ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Elul 23 5703
Torah lessons: Chumash: Nitzavim-Vayeilech, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 108-112. Also 67-69.
Tanya: XVIII. It is written (p. 485) ...in Likutei Amarim.(p. 487).

When R. Moshe, son of the Alter Rebbe, was between eight and eleven years old, he was studying the passage in Gittin 67a lauding the virtues of the sages. There R. Shimon bar Yochai said, "Learn my midot." R. Moshe was in doubt about the meaning of that last word, since there is Rashi's interpretation, "my teachings," and the simple meaning, "traits of character."

At that moment the Alter Rebbe came in and said, in the chant he habitually used: "The Torah given us is all fine character-traits. Even the punishments there, are in truth acts of kindness and goodness. The two interpretations are one, and interdependent. There can be no fine character-traits without Torah; there can be no Torah without fine character."

Exactly the same incident happened to the Tzemach Tzedek, when he was between eight and eleven.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום חמישי כג אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: נצו"י,חמישי עם פירש"י.
תהילים: קח-קיב. סז-סט.
תניא: יח. כתיב ... '252' בלק"אר' משה, בנו של רבינו הזקן בלמדו - והוא אז כבן ח' - י"א שנה - הסוגיא בשבחן של חכמים בגטין [ס"ז א] נסתפק במאמר רשב"י [רבי שמעון בן יוחאי] שם שנו מדותי שיש בזה שני פירושים: לימדו תורתי [רש"י] או מדותי כפשוטו. בתוך כך נכנס רבינו הזקן ואמר - בניגון, כדרכו בקדש: תורה שניתנה לנו כולה מדות טובות, אפילו העונשין שבה הם באמת חסד וטוב, ושני הפירושים אחד הם והא בהא תליא: אי אפשר להיות מדות טובות בלי תורה, ואי אפשר לתורה בלי מדות טובות. ככל הנ"ל [הנזכר לעיל] קרה גם להצ"צ [להצמח צדק] בהיותו בגיל ח' - י"א שנה.