ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Friday Tishrei 2,* 2nd day of Rosh Hashana 5704
L'keil orech din is said at Musaf.
Torah lessons: Chumash: Ha'azinu, Shishi with Rashi.
Tehillim: 10-17. Also 91-93.
Tanya: (Such) created (p. 499) ...to its cause). (p. 501).

At Mincha do not say Hodu (p. 124); do say Patach Eliyahu (p. 125).

The statement in the Alter Rebbe's Siddur,1 (Shaar haKriat Sh'ma, in the maamar L'havin hahefresh, p. 74a of that siddur) that prior to sounding the shofar we say Ana b'choach,2 means this: In general terms they are the kavanot (mystical devotions) of the verses whose initial letters are the second Name of the Name mem-bet.3 However, some keep the kavanot of the words Ana b'choach in thought, but do not pronounce the letters or words. One who is involved with kavanot must study those subjects in the Arizal's4 writings until he knows them clearly, and then his kavanot are acceptable and favored.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
*.

According to circumstantial evidence cited by the Rebbe of righteous memory (Sefer Hamaamarim 5711, p. 106), this day marks the yahrzeit in 5703 (1942), of Rebbetzin Sheina, daughter of the Previous Rebbe. May G‑d avenge her blood. (She was married to R. Menachem Mendel Hakohein Horenstein.)

1.

I.e. the "Siddur with Chassidus."

2.

...when we do not, in fact, actually say it. See Siddur pp. 280-1.

3.

A mystical form of the Divine Name consisting of 42 letters. See Kidushin 71a.

4.

"Arizal" is an acronym for Rabbi Yitzchak Luria of blessed memory (zal) whose kabalistic writings are basic for knowledge of mystical devotions.

יום שישי ב תשרי, א דר"ה (תש"ד)
שיעורים: חומש: האזינו,שישי עם פירש"י.
תהילים: י-יז. צא-צג.
תניא: כ. והגם שהיש.. 'קל' עילתו.לאל עורך דין - בתפלת מוסף.

במנחה א"א [אין אומרים] הודו, אבל אומרים פתח אלי']הו[.

מ"ש [מה שכתוב] בסידור שער הק"ש [הקריאת שמע] ד"ה [דבור המתחיל] להבין ההפרש [ע"ד ע"א [עמוד א']] שקודם תקיעת שופר אומרים אנא בכח, פירושו: בדרך כלל הם הכוונות מהפסוקים שר"ת [שראשי תיבות] שלהם שם שני משם מ"ב, אמנם יש שמכונים התיבות אנא בכח כו' במחשבה, אבל אין אומרים האותיות והתיבות. והעוסק בכוונות צריך ללמוד הענינים ברור בכתהאריז"ל [בכתבי האר"י זכרונו לברכה], ואז כוונתו רצוי'[ה].