ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Wednesday Elul 1, Rosh Chodesh 5703
Torah lessons: Chumash: Shoftim, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 1-9. Also 1-3.
Tanya: Now, because the (p. 441) ...where penitents stand..." (p. 443).

When the Tzemach Tzedek was nine years old the Alter Rebbe said to Him: I received from my Rebbe (the Maggid) who received from his Rebbe (the Baal Shem Tov) in the name of his well-known Rebbe1 that from the second day of Rosh Chodesh Elul until Yom Kippur we are to say three chapters of Tehillim every day. Then, on Yom Kippur, thirty six (chapters): Nine before Kol Nidrei, nine before sleeping, nine after Musaf, and nine after Ne'ila. Whoever did not start on the second day of Rosh Chodesh is to start with the Tehillim of the particular day on which he realizes his omission, and complete the missing Tehillim later.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Achiya HaShiloni.

יום רביעי א אלול, ר"ח (תש"ג)
שיעורים: חומש: שופטים,רביעי עם פירש"י.
תהילים: א-ט. א-ג.
תניא: י. והנה...'230' עומדין וכו'.כשהיה הצ"צ [הצמח צדק] בן תשע שנים אמר לו רבינו הזקן: קבלתי ממורי [הרב המגיד] שקיבל ממורו הבעש"ט [הבעל שם טוב] בשם מורו הידוע, אשר מיום שני דר"ח [דראש חודש] אלול עד יום הכפורים, יאמרו בכל יום ויום במשך היום שלשה קאפיטלאך תהלים, וביוהכ"פ [וביום כפורים] שלשים וששה קאפיטלאך: ט' קודם כל נדרי, ט' קודם השינה, ט' אחר מוסף, ט' אחר נעילה. ומי שלא התחיל ביום ב דר"ח [דראש חודש] יתחיל באותו יום שהוא עומד בו, ואת אשר החסיר ישלים.