ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Thursday Elul 9 5703
Torah lessons: Chumash: Teitsei, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 49-54. Also 25-27.
Tanya: Now, it is (p. 453) ...a hundred times." (p. 455).

My grandfather said in reference to hitbon'nut, the profoundly concentrated contemplation on a subject extremely difficult to comprehend: If the subject is of deep personal concern, the person will come to understand and comprehend it very well. The proof of this is in the Torah, in laws involving women, etc., and the ingenious arguments that they may put forth on their own behalf. These arguments are discussed by Tanaim, Amoraim and Gaonim, all exceptionally brilliant minds, and the Torah is the Torah of Truth.1 Yet this woman is far removed, intellectually, from being able to devise such (ingenious, brilliant) claims. But the truth is that when a subject is of deep concern to a person, even those of weak intellect will come up with profound concepts.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

In Talmudic discussion of arguments which litigants may offer on their own behalf, some arguments would appear to be too involved and ingenious for the layman, so how could these claims possibly occur to the litigants? And since these arguments are suggested in the Torah of Truth, they must be accessible to these litigants!

יום חמישי ט אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצא,חמישי עם פירש"י.
תהילים: מט-נד. כה-כז.
תניא: הנה מודעת...'236' פעמים וכו'.אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] אמר - ביחס להתבוננות בהעמקת הדעת בענין קשה ההשגה: אם הענין נוגע אזי מבינים ומשיגים בכי טוב, וראיה מן התורה בדיני נשים וכו' וטענותיהן שיכולות לטעון. ומדברים בזה תנאים ואמוראים והגאונים שכולם הם בעלי השכלה מופלגה, והתורה היא תורת אמת, והלא האשה אינה בערך לטעון טענות אלו. אבל האמת הוא, דכאשר הענין נוגע הנה גם חלושי הדעת ממציאים שכליים עמוקים.