ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Elul 16 5703
Torah lessons: Chumash: Tavo, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 79-82. Also 46-48.
Tanya: Now, as regards (p. 469) ...as will be explained). (p. 473).

The Alter Rebbe interpreted the statement, "Whoever saves a single person of (the people) Israel is as though he saved an entire world1": One must perceive a Jew as he stands in the primordial thought of Adam Kadmon. There, each soul stands with all the generations destined to descend from it until the coming of Mashiach, the righteous Redeemer. When one does a favor to an individual, it is a favor to all those souls until the end of all generations.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Sanhedrin 37a.

יום חמישי טז אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תבוא,חמישי עם פירש"י.
תהילים: עט-פב. מו-מח.
תניא: והנה כללות... 'קכג' כמו שית'.רבינו הזקן פירש מאמר כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא, אויף א אידען דארף מען קוקען ווי ער שטייט אין מחשבה הקדומה דא"ק [דאדם קדמון], און דארטען שטייט יעדער נשמה מיט אלע דורות וואס קומען ארויס פון איהר ביז ביאת המשיח גואל צדק, און אז מען טוט א אידען א טובה, טוט מען א טובה, אט די אלע נשמות עד סוף כל הדורות.