֹדֵעַ רָזֵי עוֹלָם וְתַעֲלוּמוֹת סִתְרֵי כָּל חָי אַתָּה חוֹפֵשׂ כָּל חַדְרֵי בָטֶן וּבוֹחֵן כְּלָיוֹת וָלֵב אֵין כָּל דָּבָר נֶעְלָם מִמֶּךָּ וְאֵין נִסְתָּר מִנֶּגֶד עֵינֶיךָ. וּבְכֵן יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶׁתִּמְחל לָנוּ עַל כָּל חַטֹּאתֵינוּ וּתְכַפֶּר לָנוּ עַל כָּל עֲוֹנוֹתֵינוּ וְתִסְלַח לָנוּ עַל כָּל פְּשָׁעֵינוּ.

עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּאֹנֶס וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בִּבְלִי דָעַת. עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּגָלוּי וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּדַעַת וּבְמִרְמָה. עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּהַרְהוֹר הַלֵּב וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּוִדּוּי פֶּה. עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּזָדוֹן וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּחֹזֶק יָד. עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּטֻמְאַת שְׂפָתָיִם וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּיֵצֶר הָרָע. עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּיוֹדְעִים וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּלֹא יוֹדְעִים. עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְכַחַשׁ וּבְכָזָב וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּלָשׁוֹן הָרָע. עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּמַרְאִית הָעַיִן וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּנֶשֶׁךְ וּבְמַרְבִּית. עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּשִׂיחַ שִׂפְתוֹתֵינוּ וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּעֵינַיִם רָמוֹת. עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּפִתְחוֹן פֶּה וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּצַעֲדֵי רַגְלַיִם. עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בִּקְפִיצַת יָד וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּרָצוֹן וּבְדַעַת. עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בִּשְׁגָגָה וְעַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּתִמְהוֹן לֵבָב. עַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִין עֲלֵיהֶם חַטָּאת. עַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִין עֲלֵיהֶם עוֹלָה. (עַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִין עֲלֵיהֶם קָרְבָּן). עַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִין עֲלֵיהֶם אָשָׁם וַדַּאי. עַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִין עֲלֵיהֶם אָשָׁם תָּלוּי. עַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִין עֲלֵיהֶם קָרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד. עַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִין עֲלֵיהֶם עֲשֵׂה. עַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִין עֲלֵיהֶם לֹא תַעֲשֶׂה) שֶׁנִּתְּקוּ לַעֲשֵׂה. עַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִין עֲלֵיהֶם מִיתָה בִּידֵי שָׁמַיִם. עַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִין עֲלֵיהֶם כָּרֵת. עַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִין עֲלֵיהֶם מַלְקוֹת. עַל חֲטָאִים שֶׁאָנוּ חַיָּבִין עֲלֵיהֶם אַרְבַּע מִיתוֹת בֵּית דִּין סְקִילָה שְׂרֵפָה הֶרֶג וְחֶנֶק. עַל הַגְּלוּיִים לָנוּ וְעַל שֶׁאֵינָן גְּלוּיִים לָנוּ הַגְּלוּיִים לָנוּ כְּבָר אֲמַרְנוּם לְפָנֶיךָ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ וְשֶׁאֵינָם גְּלוּיִים לָנוּ כָּל חֲטָאֵינוּ אַתָּה יוֹדֵעַ כָּל הַנִּסְתָּרוֹת כַּכָּתוּב הַנִּסְתָּרוֹת לַיְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ וְהַנִּגְלֹת לָנוּ וּלְבָנֵינוּ עַד עוֹלָם וְכוּ׳‎. כִּי אַתָּה סָלְחָן לְיִשְׂרָאֵל מִן הָעוֹלָם וּמָחֳלָן לְשִׁבְטֵי יְשׁוּרוּן וּמִבַּלְעָדֶיךָ אֵין לָנוּ מֶלֶךְ מוֹחֵל וְסוֹלֵחַ. אֱלֹהַי עַד שֶׁלֹּא נוֹצַרְתִּי אֵינִי כְדַאי וְעַכְשָׁיו שֶׁנּוֹצַרְתִּי כְּאִלּוּ לֹא נוֹצַרְתִּי עָפָר אֲנִי בְּחַיָּי קַל וָחֹמֶר בְּמִיתָתִי הֲרֵי אֲנִי לְפָנֶיךָ יְיָ׳‎ אֱלֹהַי כִּכְלִי מָלֵא בוּשָׁה וּכְלִמָּה יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ שֶׁלֹּא אֶחֱטָא עוֹד וּמַה שֶּׁחָטָאתִי מְחֵה בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים אֲבָל לֹא עַל יְדֵי יִסּוּרִין. יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ יְיָ׳‎ צוּרִי וְגוֹאֲלִי.

כסדר הזה מתודה בערבית שחרית ומוסף ומנחה בין יחיד בין שליח ציבור אלא שהיחיד אומר וידוי זה אחר תפלתו אחר שגומר שים שלום קודם שיפסיע שלש פסיעות ושליח ציבור אומרו בתוך ברכה אמצעית קודם שיאמר אלהינו ואלהי אבותינו מחול לעונותינו מתודה וידוי כסדר הזה ואחר כך אומר מחול לעונותינו ביום צום הכפורים

This is the manner in which both an individual and the chazan should recite the confessional prayers in the Evening, Morning, Musaf, and Afternoon Services. An individual recites this confession after the Shemoneh Esreh, after completing the blessing Sim Shalom before he steps back three steps. The chazan recites it in the middle of the intermediate blessing, before he says Eloheinu … l'avonoseinu, he recites this confession. Afterwards, he says: M'chol l'avonoseinu biyom tzom hakippurim….

כַּסֵּדֶר הַזֶּה מִתְוַדֶּה בְּעַרְבִית שַׁחֲרִית וּמוּסָף וּמִנְחָה בֵּין יָחִיד בֵּין שְׁלִיחַ צִבּוּר. אֶלָּא שֶׁהַיָּחִיד אוֹמֵר וִדּוּי זֶה אַחַר תְּפִלָּתוֹ אַחַר שֶׁגּוֹמֵר שִׂים שָׁלוֹם קֹדֶם שֶׁיַּפְסִיעַ שָׁלֹשׁ פְּסִיעוֹת וּשְׁלִיחַ צִבּוּר אוֹמְרוֹ בְּתוֹךְ בְּרָכָה אֶמְצָעִית קֹדֶם שֶׁיֹּאמַר אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ מְחל לַעֲוֹנוֹתֵינוּ מִתְוַדֶּה וִדּוּי כַּסֵּדֶר הַזֶּה וְאַחַר כָּךְ אוֹמֵר מְחל לַעֲוֹנוֹתֵינוּ בְּיוֹם צוֹם הַכִּפּוּרִים:

בנעילה מתודה כסדר הזה

During Neilah, one should recite the confessional prayers as follows:

מה נאמר לפניך יושב מרום כו' כי עונותינו רבו מלמנות כו' מה אנו מה חיינו מה חסדנו מה צדקנו מה מעשינו מה נאמר לפניך יי' אלהינו הלא כל הגבורים כאין לפניך ואנשי השם כלא היו וחכמים כבלי מדע ונבונים כבלי השכל כי כל מעשינו תהו וימי חיינו הבל לפניך ככתוב2 ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל

אבל אתה הבדלת אנוש מראש ותכירהו לעמוד לפניך כי מי יאמר לך מה תעשה ואם יצדק מה יתן לך ותתן לנו יי' אלהינו את יום הכפורים הזה קץ מחילה לכל חטאתינו למען נחדל מעושק ידינו ונשוב לעשות חוקי רצונך בלב שלם כדבר שנאמר3 דרשו יי' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו וישוב אל יי' וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח ואתה אלוה סליחות טוב ומטיב חנון ורחום ארך אפים ורב חסד מרבה להטיב רוצה בתשובתן של רשעים ואין אתה חפץ במיתתן ככתוב חי אני נאם יי' אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישראל השיבנו וקבלנו ומחול לנו וסלח כגודל חסדך יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי' כו' עושה שלום וכו'.

בִּנְעִילָה מִתְוַדֶּה כַּסֵּדֶר הַזֶּה. מַה נֹּאמַר לְפָנֶיךָ יוֹשֵׁב מָרוֹם כוּ׳‎ כִּי עֲוֹנוֹתֵינוּ רַבּוּ מִלִּמְנוֹת כוּ׳‎ מָה אָנוּ מֶה חַיֵּינוּ מֶה חַסְדֵּנוּ מַה צִּדְקֵנוּ מַה מַּעֲשֵׂינוּ מַה נֹּאמַר לְפָנֶיךָ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ הֲלֹא כָּל הַגִּבּוֹרִים כְּאַיִן לְפָנֶיךָ וְאַנְשֵׁי הַשֵּׁם כְּלֹא הָיוּ וַחֲכָמִים כִּבְלִי מַדָּע וּנְבוֹנִים כִּבְלִי הַשְׂכֵּל כִּי כָּל מַעֲשֵׂינוּ תֹּהוּ וִימֵי חַיֵּינוּ הֶבֶל לְפָנֶיךָ כַּכָּתוּב וּמוֹתַר הָאָדָם מִן הַבְּהֵמָה אָיִן כִּי הַכּל הָבֶל. אֲבָל אַתָּה הִבְדַּלְתָּ אֱנוֹשׁ מֵרֹאשׁ וַתַּכִּירֵהוּ לַעֲמֹד לְפָנֶיךָ כִּי מִי יֹאמַר לְךָ מַה תַּעֲשֶׂה וְאִם יִצְדַּק מַה יִתֶּן לָךְ וַתִּתֶּן לָנוּ יְיָ׳‎ אֱלֹהֵינוּ אֶת יוֹם הַכִּפּוּרִים הַזֶּה קֵץ מְחִילָה לְכָל חַטֹּאתֵינוּ לְמַעַן נֶחְדַּל מֵעשֶׁק יָדֵינוּ וְנָשׁוּב לַעֲשׂוֹת חֻקֵּי רְצוֹנֶךָ בְּלֵב שָׁלֵם כַּדָּבָר שֶׁנֶּאֱמַר דִּרְשׁוּ יְיָ׳‎ בְּהִמָּצְאוֹ קְרָאֻהוּ בִּהְיוֹתוֹ קָרוֹב יַעֲזֹב רָשָׁע דַּרְכּוֹ וְאִישׁ אָוֶן מַחְשְׁבֹתָיו וְיָשֹׁב אֶל יְיָ׳‎ וִירַחֲמֵהוּ וְאֶל אֱלֹהֵינוּ כִּי יַרְבֶּה לִסְלוֹחַ. וְאַתָּה אֱלוֹהַּ סְלִיחוֹת טוֹב וּמֵטִיב חַנּוּן וְרַחוּם אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד מַרְבֶּה לְהֵיטִיב רוֹצֶה בִּתְשׁוּבָתָן שֶׁל רְשָׁעִים וְאֵין אַתָּה חָפֵץ בְּמִיתָתָן כַּכָּתוּב חַי אָנִי נְאֻם יְיָ׳‎ אִם אֶחְפֹּץ בְּמוֹת הָרָשָׁע כִּי אִם בְּשׁוּב רָשָׁע מִדַּרְכּוֹ וְחָיָה שׁוּבוּ שׁוּבוּ מִדַּרְכֵיכֶם הָרָעִים וְלָמָּה תָמוּתוּ בֵּית יִשְׂרָאֵל. הֲשִׁיבֵנוּ וְקַבְּלֵנוּ וּמְחל לָנוּ וּסְלַח כְּגֹדֶל חַסְדְּךָ. יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ יְיָ׳‎ כוּ׳‎. עשֶֹׁה שָׁלוֹם וְכוּ׳‎:

The Mishneh Torah was the Rambam's (Rabbi Moses ben Maimon) magnum opus, a work spanning hundreds of chapters and describing all of the laws mentioned in the Torah. To this day it is the only work that details all of Jewish observance, including those laws which are only applicable when the Holy Temple is in place. Participating in one of the annual study cycles of these laws (3 chapters/day, 1 chapter/day, or Sefer Hamitzvot) is a way we can play a small but essential part in rebuilding the final Temple.
Download Rambam Study Schedules: 3 Chapters | 1 Chapter | Daily Mitzvah
Published and copyright by Moznaim Publications, all rights reserved.
To purchase this book or the entire series, please click here.
The text on this page contains sacred literature. Please do not deface or discard.
Vowelized Hebrew text courtesy Torat Emet under CC 2.5 license.
The text on this page contains sacred literature. Please do not deface or discard.