ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Tuesday Elul 28 5703
Torah lessons: Chumash: Ha'azinu, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 135-139. Also 82-84.
Tanya: In a precisely (p. 495) ...of blessed memory. (p. 495).

"G‑d's blessing brings wealth."1 This is so in general, but especially to whoever gives of his time to occupy himself with the community's needs in matters of charity and strengthening Judaism; as the saying goes, "G‑d does not remain in debt". For every good thing a person does, he is recompensed grandly by G‑d, with children, health and livelihood, in abundance.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
יום שלישי כח אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: האזינו,שלישי עם פירש"י.
תהילים: קלה-קלט. פב-פד.
תניא: כן עד"ז ... '256' מהאריז"ל.ברכת ד' היא תעשיר, בכלל ובפרט להנותן מעתו ומזמנו לעסוק בצרכי צבור בעניני צדקה וחזוק היהדות, וכמאמר: דער אויבערשטער ב"ה [ברוך הוא] בלייבט ניט קיין בעל חוב, פאר יעדער גוטער זאך וואס א איד טוט, צאלט ער במיטב מיט בני חיי ומזוני רויחי.