ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Tishrei 4 5704
Postponed* Fast of Gedalia. Avinu malkeinu (p. 277). S'lichot.
Torah lessons: Chumash: B'racha, first parsha with Rashi.
Tehillim: 23-28. Also 97-99.
Tanya: However, it is (p. 503) ...of the En Sof. (p. 505).

A résumé of my father's explanation of the first method (of teshuva, see above):

T: Tamim..., "Be sincere with G‑d."1 This represents the avoda of teshuva that comes through sincerity. Sincerity, or "wholeness," takes any number of forms and has many levels. In reference to teshuva the highest form is wholeness of heart - called "earnestness"; as Torah says of Avraham, "you found his heart faithful2 before You."3

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
*.

The fast of Gedalia is observed on the day after Rosh Hashana, except when that day is Shabbat. Then the fast is held on Sunday.

2.

I.e. "whole."

יום ראשון  צום גדליה נדחה. אבינו מלכנו. סליחות ד תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,ראשון עם פירש"י.
תהילים: כג-כח. צז-צט.
תניא: אמנם ... 'קלא' והלידה.צום גדליה נדחה. אבינו מלכנו. סליחות.

קיצור ביאור אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] באופן הא': ת, תמים תהיה עם ה"א [הוי' אלקיך], עבודת התשובה הבאה ע"י [על ידי] התמימות, כמה בחינות ומדריגות בענין התמימות, וביחס אל התשובה העולה על כולנה היא תמימות הלב - הנקראת ערנסטקייט - כאמור באברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך.