ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Friday Menachem Av 19 5703
Torah lessons: Chumash: Eikev, Shishi with Rashi.
Tehillim: 90-96.
Tanya: Now, with (p. 415) ...is to Abraham." (p. 415).

Those who daven with four pairs of tefillin follow this procedure:

1. Put on Rashi hand - and head - tefillin before saying Chapter Eizehu (p. 23), and daven in them until after ach tzadikim... (p. 85).

2. Remove the Rashi tefillin from the head and put on - without a b'racha - Shimusha Raba tefillin for the head. Recite sh'ma... until emet; then recite the daily portion of Tehillim (as the Tehillim is divided into the days of the month). The meticulous would study those chapters with the commentaries of Rashi and Metzudot.

3. Then put on - without a b'racha - Rabeinu Tam tefillin,1 recite sh'ma... until emet, then chapter Kadeish... (p. 85) and the Remembrances printed in the Siddur (p. 86). Then study a chapter of Mishna, each according to his comprehension.

4. Remove the Rabeinu Tam tefillin from the head and put on the Ra'avad tefillin for the head - without a b'racha. Recite sh'ma... until emet; study the day's portion of Chumash with the commentary of Rashi - on Sunday (the first parsha) until sheini, Monday the second parsha, etc.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

It is critical to note that the Rebbe of righteous memory has instructed and requested all of Bar-mitzva age and older to regularly put on Rabeinu Tam tefillin. Viz. sichot of Purim 5736, Motza'ei Va'eira 5739, Pekudei 5741.

יום שישי יט מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: עקב, שישי עם פירש"י.
תהילים: צ-צו.
תניא: והנה באדם...לאברהם כו'.המתפללים בארבעה זוגות תפילין כך נוהגים: א) מניחים תש"י [תפילין של יד] ותש"ר [ותפילין של ראש] דרש"י קודם אמירת פרק איזהו, ומתפללים בהם עד אחרי אך צדיקים גו'. ב) מסירים תש"ר [תפילין של ראש] דרש"י, ומניחים - בלא ברכה - תש"ר [תפילין של ראש] דשמושא רבא וקוראים שמע גו' עד אמת ואומרים מזמורי תהלים כפי שנחלק לימי החודש. והמהדרים היו לומדים אותם עם פירש"י [פירוש רש"י] ומצודות. ג) אח"כ [אחר כך] מניחים תפלין דר"ת [דרבנו תם] - בלא ברכה - וקוראים שמע גו' עד אמת, פרשת קדש גו' והזכירות שנדפסו בסידור. ולומדים פרק משניות כל אחד לפי הבנתו. ד) מסירים תש"ר [תפילין של ראש] דר"ת [דרבנו תם] ומניחים תש"ר [תפילין של ראש] דראב"ד - בלא ברכה - וקוראים שמע גו' עד אמת ולומדים פרשה חומש עם פירש"י [פירוש רש"י] - מפרשת השבוע: יום א' עד שני ביום ב' פרשה ב' וכו'.