ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Shabbat Elul 11 5703
Torah lessons: Chumash: Teitsei, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 60-65. Also 31-33.
Tanya: XIII. "How abundant (p. 457) ...in a pavilion..." (p. 461).

On Shabbat Teitsei 5603 (1843), at the Kiddush table by day, the Tzemach Tzedek said: "This world is a world of falsity, therefore even good is adulterated with chaff and must be purified 'from below upward' as well as from 'Above downward.' Olam haba (the Coming World) is the world of truth. In Torah there are discussions of matters which may appear negative, yet the same matters, as they are studied in gan eden1 - are actually positive qualities."

Then the Rebbe began to sing, and indicated with a motion of his hand that everyone join him. His sons began singing, then all the chassidim joined in; the singing enflamed and aroused all hearts. When the Tzemach Tzedek stopped singing, he said: "In This World the meaning of the passage (Sanhedrin 99b) 'He who studies Torah liprakim,' means one who studies Torah intermittently; in gan eden they interpret the passage to mean that he studies Torah and the Torah 'takes him apart',2 the words of Torah possess him."

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Related to olam haba.

2.

The word liprakim lends itself to both interpretations: peirek - intermittent, or - pareik - to take apart.

שבת יא אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצא, שביעי עם פירש"י..
תהילים: ס-סה. לא-לג.
תניא: יג מה רב...בסוכה וגו'.

ש"פ [שבת פרשת] תצא תר"ג בשולחן קדוש היום הואיל הצ"צ [הצמח צדק] לאמר: עוה"ז [עולם הזה] הוא עלמא דשיקרא, לכן הנה גם בהטוב מעורב פסולת, וצריך בירור בדרך מלמטה למעלה ובדרך מלמעלה למטה. העוה"ב [העולם הבא] הוא עלמא דקשוט - הנה גם הדברים בדברי תורה המדברים בענינים הנראים לחסרון, הרי כמו שלומדים אותם בג"ע [בגן עדן] הם מעלה. - והתחיל לנגן, והראה בידו הקדושה לאות כי ינגנו אתו. בני הצ"צ [הצמח צדק] התחילו לנגן ואחריהם ענו כל החסידים בקול שיר שהלהיב הלבבות. - כשגמר לנגן אמר הצ"צ [הצמח צדק]: בעלמא דין איז דער טייטש פון דעם מאמר [סנהדרין צט. ב] הלומד תורה לפרקים אז ער לערענט תורה צייטענווייז. אין ג"ע [גן עדן] טייטשט מען דעם מאמר אז ער לערענט תורה און די תורה נעהמט איהם פאנאנדער, די דברי תורה דערנעמען איהם.