ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Elul 2 5703
Torah lessons: Chumash: Shoftim, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 10-17. Also 4-6.
Tanya: Now the essence (p. 443) ...states Scripture. (p. 445).

The Children of Israel are called eretz cheifetz,1 for they possess numerous "precious articles"2 in the love and fear of G‑d, and in fine character traits. Bringing these traits to the surface depends entirely upon the individual stimulating them. It is clear that throughout the earth are wellsprings of living water; the difference between them is only that some are near the surface, others far. Everything therefore depends on the well-digger, his patience and perseverance.

Now since ratzon ("will") is a superior faculty that "issues decrees," rules over all the other faculties,* and compels them to act according to its orders - it follows that the essential avoda is to arouse one's will to exercise its effect - both upon the person himself and upon others.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

"The desired land." Malachi 3:12; see Iyar 17.

2.

Heb. chafeitzim, ("articles"), related to cheifetz in the phrase eretz cheifetz.

*.

See Translator's Notes, p. 118.

יום חמישי ב אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: שופטים,חמישי עם פירש"י.
תהילים: י-יז. ד-ו.
תניא: י. והנה...'קטז' נפשו כתיב.בני ישראל נקראו ארץ חפץ, שיש בהם כמה חפצים יקרים באהבת השי"ת [השם יתברך] ויראתו ומדות טובות, ואין דבר גילוי המדות הטובות תלוי אלא במעורר. דבר ברור הוא, אשר בכל חלקי האדמה נמצאים מעינות מים חיים, וההבדל הוא רק בקירוב וריחוק, ואם כן הלא הכל תלוי בהחופר וכח סבלנותו ומתינותו.

וכיון שהרצון הוא כח עליון הגוזר ומפקד על כל הכחות, ומכריחם לעשות ולפעול כפי הפקודות שלו, א"כ [אם כן] איפוא עיקר העבודה הוא לעורר את הרצון לפעול ולעשות הן בעצמו הן בזולתו.