ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Menachem Av 20* 5703
Torah lessons: Chumash: Eikev, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 97-103.
Tanya: But after the (p. 415) ...will understand. (p. 419).

Just as with the mitzva of tefillin for example, there is a designated place for them on the head and arm, and one feels the weight of the head-tefilla and the tightness of the hand-tefilla, so too with the mitzvot of ahava and yira, love and fear (awe) of G‑d. As Rambam writes, in Yesodei Hatorah 2:1: It is a commandment to love and fear the revered and awesome G‑d, as it is said, "Love Hashem your G‑d", and "You shall fear Hashem your G‑d."

Now the degree of fulfillment of these mitzvot is that there be a bodily sensation, that the very flesh of the heart actually feel (the love or the fear); just as, for example, when one meets a truly devoted friend. Not only does he feel good and forget all his troubles, he even enjoys a newly-awakened inner liveliness and optimism - all stemming from his cheerful mood.

So, too, with (the opposite emotion of) fear (of G‑d); he is seized by a great dread and fright, for at that moment he recalls whatever was undesirable in his thoughts, words and deeds. His heart feels a palpable pain from his dread of punishment, his fear of Heaven. At times he may experience yirat boshet, an overwhelming shame,1 or yirat harom'mut, awe of G‑d's transcendent majesty.2

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
*.

This day marks the yahrzeit, in 5704 (1944) of Rav Levi Yitschak Schneerson of blessed memory, father of the Rebbe of righteous memory . "He was imprisoned and exiled for his work in strengthening Judaism, and he passed away in exile, on the twentieth day of the month Menachem Av..." (Wording on the headstone at the resting-place of Rebbetzin Chana of blessed memory).

1.

At his own insignificance.

2.

Viz. Tanya, Ch. 4. This fear-sensation is beyond even that of yirat boshet.

שבת כ מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: עקב, שביעי עם פירש"י..
תהילים: צז-קג.
תניא: אך...והמשכילים יבינו.

כשם שמצות תפילין, עד"מ [על דרך משל], יש לה מקום קבוע בראש ובזרוע, ומרגיש כובד התפלה של ראש וההידוק דתפלה של יד כן הוא במצות אהבה ויראה, וכמ"ש [וכמו שכתב] הרמב"ם [יסודי התורה פ"ב [פרק ב'] ה"א [הלכה א']]: "האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבה וליראה אותו שנאמר ואהבת את ה"א [ה' אלוקיך] ונאמר את ה"א [ה' אלוקיך] תירא", הנה שיעור מצות אלו הוא אשר יורגשו בהרגש גופני בבשר הלב ממש, וכמו אדם הפוגש את אוהבו הנאמן, ולא זו בלבד אז אים זאל ווערען גוט פון דעם, שישכח על כל הדברים המעיקים אותו, אלא עוד שיתעורר בו חיות פנימי בתקוה טובה, כי לבו טוב עליו, וכן במדת היראה נופל עליו פחד גדול ומורא, כי בשעה ההיא הוא נזכר על כל עניניו הלא טובים במחשבה דבור ומעשה, ולבו יכאב בכאב מורגש מיראת העונש ביר"ש [ביראת שמים] ולפעמים הוא ברגש של ירא בושת או גם יראת הרוממות.