ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday Elul 8 5703
Torah lessons: Chumash: Teitsei, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 44-48. Also 22-24.
Tanya: This disencumberment (p. 453) ...crucible and furnace.(p. 453).

The Tzemach Tzedek listed three things by whose virtue he was successful at the Rabbinical Convention in Petersburg in 5603 (1843). One of these was the merit of the thirty-two thousand hours that he labored over the Alter Rebbe's discourses over the span of the thirty years from 5564 to 5594. (In 5564 - 1804 - he designated a special period to study the Alter Rebbe's discourses, and in 5594 - 1834 - work was begun on their publication.1

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

See Sh'vat 3. and 14 Adar I.

יום רביעי ח אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצא,רביעי עם פירש"י.
תהילים: מד-מח. כב-כד.
תניא: ובירור ... 'קיח' במצרף וכור.הצ"צ [הצמח צדק] מנה שלשה דברים שבזכותם הצליח בשנת תר"ג בפטרבורג באסיפת הרבנים. ואחד מהם הוא זכות שלשים ושתים אלף השעות, אשר טרח ויגע בדרושי רבינו הזקן במשך שלשים השנים תקס"ד-תקצ"ד [בשנת תקס"ד קבע לו שיעור מיוחד ללמוד דרושי רבינו הזקן, בשנת תקצ"ד התחילו להתעסק בהדפסתם].