ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Elul 5 5703
Torah lessons: Chumash: Teitsei, first parsha with Rashi.
Tehillim: 29-34. Also 13-15.
Tanya: XII. "And the act (p. 449) ...of separate attributes. (p. 449).

Our custom in donning the tallit gadol:1 Place the folded tallit on the right shoulder. Inspect the tzitzit while reciting borchi nafshi (p. 11). Remove the tallit from the shoulder and open it. Kiss the top border. Twirl the tallit away from in front of the face to a position behind you.

Begin the b'racha l'hitateif b'tzitzit. Complete the b'racha close to placing the two right corners (of the tallit) around the neck over the left shoulder.

(See Sh'eirit Yehuda, Orach Chayim, 1, and Divrei Nechemya, Orach Chayim, 9.)

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

"Large tallit," worn during prayer - as distinct from the tallit katan ("small tallit") worn constantly (beneath the outer garments).

יום ראשון ה אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצא,ראשון עם פירש"י.
תהילים: כט-לד. יג-טו.
תניא: יב. והי'...מדות לבדן.מנהגנו בלבישת טלית גדול: מניחים הט"ג [הטלית גדול] מקופל על כתף ימין ובודקים הציצית. בשעת הבדיקה אומרים ברכי נפשי גו'. אח"כ [אחר כך] לוקחים הטלית מן הכתף, פושטים אותו, מנשקים שפת הטלית, מחזיר אותו מכנגד פניו לאחוריו ומתחיל ברכת להתעטף בציצית, סיום הברכה סמוך לכריכת ב' כנפות ימין סביב צוארו לאחוריו בצד שמאל.

[עיין שארית יהודא או"ח [אורח חיים] ס"א [סימן אלף], דברי נחמיה או"ח [אורח חיים] ס"ט [סימן טית].