ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday Elul 6 5703
Torah lessons: Chumash: Teitsei, Sheini with Rashi.
Tehillim: 35-38. Also 16-18.
Tanya: But the Holy One, (p. 449) ...blessed attributes. (p. 451).

The Tzemach Tzedek related: The Baal Shem Tov was very fond of light, and said, "Or ('light') is the numerical equivalent of raz ('secret').1 Whoever knows the 'secret' contained in every thing can bring illumination."

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Tikunei Zohar 19; Zohar III, p. 28b.

יום שני ו אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצא,שני עם פירש"י.
תהילים: לה-לח. טז-יח.
תניא: אך...'234' הקדושות ית'.הצ"צ [הצמח צדק] סיפר: דער בעש"ט [בעל שם טוב] האט זייער האלט געהאט ליכטיקייט ואמר: אור בגימטריא רז, דער וואס ווייס דעם סוד וואס אין יעדער זאך, קאן ליכטיג מאכען.