ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Friday Tishrei 9, Erev Yom Kippur 5704
Torah lessons: Chumash: B'racha, Shishi with Rashi.
Tehillim: 49-54. Also 112-114.
Tanya: According to that (p. 509) ...as explained elsewhere. (p. 511).

Kaparot: B'nei adam until ul'shalom (p. 296) is said three times, rotating (the fowl) three times around the head at each reading, a total of nine rotations.

Until the end of Tishrei no tachanun is said. Malkot: The one administering and the one receiving the "flogging" together recite v'hu rachum three times.

On Erev Yom Kippur the avoda is remorse for the past; on Yom Kippur - resolve for the future.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שישי ט תשרי, ערב יום הכפורים (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,שישי עם פירש"י.
תהילים: מט-נד. קיב-קיד.
תניא: ולפמ"ש בס'...'264' במ"א.כפרות: "בני אדם - ולשלום" שלש פעמים, ובכל פעם מסבב ג"פ [ג' פעמים] ס"ה [סך הכל] מסבב ט"פ [ט' פעמים].

עד סוף תשרי א"א [אין אומרים] תחנון. מלקות: המלקה והנלקה שניהם אומרים והוא רחום שלש פעמים.

בעריוהכ"פ [בערב יום הכפורים] העבודה היא חרטה על העבר, ביוהכ"פ [ביום הכפורים] - קבלה על להבא.