ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Menachem Av 21 5703
Torah lessons: Chumash: Re'ei, first parsha with Rashi.
Tehillim: 104-105.
Tanya: VI. "But he who (p. 419) ...of our salvation..." (p. 423).

Activism on behalf of the ways of Chassidus means that even when a chassid is in the marketplace, deeply involved in his business, he still thinks about what he can do for chassidic concerns and the welfare of chassidim. When he encounters a business acquaintance among the market people he should seek to persuade him to attend the shi'urim (public study sessions) in Chassidus, or to attend a farbrengen.

Activism on behalf of the ways of Chassidus is a personal obligation, regardless whether one is great or limited in knowledge of Chassidus.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום ראשון כא מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ראה, ראשון עם פירש"י.
תהילים: קד-קה.
תניא: ו. זורע...'220' ישענו כו'.ההתעסקות בדרכי החסידות הוא, אשר גם בהלכו בשוק טרוד בעסקיו יחשוב מה הוא יכול לעשות בעד עניני החסידות וטובת החסידים, וכשהוא פוגש מי שהוא מאנשי השוק ממכיריו - בעניני מסחר - ידבר על לבו, כי יבוא אל שיעורי הלמודים בדא"ח [בדברי אלקים חיים] או לאיזו התוועדות. וההתעסקות בדרכי החסידות הוא חובת גברא מבלי הבדל בין גדול וקטן בידיעת דא"ח [דברי אלקים חיים].