ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Tishrei 10, Yom Hakippurim 5704
Torah lessons: Chumash: B'racha, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 55-59. Before Kol Nidrei: 115-123. Before going to sleep: 124-132. After Musaf: 133-141. After Ne'ila: 142-150.
Tanya: And from this (p. 511) ...the world to come." (p. 513).

Yom Kippur eve we begin Hashem malach tageil etc. The verse Or zarua is said once, aloud. (p. 296) Al daat hakahal...is said three times, softly. Ki hinei kachomer is not repeated. Bedtime sh'ma as every Shabbat and Festival. Avinu malkeinu z'chor rachamecha etc. is said in every tefilla. On Rosh Hashana and Yom Kippur the Thirteen Attributes of Mercy (p. 183) are recited when the Scrolls are removed from the Ark, even on Shabbat. The daily Tehillim is said after Musaf.

Haftora at Mincha: Va'yhi d'var until uv'heima raba, then Mi Keil kamocha etc. L'David ori said at Mincha too. Open the Ark for Ne'ila service at Ashrei, and it remains open until after the entire Ne'ila Service. Kaddish in Ne'ila - l'eila ul'eila. Ein k'Elokeinu, Aleinu, no blessing by the kohanim.

Hayom yifneh is said even after dark. She'assa li kol tzorki (p. 8) is not said until tomorrow.

On Yom Kippur it works out that we actually fast 26 hours.1

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Corresponding to the Divine Name Havayeh, numerically equivalent to 26. See Sefer Hasichot 5705 p. 21. See Likutei Sichot 16, p. 522.

שבת-תשובה י תשרי, יום הכיפורים (תש"ד)
שיעורים: חומש: נצבים ברכה, שביעי עם פירש"י..
תהילים:נה-נט. קודם כל נדרי: קטו-קכג. קודם השינה: קכד-
קלב. אחר מוסף: קלג-קמא. אחר נעילה: קמב-קנ
תניא: ומזה יובן...עוה"ב.

ליל יוהכ"פ [יום הכפורים] מתחילים ה' מלך תגל גו'. פסוק אור זרוע - פעם אחת ובקול רם. על דעת הקהל כו' ג"פ [ג' פעמים] ובקול נמוך. אין כופלים החרוז כי הנה כחומר. קשעהמ"ט [קריאת שמע שעל המטה] כמו בשיו"ט [בשבת ויום טוב]. א"מ [אבינו מלכנו] זכור רחמיך כו' - בכל תפלות היום. בר"ה [בראש השנה] ויוהכ"פ [ויום הכפורים] אומרים יגמה"ר [י"ג מדות הרחמים] בהוצאת הס"ת [הספר תורה] גם כשחל בשבת. שיעור תהלים אחר מוסף.

הפטורת מנחת יוהכ"פ [יום הכפורים]: ויהי דבר - ובהמה רבה. מי אל כמוך גו'. גם במנחה אומרים לדוד ה' אורי. פתיחת הארון בנעילה לאשרי, ונשאר פתוח עד אחרי כל תפלת נעילה. בקדיש דנעילה - לעילא ולעילא, אין כאלקינו, עלינו. ואין נ"כ [נושאים כפים].

אומרים היום יפנה, גם אם העריב היום. אין מברכים שעשה לי כל צרכי עד למחר.

יוהכ"פ [יום הכפורים] קומט אויס צו פאסטען זעקס און צוואנציג שעה.