ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Chai (18) Elul 5703
At Shishi the Torah-reader says the b'rachot without being called to the Torah.
Torah lessons: Chumash: Tavo, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 88-89. Also 52-54.
Tanya: Now all this (p. 473) ...in its place. (p. 477).

Birth of the Baal Shem Tov in 5458 (1698). The day his holy teacher1 and master appeared to him in 5484 (1724). The day the Baal Shem Tov became revealed2 in 5494 (1734).

Birth of the Alter Rebbe 5505 (1745).

Outline of the Baal Shem Tov's discourse3 on Shabbat Tavo, Chai (18th) Elul 5652 (1892), after Kabalat Shabbat:

It will be when you come into the land (eretz) that the Eternal your G‑d gives you for an inheritance, and you will inherit it and dwell in it.4

The Midrash notes that eretz is an idiom of merutza (running) and of ratzon (will, desire). When you attain the level of ratzon, "desire,"5 that is a gift from Above and an inheritance for every one of Israel, then your avoda is "...you will dwell in it" - to internalize all you have attained, "bringing it down" in a settled manner.6

"You shall take...and place it in a basket,"7 - draw down the (spiritual) lights into (appropriate) vessels.

"You shall go to the place the Eternal your G‑d will choose"8 - a Jew must know that when he goes from one place to another, he is not going on his own, but is being directed from Above. And the intention and purpose in this is...

"...to cause His Name to dwell there"9 - that is, to make G‑d known in his (that Jew's) locale.10

After Maariv the Baal Shem Tov repeated this discourse and added:

"It will be when you come..." For you to attain the level of "desire"11 etc. it is necessary that... "you shall go to the place, etc... to cause His Name to dwell there." You are to utterly dedicate yourself to making G‑d known there. How does one "make G‑d known"? With a b'racha and a verse of Tehillim.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Achiya HaShiloni.

2.

As a tzadik, to the world.

3.

The Baal Shem Tov passed away in 1760. His discourse - in gan eden (the heavenly abode of souls) - was said by him to the Rebbe Rashab in 1892 in a vision experienced by the latter after Kabalat Shabbat and again after Maariv. See Section 3, Supplements to Keter Shem Tov (Kehot edition).

5.

For the G‑dly.

6.

"In a settled manner" - hit'yashvut, from the same root as veyashavta, "you will dwell."

7.

Devarim ibid; verse 2.

8.

Ibid.

9.

Ibid.

10.

In the place to which he was Divinely led.

11.

As above.

שבת חי אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תבא, שביעי עם פירש"י..
תהילים: פח-פט. נב-נד.
תניא: והנה כ"ז ... שיתבאר במקומן.

לששי עולה הבעל קורא, ומעצמו.

יום הולדת את הבעש"ט בשנת תנ"ח. יום שנתגלה אליו מורו ורבו הק' - תפ"ד. יום שנתגלה הבעש"ט - תצ"ד.

יום הולדת את רבינו הזקן - תק"ה.

תוכן תורת הבעש"ט בש"פ תבוא ח"י אלול תרנ"ב אחר קבלת שבת: והי' כי תבוא אל הארץ וגו'. ארץ ל' מרוצה ול' רצון כדאיתא במדרש. אז דו וועסט צוקומען צום רצון וואס איז א מתנה מלמעלה און בירושה בכל אחד מישראל, איז די עבודה דארף זיין וישבת, אראפטראגען אין התישבות, ולקחת גו' ושמת בטנא, ממשיך זיין אורות בכלים, והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך, א איד דארף וויסען אז ער גייט פון איין ארט אין דעם אנדערען, איז ניט ער גייט אליין נאר מ'פירט איהם מלמעלה, און די כוונה איז לשכן שמו שם, אוף מפרסם זיין אלקות אין דעם ארט וואו ער איז.

אחר תפלת ערבית חזר עוד הפעם תורה הקודמת ומוסיף: והי' כי תבוא גו' בכדי דו זאלסט צוקומען צום רצון כו', איז דאס דורך דעם אז והלכת אל המקום גו' לשכן שמו שם, זאלסט זיך מוסר נפש זיין אויף מפרסם זיין דארטין אלקות, מיט וואס איז מען מפרסם אלקות, מיט א ברכה און א פסוק תהלים.